ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/263

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Τμημάτων"
1.  
  Στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής συνιστώνται δύο Τμήματα, με τον τίτλο «Τμήμα Δασμοφολογητέας Αξίας Οχημάτων» και «Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων», αντίστοιχα, τα οποία έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Στη Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης συνιστάται «Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας», το οποίο έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 262/1990"
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 262/1990 (Α. 107) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής έχει έδρα τον Πειραιά Η κατά τόπον αρμοδιότητά της εκτείνεται στις Τελωνειακές Υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής και στις Τελωνειακές Υπηρεσίες της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ αυτήν.
3.  
  Η Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 1 Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας Οχημάτων, το οποίο, με βάση τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, θεωρεί τα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των οχημάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία όλης της Επικράτειας, πλην των Νομών Θεσσαλίας Μακεδονίας και Θράκης. 2 Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας Εμπορευμάτων, το οποίο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρεί τα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξιας των εμπορευμάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής . Η θεώρηση, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, των τιμολογίων εισαγωγής των οχημάτων που εκτελωνίζονται στα Τελωνεία όλης της επικράτειας και των εμπορευμάτων που εκτελωνίζονται στα Τελωνεία που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση Η παροχή των αναγκαίων στοιχείων στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, για τον τελικό καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των παραπάνω οχημάτων και εμπορευμάτων.
4.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 262/1990 προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:«
 1. Τμήμα Δασμοφορολογητέας Αξίας, το οποίο, με βάση τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, θεωρεί τα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των οχημάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία των Νομών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και θεωρεί τα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των λοιπών εμπορευμάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης».
 2. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την αριθ. 8211/8-3-1999 (Β 198) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Τζανή και Γ. Φλωρίδη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) δραχμών για κάθε έτος, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23-110 Κ.Α.Ε. 0237).
 • Την αριθ. 183/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-19 Σύσταση Τμημάτων στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/215
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
΄ (6) Σύσταση Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 1990/262 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία