Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στη νησίδα Αγκίστρι με έδρα τη Σκάλα Αγκιστρίου και τοπική περιφέρεια αρμοδιότητας που εκτείνεται στη νησίδα Αγκίστρι καθώς και στις νησίδες Κυρά, Διαπόρια και Λαγούσα
Άρθρο 2
1.  
  Η καθύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού Αγκιστρίου περιλαμβάνει: α) Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ’ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με εγκλήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού. β) Τη βεβαίωση φαρικών τελών και υγειονομικών δικαιωμάτων καθώς και τη βεβαίωση και είσπραξη κατά τις ισχύουσες διατάξεις των λιμενικών δικαιωμάτων. γ) Τη σύνταξη στατιστικών δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά και την εποπτεία της πλοηγικής υπηρεσίας για τα θέματα της οποίας αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δια της Λιμενικής Αρχής Αίγινας ή απ’ ευθείας εφόσον η υπηρεσία διαταχθεί ειδικά, ενώ, ειδικά για θέματα διαχείρισης της πλοηγικής υπηρεσίας, υπάγεται απ’ ευθείας στο ΥΕΝ. δ) Την εκτέλεση των εκδιδομένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαταγών για τη στρατολογία των ναυτικών και την πολεμική χρησιμοποίηση των λιμένων. ε) Την άσκηση της διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. στ) Τη διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων εφόσον έχει συγκροτηθεί στην έδρα του Λιμενικού Σταθμού τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ) Τον έλεγχο των πλοίων, πλοιαρίων, λέμβων και πλωτών ναυπηγημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εγχειρίδια ασφάλειας ναυσιπλοίας και τις οδηγίες της Προϊστάμενης Λιμενικής Αρχής και της Διεύθυνσης του ΥΕΝ που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων. η) Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση ναυτολογίων των Ελληνικών πλοίων όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) καθώς και τη διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα των πλοίων αυτών. θ) Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στο Αγκίστρι και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση. ι) Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης. ια) Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μετά την ένταξη στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος. ιβ) Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ’ αυτόν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Αγκιστρίου υπάγεται διοικητικά στη Λιμενική Αρχή Αίγινας, αναφέρεται σ’ αυτήν για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές της. Όταν δίδεται σχετική ειδική διαταγή αναφέρεται απ’ ευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές του στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή, σε επείγουσες δε περιπτώσεις υποβάλλει τις αναφορές του εκτός από τη Λιμενική Αρχή Αίγινας και στο ΥΕΝ.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από τη Λιμενική Αρχή Αίγινας και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την πάγια προκαταβολή αυτής
3.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού στρατωνίζεται στο οίκημα όπου είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός, εφόσον επαρκεί ο χώρος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄172).
 • Την με αριθμ. 401/99/27.9.99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού 1.500.000 δρχ. περίπου κατά το τρέχον έτος και 1.500.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Ειδ. Φ.41-110 και ΚΑΕ 0813, 0824, 0831, 0832, 0849, 1711, 1713 και 1729, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατέτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λ.π.» (Α΄ 247).
 • Την 1107147/1239/0006 Α΄/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄922).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α΄ 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία