Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης τα εξής εργαστήρια:
 1. Εργαστήριο Μελέτης Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο Χημείας του Περιβάλλοντος.
 2. Το εργαστήριο συγκροτείται από τις επιμέρους μονάδες:
 3. Ι) Υδατικής Χημείας και περιβαλλοντικής Γεωχημείας ΙΙ) Ατμοσφαιρικής Χημείας ΙΙΙ) Προσομοίωσης Χημικών Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και Μελέτης Κλιματικών Αλλαγών και ΙV) Οικοτοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Αναλυτικής Χημείας.
 4. Το Εργαστήριο κατανέμεται στον Τομέα Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας.
 5. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της αναλυτικής χημείας.
 6. Το εργαστήριο συγκροτείται από τις επιμέρους μονάδες:
 7. 1) Χημικοί Αισθητήρες-Βιοαισθητήρες-Ανιχνευτές ΙΙ) Διεργασίες Διαχωρισμού-Χρωματογραφίες και ΙΙΙ) Μελέτης-Κατασκευής και Τοποθέτησης Ειδικών Αναλυτικών Συσκευών.
 8. Το Εργαστήριο κατανέμεται στον Τομέα Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας.
 9. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες στα αντικείμενα οργανικής χημείας.
 10. Το εργαστήριο συγκροτείται από τις επί μέρους μονάδες:
 11. Ι) Απομόνωσης και Χαρακτηρισμού Φυσικών και Συνθετικών Προϊόντων, ΙΙ) Σύνθεσης Οργανικών και Οργανομεταλλικών Ενώσεων, ΙΙΙ) Στερεοχημείας και Μηχανισμών Οργανικών και Οργανομεταλλικών Αντιδράσεων ΙV) Οργανικής Φωτοχημείας V) Ενζυματικών Αντιδράσεων στην Οργανική Χημεία και VΙ) Βιοργανικής Χημείας.
 12. Το Εργαστήριο κατανέμεται στον Τομέα Οργανικής Χημείας .
 13. Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Ν.Μ.R.), το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της φασματοσκοπίας Ν.Μ.R.
 14. Το εργαστήριο, συγκροτείται από τις επιμέρους μονάδες Ι) Ανάπτυξης Νέων Τεχνικών της Φασματοσκοπίας Ν.Μ.R.
 15. ΙΙ) Δομής , Μορφολογίας και Δυναμικής Συνθετικών Πολυμερικών Συστημάτων με τη φασματοσκοπία Ν.Μ.R.
 16. Σχέση δομής- ιδιότητες πολυμερών ΙΙΙ) Στερεοχημείας και δυναμικής βιολογικών συστημάτων και φυσικών προϊόντων με τη φασματοσκοπία Ν.Μ.R και ΙΙ) Ανάπτυξη Ν.Μ.R μεθόδων για την ανάλυση βιομηχανικών υλικών.
Άρθρο 2 "Αποστολή Τα εργαστήρια έχουν ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Χημείας και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 4.Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α~ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημείας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α~ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημείας που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α~ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή του Τμήματος και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση «ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα στα αρμόδια όργανα του τμήματος
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού Διοικητηκού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α~ 53). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού,πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας. Με απόφαση του Διευθυντή, μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α~ 134) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
 • Του άρθρου 1 του Π.Δ. 55/96 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητηκών πράξεων» (Α~ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδριάσεις 31.1.96 και 3.4.96).
 • Το γεγονός ότι οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό Πανεπιστημίου Κρήτης όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 509/26.4.99 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά από τα έσοδα που προέρχονται από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει κάθε εργαστήριο.
 • Την αριθμ. 368/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία