Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Σκοπός - Διοίκηση - Οργάνωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εποπτεία - Εδρα - Σκοπός
Άρθρο 1
1.  
  Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 289/91 ΦΕΚ 102/Α/91, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει την έδρα του στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2.  
  Η ασκούμενη στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου εποπτεία περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των πενταετών και ετησίων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, την έγκριση των επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και διοικητικό έλεγχο και ιδίως τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας που περιλαμβάνει θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Ανάλυσης, Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής, για την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων και προϊόντων τεχνολογίας του λόγου. Ειδικότερα το ΙΕΛ έχει στόχους:.
 1. Την επιτάχυνση της ανάπτυξης της γλωσσικής τεχνολογίας στη χώρα
 2. Την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την ελληνική γλώσσα, για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για την βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας στα ελληνικά
 3. Τη συλλογή γλωσσικών πόρων, αποτελουμένων από σώματα γραπτών και προφορικών κειμένων, λεξικών, ηλεκτρονικών γραμματικών και την διάθεσή τους σε ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες της ΄Ερευνας και Ανάπτυξης
 4. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας και εκπαιδευτικού λογισμικού σχετικά με τη γλωσσική παιδεία καθώς και την ανάπτυξη διδακτέας ύλης για τη συμπληρωματική και συνεχή εκπαίδευση μηχανικών και γλωσσολόγων στον τομέα της Γλωσσικής Τεχνολογίας
 5. Την ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και καινοτομιών στο πλαίσιο της γλωσσικής τεχνολογίας
 6. Την παρουσία και τη συμμετοχή του στο εξωτερικό σε τεχνολογικά προγράμματα έρευνας, τα οποία θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, ώστε με τον τρόπο αυτό να γίνει δυνατή η καθιέρωση της χρήσης της ελληνικής σε μελλοντικά διεθνή πολυγλωσσικά προϊόντα
2.  
  Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του το ΙΕΛ:
 1. Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα και έργα που αποβλέπουν στη λύση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων, στις περιοχές του αναφέρθηκαν, για λογαριασμό του βιομηχανικού χώρου και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων ή σε εξέλιξη ευρισκομένων ερευνητικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
 3. Συμμετέχει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα.
 4. Παρέχει συνδρομή για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς.
 5. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικο-οικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, στις περιοχές της δραστηριότητάς του και διενεργεί μετρήσεις και στατιστικές με βάση το λογισμικό που αναπτύσσει σχετικά με την χρήση της Ελληνικής γλώσσας
 6. Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στους τομείς της αρμοδιότητάς του, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα στοιχείων
 7. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων.
 8. Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων και συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 9. Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα, ΑΕΙ και τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς με σκοπό τη σύζευξη έρευνας και παραγωγής, τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 10. Συνεργάζεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης μελετών σ αυτούς
 11. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αυτοτελώς ή με την ίδρυση παραρτημάτων και τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του
 12. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 289/91 καταργούνται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργανα του ΙΕΛ
Άρθρο 3 "Οργανα Διοίκησης"
1.  
  Το ΙΕΛ έχει τα εξής όργανα διοίκησης: α) Τον Διευθυντή του Ινστιτούτου β) Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (ΕΣΙ)
Άρθρο 4 "Διευθυντής του ΙΕΛ"
1.  
  Συνιστάται μία θέση Διευθυντή του ΙΕΛ. Ο Δ/ντής του ΙΕΛ διορίζεται ύστερα από σχετική προκήρυξη που δημοσιεύεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 1514/85 και με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 του ιδίου νόμου. Ως Δ/ντής διορίζεται επιστήμονας που έχει τα προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα διορισμού του το 63ο έτος της ηλικίας του.
2.  
  Ο Διευθυντής διορίζεται με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί χωρίς προκήρυξη για πέντε ακόμη έτη με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται ύστερα από κρίση της ειδικής επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1514/85, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών. Αν η γνώμη του συνόλου των ερευνητών δεν διατυπωθεί στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, η επιτροπή ενεργεί τη κρίση και χωρίς αυτή. Η κρίση της ειδικής επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό.
3.  
  Ως Δ/ντής μπορεί να διορισθεί και μέλος του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2530/97. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό ινστιτούτο, ή, αν είναι μέλος του ΔΕΠ ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
4.  
  Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Δ/ντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ερευνητής Α βαθμίδας του Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου και εισήγηση του Δ/ντή, εφόσον υπάρχει. Η αναπλήρωση ελλείποντος Δ/ντή διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης της θέσης και διορισμού του Δ/ντή.
5.  
  Ως προς τις αποδοχές, τα δικαιώματα και την ένταξη του Δ/ντή σε ερευνητική βαθμίδα με τη λήξη της θητείας του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3η του άρθρου 17 του ν. 2530/97 και της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 1771/88.
6.  
  Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου διοικεί το Ινστιτούτο, προϊσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις. Ο Δ/ντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για:.
 1. τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου
 2. την πρόσληψη και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού
 3. την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και τη σχετική εισήγηση στο ΕΣΙ
 4. για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου, πλην της έγκρισης του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού
7.  
  Οι διάταξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
Άρθρο 5 "Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣΙ)"
1.  
  Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου είναι πενταμελές και αποτελείται από πέντε επιστήμονες, που είναι ερευνητές του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄ και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου με μυστική ψηφοφορία. Εάν οι ερευνητές των βαθμίδων Α και Β είναι λιγότεροι από πέντε, μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι όλοι οι ερευνητές των βαθμίδων αυτών.
2.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου καθορίζονται η διαδικασία εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣΙ), ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε σχετική λεπτομέρεια
3.  
  Κύρια αποστολή του ΕΣΙ είναι η έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ινστιτούτου, καθώς και η επικουρία του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του προγράμματος. Το ΕΣΙ ασκεί για το Ινστιτούτο τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/85 (όπως έχει τροποποιηθεί) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου.
4.  
  Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Ινστιτούτου και μέχρι να προσληφθεί ο αναγκαίος για τη συγκρότηση του επιστημονικού συμβουλίου του αριθμός ερευνητών Α ή Β βαθμίδας, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσωρινό πενταμελές επιστημονικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην επιστημονική περιοχή του Ινστιτούτου
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση του ΙΕΛ
Άρθρο 6 "Διάρθρωση"
1.  
  Το ΙΕΛ αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας
 2. Τμήμα Γλωσσικών Εφαρμογών Γραφείου
 3. Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 4. Τμήμα Τεχνολογίας Φωνής
 5. Τμήμα Μηχανικής Μετάφρασης
 6. Τμήμα Συνδέσμου
 7. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
Άρθρο 7
1.  
  Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας είναι αρμόδιο για την σχεδίαση Ηλεκτρονικών Λεξικών, την έρευνα σε θέματα λεξικογραφικών μοντέλλων για την Ελληνική και την εφαρμογή τους στον Η/Υ, καθώς και την συλλογή, κατηγοριοποίηση σωμάτων κειμένων μονόγλωσσων και πολύγλωσσων, την δημιουργία σωμάτων κειμένων αναφοράς και τέλος την δημιουργία ορολογικών βάσεων δεδομένων
Άρθρο 8
1.  
  Το Τμήμα Γλωσσικών Εφαρμογών Γραφείου είναι αρμόδιο για θέματα έρευνας και εφαρμογών Φυσικής Επεξεργασίας Γλώσσας στο σύγχρονο γραφείο. Στα καθήκοντά του υπάγονται θέματα διόρθωσης λαθών, ανάκτησης πληροφορίας με γλωσσική υποστήριξη, δημιουργία κειμενικών και μεταφραστικών μνημών κ.λπ.
Άρθρο 9
1.  
  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε θέματα Γλώσσας και Πολιτισμού καθώς και παροχή εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών
Άρθρο 10
1.  
  Το Τμήμα Τεχνολογίας Φωνής είναι αρμόδιο για την έρευνα στην επεξεργασία φωνής και την ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας φωνής με έμφαση σε θέματα αναγνώρισης φωνής, παραγωγής συνθετικής ομιλίας, αποθορυβοποίησης και φωνητικής παράστασης της γλώσσας
Άρθρο 11
1.  
  Το Τμήμα Μηχανικής Μετάφρασης έχει σαν αρμοδιότητα την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων μετάφρασης με έμφαση στα θέματα της μοντελλοποίησης φαινομένων της ελληνικής γλώσσας, συγκριτικής ανάλυσης, την δημιουργία ηλεκτρονικών υπολογιστικών γραμματικών και θέματα αρχιτεκτονικής μεταφραστικών συστημάτων
Άρθρο 12
1.  
  Το Τμήμα Συνδέσμου είναι υπεύθυνο για την σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιστημονικών τμημάτων του ΙΕΛ με τις πρακτικές ανάγκες σε θέματα γλωσσικής τεχνολογίας. Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο επίσης για την διάθεση των προϊόντων του ΙΕΛ και την οργάνωση ημερίδων, γεγονότων κ.λπ. καθώς και την συμμετοχή του ΙΕΛ σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Τέλος είναι αρμόδιο για θέματα μετρήσεων και στατιστικών σχετικά με την χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Άρθρο 13
1.  
  Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού, μεριμνά για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και λοιπών επιτροπών του ινστιτούτου, για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό του προσωπικού του ινστιτούτου ή συνεργατών του και για τις μετακλήσεις επιστημόνων από το εξωτερικό. Διακινεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο και το γενικό αρχείο του ινστιτούτου και εκτελεί γενικότερα χρέη γραμματείας του ινστιτούτου. Μεριμνά για την κατάρτιση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και την εκτέλεσή τους, διαχειρίζεται τις πάσης φύσεως δαπάνες και μεριμνά για την εκκαθάριση αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και χειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Μεριμνά για την προμήθεια των οργάνων, υλικών, εφοδίων και γενικά εξοπλισμού του ινστιτούτου ή άλλων περιουσιακών στοιχείων αυτού. Μεριμνά για την φύλαξη, για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του ινστιτούτου και για τη κίνηση των οχημάτων του. Μεριμνά για την κατάρτιση των ερευνητικών προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στο Ινστιτούτο και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών. Παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στις καινοτομίες και πρωτοποριακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΕΛ και μεριμνά για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες αυτού. Μεριμνά για τη συγκέντρωση επιστημονικών και τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριών στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν οι αρμοδιότητες του ΙΕΛ για τη διαρκή ενημέρωση του αρχείου των επιστημόνων ως επίσης και για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης του ΙΕΛ. Μεριμνά για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα του ΙΕΛ, όπως επίσης και για την εξασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πόροι του ΙΕΛ
Άρθρο 14
1.  
  Οι πόροι του ΙΕΛ προέρχονται από:
 1. Κρατικές επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας του
 2. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων
 3. ΄Εσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (Δημοσίων Υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ., ανωνύμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων) από τη διάθεση προϊόντων, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και από συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 1514/85.
 4. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.
 5. ΄Εσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, συμβουλών κ.λπ.
 6. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίου
 7. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
 8. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του ΙΕΛ από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό τράπεζας. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απο τον λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του Δ/ντή του Ινστιτούτου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
3.  
  Κάθε έτος διενεργείται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΙΕΛ του προηγούμενου έτους, από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα περί ορκωτών ελεγκτών νομοθεσία. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι τον Ιούνιο του ιδίου έτους. Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΙΕΛ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΙΕΛ.
4.  
  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τακτικό Προσωπικό
Άρθρο 15 "Κατηγορίες Προσωπικού"
1.  
  Το Τακτικό Προσωπικό του ΙΕΛ διακρίνεται σε:
 1. Ερευνητικό Προσωπικό
 2. Τεχνικό (επιστημονικό και μη) προσωπικό, με τους εξής κλάδους:
  • Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες
  • Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες
  • Τεχνολόγοι Εφαρμογών
  • Τεχνικοί
 3. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με τους εξής κλάδους:
  • Διοικητικός-οικονομικός Παν/μικής Εκπαίδευσης
  • Διοικητικός-λογιστικός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Διοκητικός-λογιστικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
Άρθρο 16 "Ερευνητικό Προσωπικό"
1.  
  Το Ερευνητικό προσωπικό κατατάσσεται σε τέσσερεις βαθμίδες Α (Διευθυντής Ερευνών), Β (κύριος ερευνητής), Γ (εντεταλμένος ερευνητής), Δ (δόκιμος ερευνητής). Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται με σύμβαση αορίστου χρόνου για τις βαθμίδες Α και Β και ορισμένου χρόνου για τις βαθμίδες Γ και Δ ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζοναι και οι βαθμίδες που θα έχουν οι προσλαμβανόμενοι ερευνητές. Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Η προκήρυξη για την πρόσληψη ερευνητών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του Ινστιτούτου. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν έλληνες επιστήμονες. Για την πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Α, Β, Γ, Δ) ερευνητή του ΙΕΛ απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ειδικότητας αντίστοιχης με τους επιστημονικούς τομείς του ινστιτούτου, η οποία ορίζεται με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η συνδρομή των προσόντων που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 1514/85, που εφαρμόζονται εδώ αναλόγως. Ως προς τις επιτροπές κρίσης, για πρόσληψη ή προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού, την διαδικασία κρίσης, την ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων της διαδικασίας κρίσης με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου, τον χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμίδα, τις αποδοχές των ερευνητών, τις ερευνητικές άδειες, την μετάκληση και τον διορισμό ελλήνων επιστημόνων σε κενή θέση ερευνητή βαθμίδας Α κ.λπ. εφαρμόζονται, αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν. 1514/85 και του άρθρου 17 του ν. 2530/97.
2.  
  Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου μπορεί να απασχοληθούν : • επισκέπτες - εμπειρογνώμονες ερευνητές • συνεργαζόμενοι ερευνητές • μεταπτυχιακοί φοιτητές • μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ Οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1514/85, που εφαρμόζονται ανάλογα.
Άρθρο 17 "Τεχνικό (επιστημονικό και μη) προσωπικό"
1.  
  Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, για την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 1514/85: Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες κατατάσσονται σε βαθμίδες Α, Β, Γ, και Δ. Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την ανά βαθμίδα πρόσληψη Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, τις επιτροπές και τη διαδικασία κρίσης για πρόσληψη και προαγωγή, τον χρόνο παραμονής στη βαθμίδα, και τις ερευνητικές τους άδειες ισχύουν ανάλογα τα προβλεπόμενα για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων - Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι αποδοχές των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2530/97. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΙΕΛ καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη πρόσληψη και προαγωγή των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων. Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, που θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 172/92. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, με βάση τον αριθμο των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Τεχνολόγοι Εφαρμογών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολόγων εφαρμογών ορίζονται τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας που αποδεικνύοντα από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, που θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 172/92. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών ορίζονται κατά ειδικότητα που ορίζεται με την προκήρυξη τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92 καθώς και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται.
Άρθρο 18 "Διοικητικό Προσωπικό"
1.  
  Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις Π.Δ. 194/88 και 172/92. β) Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) Συνιστάται μία (1) θέση Προσόντα διορισμού στη θέση του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις Π.Δ. 194/88 και 172/92. Κατά την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεκτιμάται και η άριστη γνώση μιάς των γλωσσών που καθορίζεται στην προκήρυξη, που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση. γ Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Συνιστώνται δύο (2) θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. Οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται συμφώνως με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 172/92. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού των φορέων του δημοσίου τομέα. Τα θέματα που αφορούν τα ειδικότερα καθήκοντα, την τοποθέτηση στις υπηρεσιακές μονάδες του Ινστιτούτου, μετακίνηση και άλλα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
΄Εκτακτο Προσωπικό
Άρθρο 19
1.  
  Προσωπικό για την κάλυψη εκτάκτων και παροδικών αναγκών Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1514/85, με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.
Άρθρο 20
1.  
  Αναθέσεις έργου για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου για τις ανάγκες εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ερευνητικού προγράμματος. Η διάρκεια και η αμοιβή καθορίζονται στη σύμβαση του ερευνητικού προγράμματος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Γενικός Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας μπορούν οποτεδήποτε να ασκήσουν έλεγχο επί των συμβάσεων έργου, οι οποίες για τον σκοπό αυτό κοινοποιούνται στην εποπτεύουσα αρχή.

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 21 "Υποτροφίες"
1.  
  Ο Δ/ντής του ΙΕΛ εισηγείται ύστερα από γνώμη του ΕΣΙ στον Υπουργό Ανάπτυξης τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 1514/85. Η διάρκεια της υποτροφίας, οι αποδοχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2.  
  Το ΙΕΛ χορηγεί επίσης υποτροφίες για την επιμόρφωση και εξειδίκευση σε θέματα της επιστημονικής του περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1514/85.
Άρθρο 22 "Σχέσεις ΙΕΛ με ΑΕΙ και άλλα Ερευνητικά Κέντρα"
1.  
  Οι ερευνητές του ΙΕΛ μπορούν να υπηρετούν στα ΑΕΙ ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές με ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης και αντίστοιχης αμοιβής σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 1514/85 και το άρθρο 12 του ν. 2083/92. Για την απασχόληση μιας ημέρας την εβδομάδα απαιτείται έγκριση του Διευθυντή και για απασχόληση πέραν της μιας ημέρας απαιτείται επί πλέον απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Το ΙΕΛ μπορεί να προωθεί στα πλαίσια του ερευνητικού του προγραμματισμού κοινά ερευνητικά προγράμματα ή έργα με ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα
3.  
  Για ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο ΙΕΛ σε συνεργασία με ΑΕΙ και με αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεων τους ή των εργαστηρίων τους θεσπίζεται παρακράτηση επί του προϋπολογισμού του προγράμματος, η οποία αποδίδεται στον λογαριασμό της επιτροπής ερευνών του ενδιαφερόμενου ΑΕΙ. Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντή του Ινστιτούτου, ύστερα από πρόταση του ΕΣΙ με βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια έκαστου προγράμματος και σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή ερευνών του ΑΕΙ.
Άρθρο 23 "Αποσπάσεις"
1.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση από και πρός το ΙΕΛ των ερευνητών, ειδικών λειτουργικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων άλλου ερευνητικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1514/85. Η απόσπαση ενεργείται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού ή ύστερα από αίτηση του αποσπώμενου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ενδιαφερόμενου Κέντρου ή του Δ/ντή του Ινστιτούτου. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση ανάλογα με τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου κατά παρέκλιση των διατάξεων που ισχύουν.
Άρθρο 24 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΙΕΛ, που καταρτίζεται από το ΙΕΛ μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του ν. 1514/85, ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τα καθήκοντα του κάθε φύσης προσωπικού του και των μεταπτυχιακών φοιτητών-υποτρόφων και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
Άρθρο 25 "Διάλυση"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου τα περιουσιακά στοιχεία του ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση και με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 109 του Συντάγματος, περιέρχονται αυτοδίκαια και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης μεταβίβασης των κάθε είδους (κινητών, ακινήτων κλπ.) περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας).
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 289/91 καταργούνται.
Άρθρο 26 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ή αντίκειται σ αυτό καταργείται
2.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 και 25 παρ. 1 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/85). β) Του άρθρου 29Α (παρ. 2 εδ. 1) του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/85) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ. Α/92) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97). γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄). δ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/96). ε) Του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ 201/Α/95).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ερευνας (ΕΓΣΕ) η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 18.12.98 και της συνεδρίασης της 26.2.99 και το υπ αριθμ. 10696(ΦΟΡ)927/14.7.99 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκύπτει ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται σε 22.600.000 δρχ., κατά την προσεχή πενταετία θα βαρύνει τον κωδικό 2419 της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
 • Την υπ’ αριθ. 8211/8.3.99 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 198/τ.Β΄/99), Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη.
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 ΦΕΚ 922/Β/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθμ. 285/99 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-19 Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/258
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α_4_10_96 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Σύσταση [νστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου. 1991/289 1991
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/194/88172 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/194_88172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003