ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης"
1.  
  Η υπεύθυνη δήλωση των ετεροδημοτών που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999, στον τόπο διαμονής τους πρέπει να περιέχει: α) Όλα τα στοιχεία εγγραφής του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτά προκύπτουν από το εκλογικό βιβλιάριο. β) Το όνομα της μητέρας, την ημερομηνία γέννησης (ημ., μην., έτος) και το γένος (μόνο για γυναίκες με εκλογικό βιβλιάριο στο επώνυμο συζύγου). γ) Τη σημερινή μόνιμη ή προσωρινή διαμονή ήτοι: Νομό, Δήμο ή Κοινότητα, Ενορία, οδό και αριθμό, όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό δικαίμωμα ο/η εκλογέας. Η ίδια δήλωση πρέπει αν περιλαμβάνει ότι δεν έχει στερηθεί ο δηλών του δικαιώματος του εκλέγειν.
Άρθρο 2 "Προθεσμία και τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης"
1.  
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Ετεροδημοτών υποβάλλονται στον Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας ή το Νομάρχη διμονής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου ένατου του Ν. 2196/1994, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και την 31η Μαρτίου 1999. Δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί πριν από την έκδοση του παρόντος διατάγματος αλλά πάντως μετά την 1η Μαρτίου 1999 θεωρούνται εμπρόθεσμες.
2.  
  Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται είτε από τον ίδιο τον εκλογέα είτε από άλλο πρόσωπο της επιλογής του, νομίμως εξουσιοδοτουμένου προς τούτο. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου ένατου του Ν. 2196/1994 φωτοαντίγραφο εκλογικού βιβλιαρίου.
Άρθρο 3 "Στοιχεία ειδικών εκλογικών καταλόγων Ετεροδημοτών και δημοσίευση αυτών"
1.  
  Οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι Ετεροδημοτών που πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999, στον τόπο διαμονής τους, συντάσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά Δήμο ή Κοινότητα ή Ενορία, κατά περίπτωση και περιέχουν τα εξής στοιχεία:
 1. Τον τίτλο:
 2. «Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου - Κοινότητας - Ενορίας, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
 3. Τους υπότιτλους «Εκλογές 13 Ιουνίου 1999»
 4. Σε κάθετες στήλες:
 5. (1) Τον αύξοντα αριθμό (2) Τον ειδικό αύξοντα αριθμό (3) Το επώνυμο (4) Το όνομα (5) Το όνομα πατέρα (6) Το όνομα συζύγου (εφ’ όσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα) (7) Το έτος γέννησης (8) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (Ενορία - Δήμο ή Κοινότητα - Νομό) (9) Τον τόπο διαμονής (Νομό - Δήμο - Κοινότητα - Ενορία δ/νση κατοικίας), όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα
2.  
  Οι παραπάνω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι, ετεροδημοτών δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων:
 1. Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Τριάντα οκτώ (38) ημέρες πριν από την ημέαρα της ψηφοροφίας
 2. Της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τριάντα δύο (32) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας
Άρθρο 4 "Ενστάσεις και οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων"
1.  
  Οι ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων Ετεροδημοτών ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών το αργότερο την 28 ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και εκδικάζονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής τους. Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.  
  Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών μεταβιβάζεται αμέσως από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με ΤΕΛΕΞ ή ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ή ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η οποία αμέσως τις διαβιβάζει στο Εφετείο Αθηνών. Την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων τα πρωτότυπα αυτών στέλνονται με το ταχύτερο μέσο ή με υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (Δ/νση Εκλογών), το οποίο τα αποστέλλει αμέσως στο Εφετείο Αθηνών.
3.  
  Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων ογδόου και ένατου του Ν. 2196/1994 και του παρόντος διατάγματος. Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, εκλογέα που έχει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου ένατου του ίδου Νόμου δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος των διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών.
4.  
  Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών κοινοποιούνται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία τις γνωστοποιεί στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για να επιφέρουν τις αναγαίες διορθώσεις
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσηςαναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 4 του Ν. 2196/1994 «Κύρωση της 93/81 ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του ΠΔ 353/1993 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α~).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί και θα βαρύνει τον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Την υπ’ αριθ. 78/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,