ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/302

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έναρξη μαθημάτων σχολικού έτους 1999-2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζουμε την 20η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους ως ημέρα έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους 1999 - 2000 για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια της χώρας
2.  
    Παρατείνουμε την προθεσμία εγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του εδαφίου δ της παρ. 11 του άρθρου 4, των εδαφίων δ και ε της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων ε και στ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/85.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/86, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 2469/1997.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το τρέχον και τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη.
  • Τις συνέπειες από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.
  • Την αριθμ. 398/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-12-17 Έναρξη μαθημάτων σχολικού έτους 1999-2000.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/281
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία