Οργάνωση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή - ΄ Εννοια Φρούρησης"
1.  
  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων (Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ. ) έχει ως αποστολή : α) την εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης β) τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων γ) τη συνοδεία των κρατουμένων κατά τη μεταγωγή τους : αα) στα δικαστήρια όπου καλούνται, ββ) στους ανακριτές ή στους προανακριτικούς υπαλλήλους για ανάκριση, γγ) στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για νοσηλεία ή ιατρική εξέταση, δδ) στις μετακινήσεις τους λόγω έκτακτης άδειας ή άλλου έργου.
Άρθρο 2 "Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων"
1.  
  Σε κάθε Κατάστημα Κράτησης συνιστάται Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης, με εξαίρεση το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού στο οποίο συνιστώνται δύο τμήματα Εξωτερικής Φρούρησης, από τα οποία το πρώτο έχει τις αρμοδιότητες φύλαξης των κρατουμένων και το δεύτερο τις αρμοδιότητες μεταγωγής τους
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης"
1.  
  Οι κατά το προηγούμενο άρθρο υπηρεσιακές μονάδες ασκούν τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, καθώς και μεταγωγές κρατουμένων από κατάστημα σε κατάστημα ή Θεραπευτήριο και το αντίθετο, εφόσον η έδρα των καταστημάτων ή του Θεραπευτηρίου βρίσκεται στην περιφέρεια του ίδιου νομού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης ασκούνται εντός της περιφέρειας του Νομού στον οποίο εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης. Προκειμένου περί του συγκροτήματος των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, η αρμοδιότητα εκτείνεται στην ευρύτερη περιφέρεια των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
3.  
  Σε περίπτωση μεταγωγής για λόγους υγείας, σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, η αστυνομική υπηρεσία παραδίδει το μεταγόμενο ασθενή στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του εικοσιτετραώρου και από εκεί η εξωτερική φρουρά του Νοσοκομείου Κρατουμένων, προωθεί τον κρατούμενο στο νοσηλευτικό ίδρυμα για το οποίο προορίζεται
4.  
  Σε περίπτωση έκτακτης μεταγωγής, αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ζωής η παράδοση του ασθενούντος κρατουμένου, είναι δυνατόν να γίνει απ’ ευθείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο ο ασθενής μετάγεται. Για την ασφαλή φρούρηση του νοσηλευομένου κρατουμένου, υπάλληλοι της εξωτερικής φρούρησης μεταβαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αμέσως μόλις ενημερωθεί σχετικώς το τμήμα εξωτερικής φρούρησης του οικείου Καταστήματος. Μέχρι την άφιξή τους την ευθύνη της φρούρησης εξακολουθεί να έχει η υπηρεσία που πραγματοποίησε τη μεταγωγή.
5.  
  Σε περίπτωση μεταγωγής κρατουμένου εκτός της περιφέρειας των Νομαρχιών f="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93250829" target="_blank">Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, η αρμοδία προς μεταγωγή Αστυνομική Υπηρεσία παραλαμβάνει τον κρατούμενο από το Κατάστημα ή το Θεραπευτήριο όπου κρατείται και τον παραδίδει στο Κατάστημα Κράτησης ή το Θεραπευτήριο για το οποίο προορίζεται. Στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται σε Θεραπευτήριο εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
6.  
  Το τμήμα εξωτερικής φρούρησης παρέχει αμέριστη συνδρομή στο Τμήμα Εσωτερικής Φύλαξης του Καταστήματος Κράτησης, όταν πρόκειται για θέματα εσωτερικής ασφάλειας (έρευνες, αποκατάσταση και διατήρηση της τάξης και ασφάλειας του Καταστήματος Κράτησης) και σ’ όσες περιπτώσεις η παροχή συνδρομής προβλέπεται από το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό ή από άλλες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου
Άρθρο 4 "Οργάνωση του Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης"
1.  
  Του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης κάθε Καταστήματος Κράτησης προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης που εκτελεί καθήκοντα αρχιφύλακα εξωτερικής φρούρησης. Τον αρχιφύλακα όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο εκάστοτε αρχαιότερος υπαρχιφύλακας εξωτερικής φρούρησης που ορίζεται με ημερήσια διαταγή από το Διευθυντή του οικείου Καταστήματος και τον υπαρχιφύλακα ο εκάστοτε αρχαιότερος φύλακας.
2.  
 1. Ο Διευθυντής κάθε Καταστήματος Κράτησης προϊσταται και του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης.
 2. Για το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού προΐσταται ο Προϊστάμενος της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού.
 3. Ορισμένες δραστηριότητες εποπτείας του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης μπορεί, μετά από πρόταση του Διευθυντή του Καταστήματος, να εκχωρηθούν στον Υποδιευθυντή με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
3.  
  Σε κάθε τμήμα εξωτερικής φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, προΐσταται ένας αρχιφύλακας με εξαίρεση το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, όπου ο αριθμός των αρχιφυλάκων είναι τουλάχιστο δύο, από τους οποίους ο πρώτος έχει την ευθύνη φύλαξης όλων των Καταστημάτων Κράτησης του συγκροτήματος καθώς και των κρατουμένων στα Θεραπευτήρια και ο δεύτερος την ευθύνη μεταγωγής κρατουμένων στις περιπτώσεις γ του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος. Καθήκοντα Προϊσταμένου στην περίπτωση αυτή ασκεί ο αρχιφύλακας του τομέα φύλαξης. Αν ο αριθμός των αρχιφυλάκων είναι μεγαλύτερος από δύο, η κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του συγκροτήματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 4 Ο αριθμός των Υπαρχιφυλάκων δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το δέκα πέντε (15) % του συνόλου των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Εξωτερικής Φρούρησης και η κατανομή των οργανικών τους θέσεων κατά Κατάστημα Κράτησης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
5.  
  Προϋπόθεση επιλογής για την ανάθεση καθηκόντων αρχιφύλακα και υπαρχιφύλακα εξωτερικής φρούρησης είναι η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος ειδικής εκπαίδευσης, που προβλέπεται από το αρθ. 99 παρ. 2 του Ν.1851/89, όπως τελικώς αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 παρ. 7 του Ν. 2408/96. Κατά τα λοιπά για την επιλογή αρχιφυλάκων-υπαρχιφυλάκων εξωτερικής φρούρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ/τος 157/1988 όπως ισχύουν για την επιλογή αρχιφυλάκων και υπαρχιφυλάκων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.
6.  
  Κατά την πρώτη εξαετία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι δυνατόν, κατ’ εξαίρεση, των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθήκοντα αρχιφυλάκων εξωτερικής φρούρησης να ανατίθενται με επιλογή από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και σε υπαλλήλους του κλάδου Εσωτερικής Φύλαξης οι οποίοι θα έχουν υποστεί σχετική εκπαίδευση. Κατά το ίδιο διάστημα καθήκοντα υπαρχιφυλάκων μπορούν να ανατίθενται σε όσους από το προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης έχουν αριστεύσει κατά το στάδιο της εκπαίδευσης με βάση τον πίνακα επιτυχίας που έχει καταρτιστεί κατά την έξοδό τους από τη Σχολή και επικουρικά από υπαλλήλους του κλάδου φύλαξης του προηγουμένου εδαφίου. Μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας η πλήρωση των θέσεων αρχιφυλάκων και υπαρχιφυλάκων γίνεται μόνο από το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης.
Άρθρο 5 "Καθήκοντα Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης"
1.  
  Στα καθήκοντα του αρχιφύλακα που προϊσταται του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης κάθε Καταστήματος Κράτησης ανήκει ιδίως:
 1. Η εποπτεία του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, για την οποία αναφέρεται, όπως και για κάθε πειθαρχικό τους παράπτωμα, εγγράφως στο Διευθυντή του Καταστήματος.
 2. Η εν λόγω αναφορά - ενημέρωση, προκειμένου για το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού γίνεται από τον Προϊστάμενο των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης.
 3. Η γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, καθώς και ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της διεξαγωγής της υπηρεσίας του Τμήματός τους,
 4. η καθημερινή παροχή προς το προσωπικό φρούρησης, οδηγιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους,
 5. η διενέργεια ελέγχου σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας, για τη διαπίστωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης,
 6. ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των διατάξεων που καθορίζουν την ένδυση, πειθαρχία και τη συμπεριφορά του προσωπικού,
 7. η μέριμνα :
  • για την εκπλήρωση με επιτυχία των καθηκόντων του προσωπικού του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, όπως τα καθήκοντα αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οδηγίες ή διαταγές,
  • για την ασφαλή εκτέλεση των μεταγωγών που αναθέτονται στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης και η λήψη των απαραίτητων σε κάθε περίπτωση μέτρων ασφάλειας,
  • για την ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων οι οποίοι νοσηλεύονται στα πάσης φύσεως θεραπευτήρια,
  • για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας μεταξύ του προσωπικού,
  • για την ασφαλή φύλαξη σε αποθήκη της Υπηρεσίας, του εξοπλισμού και ατομικών ειδών του προσωπικού, που απουσιάζει από την Υπηρεσία,
  • για τον εφοδιασμό του Τμήματος Εξωτερικής φρούρησης με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
 8. Ο έλεγχος και η διαπίστωση, κατά τις τακτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαίο, της τήρησης της καθαριότητας, της κατάστασης και του κανονικού της στολής, του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κανονική συντήρησή τους,
 9. η επιμέλεια για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης και η λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής του
 10. Η συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους
 11. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με ιδιαίτερης σπουδαιότητας θέματα της αρμοδιότητάς τους
 12. Η υποχρέωση όπως κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία ενημερώνει για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα αναζητηθεί
2.  
  Προκειμένου για το συγκρότημα Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού τα καθήκοντα της πιο πάνω περιπτώσεως υπό στοιχεία ββ και των περιπτώσεων δδ, σε σχέση με το τμήμα μεταγωγών, ασκεί ο αρχιφύλακας του τμήματος μεταγωγώΝ
3.  
  Στα καθήκοντα του υπαρχιφύλακα ανήκει ιδίως :
 1. Η ευθύνη για την καθαριότητα των χώρων όπου οι φύλακες ασκούν τα καθήκοντά τους,
 2. η αναφορά στον αρχιφύλακα της εκτέλεσης των εντολών και οδηγιών που έλαβε καθώς και η ενημέρωση για ό,τι συνέβη στη διάρκεια της υπηρεσίας του,
 3. η άμεση ευθύνη για την άσκηση των δόκιμων υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης,
 4. η επιθεώρηση του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης ως προς την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του,
 5. ο καθημερινός έλεγχος της πιστής ενημέρωσης των ωρολογίων υπηρεσίας,
4.  
  Στα καθήκοντα του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης ανήκει ιδίως:
 1. Η ευθύνη για την εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης και η επαγρύπνηση για την εν γένει ασφάλεια των Καταστημάτων,
 2. η ευθύνη για την ασφαλή μεταγωγή και φύλαξη των κρατουμένων στα Θεραπευτήρια,
 3. η εκτέλεση των εντολών και οδηγιών των Προϊσταμένων τους,
 4. η έγγραφη αναφορά μετά το τέλος της υπηρεσίας τους στον ιεραρχικά ανώτερο, για ό,τι έκτακτο συνέβη κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, που μπορεί να διακυβεύσει την ασφάλεια ή την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 5. η συντήρηση του ατομικού οπλισμού και του οπλισμού του Καταστήματος,
 6. η ασφαλή φύλαξη του ατομικού οπλισμού και της εξάρτησης μετά το πέρας της υπηρεσίας,
 7. η διατήρηση καθαρής της στολής, του εξοπλισμού και της καθαριότητας στους χώρους της σκοπιάς και του περιβάλλοντος χώρου,
 8. η υποχρέωσή τους να μην απομακρύνονται από τη θέση τους πριν να αντικατασταθούν και από την περιφέρεια της κατοικίας τους χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου του οικείου τμήματος της Εξωτερικής Φρούρησης
Άρθρο 6 "Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης"
1.  
  Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης και μεταγωγής κρατουμένων, έχει τα ίδια καθήκοντα και τις αυτές υποχρεώσεις που έχει κατά τον κανονισμό του, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενδεικτικά έχει υποχρέωση :.
 1. Να λαμβάνει μέτρα (όπως περιπολίες) και στο χώρο που περιβάλλει εξωτερικά τους τοίχους του καταστήματος σε έκταση τόση, όση είναι αναγκαία για τη διατήρηση της ασφάλειας των κρατουμένων και του καταστήματος,
 2. να παρέχει αμέριστη τη συνδρομή της στο φυλακτικό προσωπικό της εσωτερικής φρουράς, σε όσες περιπτώσεις ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης για λόγους πειθαρχίας των κρατουμένων θέλει να ενεργήσει σωματικές έρευνες ή έρευνες στους χώρους κράτησης, για ανακάλυψη απαγορευμένων αντικειμένων.
 3. Την αυτή υποχρέωση έχει η ίδια υπηρεσία και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η παροχή συνδρομής από το νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατά νομοθετική εξουσιοδότηση,.
 4. ν’ αθλείται τουλάχιστον επί τετράωρο κάθε εβδομάδα
2.  
  Επί πλέον οι σκοποί της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης :
 1. Δεν απομακρύνονται από τη σκοπιά και επιβλέπουν τον τομέα ευθύνης τους,
 2. δεν συνομιλούν με κανένα, πάρα μόνο για την εκτέλεση της αποστολής τους,
 3. δεν παραμένουν μέσα στη σκοπιά, πάρα μόνο αν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
 4. προστατεύουν κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται, εφόσον δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη θέση τους, ή να παραμελήσουν την κύρια αποστολή τους
Άρθρο 7 "Ιδιαίτερα πειθαρχικά παραπτώματα Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, εκτός των πειθαρχικών παραπτωμάτων του άρθρου 107 του Ν.2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», απ [...]"
1.  
  Η εισαγωγή και εξαγωγή στο Κατάστημα αντικειμένων που δεν προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση
2.  
  Η συναλλαγή και η δημιουργία σχέσεων με κρατουμένους, συγγενείς ή φίλους τους, καθώς και με προμηθευτές των Καταστημάτων Κράτησης. Και.
3.  
  Η εκμετάλλευση της εργασίας των κρατουμένων για προσωπικό όφελος
Άρθρο 8 "Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών"
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (εξεγέρσεων, στάσεων, ομαδικών αποδράσεων κ.λ.π.) μέρος του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης μπορεί να μετακινείται από κατάστημα σε κατάστημα κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Το εν λόγω προσωπικό για όσο χρόνο διαρκεί η μετακίνηση υπόκειται στις εντολές του Διευθυντή και του Αρχιφύλακα του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος στο οποίο έχει μετακινηθεί.
Άρθρο 9 "Προσόντα"
1.  
  Ως προσωπικό της υπηρεσίας της εξωτερικής φρούρησης προσλαμβάνονται με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες άνδρες απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ποσοστό που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης απόφοιτοι Γυμνασίου,οι οποίοi έχουν εκπληρώσει και στις δυο περιπτώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους και γυναίκες απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίες δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους
2.  
  Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας (21ου) η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης και του ανώτατου κατά περίπτωση ορίου η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει οι υποψήφιοι που έχουν εξ’ ολοκλήρου απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3.  
  Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του απολυτηρίου σπουδών και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας
4.  
  Επί πλέον οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,70 οι άνδρες και 1,60, οι γυναίκες,
 2. να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μη πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 3. να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, η οποία διαπιστώνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που ορίζεται κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα όσα κάθε φορά ισχύουν για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων αστυφυλάκων,
 4. να διαθέτουν βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης η οποία θα διαπιστώνεται με τεστ και εξέταση από ψυχιάτρους και ψυχολόγους,
 5. να μη έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός εκείνης που προκαλείται από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνώΝ.
 6. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 7. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για ένα ή και περισσότερα από τα πιο πάνω αδικήματα,.
 8. να μη έχουν οποτεδήποτε στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,
 9. να μη έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση κατά τα άρθρα 1666 του Α.Κ.
5.  
  Ο αριθμός του Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης που θα προσλαμβάνεται εκάστοτε κατά φύλο και των θέσεων που καλύπτονται από τους απόφοιτους Γυμνασίου στα Καταστήματα Κράτησης που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν. 2721/1999 για τους άρρενες απόφοιτους Γυμνασίου και Λυκείου. Αύξηση του αριθμού των προσλαμβανομένων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτωΝ.
6.  
  Τα λοιπά προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, η προκήρυξη των θέσεων, ο ορισμός των Υγειονομικών Επιτροπών και η κίνηση της διαδικασίας ορισμού της Επιτροπής προσλήψεων της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2721 /1999, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και η διαδικασία πρόσληψης, οι αθλητικές δοκιμασίες και οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7.  
  Η προκήρυξη για την πρόσληψη αποστέλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία επιλογής στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στον ημερήσιο τύπο, στους Δήμους και τις Κοινότητες, καθώς και στον τοπικό τύπο και στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΑΕΔ, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένωΝ
Άρθρο 10 "Δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Πιστοποιητικό σπουδών
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 4. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
2.  
  Όσοι από τους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες προστατευομένων προσώπων του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους αυτού, τηρούν τη διαδικασία του πιο πάνω νόμου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α΄ 112) και των διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
3.  
  Όσοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξ/κοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις, ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει το γεγονός αυτό.
4.  
  Όσοι γνωρίζουν οδήγηση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδηγού κατηγορίας Γ΄ και άνω
5.  
  Όσοι καλούνται για να προσληφθούν προσκομίζουν και τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Α΄ που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,
 2. πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για οποιοδήποτε αδίκημα, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 3. Επιπλέον, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο η μη παραπομπή του σε δίκη για τα προβλεπόμενα, από την περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος οριζόμενα αδικήματα από άλλη, εκτός τόπου κατοικίας του, Εισαγγελική Αρχή της χώρας.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ , για τους άνδρες που δεν εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 11 "Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών"
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του παρόντος μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη
2.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα που δέχεται τα δικαιολογητικά:
 1. Ελέγχει αυτά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες
 2. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου και συντάσσει σχετική βεβαίωση που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά
 3. Επιστρέφει χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν. 2721/1999, του άρθρου 8 του παρόντος και της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης που μνημονεύεται στην προκήρυξη, πλην εκείνων που συνέταξε η Υπηρεσία.
 4. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής στην Προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση
3.  
  Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και αμέσως τα διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 12 "Εκπαίδευση και επιμόρφωση Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης"
1.  
  Το προσλαμβανόμενο προσωπικό εξωτερικής φρούρησης υφίσταται κατάλληλη βασική εκπαίδευση τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας. Η εκπαίδευση αποσκοπεί να αναπτύξει τις ψυχικές ,πνευματικές και σωματικές του ικανότητες και να δώσει σ’ αυτό την επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Ο τόπος, ο ακριβής χρόνος διάρκειας της εκπαίδευσης, οι τομείς και τα μαθήματα εκπαίδευσης, η επιλογή του διδακτικού προσωπικού, η επίδοση και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και κάθε άλλο θέμα που συνέχεται με την εκπαίδευση, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως προς την επιμόρφωση του Προσωπικού εφαρμόζεται ανάλογα η διάτάξη του άρθρου 120 του Ν.1851/89.
Άρθρο 13 "Σύνθεση και εξοπλισμός Υπηρεσίας Καταστημάτων Κράτησης"
1.  
  Η σύνθεση κάθε Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης καθορίζεται από το Δ/ντή κάθε Καταστήματος και είναι ανάλογη με τον αριθμό των θέσεων φύλαξης (σκοπιών), τον αριθμό και το βαθμό της επικινδυνότητας των υπό φύλαξη κρατουμένων και τη σπουδαιότητα της αποστολής τους
2.  
  Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας στο κατάστημα κράτησης και κατά τις μεταγωγές του φέρει πάντοτε στολή παραλλαγής (φόρμα) περίστροφο ή πιστόλι και αυτόματο όπλο, όταν το τελευταίο κρίνεται αναγκαίο
Άρθρο 14 "Φρούρηση καταδίκων και υποδίκων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα"
1.  
  Για τη Φρούρηση καταδίκων και υποδίκων, οι οποίοι νοσηλεύονται στα πάσης φύσεως Θεραπευτήρια και τη συνοδεία τους κατά τη μεταγωγή στο δικαστήριο, την ανάκριση ή για ιατρική εξέταση στην περιφέρεια του Νομού όπου εδρεύει κάθε Κατάστημα, εφαρμόζεται το προηγούμενο άρθρο και οι παράγραφοι 1α, 1γ,1δ και 2 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων φύλαξης (σκοπιάς) και το είδος του οπλισμού που φέρει το προσωπικό της φρουράς στη σκοπιά, καθορίζονται από τον αρμόδιο αρχιφύλακα που προίσταται της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης. Ο οπλισμός είναι ανάλογος με το βαθμό επικινδυνότητας και τον κίνδυνο απόδρασης του κρατουμένου αλλά και τις συνθήκες ασφαλείας που παρέχει ο θάλαμος ή το δωμάτιο όπου φρουρείται ο νοσηλευόμενος κρατούμενος.
3.  
  Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο που θα εκτελούν τα καθήκοντά τους. Στις οδηγίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε η κατά περίπτωση επιβαλλόμενη απαγόρευση επικοινωνίας του κρατουμένου με οποιονδήποτε τρίτο και ο περιορισμός ή και ο αποκλεισμός των προσώπων τα οποία επιτρέπεται να επισκεφθούν τον κρατούμενο.
4.  
  Κατά την εξέταση των ασθενών κρατουμένων, παρίσταται ανάλογη δύναμη της υπηρεσίας της εξωτερικής φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον τούτο επιβάλλεται, κατά την κρίση του επικεφαλής της συνοδείας για την πρόληψη απόδρασης ή τέλεσης άλλων αξιοποίνων πράξεων. Στην περίπτωση αυτή οι ιατροί κατά την εξέταση των κρατουμένων, δεν μπορούν να αρνηθούν την παράσταση των συνοδών φρουρών, οι οποίοι όμως έχουν υποχρέωση εχεμύθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικού απορρήτου.
5.  
  Οι νοσηλευόμενοι κρατούμενοι σε Θεραπευτήρια δεν φέρουν δεσμά, εκτός αν κρίνεται αναγκαία από τον επικεφαλής της φρουράς η τοποθέτηση δεσμών επειδή οι κρατούμενοι είναι επικίνδυνοι για άλλους ασθενείς του ίδιου θαλάμου ή υπάρχουν πληροφορίες για απόδραση ή το είδος της ασθένειας του κρατούμενου το επιβάλλει. Στις περιπτώσεις αυτές ο επικεφαλής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Εισαγγελέα του Καταστήματος Κράτησης, ο οποίος διατάσσει σχετικώς αφού συνεκτιμήσει και τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Την τοποθέτηση δεσμών μπορεί να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Καταστήματος και θεράπων ιατρός, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενος αυτοτραυματισμός του κρατουμένου.
Άρθρο 15 "Μέσα μεταγωγής"
1.  
  Οι μεταγωγές κρατουμένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιφέρειας του Νομού όπου εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης για νοσηλεία ή ιατρική εξέταση, στους ανακριτές ή στους προανακριτικούς υπαλλήλους για ανάκριση, στα δικαστήρια στα οποία καλούνται ή στις μετακινήσεις λόγω εκτάκτων αδειών, γίνονται με ειδικά για το σκοπό αυτό υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Κατ’ εξαίρεση, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά αυτοκίνητα, μπορεί να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε υπηρεσιακό όχημα, το οποίο κρίνεται κατάλληλο από τον υπεύθυνο αρχιφύλακα που έχει την ευθύνη της μεταγωγής.
2.  
  Οταν δεν υπάρχουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οι συνθήκες για την ασφαλή μεταφορά το επιβάλουν, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία και οφείλει να παράσχει την αναγκαία συνδρομή. Η αίτηση για την παροχή της συνδρομής υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος.
3.  
  Μεταγωγή με μισθωμένο αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης γίνεται μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπηρεσιακό αυτοκίνητο και δεν κρίνεται αναγκαίο να ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας
4.  
  Μεταγωγή με ιδιωτικό αυτοκίνητο επιτρέπεται μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της μεταγωγής με υπηρεσιακό ή μισθωμένο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης και δεν κρίνεται αναγκαίο να ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης μεταγωγής με ένα από τα πιο πάνω μέσα, η μεταγωγή πραγματοποιείται με τα συνήθη μέσα συγκοινωνίας. Μεταγωγές πεζή γίνονται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει οδικό δίκτυο κατάλληλο για αυτοκίνητα.
5.  
  Η μεταγωγή γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή μετακίνηση και συγχρόνως να μη θίγει την αξιοπρέπεια του κρατουμένου. Ο κρατούμενος οφείλει να υπακούει στους εντεταλμένους για τη μεταγωγή υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρούρησης ή της Ελληνικής Αστυνομίας κατά περίπτωση και να μη δυσχεραίνει το έργο τους.
6.  
  Η μεταγωγή ανδρών και γυναικών με την ίδια συνοδεία πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η χωριστή μεταγωγή δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, οι γυναίκες κρατούνται χωριστά. Η μεταγωγή κρατούμενης γίνεται με τη συνοδεία γυναίκας υπαλλήλου, εφόσον η υπηρεσία διαθέτει φύλακες γυναίκες.
7.  
  Μετά το πέρας της ιατρικής εξέτασης της ανάκρισης ή της παρουσίας στο δικαστήριο καθώς και μετά τη λήξη της έκτακτης άδειας, ο κρατούμενος επαναμετάγεται στο Κατάστημα όπου κρατείται, υπό ασφαλή και πάλι φρούρηση
Άρθρο 16 "Σχέσεις υπηρεσιών Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης με την Ελληνική Αστυνομία"
1.  
  Οι σχέσεις των υπηρεσιών Εξωτερικής Φρούρησης των καταστημάτων κράτησης με την Ελληνική Αστυνομία διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 1851/89, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.5 του Ν. 2408/96 και εκάστοτε ισχύει , καθώς και τον κανονισμό ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης, που κατ’ επιταγή του άρθρου 93 παρ.7 του Ν. 1851/89, όπως προστέθηκε από το άρθρο 3 παρ.6 του Ν. 2408/96, καταρτίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 17 "Ενίσχυση Υπηρεσιών Εξωτερικής Φρούρησης από τις επιτόπιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας"
1.  
  Οι τοπικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να παρέχουν συνδρομή στις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι οι τελευταίες ζητούν συνδρομή επειδή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν από μόνες τους την κατάσταση:
 1. Όταν στασιάσουν οι κρατούμενοι, ή προβαίνουν ομαδικά σε πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων εντός του χώρου των καταστημάτων κράτησης,
 2. όταν εκδηλωθεί ομαδική απείθεια ή αντίσταση κρατουμένων,
 3. σε περίπτωση ομαδικών αποδράσεων ή άλλων πράξεων των κρατουμένων από τις οποίες δημιουργείται μείωση της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης
 4. σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στο χώρο του καταστήματος κράτησης ή του Θεραπευτηρίου,
 5. όταν υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι θα εκδηλωθεί εξωτερική επίθεση κατά του Καταστήματος Κράτησης ή του Θεραπευτηρίου και
 6. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης απόλυτα αναγκαία η ενίσχυση της Υπηρεσίας του συνεπεία έκτακτου και σοβαρού γεγονότος
2.  
  Η αίτηση περί συνδρομής υποβάλλεται εγγράφως από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος μετά από σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του οικείου καταστήματος και σε κατεπείγουσα περίπτωση από μόνο τον Προϊστάμενο προφορικώς, οπότε ακολουθεί έγγραφο. Η αίτηση απευθύνεται προς τον Προϊστάμενο της Αστυνομικής Διεύθυνσης του τόπου όπου εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης και ενημερώνεται άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου. Η διαδικασία, ο τρόπος και τα μέσα της επέμβασης αποφασίζονται από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης. Ως προς την απόφαση και τη διαδικασία της επέμβασης ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 1851/1989 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 και το άρθρο 23 του Ν. 2721 / 1999.
Άρθρο 18 "Υλικοτεχνική Υποδομή"
1.  
  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης εφοδιάζεται με τα απαραίτητα οχήματα, οπλισμό, στολές και λοιπά υλικοτεχνικά μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της
2.  
  Θέματα προμήθειας οχημάτων, οπλισμού, στολών και των άλλων υλικοτεχνικών μέσων, τρόπου παραλαβής, φύλαξης και συντήρησης αυτού, καθώς και άλλα θέματα που θα κατατείνουν στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
3.  
  Ως προς τη στολή του προσωπικού εφαρμόζεται αναλόγως με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου, η διάταξη του άρθρου 119 του Ν.1851/89 όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.1991) και η υπ’ αριθ. 9235/30.1.1992 (ΦΕΚ 196 Β΄ ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που αναφέρεται στη Στολή προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων και ΚΑΥΦ. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο τύπος της στολής, το είδος ,το σχήμα και το λεκτικό περιεχόμενο διακριτικού σήματος το οποίο θα τοποθετείται στις στολές του προσωπικού της εξωτερικής φρούρησης για να διαφοροποιείται από το προσωπικό των σωφρονιστικών υπαλλήλωΝ.
Άρθρο 19 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Οι διατάξεις του Ν. 2683/1999 ( ΦΕΚ Α΄ 19 ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. «, που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο εφαρμόζονται αναλόγως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με το παρόν προεδρικό διάταγμα.
2.  
  Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 141/91, όπως εκάστοτε ισχύουν που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες, εξουσίες καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την Ελληνική Αστυνομία στις υπηρεσίες εξωτερικής φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.
3.  
  Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 48, 49, 50 και 51 του Ν. 2721/99 «Τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων των Ν. 1756/88, 1729/87, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/3.6.99).β) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137Α’) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α’) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α’). γ) Του π.δ/τος 278/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». δ) Του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. «
 • Την από 28 Νοεμβρίου 1997 εισήγηση της Επιτροπής Μελέτης θεμάτων εξωτερικής φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης που συγκροτήθηκε με την απόφαση αριθ.81234/97 του Υπουργού Δικαιοσύνης.
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αριθ. 8211/8-3-1999, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 198Β’).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αριθ.1107147 / 1239 / 0006Α / 4.10.1996, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922Β’).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ειδ. Φορ. 17-310), ύψους 355.000.000 δρχ. για το έτος 1999, που έχει προβλεφθεί στον εκτελούμενο προϋπολογισμό, (ΚΑΕ 0211, 0224, 0227, 0235 και 0243) και 6.800.000.000 δρχ. για καθ’ ένα από τα επόμενα έτη, που θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου.
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αριθ. 348/1999 και 407/1999, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/9235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/9235 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1756/881729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1756_881729 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1851 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/278 1988
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και άλλες διατάξεις. 2002/3038 2002