ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0007-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (Α 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επέκταση διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2530/1997"
1.  
    Οι διατάξεις της παραγράφου 1, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3, του εδαφίου αα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, του εδαφίου αα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, των περιπτώσεων ε΄, στ΄ , η΄ και θ΄ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 επεκτείνονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του οποίου τα προσόντα, οι βαθμίδες και οι διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Οργανισμού του Ινστιτούτου αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3594/ 22.10.1998 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του εν λόγω Ινστιτούτου (Β 1155), αντιστοιχούν στις οικείες διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1514/1985.
2.  
    Οι διαφορές αποδοχών μεταξύ του παλαιού και του νέου μισθολογίου θα καταβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2530/1997.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1.9.1997, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 και το άρθρο 27 του ν. 2530/1997. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 17 και του άρθρου 27 του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α 218). β) Του ν. 4160/1929 «περί κυρώσεως του από 11 Μαΐου 1929 Ν. Διατάγματος «περί συστάσεως του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου» (Α 198). γ) Των άρθρων 15 και 16 του Οργανισμού του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3594/22.10.1998 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του εν λόγω Ινστιτούτου (Β 1155). δ) Των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α 13). ε) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 12.600.000 δρχ. για το χρονικό διάστημα από 1.9.1997 μέχρι 31.12.1997 και 73.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος και για το χρονικό διάστημα από 1.9.1997 μέχρι 31.12.1997 από πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του πιο πάνω Ινστιτούτου έτους 1998 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 0211, 0212, 0221, 0224, 0227, 0234, 0238, 0255Α, 0269 και 0521 και για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη από πιστώσεις που έχει προβλεφθεί να εγγραφούν στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των επομένων οικονομικών ετών.
  • Τις αριθμ. 418/1998 και 1/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία