ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/282

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α~ 218), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο δα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984 (Α~ 218) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 269/1998, (Α~ 196) αντικαθίσταται ως εξής: 1 1 Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων ή εμπορικών καταστημάτων, 25 μέτρα στις περιπτώσεις που το πρατήριο βρίσκεται μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α) του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος και το περίγραμμά του δεν βρίσκεται στα όρια της περιοχής αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου πόλης
2.  
  Το εδάφιο δγ της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής: δγ) Στην περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται στα όρια περιοχής που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2) του παρόντος διατάγματος και σε επαφή με περιοχή που είναι εκτός σχεδίου, τότε για τις πλευρές του πρατηρίου που είναι σε επαφή με την περιοχή αυτή, ισχύουν οι αποστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δβ)
Άρθρο 2 "Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής:«"
3.  
  Οι παραπάνω σωληνώσεις υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή πίεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 389/1982 (Α~ 71).
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφιο θθ της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής: θθ) Τα σχετικά ηλεκτρικά μηχανήματα είναι στεγανού τύπου
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Τα κτίρια των πρατηρίων υγραερίου πληρούν τους προβλεπόμενους τεχνικούς όρους των σχετικών κανονισμών της Πολεοδομίας Το εξ αυτών κτίριο του συνεργείου είναι αποκλειστικά και μόνο ισόγειο
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Τα κτίρια των πρατηρίων έχουν οροφή, δάπεδα και τοιχοποιία από άκαυστα υλικά Στα κτίρια υπάρχει επαρκής αερισμός
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής: 1 μεταξύ του συστήματος ασφαλείας του πρατηρίου και του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου πρέπει να τοποθετείται σύστημα δια-μανδάλωσης (ΙΝΤΕR-LΟCΚ), ώστε σε περίπτωση ανάγκης, η ενεργοποίηση του ενός συστήματος να συνεπάγεται την ενεργοποίηση και του άλλου συστήματος
2.  
  Οι περιπτώσεις ι & ια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η πλήρωση της δεξαμενής του υγραερίου συντελείται παρουσία υπευθύνου προσώπου του πρατηρίου και με ευθύνη του μεταφορέα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει σε ετοιμότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου κοντά στο σημείο στο οποίο συντελείται η πλήρωση της δεξαμενής με υγραέριο. 2 Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν σε υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από την πλησιέστερη συσκευή διανομής υγραερίου ή το περίβλημα της δεξαμενής υγραερίου ή στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής .
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε έξι (6) τίγραφα με κλίμακα 1:500 και ακτίνα 500 μ., στο οποίο σημειώνεται με κόκκινο χρώμα η οικοδομική γραμμή, η θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των δρόμων καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων.
 2. Ιδιαίτερα σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρχουσών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 και στην παρ. 2 εδάφ. ε, στ και ζ του άρθρου 4 του παρόντος και κάθε άλλο κτίριο ή εγκατάσταση συνάθροισης κοινού.
 3. Επίσης σημειώνονται οι ενδεικτικές θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
 4. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την ακρίβεια όλων των στοιχείων του σχεδιαγράμματος (όπως αποστάσεις, πλάτη οδοστρωμάτων, κτίσματα)».
2.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή, εφόσον το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, κυρωμένο αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης, θεωρημένο από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του εκμισθωτή .
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 22 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής: 1 βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι τα μέτρα πυρασφαλείας της εγκατάστασης του πρατηρίου υγραερίου είναι σύμφωνα με το παρόν και τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Η βεβαίωση αυτή ισχύει για τρία (3) έτη πλην εάν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ορίζει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ισχύος αυτής Η βεβαίωση αυτή ανανεούται με μέριμνα του εκμεταλλευτή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αντί της βεβαίωσης αυτής (ή πιστοποιητικού), στην περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί η κατάθεση εγγράφων (αριθμού πρωτοκόλλου ή σχετικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ώστε να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει τα αναγκαία έγγραφα για την ανανέωση της ως άνω βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Στην περίπτωση κατά την οποία έγινε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας, που προηγούμενα χορηγήθηκε, απαιτείται η υποβολή νέων λεπτομερειακών σχεδίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25, στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας
Άρθρο 7
1.  
  Οι περιπτώσεις ε & στ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίστανται ως εξής: ε) Το πιστοποιητικό της περίπτ. δ~ της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος. στ) Τη βεβαίωση της περίπτ. ε~ της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος .
Άρθρο 8
1.  
  Η περίπτωση ε του άρθρου 28 του Π.Δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής: ε) Υπεύθυνη δήλωση, που είναι συνταγμένη και υπογραμμένη όπως ορίζεται στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος ότι καμμία αλλαγή δεν έγινε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου .
Άρθρο 9
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Π.Δ. 269/1998, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στα ως άνω πρατήρια οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 του Π.Δ. 595/1984 αποστάσεις, όπως τροποποιούνται με το παρόν Διάταγμα, ορίζονται σε 20 μέτρα στο εδάφιο δα) της περίπτ. δ, σε 25 μέτρα στην περίπτωση δβ) του ίδιου εδαφίου, σε 50 μέτρα στην περίπτ. ε και 75 μέτρα στην περίπτ. στ .
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 1, παράγραφος 2, του Ν.Δ. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών» (Α~ 91).
 • Την κοινή απόφαση 1107147/1239/006Α/1996 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (Β~ 922).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 278/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/389 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/595 1984
Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218). 1998/269 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία