Ίδρυση Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας που εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες της διδακτικής του σχολείου δίνοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς ν’ ασκηθούν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες στην άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, με σκοπό την ερευνητική, μεθοδολογική και διδακτική προσέγγιση καίριων εκπαιδευτικών και διδακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας
2.  
  Το εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Παιδαγωγικής
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του εργαστηρίου είναι: α) Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου. β) Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς στόχους. γ) Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ) Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από: α) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των οποίων εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. β) Από μέλη Ε.Δ.Τ.Π. γ) Από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου.Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων, επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/82 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112).
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι του εργαστηρίου είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε΄ του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Βιβλίο πρωτοκόλλου. -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. -Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. -Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του Ν. 1404/84 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85/τ.Α΄/137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 47/7.5.1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 400.000 δρχ. η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 350.000 δρχ. και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 4121 Β1) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος, χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Την αριθ. 567/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1404 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία