Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25-5-98 (Ε.Ε. L 172/1/17-06-98 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) δια της τροποποίησης του Π.Δ. 210/96 «Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22-11-94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Α 165).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 παράγραφος 1 της Οδηγίας 98/35 ΕΚ)"
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 210/96 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 1 Οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που ορίζονται στο άρθρο 2 πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης SΤCW, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος διατάγματος και να διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 πιστοποιητικά ή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 στοιχ. κζ του παρόντος διατάγματος κατάλληλα πιστοποιητικά. 2 Τα μέλη του πληρώματος που πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΙΙ/10.4 της διεθνούς σύμβασης «για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα» (διεθνής σύμβαση SΟLΑS ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1045/80 (Α 95), πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και να κατέχουν τα προβλεπόμενα από αυτές πιστοποιητικά .
Άρθρο 3 "(Άρθρο 1, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/35/ΕΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 4 του Π.Δ. 210/96 προστίθεται άρθρο 4α ως εξής: Άρθρο 4 α Πιστοποιητικά και Θεωρήσεις 1 Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 δ του παρόντος διατάγματος. 2 Τα πιστοποιητικά για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών θεωρούνται από την ΥΝΜ , τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. και τις Λιμενικές Αρχές, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο. 3 Τα πιστοποιητικά συντάσσονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 4 Όσον αφορά τους χειριστές ραδιοεπικοινωνιών οι πρόσθετες γνώσεις που απαιτούνται από τους σχετικούς κανονισμούς συμπεριλαμβάνονται στην εξέταση για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών 5 Οι σχετικές θεωρήσεις ενσωματώνονται στο μορφότυπο των πιστοποιητικών που εκδίδονται όπως προβλέπεται στο τμήμα Α-Ι/2 του κώδικα SΤCW και θα χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/2 παραγρ.1 . 6 Η ΥΝΜ κατά την αναγνώριση πιστοποιητικού σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο (α) εκδίδει πιστοποιητικό με σχετική θεώρηση που να βεβαιώνει την αναγνώρισή του Ο χρησιμοποιούμενος τύπος θεώρησης, ορίζεται στην παράγραφο 3 του τμήματος Α-Ι/2 του κώδικα SΤCW. 7 Οι θεωρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6. 1 καθορίζονται ως προς την μορφή τους από τη ΔΕΚΝ 2 φέρουν η κάθε μία ένα μοναδικό αριθμό και 3 λήγουν μόλις λήξει η ισχύς του θεωρημένου πιστοποιητικού ή μόλις αυτό ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί από την Υ.Ν.Μ. ή την αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία τρίτης χώρας που το εξέδωσε και, εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύουν πέραν των πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 8 Η ιδιότητα υπό την οποία επιτρέπεται να υπηρετεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού προσδιορίζεται στον τύπο της θεώρησης με την ίδια ακριβώς ορολογία που χρησιμοποιείται στις απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 9 Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 4, οποιοδήποτε πιστοποιητικό απαιτείται από το παρόν διάταγμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του .
Άρθρο 4 "(Άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας 98/35/ΕΚ)"
1.  
  Το άρθρο 5 του Π.Δ. 210/96 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως α) «πλοίαρχος» το πρόσωπο που έχει την διακυβέρνηση του πλοίου, β)«αξιωματικός» το μέλος του πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου, το οποίο κατέχει δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι ναυτολογημένοι σε αντίστοιχες θέσεις σε θαλασσοπλοούντα πλοία, γ) «αξιωματικός καταστρώματος» ο εντεταλμένος αξιωματικός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ της παραγράφου 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος, δ) «υποπλοίαρχος» ο αξιωματικός ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πλοίαρχο και στον οποίο θα περιέλθει η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητας του πλοιάρχου, ε) «αξιωματικός μηχανής» ο εντεταλμένος αξιωματικός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παραγράφου 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος, στ) «πρώτος μηχανικός» ο ανώτερος ιεραρχικά αξιωματικός μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση και τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, ζ) «δεύτερος μηχανικός» ο αξιωματικός μηχανής, ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πρώτο μηχανικό και στον οποίο θα περιέλθει η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση του πλοίου και τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, σε περίπτωση ανικανότητας του πρώτου μηχανικού, η) «δόκιμος αξιωματικός καταστρώματος/μηχανής» πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να γίνει αξιωματικός καταστρώματος/μηχανής και χαρακτηρισμένο έτσι από την εθνική νομοθεσία, θ) «χειριστής ραδιοεπικοινωνιών» το πρόσωπο που κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την ΥΝΜ ή τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών, ι) «κατώτερος ναυτικός» κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου, εκτός από τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς, ια) «θαλασσοπλοούν πλοίο» πλοίο εκτός εκείνων που απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών όπου εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί, ιβ) «πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους» πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τα πλοία που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό εξομοιώνονται με πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, ιγ) «παράκτιοι πλόες»:πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων και πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού κατά τους οποίους το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των 30 μιλίων από τις ακτές, ιδ) «προωστήρια ισχύς» η ανώτατη συνολική συνεχής ισχύς σε κιλοβάτ όλων των κύριων προωστήριων μηχανημάτων του πλοίου η οποία αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας του πλοίου ή σε άλλο επίσημο ναυτιλιακό έγγραφο του πλοίου, ιε) «δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύδην πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, ιστ) «δεξαμενόπλοιο χημικών» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί ή μετασκευαστεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγρού προϊόντος αναφερόμενου στο κεφάλαιο 17 του διεθνούς κώδικα πλοίων χύδην μεταφοράς χημικών ουσιών, όπως αυτός ίσχυε την 25-5-98, ιζ) «δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο» το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί ή μετασκευαστεί και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγροποιημένου αερίου ή άλλου προϊόντος αναφερόμενου στο κεφάλαιο 19 του διεθνούς κώδικα υγραεριοφόρων πλοίων, όπως αυτός ίσχυε την 25-5-98, ιη) «κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών» οι αναθεωρημένοι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις κινητές υπηρεσίες, όπως ίσχυαν την 25-5-98, ιθ) «επιβατηγό πλοίο» το θαλασσοπλοούν πλοίο το οποίο μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών, κ) «αλιευτικό σκάφος» το σκάφος το χρησιμοποιούμενο για την αλιεία ιχθύων ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας, κα) «σύμβαση SΤCW» η διεθνής σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ ) του 1978 «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και εκτέλεσης φυλακών των ναυτικών», που κυρώθηκε με το Ν.1314/1983 (Α 2) και οι τροποποιήσεις της του έτους 1995 που έγιναν αποδεκτές με το π.δ. 132/11-6-1997 (Α 116), κβ) «καθήκοντα προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών»:, περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (δ.σ. SΟLΑS) όπως ίσχυε την 25-5-98 και τις σχετικές συστάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κγ) «επιβατηγό πλοίο RΟ-RΟ» το επιβατηγό πλοίο που διαθέτει χώρους φορτίου RΟ-RΟ ή ειδικής κατηγορίας, όπως αυτοί ορίζονται στη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (δ.σ.SΟLΑS) , όπως ίσχυε την 25-5-98, κδ) «κώδικας SΤCW» ο κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 2 της διάσκεψης των μερών SΤCW του 1995 και έγινε αποδεκτός με το Π.Δ. 132/11-6-97 ( Α 116), κε) «λειτουργία» ομάδα εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών, όπως καθορίζονται στον κώδικα SΤCW, αναγκαίων για τη λειτουργία του πλοίου, την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα ή την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κστ) «εταιρεία» ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής γυμνού σκάφους ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, δι’ αυτού, συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και ευθύνες που επιβάλλονται στην εταιρεία από τους παρόντες κανονισμούς, κζ) «κατάλληλο πιστοποιητικό» πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και επιτρέπει στο νόμιμο κάτοχό του να υπηρετεί υπό τη σχετική ειδικότητα και να εκτελεί τις σχετικές λειτουργίες, στο επίπεδο ευθύνης που προσδιορίζεταιστο πιστοποιητικό, σε πλοίο του εν λόγω τύπου, χωρητικότητας, ισχύος και μέσων πρόωσης ενόσω εκτελεί το συγκεκριμένο πλου, κη) «θαλάσσια υπηρεσία» η υπηρεσία επί πλοίου την οποία αφορά εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος, κθ) «εγκεκριμένο» εγκεκριμένο από την χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, λ) «τρίτη χώρα» χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, λα) «μήνας» ο ημερολογιακός μήνας ή 30 ημέρες που προκύπτουν από συνάθροιση περιόδων μικρότερων του ενός μηνός, λβ) «ΥΕΝ» το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, λγ) «ΔΕΚΝ» η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, λδ) «ΔΕΕΠ» η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, λε) «ΥΝΜ» η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, λστ) «Λιμενικές Αρχές» τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Προξενικά Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία , λζ) «Κράτος Μέλος» κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Άρθρο 5 "(Άρθρο 1 παράγραφος 4 της Οδηγίας 98/35/ΕΚ) Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 210/96 προστίθενται άρθρα ως εξής: 1 «Άρθρο 6α Αρχές που διέπουν του παράκτιους πλόες"
1.  
  Η ΔΕΚΝ διασφαλίζει ότι: Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται σε ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία άλλου κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης SΤCW απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα για τα πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες.
 1. όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται υπό την αιγίδα της παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν τα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης,
 2. για τις δραστηριότητες αυτές θα υπάρχει ένα σύστημα προτύπων ποιότητας,
 3. οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτευχθούν καθορίζονται σαφώς και προσδιορίζουν τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση SΤCW.
 4. Οι στόχοι και τα σχετικά πρότυπα ποιότητας μπορούν να προσδιορίζονται χωριστά για διαφορετικούς κύκλους μαθημάτων και εκπαιδευτικά προγράμματα και καλύπτουν τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης και.
 5. το πεδίο εφαρμογής των προτύπων ποιότητας καλύπτει τη διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης, όλους τους κύκλους μαθημάτων και εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. υπό την εποπτεία της ΔΕΚΝ, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης.
 6. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πολιτικές, τα συστήματα, οι έλεγχοι και οι εσωτερικές επανεξετάσεις της διασφάλισης ποιότητας που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί η επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
2.  
  Άρθρο 6β Κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα 1.- Το ΥΕΝ δια των αρμοδίων Δ/νσεων και των Λιμενικών Αρχών διερευνά οποιαδήποτε έλλειψη ικανότητας, πράξη ή παράλειψη, περιέρχεται σε γνώση του και μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή το θαλάσσιο περιβάλλον από τους κατόχους των πιστοποιητικών ή των θεωρήσεων που έχει εκδώσει η Ελλάδα, και αφορούν την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία σχετίζονται με τα πιστοποιητικά τους , καθώς επίσης ανακαλεί, αναστέλει την ισχύ και ακυρώνει αυτά τα πιστοποιητικά για τους προανεφερθέντες λόγους καθώς και για την πρόληψη απάτης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 187/73 (Α 261) περί ΚΔΝΔ. 2.-Σε περίπτωση που τα πλοία τα οποία φέρουν Ελληνική σημαία ή οι ναυτικοί που διαθέτουν πιστοποιητικά προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος , επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1314/83 (Α 2) ανεξαρτήτως της επιβολής λοιπών πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων. 3.-Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κυρώσεις και τα πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο του οποίου οι πλόες επεκτείνονται πέρα από αυτούς οι οποίοι έχουν οριστεί ως παράκτιοι πλόες και το οποίο εισέρχεται σε ύδατα που δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό, θα πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.
 1. Εταιρεία ή πλοίαρχος έχει προσλάβει πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού όπως απαιτείται από το παρόν διάταγμα
 2. Πλοίαρχος επέτρεψε σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοχος του απαιτούμενου πιστοποιητικού σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί έγκυρη κατ΄ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης ή το οποίο δεν διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από τοάρθ.10 παρ.4 του παρόντος διατάγματος, να εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία σύμφωνα με το παρόν διάταγμα απαιτείται να εκτελείται από πρόσωπο το οποίο να είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικούή.
 3. λαμβάνονται εγκαίρως μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων
3.  
  Άρθρο 6γ Πρότυπα ποιότητας
4.  
  Το ΥΕΝ δια των αρμοδίων Δ/νσεων, κατά τον καθορισμό των παράκτιων πλόων και των όρων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, θα ανακοινώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις λεπτομέρειες των διατάξεων που θεσπίζει
Άρθρο 6 "(Άρθρο 1, παράγραφος 5 της Οδηγίας)"
1.  
  Οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. εφαρμόζουν τα πρότυπα λειτουργίας και τις λοιπές διατάξεις που καθορίζονται στο τμήμα Α-Ι/12 του κώδικα SΤCW, καθώς και όσες άλλες απαιτήσεις προβλέπονται στο μέρος Α του κώδικα SΤCW για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό όσον αφορά:. Άρθρο 8 1 1 Η εκπαίδευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος παρέχεται από τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. 2 Η ΔΕΚΝ οργανώνει και εποπτεύει τις απαιτούμενες εξετάσεις. 3 Η ΥΝΜ, οι Λιμενικές Αρχές και οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού χορηγούν τα πιστοποιητικά ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6δ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 4 Η κατ΄ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το π.δ. 455/1983(Α 171) περί «χορήγησης κατ΄ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας», όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. 2 Εκπαίδευση και αξιολόγηση 1 Η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών (1) είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την ΔΕΚΝ προγράμματα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας και (2) εκτελείται, παρακολουθείται, αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των στοιχείων (δ), (ε) & (στ) της παρούσης παραγράφου. 2 Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν εκπαίδευση ή αξιολόγηση ναυτικών επί του πλοίου το πράττουν μόνον εφόσον αυτή η εκπαίδευση ή αξιολόγηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του πλοίου και εφόσον μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο και την προσοχή τους σε εκπαίδευση ή αξιολόγηση Προσόντα των εκπαιδευτών, εποπτών και αξιολογητών 3 Οι εκπαιδευτές, επόπτες και αξιολογητές διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Εκπαίδευση κατά την υπηρεσία 4 Οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει ναυτικό εν υπηρεσία είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν διάταγμα θα διαθέτει (1) ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και σαφή αντίληψη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται, (2) τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση και (3) εάν κατά την εκπαίδευση, χρησιμοποιείται προσομοιωτής (i) τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διδασκαλίας που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και (ii)πρακτική πείρα χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται. 5 Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο να εποπτεύει την εν υπηρεσία εκπαίδευση ναυτικού με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων προσόντων για πιστοποίηση κατανοεί πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τους συγκεκριμένους στόχους κάθε τύπου εκπαίδευσης που εκτελείται Αξιολόγηση της ικανότητας (στ)Οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας ναυτικού εν υπηρεσία είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για πιστοποίηση θα διαθέτει (1)το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων κατανόησης της αξιολογούμενης ικανότητας, (2)τα κατάλληλα προσόντα για το υπό αξιολόγηση έργο, (3)τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους και την πρακτική αξιολόγησης, (4)πρακτική πείρα αξιολόγησης και (5) αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή, η οποία θα έχει αποκτηθεί υπό την επιτήρηση και σε βαθμό που θα ικανοποιεί έμπειρο αξιολογητή Εκπαίδευση και αξιολόγηση εντός ιδρύματος 6 Οι κύκλοι εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Ε.Ν. ή των αναγνωρισμένων από το ΥΕΝ Σχολών Ε.Ν. καθώς και τα προσόντα που αποκτώνται στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα ως μέρος των απαιτήσεων της Εθνικής νομοθεσίας για την έκδοση πιστοποιητικού, τα προσόντα και η πείρα των εκπαιδευτών και των αξιολογητών καλύπτονται από την εφαρμογή των διατάξεων των προτύπων ποιότητας του άρθρου 6γ. Τέτοια προσόντα , πείρα και εφαρμογή προτύπων ποιότητας συμπεριλαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε τεχνικές διδασκαλίας, καθώς και τις μεθόδους και την πρακτική εκπαίδευσης και αξιολόγησης και πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις των στοιχείων (δ) έως (στ) της παρούσης παραγράφου .
 1. ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσομοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση,
 2. οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα SΤCW και πραγματοποιείται μέσω προσομοιωτή και
 3. οποιαδήποτε μέσω προσομοιωτή επίδειξη, συνεχούς δεξιότητας απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα SΤCW
2.  
  Οι προσομοιωτές που έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2002 εξαιρούνται από την πλήρη τήρηση των προτύπων επιδόσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
7.  
Άρθρο 7 "(Άρθρο 1, παράγραφος 6 της Οδηγίας)"
1.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 210/96 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 1 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου , σε όλα τα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία, υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα μέσα για την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια, μεταξύ όλων των μελών του πληρώματος του πλοίου, ιδίως όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη λήψη και κατανόηση μηνυμάτων και οδηγιών. 2 Σε όλα τα επιβατηγά πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία και σε όλα τα επιβατηγά πλοία τα οποία αρχίζουν ή/και τερματίζουν τον πλου τους σε λιμένα της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του πληρώματος για θέματα ασφαλείας, ορίζεται γλώσσα εργασίας η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου Η εταιρεία ή ο πλοίαρχος, κατά περίπτωση, ορίζουν την κατάλληλη γλώσσα εργασίας Κάθε ναυτικός θα οφείλει να κατανοεί και, αν χρειαστεί, να δίδει διαταγές και οδηγίες και να προβαίνει σε αναφορές στη γλώσσα αυτή Εάν η γλώσσα εργασίας, δεν είναι η Ελληνική, όλα τα σχέδια και οι κατάλογοι των οποίων απαιτείται η ανάρτηση θα περιλαμβάνουν μετάφραση στη γλώσσα εργασίας. 3 Η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτών τους ελέγχουν εάν σε όλα τα επιβατηγά πλοία το προσωπικό που στους πίνακες διαίρεσης πληρώματος έχει οριστεί να βοηθήσει τους επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι ευχερώς αναγνωρίσιμο και έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για το σκοπό αυτό λαμβανομένου υπόψη ενός κατάλληλου και επαρκούς συνδυασμού οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια Δηλαδή 1 της γλώσσας ή των γλωσσών που αντιστοιχούν στις κύριες εθνικότητες μεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, (β)της ικανότητας χρησιμοποίησης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για τις βασικές οδηγίες ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με κάποιον επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν ο επιβάτης και το συγκεκριμένο μέλος του πληρώματος ομιλούν κοινή γλώσσα, (γ)της ενδεχόμενης ανάγκης επικοινωνίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με άλλο τρόπο (π.χ. με επίδειξη ή χειρονομίες ή επισήμανση των θέσεων αναγραφής των οδηγιών, των σταθμών συγκέντρωσης των σωστικών σκαφών ή των οδών διαφυγής), εφόσον η λεκτική επικοινωνία είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, 2 της έκτασης παροχής πλήρων οδηγιών ασφαλείας στους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα ή τις μητρικές τους γλώσσες, 3 των γλωσσών στις οποίες μπορούν να μεταδίδονται ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή γυμνασίων, ώστε να παρέχεται αποφασιστικής σημασίας καθοδήγηση στους επιβάτες και να διευκολύνονται τα μέλη του πληρώματος κατά την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. 4 Επί των πετρελαιοφόρων, των δεξαμενοπλοίων χημικών και των υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων που φέρουν την Ελληνική σημαία , ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι ναυτικοί είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα ή κοινές γλώσσες εργασίας. 5 Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόμενα, ανάλογα με την κατηγορία τους από την ισχύουσα κάθε φορά Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (π.δ. 474/91-Α 165) και την αριθ.1218.38/1/98/ 25-6-98 Υ.Α.(Β 704) τηλεπικοινωνιακά μέσα για την επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και των Ελληνικών αρχών, είτε σε κοινή γλώσσα εργασίας, είτε στην Ελληνική. 6 Η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές ελέγχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 88/97(Α 90) , εάν τα πλοία που φέρουν σημαία άλλη πλην της Ελληνικής, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 8 "(Άρθρο 1, παράγραφος 7 της Οδηγίας)"
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του π.δ. 210/96, αντικαθίστανται ως εξής: 3 Στους ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος είναι δυνατόν να επιτραπεί να εργαστούν σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση του κατάλληλου πιστοποιητικού τους μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται κατωτέρω 1 οταν η χώρα μας αναγνωρίζει, με θεώρηση, ένα κατάλληλο πιστοποιητικό εκδοθέν από τρίτη χώρα, θα ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, 2 η ΔΕΚΝ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ανωτέρω ανα- γνωρίσεις για την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών σχετικά με τα κατάλληλα πιστοποιητικά που έχει αναγνωρίσει ή προτίθεται να αναγνωρίσει η χώρα μας κατ΄ εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο (α), 3 η ΔΕΚΝ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της Οδηγίας 94/58/ΕΚ, αν εντός τριών μηνών από της ενημέρωσης των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το στοιχείο (β) κάποιο κράτος μέλος ή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρουν ένσταση βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο (α), 4 η ΔΕΚΝ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 13 της Οδηγίας 94/58/ΕΚ, όταν ένα κατάλληλο πιστοποιητικό εκδόσεως τρίτης χώρας έχει αναγνωριστεί με την παραπάνω διαδικασία, αλλά η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, δεν έχει κατορθώσει να διαπιστώσει ότι η εν λόγω τρίτη χώρα αποδεδειγμένως εφαρμόζει πλήρως και καθ’ ολοκληρίαν τις διατάξεις της σύμβασης SΤCW, 5 Ο κατάλογος των κατάλληλων πιστοποιητικών που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4 Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4α, οι Λιμενικές Αρχές μπορούν, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, να επιτρέψουν σε ένα ναυτικό να υπηρετήσει υπό ιδιότητα, πλην της ιδιότητας του αξιωματικού ραδιοεπικοινωνιών ή του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τους εθνικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, μέχρι τρεις μήνες, σε πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί δεόντως από τρίτη χώρα αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί δια θεωρήσεως από την χώρα μας ώστε να θεωρείται κατάλληλο για υπηρεσία σε πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία Θα πρέπει όμως να υφίστανται ευχερώς διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, για το ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση στη ΥΝΜ.
Άρθρο 9 "(Άρθρο 1, παράγραφος 8 της Οδηγίας) Τα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 210/96 αντικαθίστανται ως εξής ενώ παράλληλα προστίθεται νέο άρθρο 11α:"
1.  
  «
Άρθρο 10 "(Άρθρο 1 παράγραφος 10 της Οδηγίας)"
1.  
  Προστίθεται άρθρο 12α στο Π.Δ. 210/96 ως εξής: 12α διατάξεις 1 Έως την 1η Φεβρουαρίου 2002, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν, να αναγνωρίζουν και να θεωρούν πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονταν πριν την 1η Φεβρουαρίου 1997 όσον αφορά τους ναυτικούς που έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία και εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων πριν από την 1η Αυγούστου 1998. 2 Έως την 1η Φεβρουαρίου 2002, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ μπορούν να συνεχίσουν να ανανεώνουν και να επανεπικυρώνουν πιστοποιητικά και θεωρήσεις κατά τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονταν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1997 .
Άρθρο 11 "(Άρθρο 2 παράγραφος 3 της Οδηγίας)"
1.  
  Προστίθεται άρθρο 12β στο Π.Δ. 210/96 ως εξής: 12β περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1314/83 (Α 2) .
Άρθρο 12
1.  
(Άρθρο 1 παράγραφος 11 και 12 της Οδηγίας) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του π.δ. 210/96 τα πιο κάτω Παραρτήματα Ι, ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SΤCW ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 210/96 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Π.Δ. 1.Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα συμπληρώνονται από τις υποχρεωτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του κώδικα SΤCW, εξαιρουμένου του κανονισμού VΙΙΙ/2 του κεφαλαίου VΙΙΙ. Οποιαδήποτε αναφορά σε απαίτηση που περιέχεται σε κανονισμό αποτελεί επίσης αναφορά στο αντίστοιχο τμήμα του μέρους Α του κώδικα SΤCW. 2.Το μέρος Α του κώδικα SΤCW περιέχει πρότυπα ικανότητας τα οποία απαιτούνται από τους υποψήφιους για την έκδοση και επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης SΤCW. Για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των εναλλακτικών διατάξεων πιστοποίησης του κεφαλαίου VΙΙ και των διατάξεων πιστοποίησης των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, οι ικανότητες οι οποίες καθορίζονται στα πρότυπα ικανότητας ομαδοποιούνται καταλλήλως : 1)Στους ακόλουθους επτά λειτουργικούς τομείς: (1) Ναυσιπλοΐα. (2) Χειρισμός και στοιβασία φορτίου. (3) Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα που βρίσκονται επ΄ αυτού. (4) Ναυτική μηχανολογία. (5) Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου. (6) Συντήρηση και επισκευή. (7) Ραδιοεπικοινωνίες, (β)Στα ακόλουθα επίπεδα ευθύνης: (1) Επίπεδο διευθυντικών καθηκόντων. (2) Λειτουργικό επίπεδο. (3) Επίπεδο υποστήριξης. Οι λειτουργικοί τομείς και τα επίπεδα της ευθύνης προσδιορίζονται από υποτίτλους στους πίνακες προτύπων ικανότητας των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του μέρους Α του κώδικα SΤCW. 3.Οι Κανονισμοί των Κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» , όπως τροποποιήθηκε το 1995, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Παραρτήματος, όπως έχουν δημοσιευθεί με το π.δ. 132/97 ( Α 116). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (α) ΤΟΥ Π.Δ. 210/96 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Π.Δ. Α. Διαδικασίες και κριτήρια σχετικά με τα πιστοποιητικά Η ΔΕΚΝ μπορεί να αναγνωρίζει και η ΥΝΜ να θεωρεί τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από τρίτες χώρες για υπηρεσία σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία, μόνον εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 1.Τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία υποβάλλονται προς αναγνώριση πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης SΤCW. 2.1)Η τρίτη χώρα η οποία εκδίδει το κατάλληλο πιστοποιητικό πρέπει να έχει χαρακτηρισθεί από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ως έχουσα αποδείξει ότι εφαρμόζει πλήρως και εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της σύμβασης SΤCW. 2)Η ΔΕΚΝ επιβεβαιώνει, με όλα τα αναγκαία μέτρα, στα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις σχετικά με τα πρότυπα ικανότητας, την έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων, και ότι έχει θεσπιστεί σύστημα προτύπων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Ι/8 της σύμβασης SΤCW.3.Εάν δεν πληρούται ακόμη η απαίτηση του σημείου 2 (α) διότι η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) δεν έχει ακόμη διαπιστώσει ότι η εν λόγω τρίτη χώρα έχει καταδείξει ότι εφαρμόζει πλήρως και στο ακέραιο τις διατάξεις της σύμβασης SΤCW, εφαρμόζονται τα εξής: 1)η τρίτη χώρα κοινοποιεί στην ΔΕΚΝ και στο ΔΝΟ πληροφορίες σχετικά με: (1) τα κείμενα των νόμων, διαταγμάτων, διατάξεων, κανονισμών και νομικών μέσων που αφορούν την εφαρμογή της σύμβασης SΤCW, (2) πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια των κύκλων σπουδών,συμπεριλαμβανομένης σαφούς δήλωσης σχετικά με τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για την εκπαίδευση,την κατάρτιση,την εξέταση, την αξιολόγηση της ικανότητας και την έκδοση πιστοποιητικών, (3) τις εθνικές εξετάσεις και τις λοιπές απαιτήσεις για κάθε τύπο πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW, (4) επαρκή αριθμό δειγμάτων των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW, (5) πληροφορίες σχετικά με την κυβερνητική οργάνωση, (6) συνοπτική εξήγηση των νομικών και διοικητικών μέτρων που προβλέπονται και έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση,ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάρτιση και αξιολόγηση,και την έκδοση και καταγραφή πιστοποιητικών, (7) σύντομη περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται για την εξουσιοδότηση αποδοχή ή έγκριση κατάρτισης και εξετάσεων, καθώς και για την αξιολόγηση ικανότητας που απαιτούνται από τη σύμβαση SΤCW, τους όρους που επισυνάπτονται σ’ αυτή, και κατάλογο των εξουσιοδοτήσεων,αποδοχών και εγκρίσεων που δόθηκαν, 2)η ΔΕΚΝ συγκρίνει τις κοινοποιούμενες πληροφορίες με όλες τις συναφείς απαιτήσεις της σύμβασης SΤCW προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της σύμβασης SΤCW εφαρμόζονται πλήρως και εξ ολοκλήρου, 3)η ΔΕΚΝ έχει επιβεβαιώσει,με όλα τα αναγκαία μέτρα,στα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και διαδικασιών,ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις σχετικά με τα πρότυπα ικανότητας,την έκδοση και τη θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων,και ότι έχει θεσπιστεί σύστημα προτύπων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Ι/8 της σύμβασης SΤCW, 4)βάσει στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις χώρες από τις οποίες προέρχεται κυρίως το εργατικό δυναμικό στο ναυτιλιακό τομέα, θα εγκριθεί και θα ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 13 της Οδηγίας 94/58/ΕΚ κατάλογος με τα ονόματα των τρίτων χωρών των οποίων τα ναυτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα προγράμματα και οι κύκλοι μαθημάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπόκεινται, εκτός της προαναφερόμενης διαδικασίας, σε υποχρεωτική επιθεώρηση. 4.Η ΔΕΚΝ όταν αποδέχεται ή εγκρίνει ένα ναυτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους μαθημάτων, εφαρμόζει , κατά την αποδοχή ή έγκριση αυτού, επιπλέον της παραγράφου 2 ή κατά περίπτωση 3, τα κριτήρια του μέρους Β του παρόντος παραρτήματος. 5.Η ΔΕΚΝ διασφαλίζει ότι έχει συμφωνηθεί η ανάληψη δέσμευσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα για την άμεση κοινοποίηση κάθε σημαντικής μεταβολής των ρυθμίσεων για την κατάρτιση και την πιστοποίηση που προβλέπονται σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW. 6.Το πιστοποιητικό που υποβάλλεται προς αναγνώριση πρέπει να φέρει, να συνοδεύεται από ή να περιέχει στη διατύπωσή του έγκυρη θεώρηση η οποία να βεβαιώνει την έκδοση από το ως άνω συμβαλλόμενο μέρος. 7.Η ΔΕΚΝ διασφαλίζει κατόπιν σχετικής αξιολόγησης ότι οι ναυτικοί οι οποίοι υποβάλλουν προς αναγνώριση πιστοποιητικά για καθήκοντα σε διευθυντικό επίπεδο έχουν κατάλληλη γνώση της ναυτικής νομοθεσίας της χώρας μας σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία τους επιτρέπεται να εκτελούν. 8.Τα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις που εκδίδει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος όταν αναγνωρίζει ή βεβαιώνει την αναγνώριση ενός πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για περαιτέρω αναγνώριση από άλλο κράτος μέλος. Β. Κριτήρια αποδοχής ή έγκρισης ναυτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 1.Για να εγκριθεί ως ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια να εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κύκλους μαθημάτων που θα γίνονται αποδεκτά από την ΔΕΚΝ ως πληρούντα τις απαιτήσεις για υπηρεσία σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία , ένα ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει: 1)να έχει διορίσει εκπαιδευτές οι οποίοι: (1) εκτιμούν δεόντως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κατανοούν τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που προσφέρεται, (2) έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το έργο το οποίο αφορά η εκπαίδευση, (3) εάν χρησιμοποιείται προσομοιωτής: (i) έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές διδασκαλίας που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και (ii) έχουν πρακτική πείρα χειρισμού του συγκεκριμένου τύπου προσομοιωτή πουχρησιμοποιείται, 2)να έχει διορίσει επόπτες εκπαίδευσης, οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους μαθημάτων που θα εκτελούνται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και να κατανοούν πλήρως κάθε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κύκλο μαθημάτων τον οποίο πρόκειται να εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων στόχων του, 3)να έχει διορίσει υπευθύνους αξιολόγησης, οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε μεθόδους και πρακτικές αξιολόγησης και (1)να έχουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσης και κατανόησης της ικανότητας που είναι υπό αξιολόγηση, (2)να έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, (3)να έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις μεθόδους και την πρακτική αξιολόγησης, (4)να έχουν πρακτική πείρα αξιολόγησης, (5)εάν πρόκειται να διενεργούν αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, να έχουν αποκτήσει πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που θα χρησιμοποιηθεί, υπό την εποπτεία και έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός έμπειρου υπεύθυνου αξιολόγησης, 4)να τηρεί βιβλίο όλων των πιστοποιητικών και διπλωμάτων που εκδίδονται για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει την ναυτική τους εκπαίδευση ή κατάρτιση στο ίδρυμα, στο οποίο να περιέχονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που έλαβαν,οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και το πλήρες όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής τους, 5)να παρέχει πληροφορίες ως προς το καθεστώς αυτού του διπλώματος ή πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση, (στ)να παρακολουθεί διαρκώς τις δραστηριότητές του όσον αφορά την εκπαίδευση και αξιολόγηση μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζει την επίτευξη των καθορισμένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης που διαθέτει και 6)να υποβάλλεται σε αξιολόγηση κατά διαστήματα μικρότερα της πενταετίας, από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα, τα οποία δεν θα ενέχονται τα ίδια στις προαναφερόμενες δραστηριότητες εκπαίδευσης ή αξιολόγησης, ώστε να διακριβώνεται ότι οι διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, εντός του ιδρύματος,διευθύνονται, οργανώνονται, αναλαμβάνονται, εποπτεύονται και παρακολουθούνται σε εσωτερικά πλαίσια ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για τους σκοπούς και την επίτευξη των διατυπωμένων στόχων. 2.Για την έγκριση ενός εκπαιδευτικού πρόγραμματος ή κύκλου μαθημάτων ως πληρούντος τις απαιτήσεις της τακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για υπηρεσία σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία πρέπει αυτό το πρόγραμμα ή κύκλος μαθημάτων: 1)να είναι διαρθρωμένο σύμφωνα με γραπτά προγράμματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις μεθόδους και τα μέσα παράδοσης, τις διαδικασίες και το υλικό των μαθημάτων που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το προβλεπόμενο επίπεδο ικανότητας, 2)να εκτελείται, να παρακολουθείται, να αξιολογείται και να υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα σημεία 1.(α), 1.(β) και 1(γ).
Άρθρο 13 "Κατάργηση-Τροποποίηση άρθρων π.δ. 243/98 (Α 181)"
1.  
  Η παράγραφος 1, εδάφιο στ του άρθρου 6 του π.δ. 243/98 (Α 181) καταργείται.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 243/98 (Α181) τροποποιείται ως εξής: 1 Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανής,ραδιοεπικοινωνιών το οποίο θα έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή τη θαλάσσια υπηρεσία του πριν τη δημοσίευση του π.δ. 243/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι την 31-12-2000 καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του π.δ. 243/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης S.Τ.C.W. 1978 που κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α2) .
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του π.δ. 243/98 (Α 181) τροποποιείται ως εξής: 2 Οι μη απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ, κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδιοτηλεγραφητών Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν., εφόσον αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. μέχρι την 31-12-1998 ή εφόσον προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. ενεγράφησαν και άρχισαν την φοίτησή τους στο ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν. εντός τουέτους 1998 περατώνοντας αυτή επιτυχώς στο επόμενο έτος και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα με το παρόν Π.Δ.
4.  
  Η παράγρ. 1 εδάφιο β) του άρθρου 4 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) τροποποιείται ως εξής: 1 θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 1 μήνα σε δεξαμενόπλοιο του τύπου που πρόκειται να ναυτολογηθούν
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 6δ "Ιατρικά πρότυπα - Έκδοση και καταχώρηση των πιστοποιητικών"
1.  
  Με το Π.Δ. 591/75 ( Α 191) «Περί υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και όπως κάθε φορά ισχύει, έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα που αφορούν την καταλληλότητα των ναυτικών, από ιατρικής άποψης, με έμφαση στην όραση και την ακοή.
2.  
  Η Υ.Ν.Μ. , οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. και οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας μόνο σε υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
3.  
  Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:
 1. την ταυτότητά τους,
 2. το ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στο Π.Δ. 243/98 ( Α 181), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για το πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση,.
 3. το ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας από ιατρική άποψη, ειδικά όσον αφορά την όραση και την ακοή, τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Π.Δ. 591/75 ( Α 191) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει και ότι διαθέτουν ανάλογη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφέντων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) που προβλέπεται από το ανωτέρω Π.Δ., αναφορικά προς το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας, η οποία να βεβαιώνει την ικανότητα αυτή.
 4. το ότι έχουν συμπληρώσει τη θαλάσσια υπηρεσία τους και οποιαδήποτε σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται από το Π.Δ. 243/98 (Α 181) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει για το πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση και.
 5. το ότι πληρούν τα πρότυπα επάρκειας, τα οποία καθορίζονται από το π.δ. 243/98(Α 181) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού.
4.  
  Η ΥΝΜ αναλαμβάνει :
 1. να τηρεί κατάσταση ή καταστάσεις όλων των πιστοποιητικών και θεωρήσεων για πλοιάρχους και αξιωματικούς και, κατά περίπτωση, κατώτερους ναυτικούς, τα οποία έχουν εκδοθεί, έχουν λήξει ή έχουν επανεπικυρωθεί, ανασταλεί, ακυρωθεί ή των οποίων έχει δηλωθεί η απώλεια ή καταστροφή, καθώς και των κατ’ εξαίρεση αδειών ναυτολόγησης που έχουν χορηγηθεί και
 2. να παρέχει, όσον αφορά τη νομική υπόσταση αυτών των πιστοποιητικών, θεωρήσεων και κατ΄ εξαίρεση αδειών ναυτολόγησης, πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης SΤCW και σε εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τους ή απασχόληση σε πλοίο
5.  
Άρθρο 6ε "Επανεπικύρωση των πιστοποιητικών"
1.  
  Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ραδιοεπικοινωνιών, κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με οποιοδήποτε κεφάλαιο του παραρτήματος Ι, εκτός του κεφαλαίου VΙ, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο στη θάλασσα ή σκοπεύει να επιστρέψει σε θαλάσσια υπηρεσία ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα που διήνυσε στην ξηρά , απαιτείται, για να συνεχίσει να θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για θαλάσσια υπηρεσία, ανά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη:
 1. να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 6δ,
 2. να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/11 του Κώδικα SΤCW
2.  
  Κάθε πλοίαρχος, αξιωματικός και χειριστής ραδιοεπικοινωνιών, για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ολοκληρώνει επιτυχώς την εγκεκριμένη σχετική εκπαίδευση
3.  
  Η ΔΕΚΝ καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης και εκπαίδευσης, για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των κατόχων πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί πριν την 01-02-2002 και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης της σύμβασης SΤCW 78. Οι κύκλοι μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων περιλαμβάνουν τις αλλαγές στους συναφείς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των εν λόγω προτύπων ικανότητας.
4.  
  Η ΔΕΚΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων , εκπονεί ή προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπεται στο τμήμα Α-Ι/11 του Κώδικα SΤCW
5.  
  Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών , οι αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΕΝ δια καταλλήλου ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων διασφαλίζουν ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στη διάθεση των υπό Ελληνική σημαία πλοίων
6.  
Άρθρο 6ζ "Ευθύνες των εταιρειών"
1.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι εταιρείες θεωρούνται υπεύθυνες για την επάνδρωση των πλοίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και απαιτείται από κάθε τέτοια εταιρεία να διασφαλίζει ότι:
 1. κάθε ναυτικός που έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλοίο της, είναι κάτοχος του κατάλληλου πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και τα οριζόμενα από την εθνική νομοθεσία,
 2. τα πλοία της επανδρώνονται σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης της χώρας της σημαίας της οποίας φέρουν,
 3. τηρεί ευχερώς προσιτά έγγραφα και στοιχεία σχετικά με όλους τους ναυτικούς που απασχολούνται στα πλοία της και τα οποία περιλαμβάνουν, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, αποδείξεις και στοιχεία σχετικά με την πείρα, την εκπαίδευση, την καταλληλότητα από ιατρική άποψη και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους,
 4. οι ναυτικοί που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πλοία της είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα τους καθήκοντα και με όλες τις ρυθμίσεις, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του πλοίου που σχετίζονται με την εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων τους, καθώς και των καθηκόντων τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
 5. το πλήρωμα του πλοίου μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατά την εκτέλεση λειτουργιών ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης
2.  
  Οι εταιρείες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος έχουν καθένας ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο τηρούνται πλήρως και ότι λαμβάνονται άλλα παρόμοια μέτρα εάν τυχόν είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος του πληρώματος θα συμβάλει, με την πείρα και την ενημέρωση που διαθέτει, στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου
3.  
  Η εταιρεία παρέχει έγγραφες οδηγίες στον πλοίαρχο κάθε πλοίου για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν διάταγμα και καθορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο πλοίο ναυτικοί θα έχουν, σε εύλογα πλαίσια, την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον εξοπλισμό του πλοίου, τις διαδικασίες λειτουργίας και τις λοιπές ρυθμίσεις του πλοίου που χρειάζονται για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, πριν αναλάβουν καθήκοντα. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες περιλαμβάνουν:.
 1. την παροχή εύλογου χρόνου ώστε ο νεοπροσλαμβανόμενος ναυτικός να έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με:
 2. (1) το συγκεκριμένο εξοπλισμό τον οποίο θα χρησιμοποιεί ή θα χειρίζεται και (2) τις συγκεκριμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις τήρησης φυλακών, ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας και περιστάσεων έκτακτης ανάγκης, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζει προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και
 3. τον καθορισμό ενός πεπειραμένου μέλους του πληρώματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι θα παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε νεοπροσλαμβανόμενο ναυτικό να έχει τη βασική ενημέρωση σε γλώσσα που να κατανοεί
8.  
Άρθρο 6η "Καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας"
1.  
  Με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης, έχουν θεσπιστεί με το π.δ. 281/98 ( Α 202) «Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών» όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, περίοδοι ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών. Η ΔΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές ελέγχουν ότι τα συστήματα τήρησης φυλακών ρυθμίζονται έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα όλου του προσωπικού τήρησης φυλακών να μην μειώνεται λόγω κοπώσεως και ότι οι υπηρεσίες ρυθμίζονται έτσι ώστε ο εκτελών την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και εκείνοι των επόμενων φυλακών να έχουν επαρκώς αναπαυθεί και να είναι από κάθε άποψη κατάλληλοι για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο Άρθρο11 "Έλεγχος από το κράτος του λιμένα"
1.  
  Ανεξαρτήτως της σημαίας, τα πλοία, πλην των εξαιρουμένων δια του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος , ενόσω ευρίσκονται σε λιμένα της Ελληνικής επικράτειας υπόκεινται σε έλεγχο από την ΔΕΕΠ και τις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί ως αρμόδιες για τον έλεγχο των πλοίων , προκειμένου να εξακριβωθεί εάν όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί του πλοίου και οι οποίοι οφείλουν να φέρουν πιστοποιητικά βάσει της σύμβασης SΤCW, διαθέτουν όντως τα πιστοποιητικά αυτά ή κατάλληλη κατ’ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης
 1. εξακρίβωση ότι όλοι οι ναυτικοί οι υπηρετούντες επί πλοίου οι οποίοι απαιτείται να έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τη σύμβαση SΤCW, είναι κάτοχοι κατάλληλου πιστοποιητικού ή έγκυρης κατ΄ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης ή αποδεικνύουν ότι σχετική αίτηση για θεώρηση που θα βεβαιώνει την αναγνώριση έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας,
 2. εξακρίβωση ότι οι αριθμοί και τα πιστοποιητικά για τους ναυτικούς που υπηρετούν στο σκάφος είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης
2.  
  ΄Αρθρο 11α Διαδικασίες ελέγχου από το κράτος του λιμένα
 1. το πλοίο συγκρούστηκε, προσάραξε ή εξώκειλε,
 2. έγινε απόρριψη ουσιών από το πλοίο, εν πλω, αγκυροβολημένο ή προσορμισμένο, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ή
 3. το πλοίο έκανε ελιγμούς κατά τρόπο αντικανονικό ή ανασφαλή, χωρίς να τηρούνται συνήθη μέτρα που έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή πρακτικές και διαδικασίες ασφαλούς ναυσιπλοΐας ή
 4. το πλοίο διακυβερνάται κατά τρόπο που ενδεχομένως θα προξενήσει κίνδυνο σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον,
 5. το πιστοποιητικό αποκτήθηκε δολίως ή ο κάτοχός του δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο το πιστοποιητικό είχε αρχικά εκδοθεί,
 6. το πλοίο φέρει σημαία τρίτης χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση SΤCW ή ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί ή οι κατώτεροι ναυτικοί έχουν πιστοποιητικά εκδοθέντα από τρίτη χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση SΤCW
3.  
  Ανεξάρτητα από την εξακρίβωση του πιστοποιητικού, η αξιολόγηση δυνάμει της παραγράφου 2 μπορεί να απαιτεί από το ναυτικό να αποδεικνύει τα προσόντα του στον τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Αυτή η απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει εξακρίβωση του ότι πληρούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα τήρησης φυλακών και ότι το επίπεδο ικανοτήτων του ναυτικού επιτρέπει άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο Άρθρο12 "Κράτηση"
1.  
  Με την επιφύλαξη του Π.Δ. 88/97 (Α 90), οι ακόλουθες ελλείψεις, εφόσον διαπιστωθεί από τους αρμόδιους επιθεωρητές της ΔΕΕΠ και των Λιμενικών Αρχών ότι θέτουν σε κίνδυνο πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, αποτελούν, σύμφωνα με το παρόν Π.Δ., τον μοναδικό λόγο για τον οποίο κρατείται ένα πλοίο: (α) οι ναυτικοί δεν έχουν πιστοποιητικό, κατάλληλο πιστοποιητικό, έγκυρη κατ΄ εξαίρεση άδεια ή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση στην αρμόδια αρχή του κράτους της σημαίας, (β)μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κράτους της σημαίας για ασφαλή επάνδρωση, (γ)μη συμφωνία των ρυθμίσεων φυλακών γέφυρας και μηχανής προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται για το πλοίο από το κράτος της σημαίας, (δ)απουσία σε τηρούμενη φυλακή προσώπου με προσόντα κατάλληλα για να χειριστεί εξοπλισμό βασικό για την ασφαλή ναυσιπλοϊα, τις ραδιοεπικοινωνίες ασφαλείας ή την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, (ε)έλλειψη αποδείξεων της επαγγελματικής ικανότητας όσον αφορά τα ανατεθειμένα σε ναυτικούς καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης, (στ)αδυναμία να προβλεφθούν, τόσο για την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου όσο και για τις επακόλουθες, πρόσωπα που έχουν επαρκώς αναπαυθεί και είναι οπωσδήποτε κατάλληλα να αναλάβουν υπηρεσία».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/591 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/455 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/474 1991
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1996/210 1996
Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος [...]" 1997/88 1997
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών. 1998/281 1998