ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/274

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Λειτουργία του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών τις πρωινές ώρες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το κατά τα Π.Δ. 352/1986 (Α~ 155) και Π.Δ. 407/1998 (Α~ 287) Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών είναι ημερήσιο Λύκειο και λειτουργεί κατά τις πρωινές ώρες. Η διάταξη του άρθρου μόνου του Π.Δ. 352/1986 (Α~ 155), κατά το μέρος που αναφέρεται στη λειτουργία του σχολείου τις απογευματινές ώρες καταργείται. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 476/76 «Περί Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως» (Α~ 308)
  • του Π.Δ. 633/1979 «περί καθορισμού συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείου Προεδρίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α~ 187)
  • του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Γ. Την αριθμ. 4/22.6.99 Γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Δ. Την αριθμ. 352/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-03 Λειτουργία του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών τις πρωινές ώρες.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/230
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/476 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/633 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/352 1986
Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων. 1998/407 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία