ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/4

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Υπαγωγή"
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας με έδρα τον ομώνυμο Δήμο, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Τμήμα Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Γραφεία:
 1. Αλλοδαπών
 2. Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος
 3. Γραμματείας
2.  
  Το Γραφείο Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και το χειρισμό των θεμάτων διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς
3.  
  Το Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών από τα σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα που βρίσκονται στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλαγμάτος
4.  
  Το Γραφείο Γραμματείας χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους
Άρθρο 3 "Προϊστάμενος Υπηρεσίας - Αρμοδιότητες"
1.  
  Προϊστάμενος του Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας ορίζεται Αστυνόμος Α~ ή Αστυνόμος Β~ και φέρει τον τίτλο του διοικητή. Έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 141/1991 και επιπλέον: α. Μεριμνά για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων του, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. β. Χρησιμοποιεί ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος. γ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων του Υπηρεσιών.
Άρθρο 4 "Κατάργηση - Τροποποίηση διατάξεων"
1.  
  Το εδάφιο γ~ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 39/ 1997 (Α~ 37) καταργείται και το εδάφιο δ~ της ίδιας παραγράφου αναριθμείται ως εδάφιο γ`.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2 Τα γραφεία της προηγούμενης παραγράφου ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 291/1991 (Α~ 103), αντίστοιχα .
Άρθρο 5 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΣτονΥπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α~ και β~ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α~ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α~ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημοσιας Τάξης» (Α~ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 22.000.000 δραχμών περίπου, για το έτος 1998 και 45.000.000 δραχμών για το έτος 1999 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις δαπάνες αυτές, εκείνες του έτους 1998 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 1999 και για καθένα από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους αντίστοιχους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ’ αριθμ. 596/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από την πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-01-13 Ίδρυση Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/2
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/291 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/291 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας. 1997/39 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία