ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/293

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι: • Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, και η συμβολή στην χάραξη πολιτικής και στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. • Η προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, και τις τηλεπικοινωνίες. • Η προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών. • Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ότι αφορά τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Κεντρικής Υπηρεσίας 1.Η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 1)Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2)Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού 3)Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4)Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών 5)Γενική Δ/νση Μεταφορών 6)Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 7)Δ/νση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναερίων Μεταφορών. 8)Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης 9)Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 10)Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 11)Δ/νση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 12)Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών 13)Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Οι υπηρεσιακές μονάδες με στοιχεία ζ, η, θ, ι, και ια , υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. 2.Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών λειτουργεί Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. 3.Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις: 1)Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους 2)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 3)Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 4)Υπηρεσία Στατιστικής Άρθρο 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού ανήκει η υποστήριξη του Υπουργού στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση του και την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του πρωτοκόλλου, η φροντίδα σε ότι αφορά την επικοινωνία του με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η φροντίδα σωστής εκπλήρωσης των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων. Άρθρο 4 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Στο Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού ανήκει η υποστήριξη του Υφυπουργού στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση του και την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του πρωτοκόλλου, η φροντίδα σε ότι αφορά την επικοινωνία του με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η φροντίδα σωστής εκπλήρωσης των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων. Άρθρο 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα ανήκει η υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωσή του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια για την αλληλογραφία του, η τήρηση του πρωτοκόλλου και γενικότερα η οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες και το κοινό. Άρθρο 6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών ανήκει η υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών στο έργο του και ιδίως η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωσή του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια για την αλληλογραφία του, η τήρηση του πρωτοκόλλου και γενικότερα η οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες και το κοινό (Π.Δ. 3/1990) (Α/1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.Αποστολή-Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησή της. Επιμελείται της διαμόρφωσης διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις εποπτευόμενες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του τομέα μεταφορών, καθώς και με τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημοσίου τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών ασκήσεως του συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου και να καταστεί πρόσφορη και ευχερής η διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας των μεταφορών. 2.Συγκρότηση Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες. 1)Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 2)Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 3)Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων 4)Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 5)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τομέα Μεταφορών. Άρθρο 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.Η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών 2)Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. - Η αποτελεσματική διαχείριση των αδειών συνοριακών διελεύσεων για τις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής σχετικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά φορτηγά αυτοκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε ότι αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα, την έκδοση, ανανέωση και αφαίρεση αδειών παροχής υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, την διαχείριση των αδειών συνοριακών διελεύσεων {μεμονωμένου ταξιδιού, Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ),Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών ( ΕΔΥΜ) , τριγωνικές άδειες, ΕCΟ-Ροints, κλπ.}, την πιστοποίηση των προσόντων, και τους όρους και προϋποθέσεις για την διεξαγωγή μεταφορικού έργου. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα εμπορευματικών μεταφορών, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ασκούντων μεταφορικό έργο προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον ευρύτερο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων τους και την προώθηση μέτρων ανάπτυξης του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. 2)ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών εμπορευματικών σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η σχετική επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα συγκρότησης, διοίκησης και εποπτείας οργανισμών του δημοσίου τομέα στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των σιδηροδρομικών και των συνδυασμένων μεταφορών. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές, και της συμμόρφωσης των ασκούντων σιδηροδρομικό έργο προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών και τις επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. - Η επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και προγραμματισμός μέτρων εξυγίανσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ) και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγραμματισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα, σε ότι αφορά: * το θεσμικό καθεστώς συγκρότησης και διοίκησης * το καθεστώς οργάνωσης λειτουργίας και εργασιακών σχέσεων * την στρατηγική ανάπτυξης, τους επιχειρησιακούς στόχους, την εκμετάλλευση και τα οικονομικά αποτελέσματα * τις επενδύσεις, τις προμήθειες και τον δανεισμό * την τιμολογιακή πολιτική και το εύρος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. - Η επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση εποπτείας επί του ΟΣΕ και ιδία για την: * επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της αρμοδιότητας του Υπουργείου. * έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΣΕ * σύναψη του συμβολαίου διαχείρισης του ΟΣΕ * έγκριση σύναψης δανείων, * έγκριση προγραμμάτων προμηθειών, * έγκριση χρηματοδότησης έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, * έγκριση και επεξεργασία κανονιστικών ρυθμίσεων για τα θέματα συλλογικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας και η εκπροσώπηση του υπουργείου στη διαιτησία στα θέματα αυτά, * διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό του ΟΣΕ για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο, * έγκριση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕ, * κήρυξη απαλλοτριώσεων υπέρ του ΟΣΕ. - Η προκήρυξη, διαχείριση και παρακολούθηση μελετών του τομέα μεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2578/98 (ΦΕΚ 30/Α) και ΠΔ 29/99 - ΦΕΚ 32/Α. Άρθρο 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.Η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών 2)Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών αστικών επιβατικών συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας - Η αποτελεσματική, με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά τα επιβατικά δημόσιας χρήσης, τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, τα αγοραία, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες και τις αστικές συγκοινωνίες υπό δημόσια, ιδιωτική ή μικτή διαχείριση και ειδικότερα - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των αστικών επιβατικών συγκοινωνιών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα συγκρότησης, διοίκησης και εποπτείας οργανισμών του δημοσίου τομέα στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα αστικών επιβατικών συγκοινωνιών. - Η κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Πιστοποίησης και Ελέγχου. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές, και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ασκούντων επιβατικές μεταφορές προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα επιβατικών μεταφορών και τις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και προγραμματισμός μέτρων και ενεργειών εξυγίανσης των ΔΕΚΟ αστικών συγκοινωνιών και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγραμματισμού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια για τις ΔΕΚΟ Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα και ειδικότερα για: • το θεσμικό καθεστώς συγκρότησης και διοίκησης, • το καθεστώς οργάνωσης λειτουργίας και εργασιακών σχέσεων, • την στρατηγική ανάπτυξης, τους επιχειρησιακούς στόχους, την εκμετάλλευση και τα οικονομικά αποτελέσματα, • τις επενδύσεις, τις προμήθειες και τον δανεισμό, • την τιμολογιακή πολιτική και το εύρος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Η επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση εποπτείας των ΔΕΚΟ αστικών συγκοινωνιών και ιδία για την: • επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της αρμοδιότητας εποπτείας τουΥπουργείου. • έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων, • σύναψη συμβολαίων διαχείρισης, • έγκριση σύναψης δανείων, • έγκριση προγραμμάτων προμηθειών, • έγκριση χρηματοδότησης έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, • έγκριση και επεξεργασία κανονιστικών ρυθμίσεων για τα θέματα συλλογικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας και η εκπροσώπηση του υπουργείου στη διαιτησία στα θέματα αυτά, • διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό των ΔΕΚΟ για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο, • έγκριση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, • κήρυξη απαλλοτριώσεων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των επιβατικών μεταφορών και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 2)ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, σε ότι αφορά τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων ( ΚΤΕΛ) και τα τουριστικά λεωφορεία και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση στον τομέα των οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές, και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ασκούντων συγκοινωνιακό έργο προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα οδικών υπεραστικών συγκοινωνιών, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας, εκμετάλλευσης τιμολογιακής πολιτικής και επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών υπεραστικών συγκοινωνιών. - Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και με τις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των υπεραστικών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων 2)Τμήμα Εγκρίσεων Οχημάτων 3)Τμήμα Εγκαταστάσεων 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών τεχνικής πιστοποίησης για τα αυτοκίνητα οχήματα - Η αποτελεσματική με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα οχήματα όλων των κατηγοριών περιλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικών κατηγοριών (μεταφοράς ευπαθών υλικών, μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, φορτηγών θεριζοαλωνιστικών μηχανών, γερανοφόρων, ασθενοφόρων κλπ.), τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων και τα συναφή επαγγέλματα και ειδικότερα : - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη της τεχνικής πιστοποίησης και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα της πιστοποίησης και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές, και της συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων στον τομέα τεχνικών πιστοποίησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η επεξεργασία και κατάρτιση των κανονισμών για τον έλεγχο τεχνικών χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες συγκοινωνιών σε ότι αφορά την κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων και εξαρτημάτων, και τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας. - Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων. - Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα και η τήρηση μητρώου κατά εργοστάσιο κατασκευής και τύπο οχήματος. - Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων σχετικών με τον αριθμό, την δυναμικότητα και την χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων. - Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με τα επαγγέλματα τα συναφή προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα τεχνικής πιστοποίησης και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων (επαγγελματικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών), σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος. 2)ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια παροχή υπηρεσιών έγκρισης τύπου αυτοκινήτων οχημάτων όλων των κατηγοριών και ειδικότερα: - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου και η οργάνωση των διαδικασιών παροχής εγκρίσεων τύπου αυτοκινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων. - Η συγκέντρωση και ταξινόμηση τεχνικών στοιχείων σχετικών με την έγκριση τύπου οχημάτων και η τήρηση του μητρώου εγκρίσεων. 3)ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων και κανονισμών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. - Η αποτελεσματική με διαφάνεια άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους σε ότι αφορά τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων, σταθμούς διάθεσης καυσίμων και παροχής συναφών υπηρεσιών και τα συναφή επαγγέλματα και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις άλλες δημόσιες αρχές, και της συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων σχετικών με τον αριθμό, την δυναμικότητα και την χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων. - Η τεκμηρίωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με τα επαγγέλματα τα συναφή προς τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.Η Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2)Τμήμα Οδικής Ασφάλειας 3)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 4)Τμήμα Ελέγχων 2.Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που προέρχεται από τις οδικές μεταφορές. - Η προαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων οχημάτων, περιλαμβανόμενων και των οχημάτων ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους τεχνικού ελέγχου με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από αρμόδιους φορείς όπως, ενδεικτικά: • νομαρχιακές υπηρεσίες με αρμοδιότητες τεχνικού ελέγχου, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), • άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, στους οποίους κάθε φορά ανατίθεται το έργο του τεχνικού ελέγχου, • υπηρεσίες του Υπουργείου που ασκούν τεχνικούς ελέγχους, όπως ενδεικτικά το Εργαστήριο Ελέγχου Καυσαερίων Ελληνικού, κινητά συνεργεία ελέγχου καυσαερίων, κλπ. και η εποπτεία της εφαρμογής του συστήματος υπηρεσιών τεχνικοί ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την βελτίωση του τεχνικού ελέγχου και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα τεχνικού ελέγχου, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεση ή έμμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου. - Η κατάρτιση προδιαγραφών οδηγιών καλής λειτουργίας, και αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων, για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου σε ότι αφορά την συχνότητα των ελέγχων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, την οργάνωση και στελέχωση, και το κόστος παροχής των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου με την τακτική συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και με έκτακτους και τακτικούς επιτόπιους ελέγχους σε ότι αφορά την συχνότητα των ελέγχων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, την οργάνωση και στελέχωση, και το κόστος παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. - Ο προγραμματισμός των τεχνικών ελέγχων οχημάτων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και η πληροφόρηση των υπόχρεων σε τεχνικούς ελέγχους οχημάτων. 2)ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας με την ανάπτυξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων οδήγησης και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης οδηγών σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων οδηγών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των προσόντων των οδηγών και την άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα αυτό. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα οδικής ασφάλειας, και ειδικότερα εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων οδηγών, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων οδηγών και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η επεξεργασία του βασικού κανονιστικού πλαισίου οδικής κυκλοφορίας (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του και των αποτελεσμάτων του. - Η τεκμηρίωση, μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων σχετικών με τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τους αντίστοιχους καθοριστικούς παράγοντες και τα αποτελέσματα και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την εθνική οικονομία. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσόντων οδηγών, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης, την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες θεωρητικής, πρακτικής και ιατρικής εξέτασης και επανεξέτασης των υποψηφίων οδηγών, κλπ. - Ο προσδιορισμός των υπέρ του δημοσίου ανταποδοτικών τελών που αφορούν την χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου από τις νομαρχιακές υπηρεσίες συγκοινωνιών και της συμμόρφωσης των ασκούντων εκπαίδευσης οδηγών προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η επιβολή διοικητικών ποινών σε περιπτώσεις παραβάσεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση εκπαίδευσης των νομαρχιακών υπηρεσιών συγκοινωνιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 3)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους αυτοκινήτων οχημάτων όπως ενδεικτικά: • νομαρχιακές υπηρεσίες με αρμοδιότητες τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), • άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, στους οποίους κάθε φορά ανατίθεται το έργο του τεχνικού ελέγχου, • υπηρεσίες του Υπουργείου που ασκούν τεχνικούς ελέγχους, όπως ενδεικτικά το Εργαστήριο Ελέγχου Καυσαερίων Ελληνικού, κινητά συνεργεία ελέγχου καυσαερίων, κλπ. και ειδικότερα: - Η υποστήριξη των φορέων που ασκούν τεχνικούς ελέγχους για την βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού τεχνικού ελέγχου με ενημέρωση και κατάρτιση καθώς και με συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τεχνικού ελέγχου. - Η μέριμνα και εισήγηση για την κάλυψη αναγκών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά. - Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος αναγκών, προϋπολογισμού και προγράμματος προμηθειών σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. - Η διαχείριση των αντίστοιχων αποθηκών του Υπουργείου. 4)ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ - Η διενέργεια δοκιμών καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες της (Ε.Ε.) τους διεθνείς κανονισμούς και την εκάστοτε νομοθεσία. - Η συμμετοχή στις διεθνείς οργανώσεις για θέματα ελέγχου καυσαερίων, και ειδικότερα: - Η παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής και ιδίως των χωρών της ΕΕ σε θέματα δοκιμών καυσαερίων και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής. - Η συνεχής ενημέρωση στις προδιαγραφές και μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμοί, σχετικά μα τον έλεγχο καυσαερίων. - Η μέριμνα για τη λειτουργία του ειδικού Εργαστηρίου Καυσαερίων (στο Ελληνικό) και διενέργειας δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. - Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου. - Η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έργων απαραίτητων για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου - Η σύνταξη οδηγιών χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και τήρησης αρχείων και γενικότερα η εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας ή απαίτησης που προκύπτει από τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαδικασία διαπίστευσης του Εργαστηρίου ή το εγχειρίδιο ποιότητας. - Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την απαραίτητη συντήρηση, ρύθμιση και διακρίβωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. - Η μέριμνα για τη συνεχή παρακαταθήκη αναλωσίμων και ανταλλακτικών του εργαστηρίου. - Ο προγραμματισμός των διενεργούμενων από το εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων. Άρθρο 12 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Τομέα Μεταφορών υπάγονται: - Η ενημέρωση των καθ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα στα θέματα αρμοδιότητας τους, τα οποία αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα μεταφορών, καθώς και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την παρακολούθηση, το χειρισμό και τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε θέματα μεταφορών, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση, ο χειρισμός και η συμμετοχή σε συναντήσεις στο εξωτερικό για τα θέματα μεταφορών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών, της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και σε διάφορες άλλες διεθνείς εκδηλώσεις του τομέα μεταφορών, όπως Πανευρωπαϊκές Διασκέψεις, Επιτροπή CΗRΙSΤΟΡΗΕRSΕΝ GRΟUΡ (G 24), Διαβαλκανικές και Διμερείς συναντήσεις κ.λ.π., σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα. - Η προετοιμασία των υπουργικών Συνόδων και των επί μέρους συναντήσεων όλων των παραπάνω Οργανισμών και διεθνών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σ αυτές, με την κατάρτιση πλήρων φακέλλων για όλα τα τρέχοντα θέματα μεταφορών. - Η σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, καθώς και η κατάρτιση Περιοδικών Ενημερωτικών Δελτίων για τη διεθνή συνεργασία της Ελλάδος με άλλες χώρες στον τομέα μεταφορών. - Η συνεργασία και ο συντονισμός σε διϋπουργικό επίπεδο για τα θέματα μεταφορών, όπου υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία, η συμμετοχή σε διϋπουργικές συσκέψεις, κ.λ.π. - Ο χειρισμός και η παρακολούθηση της χρηματοδότησης των Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Πανευρωπαϊκών Περιοχών Μεταφορών (ΡΕΤRΑ), καθώς και αυτών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. - Η εποπτεία της διαδικασίας εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες στον τομέα μεταφορών και η τήρηση πλήρους αρχείου κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών. - Η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Αποστολή - αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: 1)Συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτή υπηρεσιακών μονάδων. 2)Επιμελείται του προγραμματισμού των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της άσκησης των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων 3)Επίσης, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς αυτές, επιμελείται της διαμόρφωσης διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, με στόχο την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του ασκουμένου από αυτές διοικητικού έργου. Ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ανήκει : η ορθολογική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων οικονομικής διοίκησης, διοίκησης προσωπικού και διοικητικής οργάνωσης. 2.Συγκρότηση Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: 1)Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής 2)Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 3)Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 4)Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Άρθρο 14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών 2)Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής 3)Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Τομέα Μεταφορών. 4)Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Τομέα Επικοινωνιών 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Η υποστήριξη των υπηρεσιών του υπουργείου για βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας τους και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό καθώς και από άλλους φορείς στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου σε ότι αφορά: • την αποτελεσματικότητα ως προς τους στόχους, την πολιτική και τα προγράμματα δράσης του Υπουργείου, • την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, • την διαφάνεια και την ισότητα, • την οικονομικότητα, • τις συνθήκες εργασίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων διοικητικής οργάνωσης και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων σε ότι αφορά τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής. - Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης λειτουργίας του Υπουργείου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου. - Ο προσδιορισμός και η εισαγωγή προτύπων απόδοσης των υπηρεσιών του υπουργείου, μέχρι και το επίπεδο οργανικής μονάδας, αλλά και των υπηρεσιών άλλων φορέων που διαχειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. - Η τεκμηρίωση και επεξεργασία προγράμματος δράσης για την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Υπουργείου και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει με μέτρα όπως (ενδεικτικά): • απλούστευση διαδικασιών • αναδιοργάνωση και σχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας προσωπικού • προσδιορισμός καθηκόντων κατά θέση εργασίας • οργάνωση εργασίας και τεχνικών μέσων • ενημέρωση/πληροφόρηση προσωπικού • εκπαίδευση προσωπικού - Η διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο προσδιορισμός των αναγκών σε προσωπικό (διάρθρωση υπηρεσιών, αποστολή και αντικείμενα οργανικών μονάδων, κλπ.) και η κατάρτιση και προώθηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων διοικητικής οργάνωσης. - Ο προγραμματισμός της κατανομής του διαθέσιμου προσωπικού σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού. - Ο προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες του προσωπικού του Υπουργείου και των αναγκών εκπαίδευσης και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης. - Η αναδιοργάνωση της οργάνωσης εργασίας και των διαδικασιών λειτουργίας του Υπουργείου στο πλαίσιο εισαγωγής εφαρμογών πληροφορικής σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης. - Η στενή συνεργασία του Τμήματος με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου για την βελτίωση της απόδοσης και την πρακτική εφαρμογή των μέτρων και του προγράμματος δράσης που προωθεί το Τμήμα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Υπουργείου. 2)ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών για την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Υπουργείου. - Η προώθηση της ανάπτυξης υπηρεσιών πληροφορικής για το σύνολο του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα καθύλην αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης. - Η ανάπτυξη και διαχείριση κοινών υπηρεσιών πληροφορικής και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. - Η μελέτη, τεκμηρίωση και προσδιορισμός των αναγκών και η επεξεργασία συνολικού σχεδιασμού και μέτρων αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και προηγμένων επικοινωνιών για την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του Υπουργείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών τα καθύλην αρμόδια για κάθε Γενική Διεύθυνση άλλα τμήματα της Διεύθυνσης και με τις υπηρεσίες-χρήστες του Υπουργείου, και ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων δράσης για την εφαρμογή του σχεδιασμού και των μέτρων. - Η γενικότερη προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και προηγμένων επικοινωνιών από τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης με ενημέρωση, εκπαίδευση και κάθε άλλου είδους υποστήριξη. - Η φροντίδα για τις προδιαγραφές, την προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών. - Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση δικτύων (ΙΝΤRΑΝΕΤ και ΙΝΤΕRΝΕΤ) κοινής χρήσης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. - Η ανάπτυξη (διαγνωστική μελέτη αναγκών, μελέτη σκοπιμότητας, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογής, εγκατάσταση κλπ.), διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών που υποστηρίζουν την λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. - Η εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών. 3)ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών για την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιών. - Η συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής για την τεκμηρίωση και προσδιορισμό των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης και την διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης ενταγμένων στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου. - Η ανάπτυξη (διαγνωστική μελέτη αναγκών, μελέτη σκοπιμότητας, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογής, εγκατάσταση, κλπ.), διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών που υποστηρίζουν την λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών και τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες- χρήστες της Γενικής Διεύθυνσης. - Η εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών. - Η γενικότερη προώθηση της χρήσης της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών από τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης με ενημέρωση, εκπαίδευση και κάθε άλλου είδους υποστήριξη. 4)ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών για την βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και στον τομέα των επικοινωνιών. - Η συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής για την τεκμηρίωση και προσδιορισμό των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης και την διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης ενταγμένων στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου. - Η ανάπτυξη (διαγνωστική μελέτη αναγκών, μελέτη σκοπιμότητας, προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογής, εγκατάσταση κλπ.), διαχείριση και συντήρηση εφαρμογών που υποστηρίζουν την λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών και την καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες-χρήστες της Γενικής Διεύθυνσης. - Η εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών. - Η γενικότερη προώθηση της χρήσης της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών από τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης με ενημέρωση, εκπαίδευση και κάθε άλλου είδους υποστήριξη. Άρθρο 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης 2)Τμήμα Προμηθειών 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια, σε ότι αφορά την αποστολή και τα προγράμματα δράσης του Υπουργείου, με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους και οφέλους, άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου, και των σχετικών διοικητικών αρμοδιοτήτων και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα οικονομικής διοίκησης ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον. - Η επεξεργασία και η κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και του προϋπολογισμού ειδικών λογαριασμών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και την Γραμματεία Διαρθρωτικών Ταμείων, η παρακολούθηση των σχετικών πιστώσεων και η τακτική αναφορά προόδου υλοποίησης του προϋπολογισμού. - Η άσκηση όλων των διοικητικών αρμοδιοτήτων οικονομικής διαχείρισης πλην αυτών που αφορούν προμήθειες και αποτελούν αρμοδιότητα του αντίστοιχου τμήματος και ειδικότερα (ενδεικτικά): • Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών • Η εποπτεία υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής • Η εκκαθάριση των αποδοχών και του κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου • Η εκκαθάριση των ενοικίων που επιβαρύνουν το υπουργείο • Η τήρηση μισθολογικών μητρώων • Η τήρηση βιβλιαρίων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΙΚΑ) • Η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων. 2)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια, σε ότι αφορά την αποστολή και τα προγράμματα δράσης του Υπουργείου, με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους οφέλους, προμήθεια κάθε είδους αγαθών για τις ανάγκες του Υπουργείου και του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και ειδικότερα: - Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την προμήθεια κάθε είδους υλικών αγαθών (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, όργανα και εξαρτήματα, αναλώσιμα κλπ.) και άυλων αγαθών (υπηρεσίες κάθε είδους). - Η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών που γνωστοποιούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε εξοπλισμό, υλικά και υπηρεσίες. - Η μελέτη των αναγκών και η επεξεργασία ετήσιου προγράμματος προμηθειών στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Υπουργείου και σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου. - Η διαχείριση και εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. - Η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών. Άρθρο 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού 2)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 3)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού 2.Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια, σε ότι αφορά την αποστολή και τα προγράμματα δράσης του Υπουργείου, με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήριο την προώθηση της πολιτικής προσωπικού του Υπουργείου, άσκηση της λειτουργίας διοίκησης προσωπικού και ειδικότερα: - Η άσκηση όλων των διοικητικών αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού και ειδικότερα (ενδεικτικά): • Οι μετακινήσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις και διαθέσεις του προσωπικού. • Η κατάρτιση πινάκων επιλογής προϊσταμένων. • Η παρακολούθηση της κατανομής του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου. • Η τήρηση ατομικών φακέλων και μητρώων προσωπικού. • Η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την συνταξιοδότηση υπαλλήλων. • Η διαχείριση για τα θέματα περίθαλψης του προσωπικού. • Η συγκρότηση και γραμματειακή εξυπηρέτηση υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων. • Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών. • Η άσκηση πειθαρχικού δικαίου. • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο ΔΕΚΟ, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. • Η χορήγηση αδειών κάθε είδους (τακτικές άδειες, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικές άδειες, αναρρωτικές άδειες κλπ.). - Η οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που καταρτίζεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών. - Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού μεριμνά για τη διαμόρφωση διαύλων οριζόντιας επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν τις πολιτικές του Υπουργείου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των μέσων του οριζόντιου οργανωτικού συντονισμού των διοικητικών δράσεων, όταν αυτές αρθρώνονται ταυτόχρονα από τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες, την άμεση επεξεργασία την εκάστοτε υποβαλλομένων αιτημάτων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ικανοποίησής τους, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Η αποτελεσματική διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και λοιπών Οργανικών μονάδων του Υπουργείου με κοινές υπηρεσίες όπως (ενδεικτικά): • τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου, • τήρηση κοινών αρχείων, • τήρηση κοινής βιβλιοθήκης και αρχείων πληροφοριακού υλικού, • υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένου, • αναπαραγωγή εγγράφων, • διακίνηση και διεκπεραίωση εγγράφων, • λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου, • οργάνωση μετακινήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό του προσωπικού και οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενίας τρίτων, • Η φύλαξη και ο καθαρισμός των χώρων του Υπουργείου. • Η διαχείριση της χρήσης των αυτοκινήτων που διαθέτει το Υπουργείο και φροντίδα συντήρησης και φύλαξής τους πλην αυτών που εξυπηρετούν αποκλειστικά συγκεκριμένες οργανικές μονάδες. - Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας περισσοτέρων της μιάς Διεύθυνσης αναλαμβάνει την προώθηση, υποθέσεων των πολιτών σ όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, μέχρι την τελική διεκπεραίωσή τους και ενημερώνει τους πολίτες. - Η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3)ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ο συντονισμός, η επεξεργασία, η φροντίδα προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση τους, των νομοθετικών κειμένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων) που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου. - Η φροντίδα για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου με τα νομοθετικά κείμενα που τους αφορούν. - Η επικουρία του Υπουργού στη διαδικασία ορισμού των διοικητικών και υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο - Η συγκέντρωση των προς κωδικοποίηση διατάξεων και εγκυκλίων από τις αρμόδιες καθύλην Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, η ταξινόμηση και ομαδοποίηση της ύλης, η κατάταξη αυτής σε ενότητες διατάξεων και εγκυκλίων, η παρουσίαση του έργου, η διανομή στους αποδέκτες των αντιτύπων του έργου σε τόμους. - Η ανά τρίμηνο ενημέρωση της σχετικής ύλης με Ενημερωτικά τεύχη και η διανομή τους. - Η διατήρηση του όλου βοηθητικού εκτυπωτικού υλικού ιδιοκτησίας του Υπουργείου. Άρθρο 17 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, υπάγεται: - Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ιδιόκτητης ή ενοικιαζόμενης κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και ειδικότερα: - Ο προγραμματισμός και εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία. - Η μελέτη ή/και επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων του Υπουργείου ή νομαρχιακών υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους. - Η τήρηση πληροφοριακής υποδομής τμήματος (αρχεία σχεδίων, μελετών, οικονομικά στοιχεία κλπ.). Άρθρο 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.Η Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναερίων Μεταφορών λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 και ασκεί τις αρμοδιοτητές της με Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η λειτουργία κ.λ.π των Ο.Δ.Ε. διέπεται από τις παραπάνω διατάξεις Ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου , δύνανται να καταργούνται συγκροτημένες ΟΔΕ ή να συγκροτούνται νέες με συγκεκριμένο έργο. .2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 1)Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξυπηρέτηση της πολιτικής και του προγράμματος δράσης του Υπουργείου στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών και ειδικότερα: • Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων σε ότι αφορά τα διαρθρωτικά προγράμματα και τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στους ίδιους τομείς και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. • Ο σχεδιασμός και κατάρτιση, με ίδια μέσα ή και με εξωτερική υποστήριξη από συμβούλους, επιχειρησιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και μεμονωμένων σχεδίων που ενισχύονται από τα διαρθρωτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και κατά περίπτωση με τις ΔΕΚΟ των τομέων αυτών που εποπτεύονται από το υπουργείο και άλλες δημόσιες αρχές ή μη δημόσιους φορείς. • Η διαχείριση, επιχειρησιακών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και μεμονωμένων σχεδίων που ενισχύονται από τα διαρθρωτικά προγράμματα και ενδεικτικά: * υποστήριξη των σχετικών Επιτροπών Παρακολούθησης * διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών έγκρισης και χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων και ενεργειών, * τήρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων και ενεργειών, * παρακολούθηση προόδου υλοποίησης, * προσδιορισμός αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κλπ. • Η προσφυγή σε εξωτερική υποστήριξη για έργα σχεδιασμού και μελετών, έργα συμβούλου διαχείρισης και συμβούλου αξιολόγησης, στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τα διαρθρωτικά προγράμματα και την αντίστοιχη εθνική πολιτική και κανονισμούς. • Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που έχουν αρμοδιότητες πολιτικής και διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. 2)Η επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σε θέματα εναερίων Μεταφορών και ειδικότερα : Η εποπτεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του Ομίλου της, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, τον προγραμματισμό μέτρων και ενεργειών εξυγίανσης , τη στρατηγική ανάπτυξης , τους επιχειρησιακούς στόχους, την εκμετάλλευση και τα οικονομικά αποτελέσματα 3)Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικών, συνδικαλιστικών Οργανώσεων και λοιπών χρηστών υπηρεσιών), σχετικά με την πολιτική, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. Άρθρο 19 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η αποστολή, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2671/1998. Άρθρο 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1.Αποστολή Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και έχει ως αποστολή την επεξεργασία πολιτικής και την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης και μέτρων παρέμβασης στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου, ιδιαίτερα σε τομείς πολιτικής του Υπουργείου όπου εμπλέκονται περισσότερες της μιας διευθύνσεις, σε ευρύτερους τομείς κυβερνητικής πολιτικής όπου εμπλέκονται και άλλα Υπουργεία, και σε τομείς όπου οι καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ανάγκη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και υποστήριξης. 2.Αρμοδιότητες 1)Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας καλύπτουν καταρχήν το σύνολο του πεδίου δράσης του Υπουργείου, αλλά εξειδικεύονται ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του Υπουργείου. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα της Υπηρεσίας θα προσδιορίζονται σε ετήσια βάση, και θα αναθεωρούνται σε συχνότερη βάση εφόσον χρειασθεί, με το Πρόγραμμα Δράσης της Υπηρεσίας. 2)Το Πρόγραμμα Δράσης της Υπηρεσίας το επεξεργάζεται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και το εισηγείται στον Υπουργό ο οποίος και το εγκρίνει. Το πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζει λεπτομερώς: • τους στόχους της Υπηρεσίας, • τις δράσεις που καλείται να υλοποιήσει η Υπηρεσία, • το χρονοδιάγραμμα και τα μέσα και μεθόδους με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι δράσεις αυτές, • τις εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες με δημόσιες αρχές και άλλους φορείς, ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, οι οποίες θα απαιτηθούν, • την κατάλληλη για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης εσωτερική, οργανωτική και στελεχιακή συγκρότηση της υπηρεσίας και τις αντίστοιχες εξατομικευμένες ευθύνες και δικαιοδοσίες του προσωπικού της Υπηρεσίας. 3)Ενδεικτικά προβλέπεται ότι οι τομείς δράσης της υπηρεσίας θα αφορούν: • Την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών στον τομέα ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πληροφοριών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό και την συνεργασία με δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς σε ελληνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. • Την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών στους τομείς των μεταφορικών υποδομών και της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό και την συνεργασία με δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς σε ελληνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή επίπεδο. • Την παρακολούθηση και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων του Υπουργείου, την ευθύνη των οποίων έχουν σε κάθε περίπτωση οι καθύλην αρμόδιες γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου. Άρθρο 21 ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπάγονται: - Η προβολή του έργου του Υπουργείου και η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του Υπουργείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. - Η επεξεργασία πολιτικής και προγράμματος επικοινωνίας του Υπουργείου (ανάγκες και στόχοι επικοινωνίας, μέσα και μεθοδολογία και επικοινωνίας). - Η υλοποίηση της πολιτικής και του προγράμματος επικοινωνίας και η περιοδική αναφορά και ενημέρωση προόδου υλοποίησης του Προγράμματος επικοινωνίας. - Η δημοσιοποίηση της δραστηριότητας του Υπουργείου, προβολή του ρόλου του και ενημέρωση γενικού κοινού και ειδικών κατηγοριών κοινού στους τομείς αρμοδιότητας του, με την παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού και διοχέτευση τους στον κατάλληλο κατά περίπτωση αποδέκτη (μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χρήσεις υπηρεσιών, κοινό κλπ.), με βάση την πληροφόρηση του τμήματος από τις υπηρεσίες ή και την συλλογή πρωτογενών στοιχείων. - Η προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων προβολής και δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου περιλαμβανομένων και ημερίδων, συνεδρίων ή συναντήσεων. - Η καθοδήγηση και υποστήριξη των υπολοίπων υπηρεσιών του Υπουργείου για την δραστηριότητά τους που αφορά πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τον τομέα αρμοδιότητάς τους. - Η γραμματειακή παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου και η οργάνωση της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε δραστηριότητες διεθνών σχέσεων σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών. - Η λειτουργία βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριακού υλικού κοινού ενδιαφέροντος για το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου. Άρθρο 22 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγονται: • Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. • Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου ή και των εποπτευομένων ΔΕΚΟ για τη συλλογή πληροφοριών και την επεξεργασία απαντήσεων από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τις ανάγκες του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ότι αφορά το Υπουργείο, και η προώθηση των σχετικών απαντήσεων μετά από κατάλληλη επεξεργασία στην Βουλή. Άρθρο 23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1.Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 487/1969 (ΦΕΚ 148/Α) και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις. 1.Η Διεύθυνση Π.Σ.Ε.Α. συγκροτείται από τα εξής τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης 2)Τμήμα Πολιτικής Άμυνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με το άρθρο δεύτερο, παρ. 2 του Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172/Α) συγκροτείται από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών. 2.Η διάρθρωση, αποστολή και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών προσδιορίζονται στα άρθρα 25-29 που ακολουθούν. Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.Αποστολή-Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησή της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις εποπτευόμενες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του τομέα Επικοινωνιών, καθώς και με τις διοικητικές υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και εν γένει φορέων του δημοσίου τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών ασκήσεως του τηλεπικοινωνιακού και ταχυδρομικού έργου και να καταστεί πρόσφορη και ευχερής η διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας των 2.Συγκρότηση Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες. 1)Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2)Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 3)Διεύθυνση Πιστοποίησης 4)Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Επικοινωνιών Άρθρο 26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2)Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 3)Τμήμα Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης 2.Η αποστολή και οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Η χάραξη και η παρακολούθηση της πολιτικής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. - Η πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. - Η επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση εποπτείας επί του Τομέα Τηλεπικοινωνιών. - Η άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στον τομέα της Κοινωνίας των Πληροφοριών στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. - Η συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον προσδιορισμό της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής σε ότι αφορά τις ανάγκες εθνικής άμυνας και για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τηλεπικοινωνιακών έργων που αφορούν την εθνική άμυνα και συχρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ - Η μελέτη των διεθνών συμφωνιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ) σε θέματα που αφορούν το ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ( Διεθνής Λογιστική Μονάδα - ΙRU). - Η συνεργασία σε διεθνές, διακρατικό και ειδικότερα κοινοτικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα τηλεπικοινωνιών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ε.Ε., η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στον ευρύτερο τομέα της Κοινωνίας των Πληροφοριών και τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και προγραμματισμός μέτρων εξυγίανσης του ΟΤΕ. - Η έγκριση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΤΕ. - Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων του. - Η σύναψη του συμβολαίου διαχείρισης του ΟΤΕ - Η κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του ΟΤΕ. - Η προκήρυξη, διαχείριση και παρακολούθηση μελετών του τομέα επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2578/98 (ΦΕΚ 30/Α) και ΠΔ 29/99 - ΦΕΚ 32/Α. 2)ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Η χάραξη και η παρακολούθηση της πολιτικής στον τομέα των ταχυδρομείων. - Η επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση εποπτείας επί των ταχυδρομείων. - Η άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των ταχυδρομείων στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη του τομέα και την άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας κράτους. - Η άσκηση νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας στον τομέα των ταχυδρομείων. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των ταχυδρομείων. - Η συνεργασία σε διεθνές, διακρατικό και ειδικότερα σε κοινοτικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα των ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς και άλλα όργανα της Ε.Ε., η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η χορήγηση αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. - Η λήψη διοικητικών μέτρων-κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. - Η επεξεργασία και εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής και προγραμματισμός μέτρων εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). - Η έγκριση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του ΕΛΤΑ. - Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων του. - Η σύναψη του συμβολαίου διαχείρισης του ΕΛΤΑ - Η έγκριση χρηματοδότησης έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. - Η διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό του ΕΛΤΑ για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο, - Η κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του ΕΛΤΑ. - Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης του ΕΛΤΑ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. - Η έγκριση του προγράμματος έκδοσης γραμματοσήμων. 3)ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Η συστηματική παρακολούθηση και τεκμηρίωση των εξελίξεων σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο των αγορών των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. - Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε ότι αφορά την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). - Η επεξεργασία κανονιστικών ρυθμίσεων μόνο σε ότι αφορά την εσωτερική λειτουργία, τη συγκρότηση και τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ σε συνεργασία κάθε φορά με τα καθύλην αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης. - Η μεταφορά του πλεονάζοντος αποθεματικού της ΕΕΤΤ στον ειδικό λογαριασμό του Ν. 2246/1994. Άρθρο 27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1.Συγκρότηση Διεύθυνσης Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης 2)Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Σταθερών και Κινητών Υπηρεσιών 3)Τμήμα Χορήγησης Αδειών 4)Τμήμα Επιτήρησης και Ελέγχου Ραδιοεκπομπών 2.Η αποστολή και οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: α)ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - Η βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τις ανάγκες της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων διαχείρισης φάσματος στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων διαχείρισης του φάσματος και άσκησης της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Ο σχεδιασμός της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης του φάσματος των αναγκαίων για σταθμούς ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ραδιοσυχνοτήτων και ο καθορισμός των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών. - Η ανάπτυξη μεθόδων και η επεξεργασία τεχνικών κανονισμών για την χρήση ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και συμφωνίες με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. - Η κατανομή χρήσεων του φάσματος σύμφωνα με την πολιτική και τον σχεδιασμό διαχείρισης του φάσματος με την εκχώρηση θέσεων στη γεωστατική τροχιά, και την χορήγηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε χρήστες ή επιχειρήσεις σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και τις ανάγκες συντονισμού της χρήσης του φάσματος με άλλες χώρες καθώς, και αντίστοιχα αναθεώρηση της κατανομής χρήσεων του φάσματος. - Η επεξεργασία του χάρτη ραδιοσυχνοτήτων, η ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων με τις εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και η ανακοίνωση τους στο Διεθνές Γραφείο Καταχώρησης Συχνοτήτων (ΙFRΒ). - Η ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης συχνοτήτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με την υποστήριξη του αρμόδιου για την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα, με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και την επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και νομοθεσίας. - Η τεχνική γνωμάτευση για τη δημιουργία καλωδιακών δικτύων τηλεόρασης και εγκατάστασης δορυφορικών κεραιών τηλεοπτικής λήψης. - Η έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών. - Ο καθορισμός του ύψους των τελών και εισφορών συμμετοχής στις δαπάνες διαχείρισης και ελέγχου χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. - Η φροντίδα για την εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών και η επιβολή προστίμων για παραβάσεις τεχνικών προδιαγραφών. - Η αξιολόγηση τεχνικών εκθέσεων των αιτούντων άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και η παροχή εγκρίσεων για την κατ εξακολούθηση λειτουργία τους. - Ο καθορισμός της θέσης εκπομπής τοπικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας σχετικά με κατοικημένες περιοχές. - Η τεχνική εποπτεία της Ελληνικής ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ( ΕΡΤ ΑΕ). - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. β)ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Η βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τις ανάγκες των σταθερών και κινητών επίγειων και δορυφορικών υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων του τομέα διαχείρισης φάσματος στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων διαχείρισης του φάσματος και άσκησης της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Ο σχεδιασμός της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης του φάσματος με την κατανομή των αναγκαίων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας (ειδικών ραδιοδικτύων, πειραματικών σταθμών, σταθμών αερεπίγιων επικοινωνιών, ραδιοσταθμών CΒ). - Η ανάπτυξη μεθόδων και η επεξεργασία τεχνικών κανονισμών για την χρήση ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και συμφωνίες με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. - Η κατανομή χρήσεων του φάσματος σύμφωνα με την πολιτική και τον σχεδιασμό διαχείρισης του φάσματος με την εκχώρηση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν και λειτουργούν ραδιοηλεκτρικά δίκτυα ή σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας. - Η επεξεργασία του χάρτη ραδιοσυχνοτήτων και η ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων με τις εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς σταθερών και κινητών υπηρεσιών και η ανακοίνωση τους στο Διεθνές Γραφείο Καταχώρησης Συχνοτήτων (ΙFRΒ). - Η ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης συχνοτήτων με την υποστήριξη του αρμόδιου για την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Ο καθορισμός του ύψους των τελών και εισφορών συμμετοχής στις δαπάνες διαχείρισης και ελέγχου χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. - Η έγκριση των τεχνικών μελετών και η εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, συστημάτων αναζήτησης προσώπων και λοιπών συστημάτων επικοινωνίας χαμηλής ισχύος που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1244/1972. - Η φροντίδα για την εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, και των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 1)ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ - Η ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά την παροχή αδειών άσκησης τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων διαχείρισης του φάσματος και άσκησης ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης, ανάκλησης και τροποποίησης αδειών άσκησης τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας που αφορούν: • Την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοηλεκτρικών δικτύων, και μεμονωμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν δημόσιες ανάγκες. • Την λειτουργία ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασύρματης επικοινωνίας ραδιοσταθμών CΒ, ειδικών ραδιοδικτύων, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και κάθε άλλης περίπτωσης σταθμού ασύρματης επικοινωνίας και η τήρηση των σχετικών μητρώων. - Η εκχώρηση των χαρακτηριστικών σημάτων κλήσεως των σταθμών. - Η επεξεργασία συστημάτων ελέγχου και αντίστοιχων κανονισμών ελέγχου σε ότι αφορά την συμμόρφωση των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τους όρους της άδειας παροχής υπηρεσιών. - Η κατάρτιση κανονισμών αποφάσεων σε ότι αφορά την εκχώρηση αριθμών, ή ομάδων αριθμών, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τη δημιουργία και τροποποίηση του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. - Η έκδοση αδειών λειτουργίας σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων και επίγειων σταθμών πλοίου Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφορικών Επικοινωνιών ( ΙΝΜΑRSΑΤ), η παρακολούθηση των μεταβολών τους και η ανακοίνωση τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU). - Η φροντίδα για τους λογαριασμούς επικοινωνιών των εμπορικών πλοίων καθώς και η έγκριση εκκαθαριστικών εταιριών για τη διαχείρισή τους. - Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των στοιχείων που αφορούν την χορήγηση ή έγκριση αδειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τήρηση των σχετικών μητρώων. 2)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ - Η ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων ελέγχου ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΡ), σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους για την επιτήρηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών, με ίδια μέσα, μέσω άλλων φορέων, δημοσίων ή ιδιωτικών, στους οποίους μπορεί κάθε φορά να ανατίθεται το έργο επιτήρησης και ελέγχου, ή μέσω περιφερειακών ή νομαρχιακών υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου και επιτήρησης. - Η αποτελεσματική άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της επιτήρησης και ελέγχου ραδιοεκπομπών στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την βελτίωση του επιπέδου επιτήρησης και ελέγχου και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα επιτήρησης και ελέγχου ραδιοεκπομπών, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεση ή έμμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα επιτήρησης και ελέγχου ραδιοεκπομπών. - Η κατάρτιση προδιαγραφών οδηγιών καλής λειτουργίας, και αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων, για τους φορείς που ασκούν επιτήρηση και έλεγχο ραδιοεκπομπών σε ότι αφορά την οργάνωση και την συχνότητα των ελέγχων, την διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. - Η άσκηση με τα ΚΕΡ επιτήρησης και ελέγχου των κάθε είδους ραδιοεκπομπών στον ελληνικό χώρο και των ραδιοεκπομπών από το διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τα ΚΕΡ των κρατών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. - Η επεξεργασία μέτρων καταστολής των παρεμβολών και η εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών της εθνικής νομοθεσίας και του Διεθνή Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. - Η διαχείριση των αναφορών επιζήμιων παρεμβολών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών. - Η φροντίδα για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων. - Ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών υπέρ του δημοσίου. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης επιτήρησης και ελέγχου με τη τακτική συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, την οργάνωση και συχνότητα των ελέγχων, την διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Άρθρο 28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.Συγκρότηση Διεύθυνσης Η Διεύθυνση Τεχνικής Πιστοποίησης συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Τυποποίησης και Πιστοποίησης 2)Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 3)Τμήμα Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών 2.Η αποστολή και οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους σε ότι αφορά την τυποποίηση και πιστοποίηση τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ασυρματικών συσκευών, την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνιτών τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών ειδικοτήτων, και την λειτουργία βιοτεχνιών και εργαστηρίων κατασκευής ή επισκευής τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων σε ότι αφορά τον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος και άσκησης της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο και ειδικότερα η επεξεργασία κανονισμών για ότι αφορά: • την χορήγηση και ανάκληση των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, • τις διαδικασίες εξέτασης τύπου, δοκιμών, τυποποίησης και πιστοποίησης της ποιότητας κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, • τα αναγκαία μέσα διασύνδεσης τερματικού εξοπλισμού για την χρήση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, • τα τέλη χορήγησης πιστοποιητικών εξέτασης και έγκρισης τύπου. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και τεχνικών κανονισμών τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του τερματικού τηλεπικοινωνιακού και του μη τερματικού ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η εναρμόνιση των ελληνικών κανονισμών σύμφωνα με τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών {Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών (CCΙR ), Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Τηλεφωνίας -Τηλεγραφίας (CCΙΤΤ), Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Πρωτύπων (ΕΤSΙ ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ /CΕΝΕLΕC ) κ.λ.π.} των κοινοτικών οδηγιών, καθώς και άλλων αρμοδίων οργάνων {Επιτροπή ΄Εγκρισης Τηλεπικοινωνιακών Κανονισμών ( ΤRΑC ),Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων των Τηλεπικοινωνιών (SΟGΤ), Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων Συστημάτων Τεχνολογίας των Πληροφοριών (SΟGΙΤS ),Επιτροπή ΄Εγκρισης τερματικού Εξοπλισμού (ΑCΤΕ) κ.λ.π. } που αφορούν προδιαγραφές, τυποποίηση και μεθόδους δοκιμών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. - Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και όργανα. - Η ανάπτυξη συστήματος καθορισμού και επιτήρησης των εργαστηρίων δοκιμών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ45000. - Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου εγκρίσεων τύπου και κυκλοφορίας καθώς και η ενημέρωση των υπηρεσιών νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που εγκρίνουν εισαγωγές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. - Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών και η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών ηλεκτρονικής κατεύθυνσης, τις διαδικασίες απονομής ισοτιμίας πτυχίων και αδειών ραδιοερασιτεχνών άλλων χωρών και έκδοσης αδειών ραδιοερασιτεχνών για τους αλλοδαπούς και τις διαδικασίες προσφοράς υπηρεσιών από βιοτεχνίες, συνεργεία και εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - Η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους σε ότι αφορά την πιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων φορέων (δημόσιων ή ιδιωτικών) στους οποίους μπορεί να ανατίθεται τεχνικό έργο του τμήματος. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα σε ότι αφορά την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών από ηλεκτρικές διαταραχές ραδιοηλεκτρικής συχνότητας και γενικότερα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος και άσκησης της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η πιστοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σχετικά με τον έλεγχο των ραδιοηλεκτρικών παράσιτων και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. - Η εφαρμογή των σχετικών με τα μέτρα αντιπαρασιτισμού κανονισμών και ρυθμίσεων. - Η επεξεργασία κανονιστικού πλαισίου για τη χρήση σημάτων αντιπαρασιτισμού σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και η έγκριση χρήσης σημάτων βάσει πρωτοκόλλου δοκιμών και μετρήσεων. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση, εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες άλλων φορέων που τυχόν ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος. 3)ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Η ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος ελέγχου των εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, της διακίνησης εγκατάστασης και χρήσης τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα: - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων στον τομέα αρμοδιότητας του τμήματος και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα του τομέα, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα - Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών και η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά: • την χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών συνεργείων-εργαστηρίων και βιοτεχνιών, ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος, συσκευών βιομηχανικού επιστημονικού και ιατρικού εξοπλισμού ( ΙSΜ) . • την λειτουργία των ιδιωτικών επαγγελματικών ραδιοηλεκτρικών συνεργείων-εργαστηρίων, βιοτεχνιών, των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των προσώπων που χειρίζονται ηλεκτρονικές συσκευές. • τον έλεγχο της διακίνησης του ασυρματικού υλικού και την τήρηση των σχετικών μητρώων. - Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, για την παροχή τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη κατασκευή και παραγωγή στη χώρα ηλεκτρονικού υλικού. - Ο τεχνικός έλεγχος ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. - Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλων των δημόσιων αρχών που ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα και ιδιαίτερα των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Άρθρο 29 ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Τομέα Επικοινωνιών υπάγονται: - Η ενημέρωση των καθ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα στα θέματα αρμοδιότητας τους, τα οποία αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα επικοινωνιών, καθώς και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την παρακολούθηση, το χειρισμό και τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων στα θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση, ο χειρισμός και η συμμετοχή σε συναντήσεις στο εξωτερικό για τα θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Διεθνούς Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και σε διάφορες άλλες διεθνείς εκδηλώσεις του τομέα επικοινωνιών, όπως συναντήσεις στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Διαβαλκανικές και Διμερείς συναντήσεις κ.λ.π, σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα. - Η προετοιμασία των Υπουργικών Συνόδων και των επί μέρους συναντήσεων όλων των παραπάνω Οργανισμών και διεθνών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σ αυτές, με την κατάρτιση πλήρων φακέλλων για όλα τα τρέχοντα θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων. - Η σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, καθώς και η κατάρτιση Περιοδικών Ενημερωτικών Δελτίων για τη διεθνή συνεργασία της Ελλάδας με άλλες χώρες στον τομέα επικοινωνιών. - Η συνεργασία και ο συντονισμός σε διϋπουργικό επίπεδο για τα θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, όπου υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία, η συμμετοχή σε διϋπουργικές συσκέψεις, κ.λ.π. - Ο χειρισμός και η παρακολούθηση της χρηματοδότησης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τηλεπικοινωνιών, καθώς και αυτών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. - Η εποπτεία της διαδικασίας εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες στον τομέα επικοινωνιών και η τήρηση πλήρους αρχείου κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών. - Η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 30 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του υπουργείου διακρίνονται κατά κλάδο ως εξής: 1.Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). • Κλάδος ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών • Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 2.Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). *Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός *Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών *Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 3.Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). *Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων *Κλάδος ΔΕ Τεχνικών *Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών *Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ *Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας 4.Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). *Κλάδος ΥΕ Επιμελητών *Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Άρθρο 31 ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 1.Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1)Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει εξήντα (60) μόνιμες θέσεις, διαβαθμιζόμενες ως εξής: - δύο (2) στο βαθμό διευθυντή - πενήντα οκτώ (58) στους βαθμούς Δ-Α 2)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 3 του Π.Δ. 194/1988 και επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής) που ορίζεται με τη προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1998. 2.Κλάδος ΠΕ Μηχανικών 1)Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις (64) μόνιμες θέσεις, στις οποίες ,περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες μηχανικών , διαβαθμιζόμενες ως εξής: - Τρεις (3) στο βαθμό διευθυντή - Εξήντα μία (61) στους βαθμούς Δ-Α 2)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 2 του Π.Δ. 194/1988 και επιπλέον άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής) που ορίζεται με τη προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1998. 3.Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων 1)Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων περιλαμβάνει τρείς (3) μόνιμες θέσεις, στις ειδικότητες μιάς ξένης γλώσσας (όπως αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής κ.λ.π.) και δύο ξένων γλωσσών ( όπως αγγλικής -γερμανικής ή αγγλικής - γαλλικής ή γαλλικής - γερμανικής κ.λ.π.), στους βαθμούς Δ-Α 2)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 5 του Π.Δ. 194/1988. 4.Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1)Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δέκα πέντε (15) μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α. 2)Οι σχετικές ειδικότητες και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 4 του Π.Δ. 194/1988 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 172/1992. Άρθρο 32 ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕ 1.Κλάδος ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός 1)Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός περιλαμβάνει είκοσι (20) μόνιμες θέσεις στους βαθμούς Δ-Α 2)Οι ειδικότητες και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 10 του Π.Δ. 194/1988. 2.Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1)Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α 2)Οι ειδικότητες και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 12 του Π.Δ. 194/1988. 3.Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 1)Ο Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει οκτώ (8) μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α. 2)Οι ειδικότητες και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 11 του Π.Δ. 194/1988. Άρθρο 33 ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ 1.Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1)Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που προέρχεται από τη συγχώνευση κλάδων ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων -Στενογράφων περιλαμβάνει εκατόν οκτώ (108) θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α. 2)Από τις ανωτέρω θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: -Είκοσι (20) θέσεις ανήκουν στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του ΥΜΕ (Ν.2671/98) -πενήντα έξι (56) θέσεις μεταφέρονται, όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν και προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις των παρακάτω κλάδων προσωπικού, με την ακόλουθη εκάστοτε σειρά: -Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών - Οι επόμενες 9 θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, - Οι επόμενες 4 θέσεις στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, - Η επόμενη 1 θέση στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, - Οι επόμενες 17 θέσεις στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, - Οι επόμενες 21 θέσεις στον κλάδο ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό, - Οι επόμενες 2 θέσεις στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών. 3)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό είναι αυτά που ορίζονται στο Άρθρο 15 του Π.Δ. 194/1988 και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένου σε Η/Υ που αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε οικείες σχολές ή σχετική εμπειρία ενός έτους που διαπιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1998 καθώς και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής) που ορίζεται με τη προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 4)Στα καθήκοντα του κλάδου περιλαμβάνονται η διοικητική ή γραμματειακή εργασία, η επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ, ο χειρισμός telex, fax, τηλεφώνου και τηλεφωνικού κέντρου, η αρχειοθέτηση, η αναπαραγωγή εγγράφων και άλλες συναφείς εργασίες. 2.Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 1)Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικών, στον οποίο περιλαμβάνεται και η ειδικότητα ελεγκτών, περιλαμβάνει τριάντα τρείς (33) μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α. 2)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό και οι λοιπές ειδικότητες ορίζονται στο Άρθρο 20 του Π.Δ. 194/1988 και στο Άρθρο 4 του ΠΔ 172/1992, και για την ειδικότητα των ελεγκτών πτυχίο ή δίπλωμα μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και επιπλέον δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β. 3.Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1)Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α. 2)Οι ειδικότητες και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 18 του Π.Δ. 194/1988. 4.Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας (προσωρινός) Ο Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει: 5 μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α, οι οποίες καταργούνται με την αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και μεταφέρονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών . 5.Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών (προσωρινός) Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών περιλαμβάνει: 2 μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Δ-Α, οι οποίες καταργούνται με την αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και μεταφέρονται στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών. 6.Η μεταφορά των θέσεων γίνεται αυτοδικαίως κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των αποχωρούντων. Άρθρο 34 ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΥΕ 1.Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1)Ο Κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει 14 μόνιμες θέσεις, στους βαθμούς Ε-Β Εκ των ανωτέρω θέσεων: - Τρεις (3) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΜΕ - Τρεις (3) Θέσεις στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του ΥΜΕ (Ν.2671/98) - Οκτώ (8) θέσεις μεταφέρονται, όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν, και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 2)Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται στο Άρθρο 22 παρ.1 του Π.Δ. 194/1988. 2.Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (προσωρινός) 1)Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει 6 θέσεις, στους βαθμούς Ε-Β. 2)Οι ανωτέρω θέσεις του κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, μεταφέρονται, όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν και προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις των κάτωθι κλάδων προσωπικού, με την ακόλουθη εκάστοτε σειρά: - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών - Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 3.Η μεταφορά των θέσεων γίνεται αυτοδικαίως κατά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των αποχωρούντων. Άρθρο 35 Εκτός από τις κατά το άρθρο 31 διαβαθμιζόμενες θέσεις στο βαθμό Δ/ντή, διαβαθμίζονται και οι ακόλουθες θέσεις βαθμών Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή εκτός κλάδων, ως εξής: 1.Τρεις (3) θέσεις στο βαθμό γενικού διευθυντή για του κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής. 2.Τέσσερις (4) θέσεις, στο βαθμό διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών. 3.Δύο (2) θέσεις στο βαθμό διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής. 4.Μία (1) θέση στο βαθμό διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών Άρθρο 36 Όπου οι κλάδοι των προηγούμενων άρθρων (31-35) συγκροτούνται από περισσότερες της μιας ειδικότητες, ο καθορισμός των θέσεων γίνεται, κάθε φορά, με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Άρθρο 37 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) Προβλέπονται οι εξής εβδομήντα τέσσερις (74) προσωποπαγείς θέσεις που καταργούνται με την αποχώρηση κάθε φορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν : 1.Έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, από τις οποίες οι 5 καλύπτονται από υπαλλήλους - απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ν.1388/83, Ν.2366/95). 2.Μία (1) προσωποπαγής θέση Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ν. 2190/94) 3.Μία (1) προσωποπαγής θέση Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ν. 2190/94) 4.Μία (1) προσωποπαγής θέση Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ν.2190/94) 5.Τριάντα τρείς (33) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Ν. 2190/94, Ν. 2366/95). 6.Πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων (Ν. 2190/94, Ν. 2366/95) 7.Τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ν. 2190/94, Ν. 2366/95) 8.Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Ν. 2366/95) 9.Επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΥΕ Επιμελητών (Ν. 2190/94) 10.Δεκαπέντε (15) προσωποπαγείς θέσεις Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Ν. 2190/94). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 38 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ Οι θέσεις ελεγκτών γιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται ορίζονται σε μία (1) (Ν. 1943/1991, αρ. 60). Άρθρο 39 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Οι θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη στελέχωση του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ορίζονται σε δύο (2). (Ν. 1943/1991, αρ.67). Άρθρο 40 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΄Η ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (Ν. 2668/98). Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται στα προβλεπόμενα από την παρ.2 του ΄Αρθρου 25 του Ν. 1943/91. Ο αριθμός των εκάστοτε πληρούμενων θέσεων, οι ειδικότητες προσωπικού η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται με την προκήρυξη. Άρθρο 41 ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ) • Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Θέση 1 Ν. 1476/84, Ν. 2367/95, • Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Θέση 1 Ν. 2175/93 • Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών Θέση 1 Ν. 1943/91 • Κλάδος ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού Θέσεις 5 Ν.2175/93, Ν. 1735/87. • Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων -Στενογράφων Θέσεις 2 Ν. 2175/93 ,Ν.1943/91 • Κλάδος προσωπικού Η/Υ Θέσεις 3 Ν. 2175/93 • Κλάδος ΔΕ Οδηγών Θέση 1 Ν. 1943/91 • Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Θέσεις 2 Ν. 2175/93 • Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Θέσεις 3 Ν. 2150/93, Ν.2175/93 • Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Θέσεις 3 Ν. 2414/96, Ν. 2175/93. • Σύνολο Θέσεις 22 Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση κάθε φορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Άρθρο 42 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ν. 2683/99 (άρθρο δεύτερο παρ. 18) ως εξής: 1)Μόνιμο Προσωπικό -Κλάδος ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού 55 -Κλάδος ΠΕ Μηχανικών 81 -Κλάδος ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού 7 -Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 164 -Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 346 -Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων 100 -Κλάδος ΔΕ Τεχνικών 464 -Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 3 -Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 43 -Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 18 - Σύνολο Θέσεων 1281 2)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου -Κλάδος ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού 1 -Κλάδος ΥΕ Φυλάκων 1 -Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 49 - Μεταφερθέντες (ν. 1735/87) 1 -Μεταφερθέντες (ν.1943/91) 8 -Μεταφερθέντες (ν. 2116/93 ) 10 - Σύνολο Θέσεις 70 2.Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 43 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου ως εξής: 1.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 2.Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 1)Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 2)Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 3.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 1)Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 2)Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 4.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών. 1)Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών. 2)Τμήμα Εγκρίσεων Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 3)Τμήμα Εγκαταστάσεων ΠΕ Μηχανικών. 5.Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ΠΕ Μηχανικών. 1)Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών. 2)Τμήμα Οδικής Ασφάλειας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής 3)Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 4)Τμήμα Ελέγχων ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 6.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 7.Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 8.Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 1)Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 2)Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 3)Τμήμα Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 9.Διεύθυνση Διαχείρισης & Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων: ΠΕ Μηχανικών. 1)Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 2)Τμήμα διαχείρισης Φάσματος Σταθερών & Κινητών Υπηρεσιών: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 3)Τμήμα Χορήγησης Αδειών: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 4)Τμήμα Επιτήρησης και Ελέγχου Ραδιοεκπομπών: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 10.Διεύθυνση Πιστοποίησης: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 1)Τμήμα Τυποποίησης και Πιστοποίησης: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 2)Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 3)Τμήμα Τηλεματικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών: ΠΕ Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 11.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Επικοινωνιών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 12.Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 13.Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 1)Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής. 2)Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής : ΠΕ Πληροφορικής ή εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 3)Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Τομέα Μεταφορών ΠΕ Πληροφορικής ή εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 4)Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Τομέα Επικοινωνιών: ΠΕ Πληροφορικής ή εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. 14.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 1)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 2)Τμήμα Προμηθειών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 15.Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 1)Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 2)Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 3)Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 16.Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών: ΠΕ Μηχανικών. 17.Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναερίων Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. 18.Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 19.Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πλήροφορικής 20.Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δημοσιογράφος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 21.Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 22.Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 1)Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 2)Τμήμα Πολιτικής Άμυνας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών Άρθρο 44 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1.Καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 1)Η υλοποίηση της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης. 2)Η Διεύθυνση της επεξεργασίας της πολιτικής του Υπουργείου και του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης. 3)Η διεύθυνση των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης. 4)Ο προσδιορισμός των στόχων, των προτεραιοτήτων και του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της Γενικής Διεύθυνσης, η εξειδίκευση των στόχων και του προγραμματισμού στο επίπεδο της Διεύθυνσης, η αξιολόγηση και παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του προγραμματισμού και των αποτελεσμάτων, και η προσαρμογή, εφόσον χρειαστεί, των στόχων και του προγραμματισμού. 5)Η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου που ανήκουν στον τομέα της Γενικής Διεύθυνσης. 6)Η συμμετοχή στην επεξεργασία της πολιτικής προσωπικού του Υπουργείου και ο προσδιορισμός ειδικότερων στόχων ανάπτυξης του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. 7)Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής και των στόχων που έχουν τεθεί με συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την επιμόρφωση, την εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας, την δίκαιη και αξιοκρατική μεταχείριση, και την κινητοποίηση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. 8)Η κατανομή του προσωπικού που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση στις επιμέρους οργανικές μονάδες ανάλογα με τον προγραμματισμό δράσης και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. 9)Η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων και της επίδοσης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση και ο προσδιορισμός σε συνεργασία μαζί τους των προτεραιοτήτων και μέτρων βελτίωσης της απόδοσής τους. 2.Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων 1)Η υλοποίηση της αποστολής της Διεύθυνσης. 2)Η επεξεργασία της πολιτικής του Υπουργείου και του κανονιστικού πλαισίου με το οποίο ασκείται ο ρυθμιστικός ρόλος του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 3)Ο χειρισμός των διεθνών σχέσεων του υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 4)Η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 5)Η συμβολή στην στοχοθεσία, τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό δράσης της Γενικής Διεύθυνσης. 6)Η εξειδίκευση των στόχων και του προγραμματισμού δράσης της Γενικής Διεύθυνσης στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, 7)Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων και του προσωπικού της Διεύθυνσης στις επιμέρους οργανικές μονάδες ανάλογα με τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης. 8)Η κατανομή της ευθύνης για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του προγραμματισμού της Διεύθυνσης στους προϊστάμενους των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο αρμοδιότητας του καθενός,για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του 9)Παρακολούθηση της απόδοσης των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση και παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις ή με παροχή υποστήριξης όπου χρειάζεται, 10)Η επεξεργασία στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης που αφορά την Διεύθυνση και των αντιστοίχων αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων. 11)Η εξειδίκευση της πολιτικής προσωπικών του Υπουργείου και των ειδικότερων στόχων ανάπτυξης του προσωπικού που έχουν τεθεί στο επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης και η εφαρμογή στο πεδίο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 3.Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων 1)Η υλοποίηση της αποστολής του Τμήματος. 2)Η επεξεργασία προτάσεων πολιτικής και σχεδίων κανονιστικού πλαισίου στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος. 3)Η συμμετοχή στον χειρισμό των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου στον τομέα ευθύνης του Τμήματος. 4)Η αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. 5)Η συμμετοχή στον προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της Διεύθυνσης όπου υπάγεται το Τμήμα. 6)Η εξειδίκευση των στόχων και του προγραμματισμού της Διεύθυνσης στον τομέα ευθύνης του Τμήματος. 7)Η κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού και των τεχνικών μέσων που διαθέτει το Τμήμα ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και τον προγραμματισμό του Τμήματος. 8)Η ανάθεση της ευθύνης για την υλοποίηση του προγραμματισμού στους αρμόδιους χειριστές 9)Η παρακολούθηση σε συνεχή βάση της απόδοσης του τμήματος συνολικά και κάθε υπαλλήλου που ανήκει στο τμήμα ατομικά και η παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις και με παροχή υποστήριξης όπου χρειαστεί ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος κατατάσσεται αυτοδικαίως σε θέσεις μονίμων κλάδων που προβλέπονται από το παρόν στα άρθρα 31 έως 34. 2.Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις καταλαμβάνει αυτοδικαίως αντίστοιχες προσωρινές θέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 37 του παρόντος. 3.Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος: α) με θητεία κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του άρθρου 38 β) με σχέση ιδιωτικού δικαίου κατατάσσεται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας των άρθρων 39,40 και 41. 4.Το προσωπικό (μόνιμο και με σχέση ιδιωτικού δικαίου) που κατά την δημοσίευση του παρόντος είναι αποσπασμένο στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παραμένει στις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 42. Άρθρο 46 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 149/1992 Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 47 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107Α΄), β) του άρθρου 29Α΄ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 37Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α),
  • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αριθ. 8211/8.3.99, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη (ΦΕΚ 198 Β΄),
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών, (ΦΕΚ 922Β΄),
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος : α) Του Κρατικού Προϋπολογισμού (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) ύψους 10.000.000 δρχ.για το τρέχον οικονομικό έτος και 30.000.000 δρχ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος . Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται για μεν το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΕΦ 41-110 / ΚΑΕ 0200) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του αυτού φορέα. Η εν λόγω δαπάνη θα βαίνει προοδευτικά αυξανόμενη λόγω της μεταφοράς θέσεων των κλάδων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε κλάδους της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας , μετά την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων, κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του παρόντος και θα ανέλθει τελικά στο ποσό των 80.000.000 δρχ. β) Του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70 ύψους 8.000.000 δρχ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 20.000.000 δρχ περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος , που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του λογαριασμού αυτού.
  • Την 351/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-26 Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). 2002/100 2002
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2002/74 2002
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 263) 2003/59 2003
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263). 2007/186 2007
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων. 2014/137 2014
Πειθαρχική ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Πειθαρχική διαδικασία. 2014/140 2014