ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/287

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κισινάου της Δημοκρατίας του Μόλδοβα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στο Κισινάου της Δημοκρατίας του Μόλδοβα με περιφέρεια δικαιοδοσίας την επικράτεια της Δημοκρατίας του Μόλδοβα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2594/98 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α~ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α~ του Ν. 2469/97 (Α~ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β~ 922).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας μας στο Κίεβο, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 1145.01/1/ΑΣ 2025/5.11.1998 έγγραφό της. 5.Την υπ’ αριθμ. 414/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-15 Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδας στο Κισινάου της Δημοκρατίας του Μόλδοβα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/246
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία