ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/291

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"
1.  
  ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) ως παγκόσμιο Συμβούλιο της Ελληνικής Διασποράς, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1867/89, όπως τροποποιήθηκε, έχει ως έδρα την Θεσσαλονίκη. Αποτελεί συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για όλα τα θέματα που αφορούν την Ομογένεια. Το Προεδρείο του γνωμοδοτεί για όσα θέματα τίθενται από την Πολιτεία ενώπιον του. Το ΣΑΕ λειτουργεί σε σχέση με την Πολιτεία ως αυτόνομος μη κυβερνητικός οργανισμός. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων στο άρθρο 10 του παρόντος, το Προεδρείο του ΣΑΕ μεριμνά για την οικονομική του αυτοδυναμία. Ως μη κυβερνητικός οργανισμός διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδία, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, την Εκκλησία γενικότερα, με φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς. Το ΣΑΕ δραστηριοποιείται προς επίτευξη των στόχων του, αναπτύσσοντας δράσεις και προγράμματα μέσω, ιδία, των νομικών προσώπων που ιδρύει εντός και εκτός της Ελλάδος. Ειδικότερα, το ΣΑΕ εισηγείται, παρέχει την γνώμη του και διατυπώνει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια όργανα του ελληνικού κράτους, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, για θέματα που αφορούν : Α. Στη σύσφιξη των δεσμών της Ομογένειας και της Ελλάδας όπως επίσης και μεταξύ των Ομογενών στις χώρες που διαμένουν. Β. Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ομογενών και ειδικότερα στην προστασία και καλλιέργεια των Ελληνορθόδοξων ηθών και την προώθηση των εκπαιδευτικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτιστικών και λοιπών δικαιωμάτων των Ομογενών. Γ. Στην παροχή οικονομικής στήριξης και συμπαράστασης στην Ομογένεια για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της μέσω, ιδία, της εν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης και πάσης άλλης ομόδοξου του Χριστού Εκκλησίας, των απανταχού αυτοτελών λαϊκών Κοινοτήτων, των Εθνικοτοπικών Οργανώσεων, ομογενών Επιστημόνων Επιχειρηματιών, Νέων, Δημοσιογράφων κ.λπ. Δ. Στην ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών διαμονής και της Ελλάδος. Ε. Στην επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην Ελληνική κοινωνία.
Άρθρο 2 "ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Στο ΣΑΕ εκπροσωπούνται ιδίως, όλες οι υπάρχουσες μορφές Κοινοτικής και Διακοινοτικής οργάνωσης σε κανονικές ενοριακές ή λαϊκές κοινότητες ως και άλλες οργανώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερα γεωγραφικά ή οργανωτικά γνωρίσματα
2.  
  Σε εφαρμογή της πιο πάνω παραγράφου, το ΣΑΕ αποτελείται από εκλεγμένους, σύμφωνα με. τις οικείες διαδικασίες εκπροσώπους. Α) Ι. Των υπό τον εκασταχού Κανονικόν Αρχιερέα ή Μητροπολίτη Κληρικολαϊκών Συνελεύσεων των Κοινοτήτων-Ενοριών του Εξωτερικού. ΙΙ. Των τριτοβάθμιων ή, αν δεν υπάρχουν, των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των λαϊκών Ελληνικών Κοινοτήτων Εξωτερικού. Σε χώρες που δεν υπάρχουν οι ως άνω (1 και 11) οργανώσεις επιλέγεται για εκπροσώπηση η Κοινότητα ή η Κοινότητα-Ενορία που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών σε συνδυασμό με τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος ή την μεγαλύτερη Ελληνορθόδοξη δράση. Β) Των οργανώσεων Ομογενών που είναι στρατηγικής σημασίας για τον Ελληνισμό. Ως στρατηγικής σημασίας νοούνται οι βασικές οργανώσεις οι οποίες έχουν μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των χωρών διαμονής και της Ελλάδος. Ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές συγκαταλέγονται: Ι. Οι Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν σε πολιτειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο μιας χώρας ή χωρών και έχουν ως σημείο αναφοράς και οργάνωσης μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή μια γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής σημασίας ή ένα εκ των Νομών της Ελλάδος. ΙΙ. Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές, οργανώσεις κάθε μορφής συλλογικής συνεργασίας ή ενώσεις Ομογενών, ιδία αυτών οι οποίες τίθενται υπό την οργανωτική αιγίδα και στήριξη του ΣΑΕ, Επιστημόνων, Εδρών Ελληνικών Σπουδών, και Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρηματιών, Ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και Δημοσιογράφων, διακεκριμένων Προσωπικοτήτων στο χώρο του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών και των Γυναικών. ΙΙΙ. Ομοσπονδίες ή κάθε μορφής συλλογικής συνεργασίας νέων, ιδία αυτών που τίθενται υπό την οργανωτική αιγίδα και στήριξη του ΣΑΕ.
3.  
  Στο ΣΑΕ συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπρίων Αγωνιστών (ΠΣΕΚΑ)
4.  
  Τα μέλη του απερχομένου Προεδρείου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αυτοδικαίως συμμετέχουν ως μέλη στην αμέσως επόμενη Τακτική Συνέλευση
Άρθρο 3 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ"
1.  
  Α. Στο ΣΑΕ εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, ομογενειακές οργανώσεις χωρών με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα τα οποία λαμβάνονται υπ όψη για τον καθορισμό των εκπροσώπων αυτής της παραγράφου όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και στο ΣΑΕ στοιχεία ως εξής: Ι. Μέχρι 10.000 Ομογενείς ένας (1) εκπρόσωπος. ΙΙ. Από 10.000 έως 20.000 Ομογενείς δύο (2) εκπρόσωποι. ΙΙΙ. Από 20.000 έως 100.000 Ομογενείς τέσσερις (4) εκπρόσωποι. ΙV. Από 100.000 έως 200.000 Ομογενείς οκτώ (8) εκπρόσωποι. V. Από 200.000 έως 300.000 Ομογενείς δεκαέξι (16) εκπρόσωποι. VΙ. Από 300.000 έως 500.000 Ομογενείς είκοσι τέσσερις (24) εκπρόσωποι. VΙΙ. Από 500.000 έως 1.000.000 Ομογενείς τριάντα δύο (32) εκπρόσωποι. VΙΙΙ. Από 1.000.000 Ομογενείς και άνω πενήντα τέσσερις (54) εκπρόσωποι. Β. Στο ΣΑΕ εκπροσωπούνται οι νέοι ομογενείς του άρθρου 2 παρ. 2 Β ΙΙΙ ως εξής;.
 1. Από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Αμερικής:
 2. τριάντα (30) μέλη
 3. Από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ευρώπης:
 4. είκοσι (20)μέλη
 5. Από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ωκεανίας:
 6. δεκαπέντε (15) μέλη
 7. Από το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ασίας και Αφρικής:
 8. ΣΤ.
 9. Από τις χώρες εκείνες, στις οποίες ο αριθμός των Ομογενών είναι μικρότερος των 10.000, επιλέγονται οι οργανώσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών σε συνδυασμό με τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος, ή την μεγαλύτερη Ελληνορθόδοξη δράση και συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο εκάστη.
 10. Α. ~Οπου υπάρχουν ακόμη Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων, επιλέγεται για εκπροσώπηση η Κοινότητα ή η Κοινότητα-Ενορία ή οι Κοινότητες που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μελών σε συνδυασμό με τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων κατά το προηγούμενο έτος ή την μεγαλύτερη Ελληνορθόδοξη δράση.
 11. Η επιλογή γίνεται από τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργό Εξωτερικών μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου του ΣΑΕ αφού προηγουμένως αναζητηθούν οι γνώμες και προτάσεις των αναφερομένων στο άρθρο Ι Γ Οργανώσεων καθώς και των περιφερειακών ΣΑΕ.
 12. Ε. Σε χώρες όπου διαμένουν πάνω από 10.000 Ομογενείς και υπάρχουν περισσότερα του ενός τριτοβάθμια ή δευτεροβάθμια όργανα της αυτής οργανωτικής μορφής, και ανάμεσα στα όργανα αυτά παρουσιάζονται επικαλύψεις οποιασδήποτε μορφής και βαθμού, εκπροσωπούνται εκείνα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη γεωγραφική διάρθρωση, εθνική, εκκλησιαστική ή περιφερειακή.
 13. Η κατανομή των εκπροσώπων από κάθε Οργάνωση γίνεται μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου του ΣΑΕ προς τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό Εξωτερικών, αφού προηγουμένως αναζητηθούν οι γνώμες και προτάσεις των αναφερομένων στο άρθρο 1Γ Οργανώσεων καθώς και των περιφερειακών ΣΑΕ.
 14. Για την κατανομή των εκπροσώπων το Προεδρείο του ΣΑΕ συνεκτιμά:.
2.  
  Οι οργανώσεις και οι μορφές συνεργασίας των Ομογενών του άρθρου 2.2.Β. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, εξαιρούνται από τις διαδικασίες του πληθυσμιακού κριτηρίου επιλογής των λοιπών οργανώσεων και συμμετέχουν στο ΣΑΕ με εκπροσώπους τους μετά από εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου του ΣΑΕ προς τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό Εξωτερικών.
Άρθρο 4 "ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"
1.  
  Με απόφαση του Προεδρείου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού δύναται να συγκροτηθεί Τιμητική Επιτροπή των συνεδριάσεων του ΣΑΕ στο Παγκόσμιο και το ΓΙεριφερειακό του επίπεδο
Άρθρο 5 "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ"
1.  
  Στις Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού δύναται να προσκαλούνται παρατηρητές, με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, μετά από σχετικές προτάσεις του Συντονιστού του αντίστοίχου Περιφερειακού ΣΑΕ
Άρθρο 6 "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Πέρα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού λειτουργούν και περιφερειακά ΣΑΕ. Τα περιφερειακά ΣΑΕ έχουν ως έργο την κατάρτιση του απολογισμού και του προγραμματισμού του ΣΑΕ κατά το μέρος που τα αφορά και συγκαλούνται άπαξ ετησίως. Τα περιφερειακά ΣΑΕ είναι: Α. Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Αμερικής. Β. Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ευρώπης. Γ. Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ωκεανίας. Δ. Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ασίας και Αφρικής.
2.  
  Τα περιφερειακά Συμβούλια Αποδήμου Ελληνισμού απαρτίζονται από τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και διεκπεραιώνουν τις πάσης φύσεως προγραμματικές δράσεις τους και λειτουργίες τους μέσω Συντονιστικών Συμβουλίων, τα οποία συγκροτούνται ως εξής: Α. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Αμερικής 7 (επτά) μέλη. Β. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ευρώπης 7 (επτά) μέλη. Γ. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ωκεανίας 5(πέντε ) μέλη. Δ. Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού Ασίας-Αφρικής 5 (πέντε) μέλη.
3.  
  Των Περιφερειακών Συνελεύσεων του ΣΑΕ προεδρεύει ο Συντονιστής και Αντιπρόεδρο του ΣΑΕ
4.  
  Οι Αντιπρόεδροι του ΣΑΕ οι οποίοι προεδρεύουν των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται με απλή πλειοψηφία. Το έργο των Περιφερειακών ΣΑΕ διεκπεραιώνει Συντονιστικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, που εκλέγεται με σχειική πλειοψηφία μετά από μυστική ψηφοφορία των εκπροσώπων των αντίστοιχων Περιφερειακών ΣΑΕ κατά τις εκλογές της Τακτικής Συνέλευσης.
5.  
  Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Περιφερειακών ΣΑΕ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών
6.  
  Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από τον Συντονιστή του περιφερειακού ΣΑΕ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΣΑΕ ο οποίος δύναται να προσθέσει θέματα
7.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών ΣΑΕ- ψηφίζουν κανονισμό λειτουργίας τον οποίο εγκρίνουν με, απόλυτη πλειοψηφία, των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, τηρουμένων διατάξεων του παρόντος
Άρθρο 7 "ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού συγκαλείται σε τακτική συνέλευση μία φορά κάθε 2 έτη, μετά από απόφαση του Προεδρείου του ΣΑΕ η οποία πέμπεται προς τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού, για την μέριμνα των κατά το άρθρο 10 οριζομένων
2.  
  Έκτακτες Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν προκύπτουν εξαιρετικής σοβαρότητας λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα της Ομογένειας και του Ελληνισμού μετά από εισήγηση του Προεδρείου ή αίτηση των 2/3 των μελών του ΣΑΕ και απόφαση του αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού Εξωτερικών
Άρθρο 8 "ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 11μελές Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους, τον Ταμία και τρεις Γραμματείς για 2ετή θητεία
2.  
  Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων εκπροσώπων στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού. Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.
3.  
  Εκ των πέντε Αντιπροέδρων, οι τέσσερις προέρχονται και εκπροσωπούν ο καθένας μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή κατά σειράν την Αμερική, την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Ασία-Αφρική, ο δε πέμπτος, τους Απόδημους Κυπρίους παγκοσμίως. Οι τέσσερις Αντιπρόεδροι εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος οι εκπρόσωποι των περιοχών αυτών στο ΣΑΕ, ο δε πέμπτος Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος των Ομογενών Κυπρίων, εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των οργανώσεων ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ.
4.  
  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται όπως και ο Πρόεδρος του ΣΑΕ ενώ ο Ταμίας και οι τρεις Γραμματείς με σχετική πλειοψηφία
5.  
  Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνεδρίασης του ΣΑΕ, επικοινωνεί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Συντονιστές των ΣΑΕ Περιφερειακών ΣΑΕ και τους Γραμματείς και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3.
6.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΣΑΕ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διοικεί και συντονίζει όλες τις υποθέσεις του ΣΑΕ και ελέγχει τα οικονομικά του
7.  
  Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης οιουδήποτε εκ των Αντιπροέδρων του ΣΑΕ -Συντονιστών των Περιφερειακών ΣΑΕ, το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγει προσωρινή Συντονιστή έως τη σύγκλιση του αμέσους επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου ΣΑΕ, το οποίο εκλέγει νέο Συντονιστή για το υπόλοιπο της θητείας,.
8.  
  Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης Γραμματέως του Προεδρείου ή μέλους των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειακών ΣΑΕ, αυτό αναπληρώνεται από τον/την αμέσως επόμενο/η υποψήφιο/α που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους κατά την τελευταία Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ για τη αντίστοιχη θέση
9.  
  Το Προεδρείο του ΣΑΕ λειτουργεί με εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τον οποίο ψηφίζει και εγκρίνει κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ. κατά πλειοψηφία. Για κάθε τροποποίηση του Κανονισμού, απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Παγκοσμίου Προεδρείου.
Άρθρο 9 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"
1.  
  Στις εργασίες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού παρίστανται τιμητικά οι εκπρόσωποι της εν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης και πάσης άλλης ομοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού, το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικής Καταγωγής Κοινοβουλευτικών, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Προεδρικός Επίτροπος της Κύπρου για τους Ελληνο-Κυπρίους του εξωτερικού
2.  
  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών
3.  
  Το Προεδρείο του ΣΑΕ κοινοποιεί τα πρακτικά και ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Συνεδρίασης στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού
4.  
  Τα αυτά ισχύουν και για τις Συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού
5.  
  Το Προεδρείο του ΣΑΕ για την εκπλήρωση των συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών, εισηγητικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτικές πενθήμερες ανά τρίμηνο Συνεδριάσεις στη Θεσσαλονίκη, έδρα του ΣΑΕ
6.  
  Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ μεριμνά για την έγκαιρη προετοιμασία των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης του Παγκόσμιου Προεδρείου
7.  
  Η Γ.Γ.Α.Ε. μεριμνά για την - μετά από αίτηση του ΣΑΕ -αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, προς τους Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, τους εκπροσώπους των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των θεσμών του ιδιωτικού τομέα.
8.  
  Στις Συνεδριάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ προσκαλούνται ο αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, το Προεδρείο της (Διακομματικής) Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικής Καταγωγής Κοινοβουλευτικών, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Άρθρο 10 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΑΕ"
1.  
  Την ευθύνη της διοργάνωσης των Τακτικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου ΣΑΕ, έχει το Προεδρείο του. Αντιστοίχως, την ευθύνη της διοργάνωσης των τακτικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών ΣΑΕ έχει το Συντονιστικό του Συμβούλιο. Η Γ.Γ.Α.Ε. μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, οι δε δαπάνες σχετικά με τη σύγκληση και τη λειτουργία τόσο των Τακτικών Συνελεύσεων του Παγκοσμίου και των Περιφερειακών ΣΑΕ όσο και των Συνεδριάσεων του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της.
Άρθρο 11
1.  
  Το Π.Δ. 196/1995 Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Α 105), ως τροποποιηθέν ισχύει, καταργείται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Στον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1867/89 «Προσωπική κράτηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημ. Εσόδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 227), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2452/ 1996 (ΦΕΚ Α~ 283) «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 197 5/1991 και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2552/ 1997 (ΦΕΚ Α~ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 432/8.11.1999 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εξωτερικών αρμοδίου για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το Π.Δ. 196/1995 (ΦΕΚ Α~ 105) «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2452/1996, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α~ 266) καθώς και το Π.Δ. 349/1997 (ΦΕΚ Α~ 239) «Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».
 • Το Π.Δ. 155/93 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α ~64/93).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ Α~ 62) κύρωσης ως Κώδικα του σχεδίου Νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 155/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
 • Την αριθμ. Π31α-4745/ΑΣ1685 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εξωτερικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εξωτερικών Γρηγόρη Νιώτη(Β~ 210).
 • Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (Α~ 247).
 • Την αριθμ.1107147/1239/006Α από 4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β~ 922)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους πεντακοσίων τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (530.000.000) περίπου για καθένα εκ των οικονομικών ετών 2.000, 2002 και 2004 και εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών (980.000.000) περίπου για καθένα εκ των οικονομικών ετών 2.001 και 2.003 που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.Ε., φορέας 09/610, ΚΑΕ 5188.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-24 Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/262
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/155 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/155 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/155 1993
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού 1995/196 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού». 1997/349 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Τροποποίηση του Π.Δ. 291/1999 «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού» (ΦΕΚ 262/Α΄). 2003/328 2003