Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους και συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πειθαρχικός Έλεγχος"
1.  
  Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.1418/84, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.2229/94 και όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν διάταγμα.
2.  
  Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται στις ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την εργολαβική τους ιδιότητα και ιδίως για χρήση της εργολαβικής βεβαίωσης του ΜΕΕΠ χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δυστροπία για επανόρθωση σοβαρών κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί, έκπτωση, ενσυνείδητη προσπάθεια διαφόρου ποσοτικής εμφανίσεως των εκτελεσθεισών εργασιών, ψευδή δήλωση προς τον κύριο του έργου όταν αυτή απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, παράλειψη της υποχρεώσεως του αναδόχου για την τακτική καταβολή των αποδοχών του προσωπικού του εργοταξίου του, παράνομη εκχώρηση του έργου ή τμήματος αυτού, ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού και κάθε άλλη παράβαση των υποχρεώσεων του αναδόχου των προβλεπομένων από την περί δημοσίων έργων νομοθεσία
3.  
  Ο πειθαρχικός αυτός έλεγχος, που ασκείται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που ασκείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αναθεώρηση και κατάταξη στις κατηγορίες των έργων και τάξεις του ΜΕΕΠ, από την υπηρεσία τήρησης των Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
Άρθρο 2 "Διοικητικές Κυρώσεις"
1.  
  Διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.1418/84, είναι :.
 1. ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες
 2. ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων
 3. η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΔΕ, από έξι (6) μήνες έως τρία (3) χρόνια
 4. η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα
2.  
  Παρεπόμενη πειθαρχική συνέπεια, αποτελεί η επιβολή χρηματικής κύρωσης, σε βάρος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το χρηματικό πρόστιμο της παραγράφου αυτής καθορίζεται, για μεν τη διοικητική κύρωση της περίπτωσης α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για δε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β, γ και δ, από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του διατάγματος αυτού.
3.  
  Για τον καθορισμό του ύψους της επιβαλλόμενης διοικητικής κύρωσης και του αντίστοιχου χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000.000 δρχ., σύμφωνα με τις αυτές ανωτέρω διατάξεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεκτιμά ιδίως τις συνθήκες διάπραξης της παράβασης, τη δυστροπία της εργοληπτικής επιχείρησης για επανόρθωση της παράβασης και την τυχόν κατ εξακολούθηση διάπραξη παρόμοιων παραβάσεων εκ μέρους της ίδιας εργοληπτικής επιχείρησης ή των στελεχών της.
4.  
  Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
Άρθρο 3 "Λήξη Πειθαρχικής Ευθύνης"
1.  
  Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που για οποιοδήποτε λόγο, έχουν αποβάλλει την ιδιότητα αυτή, δεν διώκονται πειθαρχικά, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παρεπόμενης χρηματικής κύρωσης σε βάρος τους
2.  
  Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται η πειθαρχική δίωξη που έχει αρχίσει. Η δίωξη αυτή διακόπτεται σε περίπτωση οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα Μητρώα ή θανάτου ή οριστικής εξόδου από το επάγγελμα.
Άρθρο 4 "Παραγραφή"
1.  
  Οι πειθαρχικές παραβάσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, παραγράφονται μετά από δέκα οκτώ (18) μήνες από το χρόνο που διεπράχθησαν
2.  
  Οι πράξεις που απευθύνονται κατά της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της για τη δίωξη της παράβασης, διακόπτουν την παραγραφή. Μέσα όμως σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την πρώτη αυτή διακοπή του χρόνου της παραγραφής, πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαφορετικά η παράβαση παραγράφεται.
3.  
  Πειθαρχική παράβαση η οποία παραγράφηκε, μετά την έκδοση αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου έστω Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορεί να ληφθεί υπόψη σαν επιβαρυντική περίπτωση στην επιμέτρηση της ποινής κατά την τιμωρία άλλης πειθαρχικής παράβασης που διαπράχθηκε πριν την παραγραφή εκείνης
4.  
  Οι ποινές που επιβάλλονται, ουδέποτε διαγράφονται από το Μητρώο της εργοληπτικής επιχείρησης. Οι παραβάσεις που παραγράφονται, μνημονεύονται επίσης στο Μητρώο αυτό. Η μνεία αυτή ουδέποτε διαγράφεται από το Μητρώο, στα χορηγούμενα όμως, μετά από αίτηση της ίδιας εργολητικής επιχείρησης, πιστοποιητικά πειθαρχικής κατάστασης δεν αναγράφονται οι επιβληθείσες ποινές μετά τριετία από την τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης, εκτός αν αυτή επέβαλε την ποινή της οριστικής διαγραφής από τα τηρούμενα Μητρώα.
Άρθρο 5 "Δεδικασμένο"
1.  
  Καμμία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής δε διώκεται δεύτερη φορά για την ίδια πειθαρχική παράβαση
2.  
  Για την ίδια πειθαρχική παράβαση μία μόνο ποινή επιβάλλεται
3.  
  Με την ίδια πειθαρχική απόφαση μία ποινή επιβάλλεται, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παρεπόμενης κύρωσης
Άρθρο 6 "Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο"
1.  
  Για την εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, των πειθαρχικών παραβάσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, συνιστάται Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποτελείται από : α)Ένα τεχνικό υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Διευθυντού της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Πρόεδρο. β)Τρεις τεχνικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. γ)Δύο εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος. δ)Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ.
2.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ανωτέρω περίπτωσης β ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
3.  
  Τα μέλη της ανωτέρω περίπτωσης γ και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξή τους καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.
4.  
  Οι εκπρόσωποι των πανελληνίων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων και του ΤΕΕ, προτείνονται με τους αναπληρωτές τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, γίνεται έγγραφη υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μπορεί να διορίσει οίκοθεν τα μέλη αυτά.
5.  
  Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται για δύο ημερολογιακά έτη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που εκδίδεται μέσα στο Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της θητείας, αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Ειδικά για την πρώτη θητεία των μελών, αυτή αρχίζει από τη συγκρότηση του Συμβουλίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.
6.  
  Τα ανωτέρω οριζόμενα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως και τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, δεν πρέπει να μετέχουν ως Πρόεδροι ή μέλη στις Επιτροπές ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και ΓΕΜ της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
7.  
  Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων καλούνται στις συνεδριάσεις σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.1599/86 (Α75). Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Συμβούλιο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους. Για το γεγονός αυτό γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά.
8.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της ΓΓΔΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
9.  
  Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ο Πρόεδρος και 3 μέλη αυτού
10.  
  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου του Συμβουλίου.
11.  
  Τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου, υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτού. Στα πρακτικά καταχωρίζεται συνοπτικά και η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων μελών.
12.  
  Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εδρεύει στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και εξυπηρετείται από τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ίδιας Γενικής Γραμματείας
Άρθρο 7 "Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο"
1.  
  Για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου συνιστάται Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποτελείται από :
 1. Ένα τεχνικό υπάλληλο, με βαθμό Γενικού Διευθυντού της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Πρόεδρο
 2. Τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στη ΓΓΔΕ, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο πάρεδρο στο ίδιο Γραφείο
 3. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Διευθυντού της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
 4. Δύο εκπροσώπους των πανελληνίων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.
 5. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ
2.  
  Οι παράγραφοι 2 έως και 12 του προηγούμενου άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται αναλόγως και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ο Πρόεδρος και 4 μέλη αυτού. Για την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα Μητρώα, απαιτείται όπως ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστον τα 5 από τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8 "Πρόταση για Πειθαρχική Δίωξη"
1.  
  Για την κίνηση της πειθαρχικής δίωξης, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, κατά τη δημοπράτηση ή την εκτέλεση του οποίου, σημειώθηκε η πειθαρχική παράβαση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική πρόταση στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Προϊσταμένης του έργου Αρχής
2.  
  Σε περιπτώσεις δημοσίων έργων που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν εξαιρεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1418/84 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, η ανωτέρω πρόταση για πειθαρχική δίωξη γίνεται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας του φορέα.
3.  
  Για παραβάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση ή τη δημοπράτηση του έργου, η υποχρέωση πρότασης προς δίωξη υπάρχει και για τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που έλαβε γνώση της παράβασης. Εάν για την ίδια παράβαση επιληφθούν περισσότεροι του ενός προϊστάμενοι, οι προτάσεις τους συνεκτιμώνται για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
4.  
  Η πρόταση για πειθαρχική δίωξη περιλαμβάνει τα στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των στελεχών τους που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή της παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου με τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παράβασης, τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως μάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την παραπομπή και κάθε άλλη σχετική χρήσιμη πληροφορία
5.  
  Στην πρόταση περιλαμβάνεται υποχεωτικά η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η πρόταση παραπομπής κοινοποιείται στην εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος που παραπέμπεται, με αποδεικτικό επιδόσεως.
6.  
  Σε περίπτωση κηρύξεως εκπτώτου του αναδόχου του έργου, η πρόταση του παρόντος άρθρου υποβάλλεται αμέσως μετά την απόρριψη των ενστάσεων του αναδόχου κατά της απόφασης, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεις και συνοδεύεται απαραίτητα από την απορριπτική αυτή απόφαση
Άρθρο 9 "Πειθαρχική Δίωξη"
1.  
  Ο αρμόδιος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, προϊστάμενος αφού λάβει την πρόταση για πειθαρχική δίωξη, προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση αυτής, υποχρεούμενος να διεκπεραιώσει την υπόθεση σε εύλογο χρόνο, είτε με αιτιολογημένη πράξη παραπομπής αυτής στο αρχείο είτε με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά της υπαίτιας εργοληπτικής επιχείρησης ή του υπαίτιου στελέχους αυτής.
2.  
  Σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης προϊστάμενος, μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης, εάν τα στοιχεία της πρότασης δεν κριθούν επαρκή. Η διοικητική αυτή εξέταση διενεργείται από τον ανωτέρω αρμόδιο προϊστάμενο ή από τον οριζόμενο από αυτόν ανώτερο υπάλληλο της υπηρεσίας. Ο διεξάγων την εξέταση, μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοψία και εξέταση προσώπων και σχετικών ιδιωτικών και δημόσιων εγγράφων, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της παράβασης τίθενται σε γνώση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους που παραπέμπεται, για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών.
3.  
  Η παραπομπή της υπόθεσης στο αρχείο γίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο, εάν από την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης πεισθεί ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις ενδείξεις ότι διεπράχθει πειθαρχική παράβαση
4.  
  Για την παραπομπή της υπόθεσης στο αρχείο, είτε χωρίς τη διενέργεια διοικητικής εξέτασης είτε μετά την υποβολή του πορίσματος αυτής, συντάσσεται σχετική πράξη και αποστέλλεται έγγραφο στην υπηρεσία που υπέβαλε την πρόταση δίωξης, το οποίο κοινοποιείται επίσης στην αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση
5.  
  Για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο αρμόδιος προϊστάμενος απευθύνει έγγραφο προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μετά του σχετικού φακέλου της υπόθεσης και τις τυχόν εμπρόθεσμες αντιρρήσεις της διωκόμενης εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση με αποδεικτικό επιδόσεως. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μπορεί να μην ασκήσει πειθαρχική δίωξη, αν δεν συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, να επιβάλλει στη διωκόμενη εργοληπτική επιχείρηση τη διοικητική κύρωση του αποκλεισμού από δημοπρασίες μέχρι έξι (6) μήνες και την παρεπόμενη χρηματική κύρωση ή να παραπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10 "Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά την παραπομπή της υπόθεσης από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, καλεί τη διωκόμενη εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος, να υποβάλλει την απολογία της μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζει δικάσιμο και καλεί το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης να παραστεί σε αυτή για την υπεράσπισή του. Η δικάσιμος δεν μπορεί να οριστεί νωρίτερα από 30 ημέρες από την κλήση του διωκόμενου πειθαρχικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μετά την αποδεικτική διαδικασία, συνεχίζει τη συνεδρίασή του την ίδια ή άλλη ημέρα και αποφασίζει για την υπόθεση.
2.  
  Η απόφαση δημοσιεύται σε ειδικό βιβλίο με την επιμέλεια του Γραμματέα και κοινοποιείται, με αποδεικτικό επιδόσεως, στον πειθαρχικά διωκόμενο, στον αρμόδιο προϊστάμενο που άσκησε την πειθαρχική δίωξη και στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
3.  
  Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν ανακαλείται, περαιώνεται δε οπωσδήποτε με την έκδοση απόφασης με την επιφύλαξη βεβαίως των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία
5.  
  Οι πειθαρχικές αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Ανάκληση πειθαρχικής απόφασης δεν επιτρέπεται.
6.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει σαν εισηγητή της υπόθεσης ένα από τα μέλη του ή και να διατάξει τη συμπλήρωση της διοικητικής εξέτασης
Άρθρο 11 "Κωλύματα μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορούν να μετέχουν οι κατ ευθεία γραμμή εξ αίματος συγγενείς του διωκόμενου ή εκ πλαγίου μέχρι και του τετάρτου βαθμού και ο σύζυγος ή εξ αγχιστείας συγγενής μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Την εξαίρεση μπορούν να ζητήσουν τα μέλη του Συμβουλίου οίκοθεν ή και ο διωκόμενος. Ο ίδιος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μέχρι δύο το πολύ μελών. Η αίτηση για την εξαίρεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συζήτησης και επαυτής αποφασίζει το Συμβούλιο μετά από σύσκεψη, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση.
Άρθρο 12 "Έφεση"
1.  
  Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπόκεινται σε έφεση. Η έφεση αυτή ασκείται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και κατατίθεται στη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2.  
  Δικαίωμα έφεσης έχουν :
 1. η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχος αυτής που τιμωρήθηκαν πειθαρχικά
 2. ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
3.  
  Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει τόσο για τον τιμωρηθέντα όσο και για τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, από την κοινοποίηση στον καθένα από αυτούς της πρωτοβάθμιας απόφασης.
4.  
  Περισσότερες εφέσεις που ασκούνται κατά της ίδιας απόφασης και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης για μία εξαυτών, συνεκδικάζονται
5.  
  Η ασκηθείσα έφεση, αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
6.  
  Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται καθολοκληρία στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 13 "Διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Έγκριση και Εκτέλεση των Αποφάσεων αυτού"
1.  
  Για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, την εκτέλεση των αποφάσεων και την εξαίρεση των μελών του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος διατάγματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού
2.  
  Η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν κοινοποιείται, αλλά υποβάλλεται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος εντός μηνός από την παραλαβή αυτής, την επικυρώνει αμελλητί με απόφασή του. Η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αντίγραφο της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και αποτελεί την οριστική κρίση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
3.  
  Η εκτέλεση της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η παρεπόμενη χρηματική κύρωση που επεβλήθει στην εργοληπτική επιχείρηση ή το υπαίτιο στέλεχος αυτής, καταβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.
Άρθρο 14 "Σχέση Πειθαρχικής Διαδικασίας με άλλες δίκες. Επανάληψη της Πειθαρχικής Διαδικασίας"
1.  
  Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται, ούτε αναβάλλεται εξαιτίας εκκρεμούς δίκης, ενώπιον δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας
2.  
  Στοιχεία που προκύπτουν από αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών ή αστικών δικαστηρίων και με τα οποία βεβαιώνεται ρητά η ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών γεγονότων, αυτά γίνονται δεκτά σε πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, για την έκδοση της απόφασής τους. Στην περίπτωση κατά την οποία εργοληπτική επιχείρηση ή στέλεχος αυτής, δικαιωθεί τελεσίδικα από αστικό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο για τη διαφορά που προκάλεσε την πειθαρχική δίωξη, οι ανωτέρω υπαίτιοι μπορούν να ζητήσουν, από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, την επανάκριση της υποθέσεώς τους. Η επανάκριση γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την αίτηση του διωκόμενου. Στην περίπτωση αυτή το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούται να ακυρώσει την πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής από τα τηρούμενα Μητρώα, που τυχόν είχε επιβάλλει. Έχει το δικαίωμα όμως εκτιμώντας κατουσίαν τα πραγματικά γεγονότα και σε εφαρμογή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, να επιβάλλει την ποινή της προσωρινής διαγραφής του υπαίτιου από τα Μητρώα. Για την ποινή την οποία εξέτισε η εργοληπτική επιχείρηση ή το στέλεχός της, μέχρι την επανάκριση της υπόθεσης, δεν γεννάται κανένα δικαιώμα αποζημίωσης για τους τιμωρηθέντες. Σε περίπτωση όμως πλήρους απαλλαγής τους, η όλη ποινή διαγράφεται από τα Μητρώα.
Άρθρο 15 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α23), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.2229/1994 (Α138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (Α137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1977 (Α΄38).
 • Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 τουΝ.2362/95 (Α΄ 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη για την αμοιβή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και τη διενέργεια αυτοψιών , προϋπολογιζόμενη σε 11.000.000 δραχμές για κάθε χρόνο και η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα από τον ειδικό φορέα 31-120 με κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ 0515, 0871).
 • Την 1107147/1239/006Α/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών : Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β/7-10-96).
 • Την αριθ. 222/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1977/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2469 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004