ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/3

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α~ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς Λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 211/97 (Α~ 166) και Π.Δ. 174/98 (Α~ 129).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η, σύμφωνα με την οδηγία 98/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1998, που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 215/65/01-08-1998 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 346/94 (Α~ 183), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 211/97 (Α~ 166) και Π.Δ.
Άρθρο 2
1.  
(άρθρο 1 της οδηγίας 98/55/ΕΚ) 1.-Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 346/94 (Α~ 183), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 211/97 (Α~ 166) και Π.Δ. 174/98 (Α~ 129): α.Η υπό στοιχείο (η) έννοια αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επικίνδυνα εμπορεύματα : τα εμπορεύματα τα εμφαινόμενα στον Κώδικα ΙΜDG, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών υλικών όπως αναγράφονται στον Κώδικα ΙΝF, στο κεφάλαιο 17 του Κώδικα ΙΒC και στο κεφάλαιο 19 του Κώδικα ΙGC. β.Μετά την υπό στοιχείο (στ) έννοια, προστίθεται η ακόλουθη έννοια με στοιχείο (ζ): «Κώδικας ΙΝF: Ο κώδικας του ΙΜΟ για την ασφαλή μεταφορά, σε δοχεία, επί πλοίων, ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων πλουτωνίου και εντόνως ραδιενεργών αποβλήτων, όπως ισχύει την Ιη Ιανουαρίου 1998» γ.Οι υπό στοιχεία (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) έννοιες γίνονται αντίστοιχα (η), (Θ), (ι), (ια), (ιβ) και (ιγ). 2.-Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 11 του Π.Δ. 346/94 (Α~ 183) αντικαθίστανται με τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα: 1.Ονομα και κωδικός (σήμα) κλήσεως του πλοίου και κατά περίπτωση, αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ. 2.Εθνικότητα του πλοίου. 3.Μήκος και βύθισμα του πλοίου. 4.Λιμένας προορισμού. 5.Πιθανή ώρα κατάπλου στο λιμένα προορισμού ή στο σταθμό πλοηγίας κατ~απαίτηση της αρμόδιας αρχής. 6.Πιθανή ώρα απόπλου. 7.Προβλεπόμενη διαδρομή. 8.Οι ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων οι αριθμοί Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) εφόσον υπάρχουν, οι κλάσεις κινδύνου ΙΜΟ σύμφωνα με τους κώδικες ΙΜDG, ΙΒC και ΙGC και ενδεχομένως η κλάση του σκάφους όπως ορίζεται από τον κώδικα ΙΝF, οι ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και η θέση τους στο πλοίο και όταν τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. 9.Βεβαίωση ότι υπάρχει στο πλοίο κατάλογος ή κατάσταση ή κατάλληλο σχέδιο φόρτωσης που αναφέρει λεπτομερώς τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται καθώς και τη θέση τους στο πλοίο. 10.Αριθμός μελών του πληρώματος.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία