ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/31

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο άρθρο 49 του Π.Δ. 24/1997 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:«"
5.  
  Για τους Αξιωματικούς της προηγούμενης παραγράφου μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι δεν επιθυμούν να κριθούν στις τακτικές κρίσεις με τις περί ορίουηλικίας διατάξεις και υποβάλλουν σχετική προς τούτο αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανυπερθέτως εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου του προηγουμένου των τακτικών κρίσεων έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το όριο ηλικίας τους, ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιοβάθμους συναδέλφους τους αυτοί που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται, οπότε ισχύει πλέον για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθμού στον οποίο προάγονται.
 2. Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο αξιωματικοί κρίνονται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από την συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 του παρόντος και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου με άλλο Π. Δ/γμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους.
 3. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 36/1998 (ΦΕΚ Α 40).
 4. Από τη δύναμη του Σώματος διαγράφονται την 31 Δεκεμβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων.
 5. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους Αξιωματικούς του εδαφίου α΄, οι οποίοι μετά την κρίση τους σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού, τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τους αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή που συμπληρώνουν 35ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους των κρίσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του προηγουμένου άρθρου, κρινόμενοι έκτακτα εντος μηνός από της συμπλήρωσής της, εφόσον συντρέχει περίπτωση και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ 5 και 43 παρ. 1 του παρόντος .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2 Επίσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, προάγονται και οι δικαιούμενοι αναδρομικής προαγωγής ύστερα από έκτακτη κρίση ή επανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2, 36 παρ. 5, 55 παρ. 6 και 56 παρ. 4 του παρόντος, καθώς και οι δικαιούχοι προαγωγής, συνεπεία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας ή ανακήρυξής τους ως Ολυμπιονικών .
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: γ. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα παραμενόντων στον ίδιο βαθμό, οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, των οποίων η αποστρατεία δεν λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47, εδάφ. γ΄, περίπτωση (2) του παρόντος διατάγματος .
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι αξιωματικοί, για τους οποίους η αρμόδια υγειονομική επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας γνωματεύει ότι πρέπει να αποστρατευθούν, λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υγειονομικής υπηρεσίας του Σώματος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 και του άρθρου 43 παράγραφος 1, περίπτωση ε΄ του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 55 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 4 Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής τα δευτεροβάθμια συμβούλια συντάσσουν συμπληρωματικούς πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται και εκτελούνται σύμφωνα με όσα ορίζοντια στο άρθρο 33 του παρόντος Σε περίπτωση απορρίψεως της προσφυγής επικυρώνουν τις αποφάσεις των πρωτοβαθμίων συμβουλίων, δυνάμενα να τροποποιούν την αιτιολογία αυτών
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Συμβουλίων υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 58 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 7 Οι εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο στον οποίο αναφέρονται οι υποθέσεις αυτές από το προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Συμβούλια
Άρθρο 9
1.  
  Μεταβατική διάταξη. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, όπως προστίθεταιμε το άρθρο 1 του παρόντος, υποβάλλεται εντός δεκαημέρου από την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 10
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α΄ του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 30/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997. 1998/36 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29). 2002/132 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29) και άλλες διατάξεις. 2002/99 2002
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/164 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/42 2013
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018