ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων Συντήρησης στο Άγιον Όρος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικές Διατάξεις - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται τα έργα συντήρησης των κινητών και ακινήτων μνημείων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος, σε όποια ιστορική περίοδο και αν ανάγονται. Οι διατάξεις του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ Α’ 46) που αφορούν στον τρόπο σύνταξης των αναγκαίων για την εκτέλεση των έργων μελετών, στην χρηματοδότηση και στον τρόπο εκτέλεσης των έργων εφαρμόζονται και στα έργα συντήρησης στο Άγιον Όρος, επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και του άρθρου 9 του ν. 1198/1981.
Άρθρο 2 "Οργάνωση - Διοίκηση"
1.  
  Συντονισμός των Έργων Αρμόδιες υπηρεσίες για την εποπτεία των έργων Συντήρησης στο ‘Αγιον Όρος που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). Οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν την ευθύνη να προγραμματίζουν και να συντονίζουν την εκτέλεση των έργων σε συνεργασία με τυχόν άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και με σύμφωνη γνώμη των κατ’ ιδίαν Ιερών Μονών προκειμένου περί έργων που αφορούν σε αυτές και της Ιεράς Κοινότητας προκειμένου περί έργων της αρμοδιότητάς της. Η ευθύνη για τη συγκρότηση, την οργάνωση, τη διοίκηση και των συνεργείων συντήρησης ανήκει στη 10η ΕΒΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων.
Άρθρο 3
1.  
  Προσωπικό α) Τα συνεργεία συντήρησης αποτελούνται από μόνιμο προσωπικό της 10ης Εφορείας που ενισχύεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων, με προσωπικό άλλων κεντρικών περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, που αποσπάται στη 10η Ε.Β.Α, ή μεταβαίνει στο Άγιον Όρος με εντολή μετακίνησης εκτός έδρας. β) Είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 1958/1991. Ο Προϊστάμενος της 10ης Ε.Β.Α, προσλαμβάνει το αναγκαίο, για την εκπόνηση των μελετών και εκτέλεση των έργων συντήρησης των μνημείων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, ιδίως αρχαιολόγων, συντηρητών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, ιστορικών καθώς και άλλων εξειδικευμένων ειδικοτήτων η ανάγκη των οποίων προκύπτει κατά περίπτωση. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να ανανεώνονται κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παραπάνω διάταξης σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη παράτασης των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Η παροχή υπηρεσίας από το προσωπικό αυτό μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη ανάλογα με τις ανάγκες των έργων και τις συνθήκες που επικρατούν στο Άγιο Όρος. γ) Το ωράριο εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στο Άγιον Όρος καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της 10ης Ε.Β.Α, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις Ιερές Μονές και τα λοιπά Ιερά Καθιδρύματα του Αγίου Όρους.
Άρθρο 4 "Πρόσθετες Αμοιβές"
1.  
  Δαπάνες μετακίνησης α) Στο προσωπικό που απασχολείται στα έργα συντήρησης στο Άγιο Όρος, μπορεί να καταβάλλεται επιπλέον των αποδοχών τους και μηνιαίο ειδικό επίδομα, κυμαινόμενου ύψους, που ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο κατά ειδικότητα, ως ακολούθως: α. Αρχαιολόγοι : έως 150.000 δρχ. β. Συντηρητές : έως 150.000 δρχ. γ. Αρχιτέκτονες : έως 150.000 δρχ. δ. Μηχανικοί : έως 150.000 δρχ. ε. Ιστορικοί : έως 150.000 δρχ. στ. Λοιποί : έως 100.000 δρχ. Επίσης στο ανωτέρω προσωπικό δύναται να καταβάλλεται και αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, που καθορίζεται κατά την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία. Οι δαπάνες των παραπάνω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των έργων που εκτελούνται στο Άγιον Όρος. β) Οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταβαίνει με εντολή μετακίνησης στο Άγιον Όρος βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων του Αγίου Όρους. Στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα με οποιοδήποτε μέσο και από οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης έως το χώρο εργασίας τους στο Άγιον Όρος. Στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο μετακινείται εκτός έδρας στο Άγιον Όρος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας διπλάσια της εκάστοτε προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες περί δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας διατάξεις.
Άρθρο 5 "Προμήθειες υλικών και ανάθεση υπηρεσιών"
1.  
  Οι προμήθειες υλικών, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση εργασιών μπορούν να πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση ή με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα όρια δαπάνης για απευθείας ανάθεση ή πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και για τα έργα του Αγίου Όρους προσαυξημένα κατά 50%.
Άρθρο 6
1.  
  Το παρόν ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του ν. 2021/1992 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α’ 271).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 (ΦΕΚ Α’ 309), του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 και των ισχυουσών σχετικών Κανονιστικών Διατάξεων του Αγίου Όρους.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α’ 122).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 922).
 • Τις διατάξεις του αρ. 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137) όπως προστέθηκε με το αρ. 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του αρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό.
 • Τις αριθμ. 580/1998 και 161/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-19 Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων Συντήρησης στο Άγιον Όρος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/215
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1981/1198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1198 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2016/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/10 2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/99 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία