ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή - Τοπική αρμοδιότητα. Ιδρύεται Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου με έδρα τον οικισμό Αγίου Νικολάου του ομώνυμου Δήμου, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου. Η Υπηρεσία αυτή είναι ισότιμη με Αστυνομικό Τμήμα και η τοπική της αρμοδιότητα ταυτίζεται με εκείνη της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 2
1.  
  Αποστολή - Συγκρότηση - Αρμοδιότητες. Για τα θέματα που αφορούν την αποστολή, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Υπηρεοοίας του προηγούμενου άρθρου, τη συνεργασία της με τις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες, τα καθήκοντα των οργάνων αυτής, καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου, του Επιθεωρητή Αστυνομίας Κρήτης και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας της Ε΄ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του Π.Δ. 28/1998 (Α’ 32).
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άοθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α’ και β’ και παρ. 6 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1553/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Τις διατάζεις του Π.Δ. 137/1936 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουογού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ποοκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 25.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 1999 και 34.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2000 και για καθένα των επομένων ετών. Από τις δαπάνες αυτές, εκείνες του έτους 1999 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0721, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111. 1231, 1321, 1322, 1424, 1511, 1699, 1722 και 1725 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2000 και καθένα των επομένων ετών θα προβλέπονται στους Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1231,1321,1322 και 1511 των κατ’ έτος Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται σ’αυτούς από το Υπουργείο Οικονομικών, για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’αριθμ. 367/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από την πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-14 Ίδρυση Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/212
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1553 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1936/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/137 1936
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. 1998/28 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία