Για την τροποποίηση του Βασιλικού Διατάγματος 110/1963 «Περί συστάσεως Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς» (ΦΕΚ 20/τ.Α~/16.2.63).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται η τροποποίηση του καταστατικού του ιδρύματος υπό την επωνυμία Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ Τίτλος - Έδρα - Σκοπός
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Ιδρύματος είναι: α) Η περίθαλψη φτωχών και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και ατόμων που έχουν ανάγκη βοήθειας. β) Η καταβολή εξόδων για αποφυλάκιση ατόμων που βρίσκονται στις φυλακές. γ) Η αγορά φαρμάκων για ασθενείς, τροφίμων για οικονομικά αδύνατους και η οικονομική ενίσχυση αυτών και δ) Η οικονομική ενίσχυση των λοιπών Ιδρυμάτων της Ι. Μητροπόλεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ Ενοριακή Οργάνωση Συγκρότηση και Διοίκηση Φιλόπτωχων Ταμείων.
Άρθρο 3
1.  
  Προς ευκολότερη εκπλήρωση του σκοπού της οργάνωσης συνιστάται σε κάθε Ενορία ειδικό Ταμείο, ονομαζόμενο «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ»
Άρθρο 4
1.  
  Μέλη κάθε ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου είναι αυτοδίκαια όλοι οι ενήλικοι ενορίτες και των δύο φύλων
Άρθρο 5
1.  
  α. Κάθε Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο στερείται δικής του νομικής προσωπικότητας, διοικείται δε από οκταμελή διοικητική επιτροπή, συγκροτούμενη κατά διετία και αποτελούμενη από ένα εφημέριο ως Πρόεδρο, ένα λαϊκό Επίτροπο και έξι κυρίες ή δεσποινίες της Ενορίας. β. Ο Εφημέριος εκλέγεται από τον Σεβ. Μητροπολίτη, μεταξύ των εφημερίων κάθε Ναού. Ο Λαϊκός Επίτροπος υποδεικνύεται από τα λαϊκά μέλη του εκκλ. συμβουλίου και διορίζεται από την Ιερά Μητρόπολη. Οι δε κυρίες και δεσποινίδες διορίζονται επίσης από αυτήν, με πρόταση του Προέδρου Εφημερίου. γ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ενοριακής Φιλόπτωχης Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν και πριν τη λήξη της διετίας, είτε παραιτούμενοι οικειοθελώς, είτε με απόφαση του Μητροπολίτη εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. δ. Τα ίδια μέλη της Διοικητικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα. ε. Μέλος της Επιτροπής που απέχει αδικαιολόγητα επί δύο μήνες από τις εργασίες αυτής, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτηθέν.
Άρθρο 6
1.  
  Η επιτροπή προς ευκολότερη εκτέλεση του έργου της καταρτίζει ειδικές υποεπιτροπές με δική τους ευθύνη
Άρθρο 7
1.  
  Η Επιτροπή κατά την πρώτη, από της συγκρότησής της, συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη της ένα ως ταμίαν και ένα ως γραμματέα. Γραμματέας μπορεί να προσλαμβάνεται αμισθί και εκτός της επιτροπής, αλλά πάντως ενορίτης. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ενοριακής Φιλόπτωχης Επιτροπής, το βιβλίο οικονομικά αδυνάτων και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.
Άρθρο 8
1.  
  α. Η Ενοριακή Φιλόπτωχη Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά τουλάχιστον κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και επιλαμβάνεται των υποθέσεων που την αφορούν, ιδιαίτερα δε ελέγχει τους από τον ταμία τιθεμένους υπ’ όψιν της πίνακες των κατά τον προηγούμενο πίνακα εισπραχθέντων και δαπανηθέντων, αντίγραφο των οποίων υποβάλλεται στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. Έκτακτα συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο μελών αυτής. β. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον τεσσάρων μελών και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. Εάν μετά πρόσκληση δεν βρεθεί η απαρτία, συνέρχεται μετά δύο ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα παρόντων του Προέδρου απαραίτητα και οσωνδήποτε μελών της, πάντως όμως όχι λιγότερων από δύο και για θέμα όχι άλλου του στην ματαιωθείσα συνεδρίαση ορισθέντος. Οι προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, γίνονται πάντοτε γραπτά.
Άρθρο 9
1.  
  Σύμφωνα με το άρθρο 30, οι Επιτροπές των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων συγκροτούν κάθε χρόνο τακτική Γενική Συνέλευση υπό την προεδρία του Μητροπολίτη ή αντιπροσώπου του, προς εξέταση του συνολικού φιλανθρωπικού έργου και της διοργάνωσής του. Τέτοιες συνελεύσεις μπορούν να συγκροτούνται και έκτακτα όσες φορές υπάρχει ανάγκη στον Πειραιά.
Άρθρο 10
1.  
  Πόροι του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου είναι: α. Ειδικό επίδομα του οικείου Ιερού Ναού, αναγραφόμενο στον προϋπολογισμό του και εγκρινόμενο από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. β. Το προϊόν από περιφορά δίσκου στον οικείο Ιερό Ναό, διενεργούμενης μία φορά, το μήνα, ημέρα Κυριακή, οριζόμενη από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, την ημέρα που γίνεται η περιφορά δίσκου υπέρ του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου δεν γίνεται περιφορά άλλου δίσκου στον Ιερό Ναό για άλλο σκοπό. γ. Οι προαιρετικές, τακτικές και οι έκτακτες εισφορές των πιστών. δ. Δωρεές, επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα. ε. Ποσοστό από τα έσοδα του ετήσιου Εράνου «της ημέρας της αγάπης». στ. Τυχόν βοήθεια του Δημοσίου ή άλλου Συλλόγου ή οργανισμού. ζ. Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από κάθε νόμιμη πηγή.
Άρθρο 11
1.  
  Οι εισπράξεις του δίσκου πρέπει να καταμετρούνται αμέσως, να συντάσσεται πρακτικό καταμέτρησης και το ποσό να παραδίδεται στον ταμία για την έκδοση διπλότυπης απόδειξης εισαγωγής στο ταμείο
Άρθρο 12
1.  
  Εάν σε κάποια Ενορία υπάρχει φιλανθρωπικό Σωματείο ή Ίδρυμα αναγνωρισμένο, μπορεί να γίνεται με αυτό συνεργασία για αποτελεσματικότερη περίθαλψη των οικονομικά αδυνάτων
Άρθρο 13
1.  
  Οι πόροι των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων διατίθενται: α. Για την υλική ενίσχυση φτωχών και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και ατόμων, κατοίκων μόνον της οικείας ενορίας. β. Για την ενίσχυση των διαφόρων ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως. γ. Για την αποφυλάκιση ενοριτών. δ. Για την αφορά φαρμάκων ασθενών της ενορίας και την οικονομική ενίσχυσή τους. ε. Για την προικοδότηση άπορων κοριτσιών της ενορίας. στ. Από τα χρηματικά έσοδα του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου, ποσοστό 5% ανά τρίμηνο, κατατίθεται στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, εκδιδομένου κάθε φορά του σχετικού γραμμάτιου είσπραξης.
Άρθρο 14
1.  
  Η απορία κάθε φτωχού πρέπει να εξακριβώνεται όσο είναι δυνατό αυστηρά και μετά να γίνεται εγγραφή αυτού σε ειδικό βιβλίο με τη διεύθυνση κάθε ενός
Άρθρο 15
1.  
  Περί της ανάγκης της γενικής ή σε ειδική περίπτωση παροχής βοήθειας σε χρήμα ή σε είδη αποφασίζει η Επιτροπή με σχετική πλειοψηφία εφαρμοζομένων των περί απαρτίας κ.λπ. διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος. Κατόπιν της αποφάσεως αυτής ο ταμίας ενεργεί την πληρωμή βάσει εντολών του Προέδρου που αναγράφουν το επώνυμο του βοηθούμενου, τη διεύθυνση της κατοικίας του και το ποσό του βοηθήματος και αφού πάρει σχετικές αποδείξεις από τους βοηθούμενους.
Άρθρο 16
1.  
  Η χρηματική περιουσία κάθε Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου που υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. πρέπει να κατατίθεται επ’ ονόματι του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλην Τράπεζα με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Για κάθε ανάληψη απαιτείται απόφαση της Ενοριακής Φιλόπτωχης Επιτροπής, κυρωμένη από την Ιερά Μητρόπολη.
Άρθρο 17
1.  
  α. Το οικονομικό έτος των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. β. Στο τέλος του έτους συντάσσεται απολογισμός, ελέγχεται και εγκρίνεται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και υποβάλλεται προς έγκριση μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ Κεντρική Οργάνωση Διοίκηση και εκπροσώπηση του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.
Άρθρο 18
1.  
  Όλα τα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία διοικούνται και εκπροσωπούνται από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο που εδρεύει στον Πειραιά και στην Ιερά Μητρόπολη
Άρθρο 19
1.  
  α. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Μητροπολίτη Πειραιώς ως Πρόεδρο, δύο κληρικούς και δύο λαϊκούς, μη αποκλειομένων και γυναικών ως μελών, όλων επιλεγόμενων με την απαιτούμενη προσοχή από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος. β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, τα μέλη δε τούτου διορίζονται με πράξη του Μητροπολίτη Πειραιώς, ο οποίος μπορεί να διορίσει το ίδιο πρόσωπο σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για περισσότερες της μίας πενταετίας. γ. Κάθε μέλος που εκλείπει ή παραιτείται, αντικαθίσταται από τον Μητροπολίτη Πειραιώς. Επίσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αντικατασταθεί μέλος αυτού και πριν τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 20
1.  
  α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσληση του Προέδρου ή με έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών, που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν την σύγκληση του Συμβουλίου. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. γ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου. δ. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη και παράνομη, αν σε αυτή δεν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εγγράφως εξουσιοδοτούμενος από τον Προέδρο. ε. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και υπογράφονται από τα παριστάμενα κατά την ανάγνωση μέλη. στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει μεταξύ των κληρικών μελών του τον Αντιπρόεδρο και στην συνέχεια τον Ταμία του Ιδρύματος. Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, χωρίς αποζημίωση, σε κάποιο από τα μέλη ή τους υπαλλήλους του Μητροπολιτικού γραφείου, οριζόμενου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς.
Άρθρο 21
1.  
  Το Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την οργάνωση. Ειδικότερα: α. Ασκεί δια του Προέδρου ή οποιουδήποτε από τα μέλη του επί των ενοριακών Ταμείων εποπτεία. β. Αναθέτει τον έλεγχο των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων σε ειδικούς ελεγκτές. γ. Μελετά και αποφασίζει διάφορα μέτρα υπέρ της υλικής ενίσχυσης και ευόδωσης του σκοπού του. δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων. ε. Ορίζει από τα μέλη του Εξελεγκτική Επιτροπή του Ετήσιου απολογισμού του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. Περί Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 22
1.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, όπως και τα ενοριακά, σε όλες τις έννομες σχέσεις τους και έναντι κάθε αρχής. Καθορίζει τις εργασίες του Συμβουλίου και υπογράφει την σχετική αλληλογραφία. Ασκεί εποπτεία στα Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία. Λύνει διαιτητικά κάθε ανωμαλία ή διαφορά μεταξύ των μελών των Φιλόπτωχων Ενοριακών Επιτροπών, που μπορεί να διαπράξει την αρμονική μεταξύ αυτών συνεργασία. Περί Αντιπροέδρου.
Άρθρο 23
1.  
  Τον Πρόεδρο όταν λείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του ή ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, εξουσιοδοτούμενος ο καθένας με έγγραφο κάθε φορά από τον Πρόεδρο. Περί Λογιστικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 24
1.  
  α. Η λογιστική του Ταμείου υπηρεσία διεξάγεται από υπάλληλο οριζόμενο από τον Μητροπολίτη, μπορεί όμως να επιτελείται και από τον Ταμία αν υπάρχει ή ανάλογη κατάρτιση αυτού. β. Ο λογιστής ή ο ταμίας εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, τα οποία προσυπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, τα γραμμάτια είσπραξης και τηρεί τα σχετικά λογιστικά βιβλία. Περί Ελεγκτή και ειδικού Ταμία.
Άρθρο 25
1.  
  α. Ελεγκτής Σύμβουλος δεν υπάρχει, εκτός αν ορισθεί με απόφαση του Μητροπολίτη ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισθεί και η ανάλογη αρμοδιότητά του. β. Η ημερήσια κίνηση του ταμείου, εισπράξεις, δαπάνες κ.λπ. μπορεί να ανατεθεί σε ειδικό Ταμία με αποζημίωση που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. γ. Ο ειδικός Ταμία ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, τηρώντας ιδιαίτερο βιβλίο ταμείου με τα παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά τους. δ. Ο ειδικός Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του ανάλογο χρηματικό ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του ταμείου, τα δε περισσεύματα πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα σε τραπεζικούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου. ε. Για κάθε ανάληψη χρημάτων απαιτείται απόφαση και έγκριση του Προέδρου του Ιδρύματος.
Άρθρο 26
1.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, αν κριθεί σκόπιμο, να ανατεθεί η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου εν μέρει ή συνολικά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη Τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ Πόροι Γενικού Φιλόπτωχου και διάθεσή τους.
Άρθρο 27 "Πόροι του Γενικού Φιλόπτωχου"
1.  
  Ταμείου είναι: α. Τα στους ετήσιους προϋπολογισμούς των Ιερών Μονών και ενοριακών Ναών της Μητρόπολης αναγραφόμενα κονδύλια. β. Ποσοστό 5% από τις σε χρήμα μηνιαίες προσόδους κάθε Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου. γ. Επιχορηγήσεις από τον Μητροπολίτη. δ. Προαιρετικές εισφορές και δωρεές διάφορων Φιλανθρωπικών οργανώσεων ή φιλανθρώπων και τα από την «ημέρα των πτωχών» ποσοστά 35%.
Άρθρο 28
1.  
  Οι πόροι του ιδρύματος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως λεπτομερώς στο άρθρο 2 αναγράφονται
Άρθρο 29
1.  
  Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη του την εξακρίβωση της αλήθειας των ισχυρισμών αυτού που ζητεί την βοήθεια. Το ίδιο μπορεί να διενεργηθεί από τα μέλη του οικείου Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου ή από Κοινωνικούς Λειτουργούς της Ιεράς Μητροπόλεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ Γενικές Συνελεύσεις Λογοδοσία.
Άρθρο 30
1.  
  Η Γενική Συνέλευση του ιδρύματος συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο κατά μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, έκτακτα δε με απόφαση του Πορέδρου Μητροπολίτη. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος αναφέρεται σε απολογισμό του γενικού έργου που επιτετλέσθηκε κατά το περασμένο έτος και διαγράφονται οι προοπτικές για το επόμενο.
Άρθρο 31
1.  
  Μετά τη διενέργεια του ετήσιου εράνου αγάπης και μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, υποβάλλεται απολογισμός στην χορηγήσασα την άδεια Κρατική Αρχή, υπογραφόμενος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ~ Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 32
1.  
  Κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα οργανισμό, επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου προς επίλυσή του
Άρθρο 33
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος, η περιουσία του περιέχεται σε κάποιο από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο καθορίζεται από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 108 και 110 του Αστικού Κώδικος.
 • Τη διάταξη του άρθορυ μόνου του Β. Δ/τος 110/1963 (ΦΕΚ 20/63 τ.Α~) περί συστάσεως Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
 • Τις από 3.10.96 και 26.7.98 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ιδρύματος για την τροποποίηση του καταστατικού του.
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ.Α~), η οποία προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τ.Α~).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/110 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία