«Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μέλη τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων"
1.  
  Η τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού αποτελείται υποχρεωτικά από όλους τους δήμους και τις κοινότητες του νομού
Άρθρο 2 "Όργανα Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Όργανα των ΤΕΔΚ είναι:"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο
3.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή
4.  
  Ο Πρόεδρος
5.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 3 "Γενική Συνέλευση ΤΕΔΚ"
1.  
  Η γενική συνέλευση των ΤΕΔΚ αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών των ΤΕΔΚ, οι οποίοι είναι οι εξής: α) οι δήμαρχοι. β) οι πρόεδροι κοινοτήτων. γ) εκπρόσωποι των δήμων του νομού (δημοτικοί σύμβουλοι), ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε δημοτικού συμβουλίου ως εξής: -Δημοτικά Συμβούλια με έντεκα (11) και δεκατρία (13) μέλη, εκπροσωπούνται με τρεις (3) εκπροσώπους. Από αυτούς οι δύο (2) προέρχονται απ’τον επιτυχόντα στις δημοτικές εκλογές συνδυασμό και ο ένας (1) από τους άλλους συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. -Δημοτικά Συμβούλια με δεκαπέντε (15), έως και είκοσι πέντε (25) μέλη, εκπροσωπούνται με πέντε (5) εκπροσώπους. Από αυτούς τρεις (3) προέρχονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό και δύο (2) από τους άλλους συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. - Δημοτικά Συμβούλια με είκοσι επτά (27) μέλη και άνω, εκπροσωπούνται με επτά (7) εκπροσώπους. Από αυτούς τέσσερις (4) προέρχονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό και τρεις (3) από τους άλλους συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου. ε) Η θητεία των ως άνω εκπροσώπων διαρκεί όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο.
Άρθρο 4 "Διοικητικό Συμβούλιο ΤΕΔΚ"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ε.Δ.Κ. αποτελείται από Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους αφενός, και από Προέδρους Κοινοτήτων και κοινοτικούς συμβούλους αφετέρου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Τ.Ε.Δ.Κ. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης μέχρι και εκατόν είκοσι (120) εκλέγουν επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι τέσσερις (4) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν είκοσι ένα (121) ως και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εκλέγουν εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι έξι (6) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν εβδομήντα έξι (176) έως και διακόσια σαράντα (240) εκλέγουν δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι οκτώ (8) είναι Δήμαρχοι και οι πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από διακόσια σαράντα ένα (241) και άνω εκλέγουν δεκαεπταμελές (Πμελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δέκα (10) είναι Δήμαρχοι και οι επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης εκλέγουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαέξι (16) είναι Δήμαρχοι και οι εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι .
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΤΕΔΚ αποτελείται από Δημάρχους, αφενός και από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Κοινοτήτων, αφετέρου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των ΤΕΔΚ. - Οι ΤΕΔΚ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης μέχρι και εβδομήντα εννέα (79) εκλέγουν επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο. Από αυτούς οι τέσσερις (4) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων. - Οι ΤΕΔΚ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από ογδόντα (80) έως και εκατόν εννέα (109) εκλέγουν εννεαμελές (9μελές) διοικητικό συμβούλιο. Από αυτούς οι έξι (6) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων. - Οι ΤΕΔΚ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν δέκα (110) έως και εκατόν τριάντα εννέα (139) εκλέγουν δεκατριμελές (13μελές) διοικητικό συμβούλιο. Από αυτούς οι οκτώ (8) είναι δήμαρχοι και οι πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων. - Οι ΤΕΔΚ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν σαράντα (140) και άνω εκλέγουν δεκαεπταμελές (17μελές) διοικητικό συμβούλιο. Από αυτούς οι δέκα (10) είναι δήμαρχοι και οι επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων. - Οι ΤΕΔΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης εκλέγουν εικοσιπενταμελές (25) διοικητικό συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαέξι (16) είναι δήμαρχοι και οι εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων.
2.  
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΤΕΔΚ διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 5 "Εκτελεστική Επιτροπή"
1.  
  Στις ΤΕΔΚ με αριθμό μελών διοικητικού συμβουλίου ίσον ή μεγαλύτερο από δέκα επτά (17), εκλέγεται πενταμελής (5μελής) Εκτελεστική Επιτροπή
2.  
  Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΕΔΚ, είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής
3.  
  Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των ΤΕΔΚ διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο
Άρθρο 6 "Πρόεδρος ΤΕΔΚ"
1.  
  Πρόεδρος της ΤΕΔΚ είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Άρθρο 7 "Εποπτικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη για τις ΤΕΔΚ με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης έως και εκατόν τριάντα εννέα (139) και από πέντε μέλη για τις ΤΕΔΚ με εκατόν σαράντα (140) και πλέον μέλη στη Γενική τους Συνέλευση. Η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
2.  
  Η ιδιότητα μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ΤΕΔΚ αποκλείεται για το ίδιο πρόσωπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΔΚ.
Άρθρο 8 "Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ"
1.  
  Μέχρι 16ης Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου και της δημαρχιακής επιτροπής, εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ με μυστική ψηφοφορία
2.  
  Ο επιτυχών συνδυασμός σε κάθε δημοτικό συμβούλιο εκλέγει εκπροσώπους μεταξύ των μελών του και σύμφωνα με τον αριθμό που του αναλογεί βάσει του άρθρου τρία (3) του παρόντος
3.  
  Οι επιλαχόντες συνδυασμοί σε κάθε δημοτικό συμβούλιο εκλέγουν μεταξύ των μελών αυτών τους εκπροσώπους που τους αναλογούν σύμφωνα με το άρθρο τρία (3) του παρόντος
4.  
  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και ακολούθως γίνεται κατάρτιση των δύο ψηφοδελτίων
5.  
  Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι του αριθμού των εκπροσώπων που εκλέγονται, αντιστοίχως, ανά κατηγορία επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών
6.  
  Εκλέγονται κατά σειρά όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους
7.  
  Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων
8.  
  Μετά τους επιτυχόντες, και κατά τη σειρά προτίμησης, οι λοιποί υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες
9.  
  Οι επιλαχόντες και κατά τη σειρά επιλογής τους καταλαμβάνουν τη θέση των μελών της αντίστοιχης κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ, εφ’όσον αυτά για οποιονδήποτε λόγο πάψουν να είναι μέλη αυτής
10.  
  Σε δήμους που υπάρχει μόνο επιτυχών συνδυασμός, αυτός εκλέγει όλους τους αντιπροσώπους που αναλογούν σύμφωνα με τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και το άρθρο τρία (3) του παρόντος
11.  
  Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, για τη γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ, οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται
Άρθρο 9 "Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΔΚ"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται γι’αυτό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του Δημάρχου της Πρωτεύουσας του Νομού και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
2.  
  Η πρόσκληση, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, προς τους εκπροσώπους των Δήμων, τους Δημάρχους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή, στους Δημάρχους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων. Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να επιδώσουν, με απόδειξη, αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του Δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ.
3.  
  Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημερήσια διάταξη η οποία κατά σειρά περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω θέματα: α) διαπίστωση απαρτίας, β) εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, γ) εκλογή Διοικητικού συμβουλίου, και εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες, Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να απασχολήσουν και άλλα θέματα τα οποία προστίθενται στην ημερήσια διάταξη πριν από την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, με απόφαση τουλάχιστον της σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί αμέσως εκλογή τριμελούς προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Άλλως προεδρεύει ο προσκαλών τη Γενική Συνέλευση.
4.  
  Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης φροντίζει για την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και για την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ.
5.  
  Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή και μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει οπωσδήποτε υποψηφίους και από τις δύο κατηγορίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ. Δηλαδή, υποψηφίους δημάρχους και αντίστοιχα υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους η προέδρους κοινοτήτων. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό υποψηφίων δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων, που αντιστοιχούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’όσον προκύπτει.
6.  
  Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού εφ’όσον υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των υποψηφίων μελών δημάρχων και ακολούθως των δημοτικών συμβούλων ή προέδρων κοινοτήτων. Ο μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει γραπτή δήλωση με την οποία γνωστοποιεί την υποψηφιότητά του.
7.  
  Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται με φροντίδα των υπηρεσιών της ΤΕΔΚ τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος στη Γενική Συνέλευση, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
8.  
  Ο εκπρόσωπος που ψηφίζει, εκφράζει ανά κατηγορία την προτίμησή του σε υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων, από την κατηγορία των δημάρχων και αντίστοιχα μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων, από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων ή προέδρων κοινοτήτων
9.  
  Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΤΕΔΚ και ο πλησιέστερος προς το πηλίκον ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκον είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού, με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
10.  
  Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς που έλαβαν τουλάχιστον μία έδρα, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων του ενός συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
11.  
  Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά, σύμφωνα με τη διαδικασία της επομένης παραγράφου 12 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος που δεν έχει εκλεγεί και έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από άλλους μεμονωμένους υποψήφιους και αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός μεμονωμένος υποψήφιος, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του πρώτου σε έδρες συνδυασμού, της αντίστοιχης κατηγορίας. Αν δεν υπάρχει την έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού της αντίστοιχης κατηγορίας κ.ο.κ.
12.  
  Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό, των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ, ακολουθείται η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας συνδυασμός για την ανάδειξη μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε ΤΕΔΚ συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 2. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού
 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
 4. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ’αυτόν, είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων, από κάθε κατηγορία μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ.
 5. Αν είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και ένας επί πλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων ή των προέδρων κοινοτήτων.
 6. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά συνδυασμό πριν από εκείνο που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
 7. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία.
 8. Αν είναι περιττός εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των δημάρχων.
 9. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό.
 10. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ.
 11. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγουμένης περίπτωσης γ της παρούσης παραγράφου
 12. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνον μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε οι επιτυχόντες, καταλαμβάνουν τις έδρες που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή προέδρων κοινοτήτων.
 13. Σε τέτοια περίπτωση και όταν μένουν κενές έδρες του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ, επειδή μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές στην ΤΕΔΚ επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες υποψηφιότητες, δηλαδή συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι.
13.  
  Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο τέσσερα (4) του παρόντος, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που λείπει
Άρθρο 10 "Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου"
1.  
  Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο εκλέγονται με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά επωνύμου.
2.  
  Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους μέχρι προς τρεις υποψήφιους για τα πενταμελή και μέχρι δύο για τα τριμελή εποπτικά συμβούλια. Οι εκλεγέντες για το εποπτικό συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3.  
  Οι τρεις ή αναλόγως οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, συγκροτούν το εποπτικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 11 "Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα και Εκτελεστικής Επιτροπής ΤΕΔΚ"
1.  
  Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Συμβούλου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διαφορετικών συνδυασμών, εκείνου που προέρχεται από μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, τούτο συγκαλείται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής σύμβουλο του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού κ.ο.κ. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.  
  Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΤΕΔΚ, καθώς και όπου απαιτείται ο ορισμός των εκπροσώπων της ΤΕΔΚ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ
3.  
  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ εκλέγεται μεταξύ των μελών αυτού, με μυστική ψηφοφορία ο υποψήφιος που κατά την πρώτη ψηφοφορία, συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% συν 1 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα, ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλο συνυποψήφιο.
4.  
  Σε περίπτωση ισοψηφίας, πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ. Σε περίπτωση, ισοψηφίας συνδυασμών διενεργείται κλήρωση.
5.  
  Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται διαδοχικά στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της ΤΕΔΚ
6.  
  Τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκλέγονται στην ίδια συνεδρίαση μετά την εκλογή του προεδρείου, μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας εκλογής του προέδρου
Άρθρο 12 "Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου"
1.  
  Εποπτικού Συμβουλίου Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το εποπτικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Το εποπτικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο λάβουν ίσον αριθμό ψήφων ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΔΚ.
Άρθρο 13 "Γενική Συνέλευση, Συνέδρια, Λειτουργία, Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ σε ετήσιο τακτικό συνέδριο
2.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού
3.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τις εκατό (30%) των νομίμων εκπροσώπων.
5.  
  Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής
6.  
  Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται με φροντίδα και ευθύνη του Γραμματέα της ΤΕΔΚ
7.  
  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της
8.  
  Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΤΕΔΚ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της γενικής συνέλευσης της οικείας ΤΕΔΚ.
Άρθρο 14 "Διοικητικό Συμβούλιο-Λειτουργία, Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΤΕΔΚ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της ΤΕΔΚ ή σε άλλη πόλη του νομού ύστερα από σχετική απόφασή του.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από το 30% (το κλάσμα προς τον μεγαλύτερο ακέραιο) τουλάχιστον των μελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν
3.  
  Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το 40% των μελών του (το κλάσμα προς τον μεγαλύτερο ακέραιο).
4.  
  Το συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
5.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΤΕΔΚ. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΤΕΔΚ.
7.  
  Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΤΕΔΚ. Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς ή άλλους σχετικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την έρευνα και την μελέτη ζητημάτων που αφορούν την ΤΕΔΚ και τους Ο.Τ.Α. του νομού.
8.  
  Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων της ΤΕΔΚ
9.  
  Ορίζει τους εκπροσώπους της ΤΕΔΚ σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10.  
  Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων κλπ. οργάνων και των υπαλλήλων της ΤΕΔΚ.
11.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΤΕΔΚ
12.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητές του, ή αρμοδιότητες του προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΤΕΔΚ και τους κανονισμούς
Άρθρο 15 "Εκτελεστική Επιτροπή-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΤΕΔΚ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΤΕΔΚ ή σε άλλη πόλη του νομού ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της. Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
3.  
  Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Γραμματέας
5.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΤΕΔΚ και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση
6.  
  Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο
7.  
  Με κανονισμό που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και η λειτουργία της
Άρθρο 16 "Πρόεδρος της ΤΕΔΚ -αρμοδιότητες-αναπλήρωση-εκλογή νέου Προέδρου 1.- Πρόεδρος της ΤΕΔΚ, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής. 2.- Ο Πρόέδρος: α. Εκπροσωπεί την ΤΕΔΚ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή κα [...]"
3.  
  Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
4.  
  Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
5.  
  Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.
Άρθρο 17 "Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου - αρμοδιότητες"
1.  
  Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
 1. Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου της ΤΕΔΚ και τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων αυτής τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
 2. Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΤΕΔΚ και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο
 3. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Τον Γραμματέα του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.
Άρθρο 18 "Εποπτικό Συμβούλιο-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες, καθώς και όταν οι ανάγκες της ΤΕΔΚ το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου του. Το Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Επί τριμελών εποπτικών συμβουλίων απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη:.
2.  
  Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στις αποφάσεις καταχωρίζεται υποχρεωτικά και η γνώμη-άποψη της μειοψηφίας.
3.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΤΕΔΚ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η τυχόν υπάρχουσα γνώμη-άποψη της μειοψηφίας.
4.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται αμέσως να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τακτοποίηση των τυχόν αναγραφομένων σ’αυτήν παραλείψεων ή παροχή των απαιτούμενων τυχόν διευκρινίσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο, με τεκμηρίωση των απόψεών του ως προς το ορθό και νόμιμο των γενομένων δαπανών
5.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που ασκεί την εποπτεία στην ΤΕΔΚ και προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει σχετικά
6.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού της ΤΕΔΚ ο οποίος τίθεται υπόψη του πριν αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου συνοδεύει τον απολογισμό που αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 19 "Οργάνωση-Κανονισμοί"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ συστήνει επιτροπές, από μέλη και μη μέλη του, για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των Ο.Τ.Α.,και την οργάνωση των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς μελέτη και επεξεργασία θέματα, τον χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισμάτων ή μελετών τα όργανα παραλαβής αυτών καθώς και την αποζημίωση των μελών της κάθε επιτροπής και της γραμματείας αυτής.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συντάσσει και ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τους Κανονισμούς της ΤΕΔΚ: - Τον κανονισμό του προσωπικού. - Τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. - Τον κανονισμό λειτουργίας της εκτελεστικής επιτροπής - Τον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου. - Τον κανονισμό προμηθειών. - Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός προσωπικού εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ - ΚΕΔΚΕ.
Άρθρο 20 "Μέλη"
1.  
  Μέλη της ΚΕΔΚΕ είναι υποχρεωτικά όλες οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων των νομών, οι οποίες συμμετέχουν στα όργανα αυτής με τους νόμιμους εκπροσώπους τους
Άρθρο 21 "Όργανα ΚΕΔΚΕ Όργανα της ΚΕΔΚΕ είναι:"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο
3.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή
4.  
  Ο Πρόεδρος
5.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 22 "Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ αποτελείται από τους εκπροσώπους όλων των ΤΕΔΚ της χώρας οι οποίοι είναι συνολικά 500. Οι εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ προέρχονται από τους εκπροσώπους των ΟΤΑ κάθε νομού στη γενική συνέλευση των ΤΕΔΚ. Οι εκπρόσωποι αυτοί προέρχονται από κάθε ΤΕΔΚ αναλόγως του αριθμού των μελών της Γενικής Συνέλευσής της. α).- Ο αριθμός των μελών της Γενικής Συνέλευσης κάθε ΤΕΔΚ πολλαπλασιάζεται επι τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ (δηλαδή 500) και ο αριθμός που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό του συνόλου των μελών κάθε Γενικής Συνέλευσης όλων των ΤΕΔΚ της χώρας. β).- Το ακέραιο μέρος της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των εκπροσώπων που αντιστοιχεί σε κάθε ΤΕΔΚ, για την Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ κατά την πρώτη φάση. γ).- Ακολούθως ένας επί πλέον εκπρόσωπος προστίθεται σε κάθε ΤΕΔΚ που εμφανίζει μεγαλύτερο κατά σειρά υπόλοιπο, μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων, δηλαδή των 500.
2.  
  Για τον ακριβή αριθμό των εκπροσώπων της κάθε ΤΕΔΚ που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ, οι υπηρεσίες της ΚΕΔΚΕ με ευθύνη του προϊσταμένου αυτών συντάσσουν σχετικό κατάλογο και ενημερώνουν σχετικά μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, όλες τις ΤΕΔΚ
3.  
  Οι Δήμαρχοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν ως μέλη στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ αυτοδικαίως και αντίστοιχα μειώνεται ο αριθμός των εκπροσώπων της σχετικής κατηγορίας της ΤΕΔΚ στην οποία ανήκουν
4.  
  Οι εκπρόσωποι που αναλογούν σε κάθε ΤΕΔΚ για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ εφ’όσον ο αριθμός αυτών είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ κατά την ημέρα συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ σε σώμα από το διοικητικό συμβούλιο. Εφ’όσον ο αριθμός των εκπροσώπων είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου τότε συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ κατά την ψηφοφορία ανάδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αναλογικά και σύμφωνα με τις έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό.
5.  
  Για την εκλογή των επιπλέον αυτών μελών οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν υποψηφίους μέχρι του αριθμού των μελών που πρέπει να εκλεγούν. Οι επιπλέον του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ μπορούν να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων.
6.  
  Εκλέγονται ως εκπρόσωποι όσοι λάβουν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους και καταλαμβάνουν τις έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9-11 του παρόντος. Οι υπόλοιποι αποτελούν επιλαχόντες σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
7.  
  Η θητεία των ανωτέρω διαρκεί καθ’όλη τη δημοτική περίοδο
Άρθρο 23 "Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΔΚΕ 1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ αποτελείται από 31 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού. Εξ αυτών οι δέκα εννέα (19) είναι Δήμαρχοι και οι δώδεκα (12) είναι δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων."
2.  
  Η θητεία του διαρκεί καθ’όλη τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση του νεου διοικητικού συμβουλίου
3.  
  Ο δήμαρχος Αθηναίων, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ αυτοδικαίως και συνυπολογίζεται στο σύνολο των 31 μελών και στον αριθμό των 19 δημάρχων
Άρθρο 24 "Εκτελεστική Επιτροπή ΚΕΔΚΕ"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΚΕ αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, περιλαμβανομένου και του Προέδρου αυτής. Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, οι δύο Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας. Τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη της είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των ανωτέρω διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.
Άρθρο 25 "Πρόεδρος"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και της εκτελεστικής επιτροπής και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Άρθρο 26 "Εποπτικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ μεταξύ των εκπροσώπων των ΤΕΔΚ για όλη τη δημοτική περίοδο. Αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΕΔΚΕ.
Άρθρο 27 "Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται γι’αυτό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, του δημάρχου μέλους της Γενικής συνέλευσης του αμέσως μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου του ιδίου νομού, το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου
2.  
  Η πρόσκληση κοινοποιείται με φροντίδα των υπηρεσιών της ΚΕΔΚΕ σ’όλες τις ΤΕΔΚ της χώρας. Σ’αυτή περιλαμβάνεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
3.  
  Η ημερήσια διάταξη είναι:
 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Εκλογή πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής
 3. Εκλογή διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου
4.  
  Τη Γενική Συνέλευση μπορεί να την απασχολήσουν και άλλα θέματα τα οποία προστίθενται στην ημερήσια διάταξη πριν από την εκλογή εφορευτικής επιτροπής με απόφαση τουλάχιστον της σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί αμέσως η εκλογή επταμελούς προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Άλλως προεδρεύει ο προσκαλών την Γενική Συνέλευση. 5.- Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι είκοσι τρεις (23) υποψηφίους δημάρχους και μέχρι δεκαέξι (16) υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ή Προέδρους Κοινοτήτων. Κάθε συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει οπωσδήποτε υποψηφίους δημάρχους και αντίστοιχα υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ή Προέδρους Κοινοτήτων, ανάλογα με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ.1 του παρόντος.
6.  
  Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κατά κατηγορίες. Πρώτα γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημάρχων και στη συνέχεια γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημοτικών συμβούλων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Στη δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφονται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
7.  
  Με βάση τις ως άνω δηλώσεις καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Σε κάθε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
8.  
  Ο εκπρόσωπος που ψηφίζει, εκφράζει ανά κατηγορία την προτίμησή του σε υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για δημάρχους και αντίστοιχα μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για δημοτικούς συμβούλους ή Προέδρους Κοινοτήτων
9.  
  Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΚΕΔΚΕ και ο πλησιέστερος προς το πηλίκον ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκον είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο.
10.  
  Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
11.  
  Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος που δεν έχει εκλεγεί και έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από άλλους μεμονωμένους υποψήφιους και αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός μεμονωμένος υποψήφιος τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του πρώτου σε έδρες συνδυασμού της αντίστοιχης κατηγορίας. Αν δεν υπάρχει την έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους αναπληρωματικός του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού της αντίστοιχης κατηγορίας κ.ο.κ.
12.  
  Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό, των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, ακολουθείται η σχετική διαδικασία, ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας συνδυασμός για την ανάδειξη μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 2. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνον ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου, που απέμειναν, οι σύμβουλοι του συνδυασμού
 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
 4. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ’αυτόν, είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων, από κάθε κατηγορία μελών στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ.
 5. Αν είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και ένας επί πλέον από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων ή των προέδρων κοινοτήτων.
 6. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον επόμενο κατά σειρά συνδυασμό μετά από εκείνο που έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
 7. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία.
 8. Αν είναι περιττός εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των δημάρχων.
 9. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους επόμενους μέχρι τον πρώτο συνδυασμό.
 10. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ.
 11. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγουμένης περίπτωσης γ’ της παρούσης παραγράφου
 12. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνον πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε οι επιτυχόντες, καταλαμβάνουν τις έδρες που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου 28 του παρόντος, που ορίζει τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή προέδρων κοινοτήτων, στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ.
 13. Σε τέτοια περίπτωση και όταν μένουν κενές έδρες του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, επειδή μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου στην ΚΕΔΚΕ επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες υποψηφιότητες, δηλαδή συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Άρθρο 28 "Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου"
1.  
  Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστό φάκελο εκλέγονται με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για την εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
2.  
  Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους μέχρι προς τρεις υποψήφιους. Οι εκλεγέντες για το εποπτικό συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
3.  
  Οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το εποπτικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 29 "Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΚΕ."
1.  
  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τούτο συγκαλείται από τον επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο του ιδίου συνδυασμού (πρώτου σε ψήφους). Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α’ Αντιπρόεδρο, μετά τον Β’ Αντιπρόεδρο και στη συνέχεια τον Γενικό Γραμματέα. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.
3.  
  Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκληθεί όπως ορίζει η παράγραφος 1, αυτό συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, τη δεκάτη πέμπτη (15) ημέρα από την ημέρα που εκλέχτηκε, στις δέκα (10) το πρωί στα γραφεία της ΚΕΔΚΕ. Αν ο σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους απουσιάζει προεδρεύει ο αμέσως επόμενος του ίδιου συνδυασμού και αν και αυτός απουσιάζει προεδρεύει του συμβουλίου ο αμέσως επόμενος σε ψήφους σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού και ούτω καθ’εξής.
4.  
  Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο, ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την εικοστή (20ή) ημέρα από την ημέρα που εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3
5.  
  Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα στα μέλη του, τα επτά (7) μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2.
6.  
  Οι υποψηφιότητες για όλα τα αξιώματα του Προεδρείου και της εκτελεστικής επιτροπής υποβάλλονται στον προεδρεύοντα σύμβουλο πριν από την έναρξη της εκλογής και ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα
Άρθρο 30 "Εκλογή Προεδρείου Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΚΕ"
1.  
  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το εποπτικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Το εποπτικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο λάβουν ίσον αριθμό ψήφων ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΕΔΚΕ.
Άρθρο 31 "Γενική Συνέλευση-συνέδρια-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ σε ετήσιο τακτικό συνέδριο
2.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως σε έκτακτα συνέδρια, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού
3.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα όγδοο (1/8) του συνόλου των εκπροσώπων των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον τριάντα τις εκατό (30%) των νομίμων εκπροσώπων.
5.  
  Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής
6.  
  Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται με φροντίδα και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΚΕ
7.  
  Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της
8.  
  Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί την ΚΕΔΚΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 32 "Διοικητικό Συμβούλιο-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΚΕΔΚΕ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της ΚΕΔΚΕ ή σε άλλη πόλη της χώρας ύστερα από σχετική απόφασή του.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από εννέα (9) τουλάχιστον μέλη του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν
3.  
  Το συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το 30% των μελών του (το κλάσμα προς τον μεγαλύτερο ακέραιο).
4.  
  Το συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
5.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Α’ Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Β’ Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την ΚΕΔΚΕ. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΔΚΕ.
7.  
  Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΚΕ, τα οποία συντάσσονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Αναθέτει σε ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς φορείς την έρευνα και την μελέτη ζητημάτων που αφορούν ιδίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
8.  
  Αποφασίζει για τον χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων και συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ
9.  
  Ορίζει τους εκπροσώπους της ΚΕΔΚΕ σε κάθε φύσης όργανα, συμβούλια, επιτροπές, αποστολές κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10.  
  Καθορίζει την αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών του, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων επιτροπών, συμβουλίων κλπ. οργάνων και υπαλλήλων της ΚΕΔΚΕ.
11.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και όλους τους κανονισμούς της ΚΕΔΚΕ
12.  
  Με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε μέλη του αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, το πρόγραμμα δράσης της ΚΕΔΚΕ και τους κανονισμούς
Άρθρο 33 "Εκτελεστική Επιτροπή-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΚΕΔΚΕ. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΚΕΔΚΕ ή σε άλλη πόλη της χώρας ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
2.  
  Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε επτά (7) ημέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόμενη από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της. Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
3.  
  Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν η επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυομένου αυτού ο Α’ Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Β’ Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας
5.  
  Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της ΚΕΔΚΕ και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με κανονισμό που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και η λειτουργία της.
Άρθρο 34 "Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ-αρμοδιότητες-αναπλήρωση-εκλογή νέου Προέδρου"
1.  
  Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής
2.  
  Ο Πρόεδρος
 1. Εκπροσωπεί την ΚΕΔΚΕ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην ΚΕΔΚΕ
 2. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η ΚΕΔΚΕ
 3. Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της ΚΕΔΚΕ
 4. Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν από την καθυστέρηση δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων της ΚΕΔΚΕ, τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ανάλογα.
 5. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή
 6. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
 7. Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί.
 8. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής.
 9. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
 10. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της ΚΕΔΚΕ
 11. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΚΕ
 12. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΚΕΔΚΕ και τις διευθύνει
 13. Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της ΚΕΔΚΕ
 14. Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΚΕΔΚΕ
 15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ ή σε στελέχη του προσωπικού αυτής
3.  
  Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα ασκεί ο Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
4.  
  Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
5.  
  Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Α’ Αντιπρόεδρο αυτού και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή από τον Β’ Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.
Άρθρο 35 "Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου - αρμοδιότητες"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου :
 1. Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου της ΚΕΔΚΕ και τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων αυτής τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
 2. Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΚΕΔΚΕ και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο
 3. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζεται με απόφασή της
Άρθρο 36 "Εποπτικό Συμβούλιο-λειτουργία-αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες, καθώς και όταν οι ανάγκες της ΚΕΔΚΕ το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου του. Το Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
2.  
  Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στις αποφάσεις καταχωρίζεται υποχρεωτικά και η γνώμη-άποψη της μειοψηφίας.
3.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΚΕΔΚΕ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η τυχόν υπάρχουσα γνώμη-άποψη της μειοψηφίας.
4.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται αμέσως να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την τακτοποίηση των τυχόν αναγραφομένων σ’αυτήν παραλείψεων ή παροχή των απαιτούμενων τυχόν διευκρινίσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο, με τεκμηρίωση των απόψεών του ως προς το ορθό και νόμιμο των γενομένων δαπανών
5.  
  Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που ασκεί την εποπτεία στην ΚΕΔΚΕ και προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει σχετικά
6.  
  Το Εποπτικό Συμβούλιο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισμού της ΚΕΔΚΕ ο οποίος τίθεται υπόψη του πριν αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ειδική αυτή έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου συνοδεύει τον απολογισμό που αποστέλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 37 "Οργάνωση-Κανονισμοί"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ συστήνει επιτροπές, από μέλη και μη μέλη του, για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων των Ο.Τ.Α.,και την οργάνωση των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς μελέτη και επεξεργασία θέματα, τον χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισμάτων ή μελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών καθώς και την αποζημίωση των μελών της κάθε επιτροπής και της γραμματείας αυτής.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συντάσσει και ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τους Κανονισμούς της ΚΕΔΚΕ: - Τον κανονισμό του προσωπικού. - Τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. - Τον κανονισμό λειτουργίας και ορισμό αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής. - Τον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου. - Τον κανονισμό προμηθειών. - Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο κανονισμός προσωπικού της ΚΕΔΚΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 38
1.  
  Ανάκληση μελών οργάνων και οργάνων 1.Τα μέλη των οργάνων της ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ, όταν ενεργούν με τρόπο που αντιβαίνει τους σκοπούς και τα καθήκοντα για τα οποία εκλέχτηκαν, μπορούν να ανακληθούν μόνο από τα όργανα από τα οποία εκλέχθηκαν μετά από αιτιολογημένη αίτηση μομφής, την οποία υπογράφουν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του οργάνου που μετέχουν και με απόφαση τουλάχιστον των τριών πέμπτων (3/5) του αριθμού των μελών του οργάνου που τα εξέλεξε. 2.’Οργανα των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ, μπορούν να ανακληθούν για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος, μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του οργάνου που τα εξέλεξε.
Άρθρο 39 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, και 12 του Π.Δ./τος 197/1978, καταργούνται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη με την οποία ρυθμίζονται διαφορετικά τα θέματα του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 40 "1.- Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Π.Δ./τος για τη δημοτική και κοινοτική περίοδο 1999-2002, οι προθεσμίες που αναγραφονται σ’αυτό για την εκλογή όλων των οργάνων των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ αρχίζουν να υπολογίζονται από 22ας Μαρτίου 1999, της χρονο [...]"
3.  
  Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ τις αρμοδιότητές του ασκεί ο υπηρεσιακός Προϊστάμενος αυτής σε ότι αφορά τη διεξαγωγή της τρέχουσας υπηρεσίας και την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμών, των αμοιβών του προσωπικού και των υποχρεωτικών δαπανών του προϋπολογισμού. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9, του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 2683/1999 (Α 19) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»
 • Το Π.Δ. 197/1978 περί «κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος».
 • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά οργανα» (ΦΕΚ Α’ 137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α’ 201).
 • Την αριθμ.8211/8-3-1999 (ΦΕΚ.138/Β/8-3-1999) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη»
 • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α’ του Ν.1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (Α’ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού των Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
 • Την με αριθμό 208/2916/9-12-98 απόφαση-έκφραση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και της όμοιας ορθής επανάληψης αυτής.
 • Τις 2/1999 και 70/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε; ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-03-17 «Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)»
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/51
2007-01-16 Τροποποίηση του π.δ. 48/1999 « Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)» (Α΄ 51).
Τροποποίηση Τύπος
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Τ.Ε.Δ.Κ. αποτελείται από Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους αφενός, και από Προέδρους Κοινοτήτων και κοινοτικούς συμβούλους αφετέρου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Τ.Ε.Δ.Κ. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης μέχρι και εκατόν είκοσι (120) εκλέγουν επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
Από αυτούς οι τέσσερις (4) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι.
Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν είκοσι ένα (121) ως και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) εκλέγουν εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
Από αυτούς οι έξι (6) είναι Δήμαρχοι και οι τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από εκατόν εβδομήντα έξι (176) έως και διακόσια σαράντα (240) εκλέγουν δεκατριαμελές (13μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
Από αυτούς οι οκτώ (8) είναι Δήμαρχοι και οι πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι.
Οι Τ.Ε.Δ.Κ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης από διακόσια σαράντα ένα (241) και άνω εκλέγουν δεκαεπταμελές (Πμελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
Από αυτούς οι δέκα (10) είναι Δήμαρχοι και οι επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι. - Οι Τ.Ε.Δ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης εκλέγουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο.
Από αυτούς οι δεκαέξι (16) είναι Δήμαρχοι και οι εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή κοινοτικοί σύμβουλοι .
Αντικατάσταση
A/2007/8
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/197 1978
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995