Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) που έχει συσταθεί με το τέταρτο άρθρο του Ν. 1398/1983, υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2
1.  
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ) μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία
Άρθρο 3
1.  
Το καταστατικό της ανωνύμου εταιρείας έχει ως εξής: Άρθρο 1 Νομική μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια 1.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία. 2.Η εταιρεία φέρει την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. 3.Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και για την κοινή ωφέλεια κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Επ’ αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2414/1996, του άρθρου τετάρτου του Ν.1398/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και συμπληρωματικά του κωδ. Ν. 2190/1920. 4.Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. 5.Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 2 ΣκοπόςΣκοπός της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ είναι : α) Η με εντολή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, προμήθεια και κάθε είδους εξοπλισμός κάθε είδους νοσηλευτικής, υγειονομικής και και προνοιακής μονάδας, καθώς και η ολική ή μερική μελέτη και κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των πανεπιστημίων. β) Η με εντολή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κατά τις διατάξεις του Ν. 2519/97 μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός έργων ευρύτερης σημασίας των τομέων υγείας και πρόνοιας. γ) Η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση των κατά τις προηγούμενες υποπαραγράφους (α) και (β) μελετών ή έργων. δ) Η ολική ή μερική ανάθεση, απ’ ευθείας ή με διαγωνισμό, σε τρίτους της μελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή οργάνωσης και/ή εξοπλισμού νοσηλευτικών και προνοιακών μονάδων που εμπίπτουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην αρμοδιότητά της καθώς και της επίβλεψης και / ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών. ε) η παροχή συμβουλών και η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω. στ) η με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας πρόσληψη συμβούλων οργάνωσης και διαχείρισης νοσηλευτικών ή προνοιακών μονάδων του ευρύτερου τομές Υγείας και Πρόνοιας. Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε μία μετοχή ανήκουσα στο Κράτος και έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου με το αρχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑΝΟΜ δυνάμει του άρθρου, 8 παρ.1 του Ν.1398/83. Άρθρο 4 Πόροι1.Πόροι της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ είναι : 1)Τα έσοδα από το κεφάλαιο της, από επιχορηγήσεις του Δημοσίου από κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού σε βάρος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου για λειτουργικές δαπάνες της και από τον τακτικό προϋπολογισμό καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς. 2)Τα έσοδα από δωρεές ή επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να δημιουργηθούν εντός του κατά το άρθρο 2 πλαισίου των σκοπών της, εγκαταστάσεις υπαγόμενες στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 3)Τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς της. 4)Τα έσοδα από οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που παραχωρείται σ΄ αυτή για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου και από οποιαδήποτε αιτία εντός των ορίων του σκοπού της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και από την εκμετάλλευση των στοιχείων του ενεργητικού της. 2.Για την αντιμετώπιση δαπανών που απαιτούνται πέραν των άνω διατιθεμένων πόρων, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ μπορεί να λαμβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1963/1991. Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο που είναι το Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι : α) η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή τη λύση της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η οποία εγκρίνεται με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. β) η έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και η έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) η απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. δ) ο ορισμός ελεγκτών κάθε εταιρικής χρήσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2414/1996 ε) ο διορισμός εκκαθαριστών. στ) η κατάθεση αγωγών κατά των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους. Άρθρο 7 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα εφόσον το ζητήσει ο μέτοχος, ή οι ελεγκτές εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το ήμισυ του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 μετοχικού κεφαλαίου, εάν ανακληθεί από τον αρμόδιο Υπουργό η έγκριση σύστασης της ΑΕ και τέλος οποτεδήποτε κρίνει το Δ.Σ. αναγκαία τη σύγκληση της Γ.Σ. 2.Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει τον τόπο, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μια οικονομική και πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσμία η πρόσκληση αυτή γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας ΑθηνώΝ. Όταν πρόκειται για επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ. οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο ήμισυ. Άρθρο 8 Διαδικασία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται σε αυτήν ο εκπρόσωπός του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 3.Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών. 4.Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του μετόχου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε 20 ημέρες στην Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Εμπορίου. 5.Στην Νομαρχία υποβάλλονται επίσης αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά αντίγραφα των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης. Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 2.Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής . 3.Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ είναι εννέα (9). 4.Το Δ.Σ. αποτελείται από έξη εκπροσώπους του Δημοσίου, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τηρουμένης αναλόγως της διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. και από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν.2414/1996. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρεία ώστε να μπορούν να προωθήσουν το σκοπό της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996, όσον αφορά τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να μην είναι συμβεβλημένα με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και να μην έχουν εξαρτημένη σχέση από πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτή ή προσδοκούν όφελος από τη σύμβαση του εν λόγω προσώπου με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος θα είναι οπωσδήποτε μηχανικοί μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 5.Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον τομέα υγείας ή πρόνοιας και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. 6.Τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Άρθρο 10 Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου 1.Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του στην έδρα της εταιρείας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν και βρίσκεται σε απαρτία παρόντων πέντε εκ των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή αναπληρωτής του. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον πρόεδρό του εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις κατά την εκτίμηση του προέδρου, η πρόσκληση στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να γνωστοποιείται και την προηγούμενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεως. 2.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελώΝ. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. δύναται να μετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου ο γενικός διευθυντής, οι διευθυντές της επιχείρησης, ο νομικός σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του, όπως και κάθε άλλο πρόσωπο που καλείται από το Δ.Σ. 3.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση μειοψηφίας είναι υποχρεωτική η αναφορά στα πρακτικά καθώς και η αιτιολόγηση της άποψης. Αν κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά με μέριμνα του Προέδρου. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποτελέσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες : α) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις. β) Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, και Υγείας και Πρόνοιας. γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τόσο τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Επιχείρησης, όπου περιγράφεται η υπηρεσιακή διάθρωση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων, οι σχετικές διαδικασίες καθώς και κάθε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία της Επιχείρησης όσο και τους προβλεπόμενους κανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1398/1983. Οι Κανονισμοί αυτοίυποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. δ) Καταρτίζει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο της Επιχείρησης το οποίο και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας τηρουμένων των προβλεπομένων διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2414/25-6-96 (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) ε) Είναι αρμόδιο να προσλαμβάνει και να απολύει κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου όλο το προσωπικό της ΔΕΠΑΝΟΜ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. στ) Είναι αρμόδιο να διορίζει το γενικό διευθυντή και τους διευθυντές και να καθορίζει τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τη διαδικασία, που θα προβλεφθεί στον ανωτέρω Κανονισμό. ζ) Προτείνει την κατάρτιση Κανονισμών ή τροποποιήσεων των υπαρχόντων, στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος τους εγκρίνει, με την επιφύλαξη του κανονισμού μελετών και έργων που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1398/1983. η) Ασκεί την οικονομική διαχείρηση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. θ) ζητεί συμβουλές αλλοδαπών ή ημεδαπών ειδικών περί των θεμάτων της αρμοδιότητας της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ εμπειρογνωμόνων. ι) ενημερώνει τους εποπτεύοντες Υπουργούς όποτε του ζητηθεί. ια) παρακολουθεί την όλη λειτουργία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕιβ) αποφασίζει για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, για οποία δεν είναι αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Άρθρο 12 Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό που το ποσό της ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςσύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.1398/83. Άρθρο 13 Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων. Άρθρο 14 Απαγόρευση ανταγωνισμού - Συμμετοχή στα Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ’ επάγγελμα χωρίς την άδεια της εποπτεύουσας αρχής, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ, διαχειριστές, μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι, ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία τριετία μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή αποχώρησής του από το Δ.Σ. Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αρμόδιος να: α) συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. β) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας δεσμεύοντας τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπογραφή του. Επίσης διορίζει πληρεξουσίους με εντολή να τον εκπροσωπούν. γ) Συνάπτει συμβόλαιο διαχείρισης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 2414/25-6-96 (ΦΕΚ 135 τ.Α.) δ) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ε) εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. στ) εισηγείται μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και τον ισολογισμό ως και την πρόσληψη των διευθυντών, νομικού συμβούλου και του λοιπού προσωπικού της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. ζ) αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 16 Διευθύνων Σύμβουλος 1.Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. 2.Ο διευθύνων σύμβουλος προίσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει όλες τις αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας. Συγκεκριμένα υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Δ.Σ. κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα. Συνάπτει συμβόλαιο διαχείρισης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 2414/25-6-96 (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 3.Η επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2414/1996. Άρθρο 17 Συμβούλιο Διεύθυνσης-Γενικός Διευθυντής 1.Στην εταιρεία λειτουργεί συμβούλιο διεύθυνσης με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, την άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που του εκχωρεί το ΔΣ. Στο συμβούλιο διεύθυνσης μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος και ο γενικός διευθυντής, αν υπάρχει, και οι διευθυντές. Το ΔΣ εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου. 2.Ο γενικός διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος της επιχείρησης, προΐσταται αυτοτελούς τομέα δράσης και ορίζεται ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, με απόφαση του ΔΣ που προσδιορίζει και τις αρμοδιότητες του. Ο γενικός διευθυντής επιλέγεται από εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης από το προσωπικό της ή εκτός αυτού, με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Η αναγκαιότητα διορισμού γενικού διευθυντού εναπόκειται στην κρίση του ΔΣ. Άρθρο 18 Ελεγκτές1.Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους Ορκωτούς Ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) και καθορίζει την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων του Δ.Σ. Έχουν δικαίωμα εφόσον εξακριβώσουν παράβαση διατάξεων νόμου να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Στο τέλος κάθε χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για το πόρισμα του ελέγχου. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει : 1)αν παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες από τα όργανα της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου των ελεγκτών. 2)αν υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής και τήρησης των λογαριασμών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 3)αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής. 4)αν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. 5)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 6)αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. 3.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα.Άρθρο 19 Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια 12 μηνών, άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες (24). 2.Στο τέλος κάθε χρήσεως το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : 1)τον ισολογισμό. β) αποτελέσματα χρήσεως. γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζεται στα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.Ν. 2190/1920. 3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, δ2δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 11 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και θα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα ης περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. 4.Για τη λήψη έγκυρης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει προηγουμένως να έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου, από τον Διευθυντή Οικονομικών, από τον διευθύνοντα σύμβουλο και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 5.Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στο πλαίσιο του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς. 6.Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42 δ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό ούτε της κλειομένης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθεται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42 δ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Ότανένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 7.Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα του ισολογισμού και λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα. 8.Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν: 1)Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους θα θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου. 2)η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα. 9.Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα. 10.Εάν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των «αποτελεσμάτων χρήσεως», συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων του κεντρικού. 11.Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ των κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. 12.Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 « περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού. 13.Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού. 14.Ο «πίνακας αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.301 του ιδίου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού. 15.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου. 16.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 17.Το Δ.Σ. της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση: 1)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Δ.Σ. 2)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 3)Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέσα σε είκοσι ημέρες (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. Άρθρο 20 Οικονομική Διαχείριση. 1.Η οικονομική διαχείριση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ γίνεται από το Δ.Σ. μετά από εντολή του προς τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και ανάλογα με τους υφιστάμενους κανόνες της λογιστικής και ελεγκτικής. Επίσης το Δ.Σ. καταρτίζει Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ο οποίος περιλαμβάνει: 1)τον ετήσιο προγραμματισμό β) τον τρόπο εκτέλεσης, γ) τη διαχειριστική λειτουργία, δ) τις προμήθειες και τον τρόπο προμηθειών, ε) τον τρόπο κοστολόγησης προϋπολογιστικά και απολογιστικά στ) την ταμειακή λειτουργία. 2.Ο έλεγχος της διαχείρισης της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ασκείται από τον Υπουργό υγείας και Πρόνοιας και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Άρθρο 21 Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 1.Η εταιρεία λύεται με τη λήξη της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 2.Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τρείς εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού. 3.Σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) τον ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. 4.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 5.Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 6.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Άρθρο 22 Θέματα προσωπικού Τα σχετικά με την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ καθορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.1398/1983. Άρθρο 23 Μεταβατικές Ρυθμίσεις α.Το Δ.Σ που λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του μέχρι τον ορισμό του νέου και όχι πέραν της 31-12-99. β. Η υπηρεσιακή και εργασιακή κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου δεν μεταβάλλεται επιφυλασσόμενων των διατάξεων του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού και των σχετικών διατάξεων του Ν.1398/83. Άρθρο 24 ΠρονόμιαΗ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, όπως αυτά ορίζονται στους Ν.1398/1983 , Ν. 1418/84 άρθρο 28 παρ.2 περίπτωση γ και Ν. 2737/99. Οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο του Κώδικα περί Δικών του Δημοσίου ισχύουν και για τη ΔΕΠΑΝΟΜ.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.2 και 2 παρ.1 του Ν. 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 του Ν.2523/1997, 63 του Ν. 2637/1998 και 83 παρ. 1 του Ν. 2676/1999.
 • Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν. 1398/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του άρθρου 28 παρ.2γ του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 54 παρ. 3 του Ν. 2519/1997 και του Ν. 1566/85 άρθρο 70 παρ 8 περιπτ. α. και του Ν. 2737 άρθρο 22 παρ. 3.
 • Τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1δ και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1997 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997.
 • Την απόφαση 4277/654/1999 του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ).
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι το ήδη καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΔΕΠΑΝΟΜ των 200.000.000 (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.1398/83).
 • Την με αριθμό 415/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1398 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
ΝΟΜΟΣ 1997/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2081 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009