ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/267

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή."
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν την αποστολή, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του ως άνω Αστυνομικού Τμήματος, καθώς και για τα θέματα συντονισμού και εποπτείας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 392/1995 (Α- 217).
Άρθρο 2
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει οπό τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α και β~ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α- 49).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α- 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α- 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α- 247).
 • Την υπαριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β- 922).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.2469/1997 (Α- 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 30.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1999 και 70.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2000 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες για μεν το έτος 1999 θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις των ΚΑΕ 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0864, 0869 0899, 1111, 1211, 1212, 1231, 1321, 1322, 1324, 1329, 1431, 1511, 1512, 1692, 1693, 1699, 1711, 1712, 1713, 1722, 1723, 1725,1729 και 1919 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», για δε το έτος 2000 και καθένα από τα επόμενα έτη από τις σχετικές πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ΚΑΕ 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1211, 1212, 1231, 1321, 1322, 1324, 1329, 1511, 1512, 1693 και 1699 των κατ έτος Π/Υ εξόδων του ιδίου φορέα.
 • Την υπαριθμ. 330/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1995/392 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία