ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/276

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επί των δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικός έλεγχος. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάζεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1265/1972 «περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων του» (ΦΕΚ 197/Α).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α).
  • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α).
  • Την με αριθ. 210/18/22.7.1999 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμό 400/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-03 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/231
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηοη του Π.Δ/τος 276/1999 «Για την άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ελληνικού Οργάνισμού Τουρισμού». 2002/101 2002