Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορίζουμε όπως παρακάτω το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: 1.Τμήμα Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των γεωτεχνικών, βιολογικών και τεχνικών επιστημών στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων που σχετίζονται με την ανθοκομία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και εμπειρίες εφαρμογής τους, για να μπορούν να απασχολούνται ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι - Αρχιτέκτονες Τοπίου σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και ειδικότερα: 1)Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών καθώς και παραγωγή, τυποποίηση, πιστοποίηση και εμπορία κάθε είδους ανθοκομικών προϊόντων. 2)Παραγωγή και εμπορία αναπαραγωγικού υλικού καλλωπιστικών φυτών τόσο με κλασσικές (σποροπαραγωγή, φυτώρια) όσο και με σύγχρονες βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους. 3)Κατάρτιση μελετών για δημιουργία πάρκων, καλλωπιστικών κήπων, χλοοταπήτων, αισθητικών δασών, πρασίνου οδοποιίας και άλλων έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου. 4)Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου και γενικά έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και συντήρηση αυτών μετά την ολοκλήρωσή τους 5)Τεχνική υποστήριξη ανθοκομικών καλλιεργειών, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγκατάσταση αυτών, την άρδευση, την λίπανση, την φυτοπροστασία, τις λοιπές καλλιεργητικές τεχνικές, την διενέργεια αναλύσεων σε ειδικά εργαστήρια, την προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων και γενικότερα την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων. 6)Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ανθοκομία και την αρχιτεκτονική τοπίου. 7)Σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς που αφορούν την ανθοκομία, την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών πόρων και την ανάπλαση τοπίων. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη ειδικών θεμάτων και την ομαδική εργασία. Στα μαθήματα γενικής υποδομής του Τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων τα μαθηματικά και η στατιστική, η γεωργική χημεία, η φυσική, η πληροφορική , καθώς και μαθήματα που εισάγουν στην γεωπονική επιστήμη. Τα μαθήματα γενικής υποδομής του Τμήματος αποσκοπούν στην δημιουργία ενός σταθερού υπόβαθρου βασικών γνώσεων κατά τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών, έτσι ώστε οι φοιτώντες να κατανοούν βαθύτερα το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως τη μορφολογία και τη φυσιολογία φυτών, την οικολογία, την εδαφολογία, την θρέψη φυτών, τη γενετική, το σχέδιο, την τοπογραφία και τη γενική φυτοπροστασία, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό και κύριο υπόβαθρο γνώσης για τα μαθήματα ειδικότητας. Στα μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνονται εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ανθοκομία, την κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίου. Στα μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα ειδικής φυτοπροστασίας, γενετικής βελτίωσης, κατασκευών, αρδεύσεων, κ.λπ. τα οποία αναφέρονται στις ειδικές εφαρμογές των επιστημών αυτών, στην ανθοκομία και την αρχιτεκτονική τοπίου. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα οικονομίας και διοίκησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων της ειδικότητας του Τμήματος. 2.Τμήμα Δασοπονίας των ΤΕΙ Λαμίας, Καβάλας και Λάρισας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ Λαμίας, Καβάλας και Λάρισας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς: Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία : 1)Δασικών οικοσυστημάτων 2)Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών 3)Δασικών Φυτωρίων και Αναδασωτικών Προγραμμάτων 4)Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής 5)Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών. 6)Ορεινών Βοσκοτόπων Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας εμπορίας αυτών. Έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων δασικών πόρων. Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων. Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοίκησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων. Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Ως σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα. Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον. Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που αφορούν τις δραστηριότητες του αντικειμένου σπουδών και εκπόνηση μελετών και εργασιών. ΄Εμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών όπως, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Βοτανική, Γεωλογία, Τοπογραφία, Μηχανική. Ακολουθούν αντικείμενα ειδικής υποδομής όπως, Δασική Οικολογία, Δασοπροστασία, Δασική Βιομετρία, Υλοχρηστική, Δασικές Μετρήσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Φυτώρια - Αναδασώσεις, Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Μεταβλητών και Επιπτώσεων. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται αντικείμενα ειδικότητας όπως, Διάνοιξη Δασοδρόμων, Δασική Διαχειριστική, Δασική Τεχνολογία, Αισθητική και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αστικό Πράσινο, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. 3.Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξή τους, δίνοντας έμφαση στην Αγροτική Οικονομία, στη Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων, Οργανισμών - Οργανώσεων, όπως των διαφόρων κατηγοριών Γεωργικών Συνεταιρισμών και γενικά στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των τομέων του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα είτε μόνοι, είτε ως υπεύθυνα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, θα ασχολούνται με τη διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων και μηχανημάτων καθώς και γραφείων συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης. Αναλυτικότερα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: 1)Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, λογιστική παρακολούθησή τους, τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων γεωργικών συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους. 2)Διοικητική και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στελέχωση των ιδρυομένων οργανισμών, όπως: Πιστοποίησης Λογαριασμών, Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, στελέχωση των Συνεταιρισμών και του Σώματος Ελεγκτών αυτών. 3)Εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων και λοιπών εφοδίων. 4)Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της γεωργικής παραγωγής του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού. 5)Λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων όπως: αγροτικών ασφαλίσεων, φοροτεχνικών και άλλων σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη, συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την σύνταξη σχεδίων βελτίωσης και αναλόγων οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, διάθεσης γεωργικών εφοδίων και γραφεία γεωργικών μελετών. Έμφαση δίδεται στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών, της γεωργικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής, των βασικών αρχών που εφαρμόζονται στην οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, των γεωργικών συνεταιρισμών, την οικονομική της γεωργικής παραγωγής και εμπορίας της, την χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των επενδύσεων και των μεθόδων σύγχρονης πληροφόρησης. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα της τεχνολογίας της φυτικής και ζωικής παραγωγής, της φυτοπροστασίας, της λιπασματολογίας και εδαφολογίας, των γεωργικών μηχανημάτων και της οικονομικότητάς τους. 4.Τμήμα Φυτικής Παραγωγής των Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Λάρισας, Ηπείρου, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ Καλαμάτας, Λάρισας, Ηπείρου, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων με έμφαση στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και τα Οπωροκηπευτικά. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής θα διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και φορείς με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των γεωπονικών επιστημών. Ειδικότερα, οι Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής μπορούν να αξιοποιηθούν στα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες: 1) Παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων. 2) Πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στη παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες βιοτικές (ασθένειες, έντομα, ζιζάνια) και αβιοτικές (ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παγετοί, παθογένεια εδαφών) αντιξοότητες. 3) Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών. 4) Εμπορία λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων που συμβάλλουν στην εφαρμογή βελτιωμένων τεχνικών καλλιέργειας. 5) Γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στον κατάλληλο εξοπλισμό και στη γενικότερη ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 6) Εκτίμηση ζημιών που προκαλούν βιοτικές και αβιοτικές αντιξοότητες στις καλλιέργειες 7) Αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού 8) Συμμετοχή σε μελέτες και κατασκευές έργων πρασίνου 9) Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχομένου 10) Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 11) Ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας, όπως βιολογική και αειφορική γεωργία 12) Ελεγχο και πιστοποίηση παραγωγής βιολογικών προϊόντων 13) Παραγωγή και εμπορία οργανικών λιπασμάτων και οργανικών προϊόντων για τη βιολογική γεωργία 14) Διαχείριση και προστασία του γεωργικού και του γενικότερου οικοσυστήματος Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις (φυτώρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ερευνητικά ιδρύματα, συσκευαστήρια και επιχειρήσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού), καθώς και εκπόνηση εργασιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Τα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως γενικά μαθήματα, όπως γεωργική χημεία, Η/Υ, βοτανική, μαθηματικά, γενετική, εδαφολογία. Στα τελευταία εξάμηνα οι σπουδές θα περιλαμβάνουν δύο (2) κατευθύνσεις [Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Γεωργίας) και Οπωροκηπευτικών ( Δενδροκηπευτικής)], στα οποία θα διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας, όπως ειδική γεωργία, ειδική δενδροκομία, ειδική φυτοπροστασία, σποροπαραγωγή, λαχανοκομία, αμπελουργία, ανθοκομία. Παράλληλα κατά τη διάρκεια των σπουδών διδάσκονται μαθήματα οικονομικού περιεχομένου οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μαθήματα που αφορούν τη διαχείριση του εδάφους από γεωργική άποψη (αξιοποίηση εδαφών, αρδεύσεις-στραγγίσεις), τον μηχανικό εξοπλισμό και τις κατασκευές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και μέχρι επτά προαιρετικά μαθήματα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 5.Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Οι σπουδές στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηρακλείου καλύπτουν τις εφαρμογές και την ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στη Φυτική Παραγωγή, με έμφαση στην παραγωγή και διαχείριση φυτοκομικών προϊόντων των Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ως πτυχιούχοι Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής ιδίως στους τομείς: 1.Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες με έμφαση στην παραγωγή μεσογειακών και υποτροπικών φυτοκομικών προϊόντων. 2.Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών. 3.Τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών στη διάγνωση και θεραπεία βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειας, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών εφοδίων και διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, προώθηση, διακίνηση). 4.Παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας και θρέψης, ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαρασίτων και ολοκληρωμένης παραγωγής, καθώς και βιολογικής-αειφορικής γεωργίας. Παραγωγή και εμπορία οργανικών λιπασμάτων και οργανικών προϊόντων για τη βιολογική γεωργία. 5.Δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές (φυτώρια) και σύγχρονες βιοτεχνολογικές (π.χ. ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους. 6.Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο γεωργικό και το γενικότερο οικοσύστημα. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης στον αγρό και υπό κάλυψη, συμμετοχικά σεμινάρια, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής γεωργικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού, διάθεσης γεωργικών εφοδίων, γραφεία μελετών και εργαστήρια έρευνας και υποστήριξης των καλλιεργειών. Έμφαση δίδεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών βιολογικών επιστημών όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα Γεωπονίας (Ανθοκομίας, Λαχανοκομίας, Δενδροκομίας και Φ.Μ.Κ.). Ακολουθούν αντικείμενα ειδικής υποδομής - κορμού, όπως Εδαφολογίας, Φυτοπροστασίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Μηχανημάτων, Αρδεύσεων, Αγροοικολογίας. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται αντικείμενα ειδικότητας, που αναφέρονται στη Δενδροκομία, Λαχανοκομία και γενικά τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται στις μεσογειακές και υποτροπικές περιοχές, τα οποία συμπληρώνονται με ειδικά αντικείμενα Φυτοπροστασίας, Βελτίωσης Φυτών, Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, Κατασκευών, Εξοπλισμού και άλλα. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα οικονομίας και διοίκησης που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων της ειδικότητας του Τμήματος. 6.Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων των Τ.Ε.Ι. Λάρισας και Μεσολογγίου Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ Λάρισας, Μεσολογγίου καλύπτει το αντικείμενο εφαρμογής αρχών εκ των θετικών Επιστημών αλλά και εκ των βιολογικών για την κατασκευή και χρήση των κατά περίπτωση και περίσταση καταλλήλων μηχανών και επιλογή και εφαρμογή αρδευτικών τεχνικών, με σκοπό την υποστήριξη της καλλιέργειας των φυτών και της εκτροφής των ζώων, όπως επίσης και την απόληψη και την διαχείριση των εξ αυτών απολαμβανομένων προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ως Τεχνολόγοι των Γεωργικών Μηχανών και των Αρδεύσεων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι Τεχνολόγοι των Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ιδίως ασχολούνται επαγγελματικώς: 1.Με το σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή γεωργικών μηχανών και εργαλείων καλλιέργειας του εδάφους, συγκομιδής, μεταφοράς και πρώτης επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, μηχανών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων, μηχανών εξοπλισμού γεωργοκτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού συστημάτων αρδεύσεων και οργάνων ή εργαλείων που συντελούν στον έλεγχο της γεωργικής παραγωγής σε όλα τα στάδια. 2.Με τις γνωματεύσεις ως εμπειρογνώμονες για λογαριασμό φορέων που χρησιμοποιούν παντός είδους γεωργικό μηχανολογικό εξοπλισμό ή ασχολούνται με τις έγγειες βελτιώσεις και αρδεύσεις. 3.Με την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών που αναφέρονται στο εδάφιο 1) και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ανάπτυξη της Γεωργικής Μηχανολογίας, των Εγγείων Βελτιώσεων και των Αρδεύσεων. 4.Με την εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοτεχνικών μελετών προκειμένου για την ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας γεωργικών μηχανών, την καταλληλότητα και οικονομικότητα των γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και την εκπόνηση μελετών άρδευσης και στράγγισης αγρών. 5.Με την εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων . 6.Με την πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής Γεωργικών υδραυλικών και μηχανολογικών έργων. 7.Με κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής των παρεχομένων γνώσεων. Επίσης κατά την διάρκεια των σπουδών, ο σπουδαστής παρακολουθεί μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα μαθήματα: Μαθήματα Γενικής Υποδομής Στα μαθήματα Γενικής Υποδομής του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων τα Μαθηματικά, η Φυσική, ο Προγραμματισμός Η/Υ, η Φυτοτεχνολογία, η Ζωοτεχνολογία, η Ηλεκτροτεχνολογία, το Σχέδιο και η Εδαφολογία. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Στα μαθήματα Ειδικής Υποδομής του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η Εργονομία των Γεωργικών Μηχανημάτων, τα Αγροτικά Κτίρια, οι Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, τα Όργανα και οι Μετρήσεις, γενικά για τις Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και η Μηχανική. Μαθήματα Ειδικότητας Στα μαθήματα Ειδικότητας του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων ο Γεωργικός Ελκυστήρας , τα Γεωργικά Μηχανήματα , τα Μηχανήματα Εγγείων Βελτιώσεων, τα Γεωργικά Μηχανήματα και οι Δοκιμές τους, ειδικά μαθήματα των Αρδεύσεων - Στραγγίσεων και η Οργάνωση-Εκμετάλλευση του Γεωργικού Εξοπλισμού. Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Στα μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και η Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, οι Αρχές Οικονομίας, η Εμπορία Γεωργικών Μηχανών, η Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία του Περιβάλλοντος, η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί Ειδικότητας. 7.Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας των ΤΕΙ Ηρακλείου, Καλαμάτας και Μεσολογγίου Οι σπουδές στο Τμήμα Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ηρακλείου, Καλαμάτας και Μεσολογγίου, καλύπτουν τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξή τους στη φυτική παραγωγή, με έμφαση στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, καθώς και στην Ανθοκομία και στην Κηποτεχνία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως πτυχιούχοι Τεχνολογίας Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ιδίως στους τομείς: 1.Παραγωγή φυτικών προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες με έμφαση στην παραγωγή λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων και στην εκπόνηση και εφαρμογή κηποτεχνικών και παρκοτεχνικών μελετών. 2.Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών. 3.Τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών στη διάγνωση και θεραπεία βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειας, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών εφοδίων και διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, προώθηση, διακίνηση). 4.Παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας και θρέψης, ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαρασίτων και ολοκληρωμένης παραγωγής, καθώς και βιολογικής γεωργίας. 5.Δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές (φυτώρια) και σύγχρονες βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους. 6.Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον. Επίσης σε όλα τα εξάμηνα, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης στο θερμοκήπιο και στον αγρό, συμμετοχικά σεμινάρια και εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής γεωργικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού, διάθεσης γεωργικών εφοδίων, γραφεία μελετών και εργαστήρια έρευνας και υποστήριξης των καλλιεργειών. Έμφαση δίδεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών όπως Μαθηματικά, Φυσική, Γεωργική Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία Φυτών, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα Ανθοκομίας, Λαχανοκομίας, Δενδροκομίας και Φ.Μ.Κ. Ακολουθούν αντικείμενα ειδικής υποδομής - κορμού, όπως Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών, Γενικής Φυτοπροστασίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Γεωργικών Μηχανημάτων, Αρδεύσεων, Γεωργικής Οικονομίας και Πολιτικής, Αγροοικολογίας, Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων, Διάρθρωσης Καλλιεργειών. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται αντικείμενα ειδικότητας που αναφέρονται στη Λαχανοκομία, Ανθοκομία, Κηποτεχνία και Αρχιτεκτονική Τοπίου, τα οποία συμπληρώνονται με ειδικά αντικείμενα Φυτοπροστασίας, Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών, Κατασκευών, Εξοπλισμού και Αυτοματισμού Θερμοκηπίων και Διακίνησης και Εμπορίας των παραγομένων προϊόντων. 8.Τμήμα Ζωικής Παραγωγής των ΤΕ.Ι. Ηπείρου, Λάρισας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Λάρισας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης των Ζώων και συναφών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων, ζώων συντροφιάς, εξωτικών ζώων και πειραματόζωων . Ακόμη καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής των ΤΕΙ, θα έχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες ως Τεχνολόγοι Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής: 1.Εφαρμόζει σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές μεθόδους καθώς και διοικητικές πρακτικές, στην παραγωγή ζώων, στη μεταποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών. 2.Εφαρμόζει μεθόδους υγιεινής των εκτροφών, των χώρων μεταποίησης και των προϊόντων ζωικής προέλευσης και συνεπικουρεί στο επίπεδο υγείας της εκτροφής όπως και της νοσηλείας. 3.Εφαρμόζει σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές μεθόδους για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των αποδόσεων των εκτροφών. 4.Εφαρμόζει ορθολογιστικές μεθόδους διατροφής από οικονομική άποψη, με βάση τον καταρτισμό ειδικών σιτηρεσίων για τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των ζώων. 5.Επιλαμβάνεται των περιβαλλοντικών και νομικών προβλημάτων των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 6.Συμμετέχει με άλλους επιστήμονες στην τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής. 7.Εκπονεί και επιβλέπει την εφαρμογή γεωργοκτηνοτροφικών μελετών και οργανώνει κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης. 8.Ασχολείται με την εμπορία και τη διακίνηση κτηνοτροφικών εξοπλισμών, εφοδίων, φαρμάκων και άλλων σκευασμάτων, χημικών και βιολογικών προϊόντων. Ακόμη ασχολείται με την παραγωγή και διακίνηση ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, εμβρύων, γούνας και δερμάτων. 9.Εργάζεται στον τομέα της τεχνητής σπερματέγχυσης στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα. 10.Εφαρμόζει τον έλεγχο γαλακτοπαραγωγής στα πλαίσια του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ερευνητικά κέντρα, εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, τυποποίησης γάλακτος και άλλα, και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Επίσης στα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα γενικά γνωστικά αντικείμενα που θέτουν τις βάσεις για ένα επίπεδο γνώσεων που θα επιτρέψει στο σπουδαστή να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής. Ως μαθήματα Γενικής Υποδομής διδάσκονται μεταξύ άλλων Χημεία, Μαθηματικά, Βιομετρία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ως Ειδικής Υποδομής μαθήματα Δομής και Λειτουργίας του Ζωϊκού Οργανισμού π.χ. Βιοχημεία, Ζωολογία, Ανατομία, Φυσιολογία, Αναπαραγωγή, Διατροφή και Γενετική Βελτίωση. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών θα διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας όπως Αγελαδοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Προβατοτροφία, Αιγοτροφία, Μικρά κατοικίδια, Γουνοφόρα, Ιπποτροφία, Ιχθυοτροφία, Μελισσοκομία. Επίσης θα διδάσκονται και άλλα ειδικά μαθήματα, Παραγωγής Ζωοτροφών ( Εδαφολογία, Φυτοτεχνολογία, Κτηνοτροφικά φυτά, Βοσκότοποι, Ανάλυση Σιτηρεσίων, Γεωργικά μηχανήματα ), Προστασίας υγείας των ζώων (Μικροβιολογία, Παρασιτολογία, Παθολογία, Λοιμώδη νοσήματα, Υγιεινή των Ζώων και Φαρμακολογία), Τεχνολογίας κρέατος, γάλακτος και αλιευμάτων, Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί, Οικολογία, Περιβάλλον και Διαχείριση λυμάτων. Ειδική κατηγορία συνιστούν τα μαθήματα Διοίκησης και Οικονομίας όπως Γεωργική Λογιστική, Τεχνοοικονομική ανάλυση, Εμπορία και Αγροτική Πολιτική. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (173 Α΄) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5. του άρθρου 57 του Ν. 2413/96 (124 Α)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Ν. 2621/1998 (136 Α΄)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27α του Ν. 1558/1995 (137 Α΄) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. ΣΤ5/33/9-10-96 (937 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Τις γνώμες των Γεν. Συνελεύσεων των παρακάτω Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας: α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (αριθ. Πρακτ. 11/28-9-98) β) Δασοπονίας των ΤΕΙ α) Λαμίας (αριθ.πρακτ.28/5-10-98 β) Καβάλας (αριθ. Πρακτ.5/1-10-98) γ) Λάρισας (αριθ. Πρακτ.30/21-10-98) γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (αριθ. Πρακτ. 10/1-10-98) δ) Φυτικής Παραγωγής των ΤΕΙ: α) Καλαμάτας (αριθ. Πρακτικού 14/13-10-1998) β) Λάρισας (αριθ. πρακτ. 24/13-11-98) γ) Ηπείρου (αριθ. πρακτ.7/25-11-98) δ) Κοζάνης (αριθ. πρακτ. 9/8-10-98) ε) Θεσσαλονίκης (αριθ. πρακτ. 16/22-10-98) στ) Ηρακλείου (αριθ. πρακτ.39/20-10-98) ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων των ΤΕΙ α) Λάρισας (αριθ.πρακτ. 36/3-10-98) β) Μεσολογγίου (αριθ. πρακτ. 3/29-10-98) στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας των ΤΕΙ α) Ηρακλείου (αριθ. πρακτ. Γ.Σ. 12/5/98) β) Καλαμάτας (αριθ. πρακτ. 11/10-9-98 και 12/30-9-98) γ) Μεσολογγίου (αριθ. πρακτ. 2/5-2-98) ζ) Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ α) Ηπείρου (αριθ. πρακτ. 11/23-11-98) β) Λάρισας (αριθ. πρακτ. 17/16-11-98) γ) Κο-ζάνης (αριθ. πρακτ. 6/29-9-98) δ) Θεσσαλονίκης (αριθ. πρακτ. 17/19-11-98).
  • Τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) (αριθ. πρακτ. 13/23-12-98).
  • Την αριθ. 379/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1558 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία