Ίδρυση εργαστηρίων στα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στα κατωτέρω τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τα εργαστήρια: (i) «Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών και επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφορίας και φυσικής. (ii) «Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, χρήση λογισμικού), των ηλεκτρικών μετρήσεων (διατάξεις μέτρησης, θεωρία σφαλμάτων, όργανα μέτρησης) των ηλεκτρικών αισθητηρίων (μορφοτροπείς, ανιχνευτές, διατάξεις διεπικοινωνίας με υπολογιστή κλπ) και της παραγωγής/διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκρικές μηχανές, δίκτυα διανομής, συμβατικές γεννήτριες, αιολικές μονάδες, φωτοβολταϊκά στοιχεία κλπ). (iii) «Εργαστήριο Κατασκευής Συστημάτων Λογισμικού» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της κατασκευής συστημάτων λογισμικού. (iν)«Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των σημάτων (ανάλυση και σύνθεση σημάτων και εικόνων, χρήση λογισμικού), με εφαρμογές στη βιομηχανία στην ιατρική και στην πληροφορική. β) Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τα εργαστήρια: (i) «Εργαστήριο Ελέγχου Ευφυών Τεχνολογικών Συστημάτων», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και πρακτικής του ελέγχου ευφυών τεχνολογικών συστημάτων. (ii) «Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα θέματα της θεωρίας και πρακτικής της διοικητικής επιστήμης. (iii) «Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας, της εργασίας και εργονομίας. (iν) «Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Προβλεψης» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάλυσης Δεδομένων, της πρόβλεψης, του μάρκετινγκ και των συστημάτων ποιότητας. (ν) «Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και πρακτικής των συστημάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης. γ) Στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τα εργαστήρια: (i) «Εργαστήριο Τεχνολογίας Κεραμικών και Υάλου» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας των κεραμικών και της υάλου (τεχνολογία παραδοσιακών κεραμικών, πυριμάχων προϊόντων, υάλου, κεραμικών υψηλής τεχνολογίας). (ii) «Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων» το οποίο εξυπηρεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: της εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων (ανάλυση συστημάτων εκσκαφής-φόρτωσης - μεταφοράς και απόθεσης και μελέτη εξορυξιμότητας πετρωμάτων), του σχεδιασμού εκμεταλλεύσεων ορυκτών πόρων με έμφαση στα στερεά καύσιμα (μελέτη εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών για προσδιορισμο ορίων εκσκαφής, χάραξη δαπέδων, προγραμματισμό παραγωγής και έλεγχο οικονομικότητας) της μελέτης του μηχανολογικού εξοπλισμού των ορυχείων (λειτουργική ανάλυση, τεχνικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία εξοπλισμού) της ανάπτυξη τεχνολογιών για ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο παραγωγής μεταλλευμάτων και ειδικότερα στερεών καυσίμων και την αποκατάσταση περιβάλλοντος στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων. (iii) «Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γεωδαισίας (σχήμα, μέγεθος και πεδίο βαρύτητας της γης, προσδιορισμός της θέσης των σημείων του φυσικού χώρου, της ταχύτητάς των καθώς και ο καθορισμός και διανομή του χρόνου) τηλεπισκόπησης (Αρχές, μέθοδοι, συλλογή επεξεργασία πληροφοριών για την γη και το περιβάλλον από απόσταση και ειδικότερα μέσω αεροσκαφών και δορυφόρων) και πληροφορικής των γεωπιστημών (συλλογή, καταγραφή, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, επεξεργασία, πρόβλεψη, εκτιμητική, στατιστική, συμπερασματολογία που αφορούν μετρήσεις και αποτελέσματα γεωδαισίας, γεωλογίας, γεωφυσικής, μεταλλευτικής, τηλεπισκόπησης και άλλων γεωεπιστημών καθώς και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη λύση τεχνικών προβλημάτων). (iν) «Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων αποορυκτοποίησης των γαιανθράκων, της μελέτης και ανάπτυξης της τεχνολογίας μετατροπής των γαιανθράκων σε εξευγενισμένα στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και προϊόντα. δ) Στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικο-Οικονομικής Έρευνας» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας, της παρακολούθησης και ενημέρωσης πάνω σε προγράμματα και εξελίξεις των θεσμών τεχνολογικής καινοτομίας, και της διαμορφωσης πολιτικής τεχνολογικής ανάπτυξης.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και την κατάρτιση μελετών για την προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού υψηλών ,τεχνικών προδιαγραφών χρήσιμου για τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης
2.  
  Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στους κατά τα ανωτέρω τομείς δραστηριότητας
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων
4.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα , και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας
5.  
  Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, (όπως Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου
6.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α~ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α~ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται απο μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α~ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής αρμοδιότητες: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μονο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα στα αρμόδια όργανα του τμήματος
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού Διοικητηκού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Π.Δ. 159/1984 (Α~ 53). δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από τα Τμήματα του Πολυτεχνείου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159). ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς των εργαστηρίων.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από κάθε εργαστήριο είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247).
 • Του άρθρου 1 του Π.Δ. 55/96 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α~ 48).
 • Της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών « (Β~ 922).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»(Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης των τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδρίαση: 7/12.11.97) β) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (συνεδρίαση: 7/14.10.97) γ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρίαση: 4/28.11.96) δ) Γενικού Τμήματος (συνεδρίαση: 13/4.4.96) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 14.000.000 για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε 11.700.000 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΚΑΕ 4121) χωρίς αύξηση της Κρατικής Επιχορήγησης. Κατά την επόμενη πενταετία η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί απο ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πολυτεχνείο Κρήτης .
 • Την αριθμ. 535/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία