ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/297

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (43 Α) «Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Όπου στο ΠΑ 97/1983 (43 Α) «Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα αναγράφονται οι λέξεις «Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ΚΕΤΕΧ)» και «κληρωτοί» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κέντρο Εκπαίδευσης ΣΑΚΙΠΗΣ (ΚΕΣΑΚ)» και «στρατευμένοι θητείας» αντίστοιχα
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 97/1983, όπως ιχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής:.
 1. Προστίθενται νέες παράγραφοι 1δ και 2δ ως ακολούθως:
 2. 1δ Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΟΡΟΣ» (ΚΕ/ΠΟΡΟΣ) 2δ ΚΕ/ΠΟΡΟΣ Στη νήσο Πόρο. 1 Η παράγραφος 3α(1) αντικαθίσταται με την ακόλουθη «3α(1) Σχολή Επίκουρων Αξιωματικών ΠΝ (ΣΕΑ) 2 Διαγράφεται η παράγραφος 3α(8) και οι παράγραφοι 3α(9) και 3α(10) αναριθμούνται σε 3α(8) και 3α(9) αντίστοιχα. 3 Από την παράγραφο 3β(3) διαγράφεται η λέξη «Δυτών» ενώ η παράγραφος 3β(4) αντικαθίσταται με την ακόλουθη «3β(4) Σχολή Οδηγών Αυτοκίνητων - Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Ο/Α-ΧΑΜ) .
 3. Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 3δ ως ακολούθως:
 4. 3δ Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ ( ΚΕΠΟΡΟΣ) Σχολή Προπαιδεύσεως (Πρ)
2.  
  Στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «σύμφωνα με τη Βασική Αριθμητική Κατανομή (ΒΑΚ) που προβλέπεται» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τους Πίνακες Οργανώσεως Υλικού (ΠΟΥ) που ισχύουν»
3.  
  Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως: 5 Ειδικότερα για απασχόληση Ωρομισθίου Πολιτικού ή εν αποστρατεία Στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού η επιλογή γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του οικείου ΚΕ, μετά από σχετική προκήρυξη, ενώ η πρόσληψη και ο διορισμός από το ΓΕΝ, στο οποίο υποβάλλεται ιεραρχικά ανάλογη πρόταση, και σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά» Η παλαιά παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και διαγράφεται η πρώτη λέξη αυτής «Ειδικά
4.  
  Από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 διαγράφονται οι λέξεις «Δόκιμοι Κελευστές»
5.  
  Η βαθμολογία της επιδόσεως του στρατιωτικού προσωπικού, κατά την φοίτηση στα Σχολεία ενεργείται με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία ΣυνθηματικήΆριστα 19-2095-100% Α Λίαν Καλώς 15-18.9975-94,99% Β Καλώς12-14.99 60-74.99% Γ Μετρίως10-11,99 50-59.99% Δ Αποτυχών0-9.99 0-49.99% Ε». Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση ολιγόωρης αδείας εξόδου στο σύνολο των προπαιδευομένων στο ΚΕ/ΠΟΡΟΣ κατά τις ημέρες επισκεπτηρίου τους και μόνο για τη νήσο Πόρο».
6.  
  Στη παράγραφο 1α του άρθρου 14 μετά την λέξη «Σχολεία» τίθεται η λέξη «υποχρεωτικά» ενώ η παράγραφος 1β του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται με την ακόλουθη:«
7.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:«
8.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:«
9.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 προστίθεται η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος η:«
10.  
  Από την παράγραφο 1 β του άρθρου 20 διαγράφονται οι λέξεις «Δοκίμων Κελευστών»
11.  
  Στο άρθρο 21 επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
 1. Η παράγραφος 15 συμπληρώνεται ως ακολούθως:
 2. 4γ Της εκπονήσεως γραπτής ατομικής ή ομαδικής εργασίας, τότε ο βαθμός είναι ανάλογος της βαθμολογικής αξίας των επιμέρους τμημάτων, όπως αυτά καθορίζονται σε συνεργασία του διδάσκοντος με τον Διευθυντή Σπουδών, ώστε να συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ΑΟΒ
12.  
  Στο άρθρο 22 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
 1. Από την παράγραφο 4 διαγράφεται η δεύτερη πρόταση «Ειδικά. .
 2. Σχολεία Πτυχίου Β~».
 3. Η παράγραφος 5 συμπληρώνεται ως εξής:
 4. «Για όσες ειδικεύσεις προβλέπεται συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως το 1/3 υπολογίζεται στο σύνολο της εκπαιδεύσεως (θεωρητικής και πρακτικής) και σε περίπτωση απουσίας επαναλαμβάνεται μόνο η πρακτική εκπαίδευση»
 5. Από την παράγραφο 9 διαγράφονται οι λέξεις «Πτυχίου Β~ Δοκ.
 6. Κελευστών».
 7. Στην παράγραφο 14β οι λέξεις «Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Αξιωματικών» και στην υποπαράγραφο 1 β(1) οι λέξεις «Ανθυποπλοίαρχος ή Σημαιοφόρος που φοιτά για απόκτηση Πιστοποιητικού» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αξιωματικός που φοιτά για απόκτηση Πτυχίου ή Πιστοποιητικού»
 8. Η παράγραφος 14δ διαγράφεται και οι παράγραφοι 14ε και 14στ αναριθμούνται σε 14δ και 14ε αντίστοιχα
13.  
  Από την παράγραφο 3β του άρθρου 23 διαγράφονται οι λέξεις «Δοκίμων Κελευστών»
14.  
  Διαγράφεται η παράγραφος 3 του άρθρου 24 και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα
1β.  
  Στρατευμένου Θητείας Προσωπικού: (1) Επίκουρων Αξιωματικών (2) Ειδικότητας -Τέχνης (3) Εξειδικεύσεως»
2η.  
  Εκπόνηση γραπτής εργασίας, ατομικής ή ομαδικής, εκτάσεως και ενδιαφέροντος αναλόγων του Σχολείου»
Άρθρο 3 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Μαθητές που κατά την δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος συνεχίζουν την εκπαίδευση σε Σχολές των Κέντρων Εκπαιδεύσεως διέπονται από τις διατάξεις που καταργούνται
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση καi εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1. 3 και 6 του ΑΝ 428/37 (15 Α) «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως»
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 (35 Α) «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ’ αρίθμ 27/17.6.99) 4 Την πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 27.7.99
 • Το γεγονός ότι από πς διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (137 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38 Α)
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ 377 από 10.9.99 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-12-08 Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (43 Α) «Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού».
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/274
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/97 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία