Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Το υφιστάμενο στο Λαύριο Αττικής Κέντρο προσφύγων φέρει στο εξής τον τίτλο «Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών», υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή φιλοξενίας στους αλλοδαπούς που καταφεύγουν στο Ελληνικό έδαφος και υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.1975/1991, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον Ν.2452/1996.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση των υπηρεσιών και αρμοδιότητες του Διευθυντή"
1.  
  Διευθύνει το Κέντρο
 1. Τμήμα Υγειονομικού:
 2. Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας
 3. Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Διαχείρισης
2.  
  Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το προσωπικό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του Ο Δ/ντής είναι υπεύθυνος για την άριστη λειτουργία του Κέντρου. Ειδικότερα τα καθήκοντα του είναι τα ακόλουθα:.
3.  
  Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, εγκρίνει την είσοδο στο Κέντρο των αιτούντων άσυλο, συνεργαζόμενος με το Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας του Κέντρου και τις οικείες αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση ασύλου
4.  
  Εξετάζει με το απαραίτητο ενδιαφέρον τα προβλήματα των φιλοξενουμένων και μεριμνά για την επίλυσή τους
5.  
  Αναφέρει για θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερα όργανα
6.  
  Ζητεί έγκαιρα την έγκριση των απαραίτητων πιστώσεων για τη λειτουργία του Κέντρου και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση των διατεθειμένων κονδυλίων
7.  
  Τηρεί ενημερωμένους πίνακες των φιλοξενουμένων στο Κέντρο και γενικά αρχείο των κατά καιρούς φιλοξενηθέντων
8.  
  Εξετάζει αιτήματα για προσωρινή απουσία και εκτός Κέντρου προσωρινή διαμονή φιλοξενουμένου και αποφασίζει ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητού της Αστυνομικής Υπηρεσίας
9.  
  Ενημερώνει την Αστυνομική Υπηρεσία του Κέντρου σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας φιλοξενουμένου, καθώς και επιστροφής του στο Κέντρο
10.  
  Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος που απειλεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και σε συνεργασία με το Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας, ή κατά περίπτωση με άλλες αρχές λαμβάνει τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Τμημάτων Οι αρμοδιότητες των τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι οι εξής: α. Το Τμήμα Υγειονομικού μεριμνά:"
1.  
  Για την ενημέρωση και ψυχοκοινωνική στήριξη των φιλοξενουμένων
2.  
  Για την παροχή - σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ο.Α.Ε.Δ. και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - της απαραίτητης συνδρομής στην εξεύρεση απασχόλησης κυρίως σε όσους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα και αποχωρούν από το Κέντρο.
 1. Το Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας μεριμνά:
3.  
  Για τη φύλαξη και τη σωστή χρήση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου
4.  
  Για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κέντρου και την εξασφάλιση των καλύτερων κατά το δυνατόν ανεκτών συνθηκών φιλοξενίας
 1. Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών και Διαχείρισης μεριμνά:
5.  
  Για την έγκαιρη προμήθεια και άριστη ποιότητα των αγοραζομένων ειδών σίτισης, κλινοστρωμνής, ένδυσης
6.  
  Για την έγκαιρη παρασκευή και διανομή του συσσιτίου
7.  
  Για τη τήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων του Κέντρου
Άρθρο 4 "Υποχρεώσεις φιλοξενουμένων Η φιλοξενία στο Κέντρο συνεπάγεται την εκ μέρους των φιλοξενουμένων αλλοδαπών αποδοχή των κατωτέρω υποχρεώσεων:"
1.  
  Συμμετοχή στην τήρηση της καθαριότητας των θαλάμων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του Κέντρου
2.  
  Συμμετοχή στην παρασκευή, διανομή του συσσιτίου και στην αγορά των ειδών διατροφής
3.  
  Μη πρόκληση φθορών και διατήρηση σε καλή κατάσταση των χορηγουμένων σ αυτούς δημοσίων ειδών τα οποία οφείλουν να παραδίδουν κατά την αποχώρηση
4.  
  Μη αυθαίρετη απομάκρυνση από το Κέντρο
5.  
  Συμμόρφωση προς τις εντολές του οικείου Διευθυντού
6.  
  Επίσης δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης εντός του Κέντρου καθώς και να απασχοληθούν - σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις - εκτός Κέντρου με την προϋπόθεση ότι αποχωρούν από αυτό
Άρθρο 5 "Κυρώσεις"
1.  
  Φιλοξενούμενος που δεν τηρεί τις από το παρόν διάταγμα απορρέουσες υποχρεώσεις του, ειδοποιείται εγγράφως περί αυτού από το Διευθυντή του Κέντρου, με επισήμανση των συνεπειών της μη συμμόρφωσής του
2.  
  Εάν παρά την ειδοποίηση εξακολουθεί να επιδεικνύει την ίδια συμπεριφορά το αίτημα του για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Εφόσον αναγνωρισθεί σαυτόν η ιδιότητα του πρόσφυγα, με εντολή του Διευθυντή καλείται να εγκαταλείψει το Κέντρο.
3.  
  Σε περίπτωση μη αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας αποβάλλεται του Κέντρου και κινείται η διαδικασία απομάκρυνσης από τη χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Ο μη αποχωρών ειδοποιείται εγγράφως περί της υποχρέωσης αποχώρησης από τον Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος δύναται να του ορίσει ολιγοήμερη προθεσμία αναχώρησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αποβάλλεται του Κέντρου με μέριμνα του Διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας.
5.  
  Φιλοξενούμενος ο οποίος απουσιάζει αυθαίρετα από το Κέντρο πέραν του 48ώρου διαγράφεται της δυνάμεως. Η επανεγγραφή του επιτρέπεται μόνο με εντολή του οικείου Διευθυντή.
Άρθρο 6 "Είσοδος στο Κέντρο"
1.  
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Κέντρο ατόμων που δεν φιλοξενούνται σ’ αυτό και δεν ανήκουν στο προσωπικό του
2.  
  Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ο λόγος της επίσκεψης, ο οικείος Διευθυντής δύναται να εγκρίνει την για συγκεκριμένο χρόνο είσοδο στο Κέντρο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ανάλογη έγκριση δύναται να δοθεί και σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα και έχει δοθεί η σχετική ειδική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και υπό τον όρο ότι προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των φιλοξενουμένων στο Κέντρο.
3.  
  Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για: Τον εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Υπάτης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και τους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο του, καθώς και τους υπαλλήλους του οργανισμού που αφικνούνται στην Ελλάδα με αποστολή, η ολοκλήρωση της οποίας επιβάλλει επίσκεψη στο Κέντρο.
Άρθρο 7 "Διαμονή στο Κέντρο"
1.  
  Προτεραιότητα διαμονής στο Κέντρο έχουν οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση κρίνεται με τη κανονική διαδικασία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
2.  
  Για τη διαμονή στο Κέντρο των υπαγομένων στη ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου, παρέχεται προτεραιότητα στα ηλικιωμένα άτομα στις μονογενεϊκές, στις πολυμελείς και στις οικογένειες με ανήλικα τέκνα
3.  
  Οι παρακάτω κατηγορίες αιτούντων άσυλο δύνανται να φιλοξενούνται στα υφιστάμενα για τους ημεδαπούς κρατικά ιδρύματα:
 1. Άτομα που παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα
 2. Άτομα ηλικίας μικρότερης των 15 ετών που δεν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα
 3. Υπερήλικες ή άτομα με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 8 "Διαμονή εκτός του κέντρου"
1.  
  Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου, δύναται να εγκριθεί από τον Διευθυντή του Κέντρου, η εκτός του Κέντρου διαμονή και για συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύνανται επίσης να εξαιρεθούν-για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας - της διαμονής στο Κέντρο συγκεκριμένοι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί
Άρθρο 9 "Αναχώρηση από το Κέντρο"
1.  
  Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης οι αναγνωριζόμενοι ως πρόσφυγες αποχωρούν από το Κέντρο
2.  
  Οι μη αναγνωριζόμενοι το ταχύτερο και όχι πέραν των 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, υποχρεούνται σε αποχώρηση από το Κέντρο και αναχώρηση από τη χώρα, εκτός αν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τους λοιπούς αλλοδαπούς, τους χορηγηθεί άδεια παραμονής
Άρθρο 10 "Προσωπικό"
1.  
  Το Κέντρο στελεχώνεται με προσωπικό που ανήκει στο φορέα διαχείρισης και οι αμοιβές του καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Γενικές Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 2.Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού του Κέντρου, εκτός του τμήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, δεν δύνανται να υπερβαίνει τον αριθμό των είκοσι (20) θέσεων. Για το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας το αντίστοιχο ανώτατο όριο καθορίζεται στις έξι (6) θέσεις.
3.  
  Ο Διευθυντής του Κέντρου πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου, τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ή Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής και κατά προτίμηση να έχει εμπειρία σε θέματα προσφύγων. Επίσης να κατέχει άριστα μία ξένη γλώσσα.
4.  
  Το προσωπικό του τμήματος της κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου πρέπει να διαθέτει επαρκή ειδίκευση ή εμπειρία ή δράση σε θέματα προσφύγων
Άρθρο 11 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Οι πάσης φύσεως δαπάνες του Κέντρου καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
2.  
  Ο προϋπολογισμός του Κέντρου συντάσσεται από τον φορέα διαχείρισης και υποβάλλεται έγκαιρα - με πλήρως αναλυτικά στοιχεία - για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
3.  
  Εκτός του Γενικού προϋπολογισμού και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αναλυτική κατάσταση του ύψους και του είδους των προϋπολογιζόμενων δαπανών για το αντίστοιχο τρίμηνο
4.  
  Για τον πάγιο εξοπλισμό, προμήθειες μη αναλώσιμων υλικών καθώς και για εργασίες επισκευής στο Κέντρο απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση από τον φορέα διαχείρισης και έγκριση σκοπιμότητας από την αρμόδια για το Κέντρο Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Άρθρο 12 "Πληρωμές δαπανών"
1.  
  Κάθε πληρωμή ενεργείται με χρηματικό ένταλμα το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή του Κέντρου και τον αρμόδιο για τα οικονομικά υπάλληλο, η δε καταβολή του ποσού ενεργείται με έκδοση ισόποσης επιταγής σε βάρος του λογαριασμού του Κέντρου που τηρεί ο φορέας διαχείρισης
Άρθρο 13 "Παραλαβή υλικού"
1.  
  Οι παραλαβές του αναλώσιμου και μη υλικού για τις τρέχουσες ανάγκες του Κέντρου ενεργούνται από τριμελή -επιτροπή η οποία συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου στην οποία δύναται να μετέχει και ο ίδιος. Στην επιτροπή δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος των φιλοξενουμένων. Η επιτροπή φροντίζει για την άριστη κατάσταση των προμηθευόμενων ειδών.
Άρθρο 14 "Απολογισμός"
1.  
  Μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός καταρτίζεται από τον φορέα διαχείρισης ο απολογισμός εσόδων - συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών σε είδος-και εξόδων του Κέντρου ο οποίος υποβάλλεται με πλήρως αναλυτικά στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Β. Κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους.
Άρθρο 15 "Κατηγορίες δικαιούχων Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος παρέχεται δωρεάν σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια με την προϋπόθεση ότι είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι [...]"
1.  
 1. Έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες.
 2. β) Στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται η προστασία που ορίζει το άρθρο 23 του Α.Ν. 3989/59(Α 201), ο οποίος κύρωσε τη Σύμβαση της Γενεύης (1951) περί του καθεστώτος των προσφύγων.
2.  
  Έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητος η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
3.  
  Έχει εγκριθεί η παραμονή τους για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει
Άρθρο 16 "Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη"
1.  
  Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει:
 1. Εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των κρατικών περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων
 2. Παροχή φαρμάκων με συνταγή ιατρού υπηρετούντος στα ιδρύματα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρημένη από το Διευθυντή της κλινικής
2.  
  Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει νοσηλεία σε κλίνη της Γ θέσεως των κρατικών νοσοκομείων
Άρθρο 17 "Απαιτούμενα δικαιολογητικά Για την παροχή της περίθαλψης του προηγούμενου άρθρου απαιτούνται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:"
1.  
  Δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα
2.  
  Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού
3.  
  Ειδικό δελτίο παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού
Άρθρο 18
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική με το θέμα διάταξη. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν. 1975/1991 «είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 184/96 Τ.Α.) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 283/96, Τ.Α) και το άρθρο 32 του Ν. 2446/98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/98 Τ.Α.).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Φ.Ε.Κ.137/85,Τ.Α) όπως προστέθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/92, Τ.Α) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Φ.Ε.Κ. 38/97,Τ.Α).
 • Την αρ. 1107147/1239/0006Α/7.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 922/96, Τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπαριθ. 236/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959