ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: στ) Πτυχίο Συντηρήσεως Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών συσκευών και Συστημάτων Αεροσκαφών (ΑVΙΟΝΙCS Ι/ΑV)
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 45 του Β.Δ. 636/73 «Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», προστίθεται το Άρθρο 45Α ως εξής: Άρθρο 45Α 1 Για τη χορήγηση πτυχίου Συντηρήσεως Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών συσκευών και Συστημάτων Αεροσκαφών, ο υποψήφιος πρέπει να 1 Είναι τουλάχιστον, πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισοτίμων σχολών του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων του εξωτερικού στις ειδικότητες του Ηλεκτρονικού ή του Ηλεκτρολόγου. 2 Διαθέτει (σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία JΑR-66 και JΑR-147 Β2 ΑVΙΟΝΙCS) προϋπηρεσία i) Πέντε (5) χρόνων πρόσφατης πρακτικής εμπειρίας στη συντήρηση αεροσκαφών για υποψήφιο που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. ii) Τριών (3) χρόνων πρόσφατης πρακτικής εμπειρίας στη συντήρηση αεροσκαφών και να έχει συμπληρώσει την εγκεκριμένη από την Υ.Π.Α. εκπαίδευση για τεχνικό που έχει εμπειρία σε μη αεροπορικό υλικό. iii) Δύο (2) χρόνων πρόσφατης πρακτικής εμπειρίας στη συντήρηση αεροσκαφών και να έχει συμπληρώσει εγκεκριμένη τεχνική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ωρών. 3 Επιτύχει σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις. 2 Η γραπτή εξέταση διενεργείται στην οριζόμενη από το Υπουργέιο Παιδείας και Θρησκευμάτων ύλη για την απόκτηση του πτυχίου Τ.Ε.Ι. αντιστοίχου ειδικότητας Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου ασχέτως εξειδικεύσεως ή στην αντίστοιχη ύλη ισοτίμων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς επίσης και στην απαιτουμενη από το JΑR-66.25 ύλη, η οποία ενδεικτικώς αναφέρεται στα ακόλουθα - Μαθηματικά - Φυσικά - Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρισμού - Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών - Ψηφιακή Τεχνολογία - ηλεκτρονικά συστήματα οργάνων - Υλικά και εξοπλισμός (ΗΑRDWΑRΕ) - Διαδικασία Συντήρησης - Βασικές Γνώσεις Αεροδυναμικής - Ανθρώπινος παράγοντας - Νομοθεσία - Αεροδυναμική δομή και συστήματα α/φους - Προωθητικά Συστήματα Λεπτομέρειες της ύλης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ (σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία JΑR-66 και JΑR-147 Β2 ΑVΙΟΝΙCS). 3 Ο υποψήφιος μετά το πέρας της επιτυχούς γραπτής εξέτασης πρέπει να υποβληθεί σε α) προφορική εξέταση σε όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην ύλη βασικής δομής των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του α/φους, των συστημάτων προώθησης και αεροδυναμικής και β) πρακτική εξέταση στα αντικείμενα, τα οποία, από τη φύση τους μπορούν να εξετασθούν και πρακτικά Στην πρακτική εξέταση περιλαμβάνονται ερωτήσεις και επί διαγραμμάτων εγκαταστάσεων, σχεδίων και εγχειριδίων οδηγιών, των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και συσκευών. 4 Υπό τις προϋποθέσεις των αναφερομένων στις παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85), παρ. 4 και 9 του άρθρου 39 του Β.Δ. 636/72, ο κάτοχος του πτυχίου συντηρήσεως Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αεροσκαφών (Ι/ΑV) δικαιούται όπως πιστοποιεί συντήρηση, επισκευές και μετατροπές του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αντιστοίχων συστημάτων των αερ/φων μεγίστου βάρους απογειώσεως κάτω των 5.700 χιλιογράμμων Εφόσον κατέχει ικανότητα, κατ’ άρθρο 40 του παρόντος επί συγκεκριμένου αεροπορικού υλικού, μπορεί να ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες επί του υλικού αυτού .
Άρθρο 3 "Μεταβατική Διάταξη"
1.  
  Οι έχοντες τα χορηγούμενα βασικά πτυχία ικανότητας ΙΟ (Συντηρήσεως Οργάνων αερ/φών), ΙΣ (Συντηρήσεως Αεροπορικών Ηλεκτρονικών Συσκευών) και ΙΗ (Συντηρήσεως Ηλεκτρολογικού Υλικού), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης στα ΑVΙΟΝΙCS (ΑΜC του JΑR-66.25 και 66.45) μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις της ΥΠΑ για την απόκτηση του βασικού πτυχίου Ι/ΑV, και εξετάζονται στην πρόσθετη ύλη, στην οποία εκπαιδεύτηκαν. Για τους υπάρχοντες σήμερα τύπους Αεροσκαφών, οι οποίοι θα ενταχθούν στη διαδικασία ΑVΙΟΝΙCS και για τους οποίους έχουν αποκτηθεί έως σήμερα πτυχία επί τύπου ΙΟ, ΙΣ και ΙΗ, οι κάτοχοι των πτυχίων αυτών θα διαγωνισθούν επί της ύλης του ετέρου πτυχίου κατά περίπτωση (ήτοι οι ΙΟ και ΙΣ στην προβλεπόμενη ύλη των ΙΗ και αντιστρόφως), προκειμένου να τους απονεμηθεί η ικανότητα ΑVΙΟΝΙCS Ι/ΑV επί του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας», που κυρώθηκε με το Ν.211/47 (ΦΕΚ Α΄ 35) και ειδικότερα τις διατάξεις του παρααρτήματος (ΑΝΝΕΧ 1) αυτού. β) Των άρθρων 14, 15, 16 και 192 του Ν. 1815/88 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 250). γ) Του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως ΔΕΜ παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ Α΄ 35). δ) Του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της ΥΠΑ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 28) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 439/89 (ΦΕΚ 190), Π.Δ. 35/93 (ΦΕΚ Α΄ 13) και Π.Δ. 80/96 (ΦΕΚ Α΄ 62). ε) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2981/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 638/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΝΟΜΟΣ 1992/2981 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2981 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/439 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1996/80 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/636 1972
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/636 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία