ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/259

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 10 του Α.Ν. 1494/1950, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3256/1955, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ.1του άρθρου 13 του Α.Ν. 1494/1950, καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ.3 του άρθρου 14 του Α.Ν. 1494/50, αντικαθίσταται ως ακολούθως : 3 Σε μετόχους του Ταμείου που έχουν δέκα χρόνια ασφάλισης σε αυτό δύνανται να παρέχονται προσωπικά δάνεια κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου εγκρινομένης από τον εποπτεύοντα Υπουργό, ως προς τη διάθεση κεφαλαίων για το σκοπό αυτό Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, το ύψος του χορηγουμένου ποσού, το ύψος του επιτοκίου, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης των δανείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 21 του Α.Ν. 1494/50, καταργείται. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 10
1.  
  Μέτοχοι του Ταμείου που αποχωρούν από την υπηρεσία, έτυχαν κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα και έχουν χρόνο πραγματικής ασφάλισης στο ΕΤΥΑΠ τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις. Ως χρόνος συμμετοχής στο Ταμείο, θεωρείται και υπολογίζεται ο χρόνος κάθε συντάξιμης υπηρεσιακής κατάστασης των μετόχων στο Αστυνομικό Σώμα, για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι νόμιμες εισφορές υπέρ του Ταμείου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στα πρόσωπα που δικαιούνται συντάξεως και αν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα εξ αιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού, ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή για τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποκαθισταμένους μετόχους, επανελθόντες και επανερχομένους στην υπηρεσία ή μη, εφόσον αυτοί για τον εκτός υπηρεσίας χρόνο έλαβαν αποδοχές ενεργείας εκ των οποίων έγιναν και οι υπέρ ΕΤΥΑΠ νόμιμες κρατήσεις. Όσοι εκ των ανωτέρω έλαβαν κατά την πρώτη έξοδό τους από την υπηρεσία εφάπαξ βοήθημα εκ του ΕΤΥΑΠ, δικαιούνται νέου τοιούτου, αναλόγου των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών τους κατά την ημερομηνία της τελευταίας διαγραφής τους, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρθρου 10, αφαιρουμένου του παλαιού ληφθέντος βοηθήματος, εντόκως, από το χρόνο είσπραξής του με επιτόκιο το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσοι έλαβαν κατά την πρώτη έξοδό τους από την υπηρεσία επιστροφή κρατήσεων, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, αναλόγου των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών τους κατά την ημερομηνία της τελευταίας διαγραφής τους, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ.1 του άρθρου αυτού, αφαιρουμένων των επιστραφέντων σ΄αυτούς κρατήσεων, εντόκως, από το χρόνο είσπραξής τους, με επιτόκιο το εκάστοτε χορηγούμενο για τις καταθέσεις των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε όσους δε, κατά την ημερομηνία της τελευταίας διαγραφής τους δεν θεμελιώνουν δικαίωμα λήψεως εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται οι κρατήσεις της τελευταίας υπηρεσίας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 2676/1999 (Α΄ 1).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από το Δ/γμα αυτό, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΤΥΑΠ ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση του Δ.Σ. Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που ελήφθη κατά τις 723/11/ 30.7.1997, 729/111/25.11.1997 συνεδριάσεις του.
 • Την εκπονηθείσα το Φεβρουάριο του 1995 αναλογιστική μελέτη και το 158/18.9.97 έγγραφο της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 2η/5.3.1999 συνεδρίασή του, της ΚΙ΄ περιόδου.
 • Την οικ. 1749/4.11.98 (Β΄ 1171) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την 279/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1749 1998
ΝΟΜΟΣ 1955/3256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3256 1955
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1494 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1494 1950
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία