ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τέσσερις (4) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) β) Του άρθρου 1 παρ. β~ του Ν. 2188/94 (Α 18). γ) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156). δ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). ε) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (Α~ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). στ) Της αριθμ. 110747/1239/066Α/4.10.96 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (συνεδρίαση: 706/31.1.96).
  • Το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 30.000.000 δρχ. σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ του Ειδικού Φορέα 19.110 ΚΑΕ 5173 του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Για το οικονομικό έτος 1998 θα προκληθεί δαπάνη ύψους 9.750.000 η οποία θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5173 του Φορέα 19.110 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2058762/7.9.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 22.500.000 και ορίζεται συνολικά σε 30.000.000 δρχ. Για την επιπλέον δαπάνη θα γίνει ειδική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς έτους 1999 και εφεξής Ειδικού Φορέα 19-250.
  • Τη 553/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/110747/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/110747_1239_066Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2058762 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2058762 1998
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία