ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων»."
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Αθηναίων Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Άρθρο 1
1.  
  Σύσταση - Επωνυμία. Συνιστάται στον Δήμο Αθηναίων Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα. `Εδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα και η διεύθυνση θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των αστέγων που ζουν στην πόλη των Αθηνών (στέγαση, σίτιση, υγεία, απασχόληση κ.λπ.).
Άρθρο 4 "Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων»."
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι εννεαμελές και αποτελείται από τέσσερις (4) αιρετούς εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία και πέντε (5) δημότες – κατοίκους που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στη διοίκηση του Ιδρύματος θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων όταν οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από δέκα (10). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3463/2006 .
Άρθρο 4
1.  
  Διοίκηση. Το ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο και από 8 (οκτώ) μέλη τα οποία εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται απ αυτό ως αντιπρόεδρος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται ένας τουλάχιστον δημοτικός σύμβουλος ένας τουλάχιστον σύμβουλος Δημοτικού Διαμερίσματος, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του ιδρύματος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου των εργαζομένων στο ίδρυμα από τότε που θα πάρει τη σχετική γραπτή πρόσκληση του δημάρχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη καθώς και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος σύλλογος τη γενική συνέλευση των εργαζομένων συγκαλεί ο Δήμαρχος. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του ιδρύματος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι `Ελληνες πολίτες και κάτοικοι ενός δήμου ή μιας κοινότητας του νομού Αττικής. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος άτομα τα οποία έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή καθώς και όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα της παραχαράξεως της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαιώσεως, της δωροδοκίας, της εκβιάσεως, της κλοπής, της υπεξαιρέσεως, της απιστίας, της απάτης, της καταπιέσεως, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παραβιάσεως της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεμπόριο, καθώς και της παραβάσεως καθήκοντος, εφόσον το τελευταίο στρέφεται κατά δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων τους. Κώλυμα που δημιουργείται μετά την εκλογή συνεπάγεται αυτοδίκαια την έκπτωση από το αξίωμα για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Αν κατά μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει παραπομπή για κακούργημα, με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, καθώς και όταν γίνει παραπομπή για ένα πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με αμετάκλητο βούλευμα ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας φέρει τον εγκαλούμενο σε κατάσταση αργίας ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου (άρθρο 187 Π.Δ. 410/95).
Άρθρο 5
1.  
  Εκλογή και Θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται για δύο χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάτασταση των νέων μελών. Μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών για την πρώτη διετία, και ένα μήνα από τη λήξη της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάστασή τους δίνουν στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον όρκο που ορίζει το άρθρο 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95). Οι θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για αποχρώντα λόγο σχετικό με τη λειτουργία του ιδρύματος ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Άρθρο 6
1.  
  Αναπλήρωση Προέδρου Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Αντιπρόεδρός του. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 7
1.  
  Εκτελεστική Επιτροπή. Στο ίδρυμα εκλέγεται τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα τακτικά καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής. Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το διοικητικό συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα.
Άρθρο 8
1.  
  Αρμοδιότητες. Το διοικητικό συμβούλιο, ο Πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, Δημάρχου και Δημαρχιακής Επιτροπής αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με Πράξη του που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 115 να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή στον γενικό διευθυντή αν τυχόν ορισθεί ή σε άλλο ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του ιδρύματος.
Άρθρο 9 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτεία."
1.  
  Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
2.  
  Ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος και ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο.
3.  
  Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .
Άρθρο 9 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτεία."
1.  
  Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους
2.  
  Ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος καταρτίζεται και ψηφίζεται από το διοικητικό συμβούλιο
3.  
  Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κλοροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει απόφαση και να την υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου περιήλθε στον Δήμο η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η αρνητική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για την αρχή που ασκεί την εποπτεία.
Άρθρο 10 "Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων»."
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι.Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση ή τυχόν έκτακτη του Δήμου, Β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, Γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το ίδρυμα, Δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα .
Άρθρο 10
1.  
  Πόροι. Οι πόροι του ιδρύματος ενδεικτικά αποτελούνται από: α) την οποιαδήποτε ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, β) την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, γ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
Άρθρο 11
1.  
  Οικονομική Διοίκηση. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα. Το ίδρυμα εκτελεί εργασίες και έργα και προμηθεύεται πράγματα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια πραγμάτων από τους Δήμους. Το ίδρυμα εγγράφει την επιχορήγησή του από το Κράτος χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στο ίδρυμα για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαίτερα στα έξοδα του προϋπολογισμού.
Άρθρο 12
1.  
  Κατάργηση. Το ίδρυμα καταργείται με τον ίδιο τρόπο που συστήθηκε και η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Αθηναίων. Τις ιδιωτικές περιουσίες, που έχουν περιέλθει στο ίδρυμα με πράξεις στη ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος ειδικά και αποκλειστικά για τον τοπικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό.
Άρθρο 13
1.  
  Λοιπές Διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) και αυτές στις οποίες οι διατάξεις αυτού παραπέμπουν. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Π.Δ 410/95 (ΦΕΚ Α΄231). 2.-Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/ 1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Την αριθμ. πρωτ. 8211/8.3.99 (ΦΕΚ 198/Β΄/8.3.99) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη».
 • Την αριθ. πρωτ. 5803/1998 (ΦΕΚ 1178/Β΄/98 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας Θεόδωρο Κοτσώνη.
 • Την 226/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων ύψους 200.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προυπολογισμό του Δήμου στον κωδικό Κ.Α. 2115 (Π.Κ. 211.9) του Φ. 20. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στον ίδιο κωδικό ανέρχεται στο ποσό των 400.000.000 δρχ. κατ έτος.
 • Την αριθ. 105/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεώργιου Φλωρίδη και του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας Θεόδωρου Κοτσώνη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-18 Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/250
2010-04-26 Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».
Τροποποίηση Τύπος
Συνιστάται στο Δήμο Αθηναίων Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Αντικατάσταση
Πόροι του Ιδρύματος είναι.Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση ή τυχόν έκτακτη του Δήμου, Β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, Γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το ίδρυμα, Δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα .
Αντικατάσταση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι εννεαμελές και αποτελείται από τέσσερις (4) αιρετούς εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία και πέντε (5) δημότες – κατοίκους που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Στη διοίκηση του Ιδρύματος θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων όταν οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από δέκα (10).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3463/2006 .
Αντικατάσταση
Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
Ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος και ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .
Αντικατάσταση
A/2010/59
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/5803/1998( (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/5803_1998( 1998
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 2006/3463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3463 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995