ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/258

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε τις διατάξεις του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» (ΦΕΚ 21/Α/86) και αντικαθιστούμε τα άρθρα 8 και 11, ως εξής: «Άρθρο 8 Διάρθρωση Υπηρεσιών. Το ΕΑΑ αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες και τα εξής Ινστιτούτα:α. Τη [...]"
1.  
  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής έχει ως αντικείμενο τη Φυσική του Ηλιακού συστήματος, την Παρατηρησιακή Αστρονομία, τη Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία υψηλών ενεργειών, την Παρατηρησιακή Αστροφυσική και Κοσμολογία, τη Δομή αστέρων και αστρικών συστημάτων
2.  
  Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο τη Μετεωρολογία, την Φυσική της Ατμόσφαιρας, την Ατμοσφαιρική ρύπανση, την Ηλιακή και Αιολική ενέργεια, τις Κλιματικές Αλλαγές, τις επιπτώσεις της ανάπτυξης στο Περιβάλλον, τη Διαχείριση και Προγραμματισμό φυσικών πόρων, την Υδρολογία, τη Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων
3.  
  Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει ως αντικείμενο τη Σεισμολογία, την Φυσική εσωτερικού της γης, την Τεκτονική των πλακών, την Ηφαιστειολογία, τη Γεωθερμία, την Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, την Τεχνική Σεισμολογία
4.  
  Το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης έχει ως αντικείμενο τη Φυσική της Ιονόσφαιρας, τη Φυσική της Γήινης Μαγνητόσφαιρας, τις συνθήκες διάδοσης ΗΜ κυμάτων και τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών της Μαγνητόσφαιρας, τη Δορυφορική Τεχνολογία, τις Τεχνικές αξιοποίησης και εφαρμογές δορυφορικών μετρήσεων και παρατηρήσεων, τις Εφαρμογές δορυφορικών παρατηρήσεων της Γης». Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 9, 10, 25 παρ. 1 και 31 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α’ 13). β) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α’ 107). γ) Του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 1558/85 (Α’ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α’ 38). δ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 19).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 26.2.99 και το αριθ. 10696(ΦΟΡ) 927/14.7.99 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 8211/8.3.99 απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 198).
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β’ 922).
 • Την αριθ. 284/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996