ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/284

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ν. Ηλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ίδρυση Γραφείου Δ.Ε. Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηλείας ως κρατική αποκεντρωμένη υπηρεσία.
Άρθρο 2 "Τελική διάταξη"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α~ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Την αριθ. 9199/10.11.98 γνώμη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηλείας.
  • Την 1107147/1239/006/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922).
  • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β~ 937).
  • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος: α) του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 304.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 456.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 304.000 δαπάνη έτους 1999 θα καλυφθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5184 του Ε.Φ 19.110 του ιδίου προϋπολογισμού για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2/33343/ 6.5.99 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών β) του προϋπολογισμού της Ν.Α. του Νομού Ηλείας ύψους 2.440.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.540.000 δρχ. για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ 2.440.000 δρχ. δαπάνη έτους 1999 θα αντιμετωπιστεί από τα προερχόμενα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έσοδα της Ν.Α. Νομού Ηλείας. Η εκ δρχ. 2.996.000 (456.000 επίδομα θέσης +2.540.000 λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε οικον. έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσων πιστώσεων αντίστοιχα στους ανωτέρω προϋπολογισμούς.
  • Την αριθμ. 185/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-15 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ν. Ηλείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/245
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/2/33343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2_33343 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία