ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χαρακτηρισμός ως Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) περιοχών στις ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ και στο ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ της Νήσου Σκύρου και καθορισμός Διοικητού αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζονται ως Ναυτικά Οχυρά (Ν.Ο) οι περιοχές Τρεις Μπούκες και Λιμνονάρι της Νήσου Σκύρου, όπως εμφανίζονται στα σχεδιαγράμματα που δημοσιεύονται μαζί με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Τα όρια κάθε Ναυτικού Οχυρού προσδιορίζονται όπως περιγράφεται παρακάτω:.
Άρθρο 2
1.  
    Καθορίζουμε με βάση το άρθρο 3 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων Ασφαλείας Οχυρών θέσεων ως Διοικητή των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΝ περιοχών ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ και ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ τον Διοικητή ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (ΝΑΣΣΚΥ). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων (ΦΕΚ 546/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 ι του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνωμοδότηση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 39/9.11.98).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α’ 31) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό 118/99 από 9.6.99 γνωμοδότηση του Συμβουλιου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :