ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/55

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Οι ισχύουσες διατάξεις: 1.Του π.δ. 92/1994 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 69 Α’). 2.Του άρθρου 14, παράγραφος 4, του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή Νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α’). 3.Του άρθρου 3, παράγραφος 9, του ν. 2408/1996, «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104 Α΄). 4.Του άρθρου 2, παράγραφος 7, του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244 Α΄). 5.Του άρθρου 5, του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α΄), κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών» ως εξής: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ Άρθρο 1 (Άρθρο 1 π.δ. 92/1994) Εκλογικές Περιφέρειες 1.Περιφέρεια για την εκλογή βουλευτών ορίζεται ο νομός. 2.Κατ’ εξαίρεση διαιρούνται: α) Ο νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, ββ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από τους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες, που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην δήμου Αθηναίων, γγ) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Περαιώς, που αποτελείται από το Δήμο Πειραιώς, το Δήμο Σπετσών και από τις επαρχίες Αίγινας, Κυθήρων, Τροιζηνίας και ‘Υδρας, δδ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πειραιώς και τη νήσο Σαλαμίνας και εε) Εκλογική Περιφέρεια του νομού Αττικής και β) Ο νομός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις αα) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τον πρώην Δήμο Θεσσαλονίκης, και ββ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από το υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης. 3.Οι εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που ισχύουν την 1ην Ιανουαρίου 1985. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 π.δ. 92/1994) Αριθμός βουλευτών - βουλευτικές έδρες 1.Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δώδεκα εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο. 2.Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται κάθε φορά με βάση το νόμιμο πληθυσμό της, όπως αυτός προκύπτει από τ’ αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των δημοτών της επικράτειας, που καθορίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δια του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών, που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι οποίες κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες. 4.Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των δημοτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δια του εκλογικού μέτρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αποτελεί τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. 5.Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) εδρών, που καθορίζεται στην παράγραφο 1, στις εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 π.δ. 92/1994) Ψηφοδέλτιο Επικράτειας 1.Η πρόταση υποψηφίων για τους δώδεκα (12) βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σ’ ολόκληρη την επικράτεια, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει δικούς του συνδυασμούς, στις μισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σ’ οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. 2.Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει δώδεκα (12) το πολύ υποψηφίους, μνημονεύει τα στοιχεία, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 για κάθε υποψήφιο που προτείνεται και συνοδεύεται με γραπή αποδοχή καθενός απ’ αυτούς και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι δεν αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σ’ οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ως προς τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, γίνεται σύμφωνα μ’ αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται. 3.Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων σ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, πρέπει να περιλαμβάνουν και τους συνδυασμούς όλων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που ανακηρύχτηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 4.Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων σ’ ολόκληρη την επικράτεια, θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν και για το «ψηφοδέλτιο υποψηφίων επικράτειας» του αντίστοιχου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Ο αριθμός αυτών αναγράφεται σ’ όλους τους πίνακες διαλογής και στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και των πρωτοδικείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. 5.Οι βουλευτικές έδρες του άρθρου αυτού κατανέμονται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων που παίρνουν μέρος στις εκλογές σε συνάρτηση με την εκλογική τους δύναμη σε όλη την επικράτεια και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. 6.Η κατανομή των εδρών γίνεται με ειδική απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήραν σ’ ολόκληρη την επικράτεια όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί που μετέχουν στις εκλογές και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που ορίζεται στην παράγραφο 1, δηλαδή με τον αριθμό 12. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη καθενός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη στην ενιαία περιφέρεια ολόκληρης της επικράτειας. Οι έδρες που παίρνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που σύμφωνα με τη σειρά που οι υποψήφιοι αυτοί έχουν προταθεί και ανακηρυχθεί. Οι έδρες που ίσως απομένουν αδιάθετες, παραχωρούνται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμφανίζουν το μεγαλύτερο (ισχυρότερο) μέσο όρο έγκυρων ψηφοδελτίων σ’ ολόκληρη την επικράτεια ανά έδρα βουλευτή επικράτειας. Για να υπολογιστεί ο μέσος όρος διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε κόμματος ή συνασπισμού με τον αριθμό των εδρών επικράτειας, που έχουν ήδη παραχωρηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, αυξημένο κατά μία μονάδα. Η πρώτη από τις αδιάθετες έδρες παραχωρείται στο κόμμα ή συνασπισμό που εμφανίζει το μεγαλύτερο πηλίκο. Οι τυχόν υπόλοιπες αδιάθετες έδρες παραχωρούνται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς ανά μία διαδοχικά, αφού επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Αν προκύψουν ίσα πηλίκα γίνεται κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο κόμμα ή το συνασπιμό που ευνοήθηκε από την κλήρωση. 7.Η ανακήρυξη των βουλευτών, που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα της απόφασης της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. 8.Οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί των βουλευτών του «ψηφοδελτίου υποψηφίων επικρατείας» κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, που εκλέχτηκαν και ανακηρύχτηκαν. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών οι κενούμενες έδρες συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς βουλευτές του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων στα οποία ανήκουν οι κενούμενες έδρες, που ανακηρύχτηκαν στις εκλογικές περιφέρειες του άρθρου 1 της κωδικοποίησης αυτής και στις οποίες το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων συγκέντρωσε το μεγάλυτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Δικαίωμα του εκλέγειν Άρθρο 4 (Άρθρο 4 π. δ. 92/1994) Απόκτηση του δικαιώματος 1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 π.δ. 92/1994) Στέρηση του δικαιώματος Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν: α) Οσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση. β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Άρθρο 6 (Άρθρο 6 π.δ. 92/1994) Άσκηση του δικαιώματος 1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας. 2.Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Γενικές διατάξεις που αφορούν τους εκλογικούς καταλόγους Άρθρο 7 (Άρθρο 7 π.δ. 92/1994 και άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 2539/1997) Διακρίσεις εκλογικών καταλόγων κατά δήμους, κοινότητες και ενορίες 1.Η εκλογή γίνεται σε κάθε δήμο ή κοινότητα μόνο με βάση τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων και των παραρτημάτων τους. 2.Οι κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων καταρτίζονται κατά δήμους και κοινότητες ή κατά ενορίες που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια κάθε δήμου ή κοινότητας. Το σύστημα των καταλόγων κατά ενορίες εφαρμόζεται: α) σε δήμους και κοινότητες νόμιμου πληθυσμού, με βάση την τελευταία απογραφή κατά το χρόνο εκδόσεως του Β.Δ. 244/1969, πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) δημότες και β) σ’ όσους δήμους και κοινότητες ίσχυε αυτό το σύστημα πριν από την έκδοση των Β.Δ/των 435/1968 και 244/1969. 3.Οι εκλογικοί κατάλογοι δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από συνένωση, εξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην δήμο και κοινότητα. 4.Με προεδρικά διατάγματα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, είναι δυνατό το σύστημα των εκλογικών καταλόγων κατά ενορίες να επεκτείνεται και σ’ άλλους δήμους ή κοινότητες. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 5.Ο τύπος του εκλογικού βιβλιαρίου είναι ενιαίος για όλη την επικράτεια και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρθρο 8 (Άρθρο 8 π.δ. 92/1994) Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους 1.Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας έχει δικαίωμα να γραφεί μόνο μία φορά σ’ ένα εκλογικό κατάλογο. 2.Οι πολίτες άνδρες και γυναίκες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, γράφονται στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 3.Όταν πρόκειται για δήμους ή κοινότητες, που οι εκλογικοί κατάλογοί τους καταρτίζονται κατά ενορίες, όσοι κατοικούν στο δήμο ή την κοινότητα γράφονται στον εκλογικό κατάλογο της ενορίας στην περιφέρεια της οποίας κατοικούν. Όσοι όμως δεν κατοικούν στην περιφέρεια της ενορίας αυτής γράφονται στον εκλογικό κατάλογο της ενορίας που προτιμούν. 4.Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται μόνο με αίτηση. 5.Η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο καθιστά αυτόν που γράφτηκε αυτοδικαίως δημότη του οικείου δήμου ή κοινότητας και έχει σαν συνέπεια την υποχρεωτική εγγραφή του από τα αρμόδια όργανα, στο γενικό μητρώο, των δημοτών και των δύο φύλων του δήμου ή της κοινότητας και μέχρι τον οριστικό καταρτιομό των γενικών μητρώων, την εγγραφή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3025/1954. Η παραπάνω εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο αποδεικνύει την ιδιότητα του δημότη για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Για την απόκτηση δικαιωμάτων κάρπωσης της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας εφαρμόζονται κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 9 (Άρθρο 9 π.δ. 92/1994) Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων 1.Η επιμέλεια για την κατάρτιση γενικά των εκλογικών καταλόγων ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2.Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λειτουργεί γραφείο εκλογικών καταλόγων, που έχει αρμοδιότητα να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των εγγραφών και των διαγραφών από τους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στο νομό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ‘Αρθρο 10 (Άρθρο 10 π.δ. 92/1994) Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή 1. Η αίτηση για την εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: α) Πιστοποιητικό του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας με το οποίο να πιστοποιείται ότι αυτός που ζητεί την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας αυτής. β) Από δύο πρόσφατες φωτογραφίες και γ) Από βεβαίωση του αστυνομικού τμήματος, που φαίνεται σε ποια οδό και αριθμό κατοικεί, εφόσον ο εκλογικός κατάλογος είναι καταρτισμένος κατά ενορίες. Στην τελευταία περίπτωση αν η ενορία όπου κατοικεί ο αιτών, υπάγεται σε περισσότερους δήμους ή κοινότητες, πρέπει στην αίτησή του να προσδιορίζει και το δήμο ή την κοινότητα, στην οποία υπάγεται η κατοικία του. Για όσους δεν κατοικούν μέσα στον ίδιο δήμο ή την κοινότητα, η βεβαίωση του αστυνομικού τμήματος αφορά τη διεύθυνση της τωρινής κατοικίας τους. 2. Η ίδια αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος: α) Ότι δεν είναι γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας και β) Ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. 3. Ο αιτών οφείλει επίσης να γράψει στην αίτησή του τον αύξοντα αριθμό και την αρχή που εξέδωκε την αστυνομική του ταυτότητα ή την υπηρεσιακή του, αν είναι στρατιωτικός γενικά ή ανήκει στα σώματα ασφαλείας. Εφόσον εμφανίζεται αυτοπροσώπως οφείλει να δείχνει την ταυτότητά του σ’ αυτόν που παραλαμβάνει την αίτηση. Στην περίπτωση που δεν έχει ταυτότητα, αυτή βεβαιώνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής του στα δηματολόγια πάνω, στο οποίο είναι κολλημένη η φωτογραφία του. Το πιστοποιητικό θεωρείται από την αστυνομική αρχή για το γνήσιο της υπογραφής των μαρτύρων που βεβαιώνουν την ταυτότητα. 4. Σε περίπτωση που ο αιτών εκλογέας διαμένει στο εξωτερικό είναι δυνατή η αντικατάσταση του πιστοποιητικού, που προβλέπεται στο εδάφιο με στοιχείο α’ της παραγράφου 1, με υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία εκτός από τα στοιχεία της ταυτότητάς του, θα φαίνεται ο δήμος ή η κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου ο εκλογέας αυτός είναι γραμμένος και ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα ή από ισχύον ελληνικό διαβατήριο. Η ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης και το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνονται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικού δημάρχου ή προέδρου κοινότητας για την εγγραφή του αιτούντος στο δημοτολόγιο, το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται με φροντίδα του οικείου νομαρχιακού γραφείου εκλογικών καταλόγων. Αντί για τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας, που σύμφωνα με την παράγραφο 3 οφείλει να αναγράψει ο αιτών στην αίτησή του, μπορούν ν’ αναγραφούν τ’ αντίστοιχα στοιχεία ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Η προβλεπόμενη με στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 βεβαίωση δεν απαιτείται όταν πρόκειται για εκλογέα της παραγράφου αυτής. Άρθρο 11 (Άρθρο 11 π.δ. 92/1994) Υποβολή αιτήσεων 1.Οι αιτήσεις για την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από την περίοδο που μεσολαβεί από την προκήρυξη ως τη διεξαγωγή των εκλογών. 2.Οι ίδιες αιτήσεις με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υποβάλλονται στο νομαρχιακό γραφείο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δήμων ή κοινοτήτων που βρίσκονται έξω από την έδρα της νομαρχίας, μπορούν να υποβάλλονται στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στο τέλος κάθε μήνα τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σ’ αυτούς με όλα γενικά τα δικαιολογητικά στο νομαρχιακό γραφείο. 3.Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Η αίτηση που υποβάλλεται με αντιπρόσωπο, υπογραμμένη από τον αιτούντα, πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και από ειδική γραπτή εξουσιοδότηση του αιτούντος προς τον αντιπρόσωπο. Η εξουσιοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο αυτού που εξουσιοδοτεί και αυτού που εξουσιοδοτείται και να έχει την υπογραφή αυτού που εξουσιοδοτεί, θεωρημένη από την αστυνομική αρχή του τόπου της διαμονής του. Το ίδιο πρόσωπο ένα μόνο μπορεί να αντιπροσωπεύει. 4.Η θεώρηση της υπογραφής αυτού που εξουσιοδοτεί, η οποία προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να γίνεται: 1)αν αυτοί, είναι δημόσιοι πολιτικοί γενικά υπάλληλοι και στρατιωτικοί, από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της μονάδας όπου υπηρετούν, β) αν διαμένουν στην αλλοδαπή από την οικεία προξενική αρχή, γ) αν πρόκειται για πληρώματα εμπορικών πλοίων από τον πλοίαρχο και δ) αν πρόκειται για κρατουμένους στις φυλακές για οποιοδήποτε λόγο από το διευθυντή των φυλακών. 5.Οι αιτήσεις εκλογέων που διαμένουν στο εξωτερικό, μαζί με τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους δικαιολογητικά, είναι δυνατό να κατατίθενται στην οικεία Ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οφείλει να προσέλθει ο ίδιος ο αιτών εκλογέας. Η αίτηση υπογράφεται ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου της προξενικής αρχής, από τον οποίο θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εκλογέα πάνω στην αίτησή του. Οι ελληνικές προξενικές αρχές οφείλουν να διαβιβάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σ’ αυτές, στα αρμόδια νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Διαγραφές από τους εκλογικούς καταλόγους Άρθρο 12 (Άρθρο 12 π.δ. 92/1994) Διαδικασία αυταπάγγελτης διαγραφής 1.Για την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων οφείλουν οι αρχές που αναφέρονται παρακάτω να στέλνουν στο τέλος κάθε τριμήνου τα εξής στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Εκλογών). 1)Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τις αιτήσεις έκδοσης δελτίων ταυτότητας (καρτέλλες) αυτών που πεθαίνουν και είχαν την ηλικία του εκλογέα και τα εκλογικά βιβλιάριά τους ή αν δεν είχαν δελτίο ταυτότητας ή εκλογικό βιβλιάριο, τις υπεύθυνες δηλώσεις των οικείων τους που υποβλήθηκαν για την έκδοση άδειας ταφής. Για την έκδοση άδειας ταφής ενός που έχει πεθάνει και είχε την ηλικία του εκλογέα απαιτείται η παράδοση στην αρμόδια αστυνομική αρχή, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια αρχή στο ληξίαρχο, της αστυνομικής ταυτότητάς του και του εκλογικού βιβλιαρίου του, ή, αν δεν υπάρχουν αυτές υπεύθυνη δήλωση του οικείου του που να περιέχει: το ονοματεπώνυμο αυτού που πέθανε, το όνομα του πατέρα του, το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο αυτού (συζύγου), το έτος γέννησής του, το δήμο ή κοινότητα στα μητρώα αρρένων ή στα δηματολόγια του οποίου ήταν γραμμένος και το δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου αυτός ήταν γραμμένος. 2)Τα γραφεία ποινικού μητρώου κάθε τόπου, καταστάσεις αυτών που έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. 3)Τα στρατολογικά γραφεία, το ναυτολογικό Πειραιώς και το στρατολογικό γραφείο αεροπορίας, καταστάσεις αυτών που καταδικάστηκαν και στερήθηκαν το δικαίωμα του εκλέγειν, εξαιτίας αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου για λιποταξία ή ανυποταξία. 4)Τα πρωτοδικεία, καταστάσεις αυτών που έχουν τεθεί δυνάμει τελεσίδικης απόφασης υπό δικαστική η νόμιμη απαγόρευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και 5)Η Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καταστάσεις όσων έχουν στερηθεί την ελληνική Ιθαγένεια για οποιοδήποτε λόγο. 2.Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαβιβάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στα αρμόδια νομαρχιακά γραφεία του τόπου του άρθρου 9 παρ. 2. Άρθρο 13 (Άρθρο 13 π.δ. 92/1994) Ενστάσεις για διαγραφή 1.Μέσα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο καθένας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής κόμματος, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στο αρμόδιο νομαρχιακό γραφείο ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους, για λόγους που γεννήθηκαν μετά από την οριστικοποίηση αυτών ή που προϋπήρχαν και αναφέρονται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 5. 2.Η ένσταση είναι γραπτή, παραδίνεται από τον ίδιο τον ενιστάμενο με απόδειξη και πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον εκλογικό κατάλογο, και τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή αυτού και να προσδιορίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Η ένσταση αν δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεχτη. Κάθε ένσταση πρέπει να επιδιώκει τη διαγραφή ενός μόνο προσώπου, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. 3.Τα γραφεία που παραλαμβάνουν τις ενστάσεις φροντίζουν για την κοινοποίησή τους αμέσως από τοπικά αστυνομικά ή άλλα δημόσια όργανα, σ΄αυτούς εναντίον των οποίων στρέφονται, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Μεταγραφή εκλογέων - διόρθωση εγγραφών Άρθρο 14 (Άρθρο 14 π.δ. 92/1994) Αιτήσεις για μεταγραφή και διόρθωση εγγραφής 1.Κάθε εκλογέας γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο ενός δήμου ή κοινότητας και δικαιούμενος σύμφωνα με τις διατάξεις της κωδικοποίησης αυτής να γραφεί στον κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή του στον τελευταίο αυτό εκλογικό κατάλογο, δηλώνοντας τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος. 2.Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο, ή την αντικατάσταση στοιχείων της εγγραφής του, τα οποία έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου. Μαζί με τις αιτήσεις της παρούσας παραγράφου, πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις. 3.Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλονται όπως ορίζει το άρθρο 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Άσκηση εποπτείας στα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων και καθήκοντα αυτών. Άρθρο 15 (Άρθρο 15 π.δ. 92/1994) Εποπτεία και πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους των νομαρχιακών γραφείων εκλογικών καταλόγων 1.Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων του άρθρου 9 παρ. 2 υπάγονται απευθείας στον οικείο νομάρχη και διατελούν υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Προέδρου του οικείου Πρωτοδικείου. 2.Αν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά τα γραφεία παραβούν τα καθήκοντά τους, που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ο Πρόεδρος του πρωτοδικείου έχει το δικαίωμα να εγείρει σε βάρος τους πειθαρχική αγωγή, που εκδικάζεται από το νόμιμο υπηρεσιακό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Άρθρο 16 (Άρθρο 16 π.δ. 92/1994) Καθήκοντα των νομαρχιακών γραφείων 1.Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων έχουν τα εξής καθήκοντα: 1)Τηρούν και θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων. 2)Παραλαμβάνουν και τηρούν όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται σ’ αυτά για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 και τις θέτουν στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 3)Επισυνάπτουν στις αιτήσεις για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, από ένα εκλογικό βιβλιάριο, κατάλληλα συμπληρωμένο. 4)Συγκεντρώνουν και ταξινομούν κατά δήμο και κοινότητα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12. 5)Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 και τις ενστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τις οποίες και κοινοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 6)Από την 1 μέχρι και τις 10 Απριλίου συντάσσουν αλφαβητικές καταστάσεις, σε τρία αντίτυπα κατά δήμο ή κοινότητα ή κατά ενορία δήμου ή κοινότητας, όπου οι εκλογικοί κατάλογοι είναι καταρτισμένοι κατά ενορίες, όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί σ’ αυτά μέχρι τις 31 Μαρτίου, αα) για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 11, ββ) για μεταγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, γγ) για διόρθωση στοιχείων γραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 και δδ) για τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τα στοιχεία του άρθρου 12, που διαβιβάστηκαν σ’ αυτά επίσης μέχρι τις 31 Μαρτίου. Όσοι διαγράφονται ειδοποιούνται για τη διαγραφή τους ταχυδρομικώς. Σ’ όλες τις παραπάνω καταστάσεις αναγράφεται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, το όνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, ο αριθμός δημοτολογίου ή μητρώου αρρένων, αν πρόκειται για άνδρες εκλογείς γραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους με βάση την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό και η διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός). Ένα αντίγραφο αυτών των καταστάσεων αποστέλλουν στο δήμο ή κοινότητα και άλλο εκθέτουν στο νομαρχιακό κατάστημα, από τις 11 ως τις 20 Απριλίου. 7)Από τις 21 ως τις 30 Απριλίου διαβιβάζουν στον Πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου όλα τα στοιχεία που ορίζονται παραπάνω στα εδάφια β’ έως ε’, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τις ονομαστικές καταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, τις ενστάσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο και τις τυχόν εναντίον αυτών αντιρρήσεις. 2.Εκλογείς που έχουν πεθάνει και που η διαγραφή τους από τους εκλογικούς καταλόγους δεν μπορεί να συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο με βάση τα στοιχεία του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και τις καταστάσεις του εδαφίου στ’ στοιχ. δδ’ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, είναι δυνατό να περιληφθούν σε ξεχωριστές καταστάσεις διαγραπτέων από τους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, λόγω θανάτου, που συντάσσονται από τα οικεία νομαρχιακά γραφεία και επικυρώνονται από τα αρμόδια πρωτοδικεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 19. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τίθενται κάθε φορά σε εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διαπίστωση του θανάτου των παραπάνω εκλογέων και καθορίζονται οι αναγκαίες για τη διαγραφή τους διαδικασίες και λεπτομέρειες. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες από εκείνες των άρθρων 16 έως και 19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Ενστάσεις και οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων Άρθρο 17 (Άρθρο 17 π.δ. 92/1994) Υποβολή ενστάσεων 1.Από τις 11 έως τις 20 Απριλίου κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στο νομαρχιακό γραφείο ένσταση κατά της εγγραφής προσώπου σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 16, που συντάχθηκαν απ’ αυτό το γραφείο. 2.Για τις ενστάσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου13. Άρθρο 18 (Άρθρο 18 π.δ. 92/1994) Εκδίκαση ενστάσεων 1.Ο Πρόεδρος πρωτοδικών, αφού λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16, ορίζει με πράξη του το γρηγορότερο την ημέρα και την ώρα της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το πρωτοδικείο. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται δέκα μέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμη με τοιχοκόλληση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δικαστηρίου. 2.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μέχρι να γίνει η συζήτηση, να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία και μπορούν να παραστούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο. Η αμοιβή του δικηγόρου περιορίζεται στο ένα τρίτο του κατωτάτου ορίου του κώδικα. Ο δικηγόρος απαλλάσσεται συγχρόνως από την υποχρέωση κατάθεσης οποιασδήποτε εισφοράς υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, Πρόνοιας κ.λ.π. για την υποστήριξη των ενστάσεων, αιτήσεων ή αντιρρήσεών τους. Η συζήτηση στο πρωτοδικείο είναι προφορική. Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται έως τις 31 Μαϊου, είναι πάντοτε οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 3.Η απόφαση του Πρωτοδικείου που διατάζει τη διαγραφή κάποιου από τον εκλογικό κατάλογο, διατάζει και την κατάσχεση του εκλογικού του βιβλιαρίου. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση για τη μεταγραφή κάποιου από άλλον εκλογικό κατάλογο, διατάζει και τη διαγραφή του από τον κατάλογο που ήταν γραμμένος. Άρθρο 19 (Άρθρο 19 π.δ. 92/1994) Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων) 1.Για να εκτελέσει τις αποφάσεις του πρωτοδικείου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ο πρόεδρός του επικυρώνει τις καταστάσεις αυτών που γράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίες από την επικύρωσή τους επέχουν θέση παραρτήματός τους. Τα εκλογικά βιβλιάρια όσων γράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, υπογράφονται από δικαστικό λειτουργό, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο των πρωτοδικών. Τα βιβλιάρια σφραγίζονται με τη σφραγίδα του πρωτοδικείου και στέλνονται στο νομαρχιακό γραφείο, για να παραδοθούν στους δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν στο πρωτοδικείο. Τα βιβλιάρια παραδίδονται, αφού οι παραλήπτες υπογράψουν στο ειδικό βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό. Δίπλα από την υπογραφή, σημειώνονται και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10. 2.Τα παραρτήματα των εκλογικών καταλόγων που επικυρώθηκαν μαζί με τις αποφάσεις των πρωτοδικείων, που αφορούν αυτούς που διατάσσεται η διαγραφή τους από τους εκλογικούς καταλόγους, υποβάλλονται μέχρι τις 15 του μηνός Ιουνίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων μόλις παραλάβουν από το πρωτοδικείο τα εκλογικά βιβλιάρια τα παραδίδουν αμέσως στους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να φροντίσουν για τη διανομή τους στους δικαιούχους, μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Για την παράδοση και παραλαβή των βιβλιαρίων συντάσσεται από το νομαρχιακό γραφείο ειδική κατάσταση σε δύο αντίτυπα, που υπογράφεται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς δημοτικό ή κοινοτικό όργανο και τον αρμόδιο που τα παραδίδει νομαρχιακό υπάλληλο. 4.Τα εκλογικά βιβλιάρια παραδίδονται στους δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους που έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση και αυτοί τα παραλαμβάνουν αφού υπογράψουν σε ειδικό βιβλίο, που για το σκοπό αυτό τηρούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Δίπλα στην υπογραφή του σημειώνονται ο αριθμός και η αρχή από την οποία εκδόθηκε η αστυνομική του ταυτότητα ή η υπηρεσιακή, αν πρόκειται για στρατιωτικό ή για πρόσωπο που υπηρετεί στα σώματα ασφαλείας. Η εξουσιοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα ή σύζύγου, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου και τη διεύθυνση της κατοικίας του. Η υπογραφή πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11. 5.Εκλογικά βιβλιάρια που για ικανό χρονικό διάστημα δεν παραδόθηκαν για οποιαδήποτε αιτία και παραμένουν στους δήμους και τις κοινότητες, επιστρέφονται με σχετική απόδειξη στο οικείο νομαρχιακό γραφείο, για φύλαξη και παράδοση στους δικαιούχους όταν αυτοί εμφανιστούν. 6.Ειδικά τα εκλογικά βιβλιάρια των εκλογέων που διαμένουν στο εξωτειρκό και που οι αιτήσεις τους μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής κατατέθηκαν σε ελληνικές προξενικές αρχές, παραδίδονται από τις ίδιες αυτές αρχές, στις οποίες αποστέλλονται από τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών). Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ανεπίδοτα εκλογικά βιβλιάρια των εκλογέων της παραγράφου αυτής. Άρθρο 20 (Άρθρο 20 π.δ. 92/1994) Κωδικοποίηση και εκτύπωση εκλογικών καταλόγων 1.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τις αποφάσεις του πρωτοδικείου, διαγράφει από τους εκλογικούς καταλόγους, όσους πρέπει να διαγραφούν, και ενσωματώνει με αλφαβητική σειρά επωνύμου στους εκλογικούς καταλόγους του προηγουμένου χρόνου, αυτούς που γράφτηκαν στα παραρτήματα εκλογικών καταλόγων, που επικυρώθηκαν από τα πρωτοδικεία. Στα τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μαγνητικά αρχεία των εκλογικών καταλόγων είναι δυνατή η καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων, πληροφοριών από τις οποίες να προκύπτει: α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτους αναθεώρησης), β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, μεταγραφή, διόρθωση, κ.λπ.), γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς καταλόγους ψηφοφορίας (μετανάστες, ετεροδημότες, δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, κ.λπ.), δ) η συμμετοχή ή όχι του εκλογέα σε διενεργηθείσες εκλογές, ε) ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης διαμονής, τηλέφωνο, κ.λπ. 2.Αν διαπιστωθεί κατά την κωδικοποίηση της προηγούμενης παραγράφου, ότι το ίδιο πρόσωπο είναι περισσότερες από μία φορά γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, είτε του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή ενορίας είτε διαφορετικών δήμων ή κοινοτήτων, με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θεωρείται ισχυρή η τελευταία χρονολογικά εγγραφή του και διατάσσεται η διαγραφή του από τους υπολοίπους εκλογικούς καταλόγους και η κατάσχεση και ακύρωση του αντίστοιχου εκλογικού βιβλιαρίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από τους εκλογικούς καταλόγους του οποίου διαγράφεται ο εκλογέας καθώς και στο οικείο νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων, με φροντίδα του οποίου ειδοποιείται και καλείται ο εκλογέας να παραδώσει στο γραφείο αυτό για ακύρωση το αντίστοιχο της διαγραφής εκλογικό βιβλιάριο. Για οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την ταυτοπροσωπεία του εκλογέα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι υποχρεωμένη να κάνει την απαραίτητη εξακρίβωση με τη συνδρομή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά τόπους δημοτικών, κοινοτικών και άλλων κρατικών αρχών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια από τις πολλαπλές εγγραφές είναι η χρονολογικά τελευταία, θεωρείται ως ισχυρή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας ή ενορίας με βάση την οποία ο εκλογέας ψήφισε τις τρεις συνεχείς τελευταίες εκλογές. 3.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εκτυπώνει τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν κωδικοποιηθεί. Τα αντίτυπα αυτών στέλνονται για θεώρηση στα πρωτοδικεία, τα οποία μετά τη θεώρηση τα στέλνουν στα νομαρχιακά γραφεία. 4.Τα νομαρχιακά γραφεία κατανέμουν τη μία σειρά από τ’ αντίτυπα των εκλογικών καταλόγων, που θεωρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, στους δήμους και στις κοινότητες και σε καθένα απ’ αυτούς το τμήμα που τους αφορά. Η άλλη σειρά παραμένει στα νομαρχιακά Γραφεία. Τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δικαιούνται μία πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων του Κράτους, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Άρθρο 21 (Άρθρο 21 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 ν. 2623/1998) Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου 1.Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές ή υποψήφιους στις νομαχιακές, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τους δήμους και τις κοινότητες όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι. 2.Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα ή φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να διατίθενται και σε μαγνητικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται, αποκλειστικώς και μόνο για εκλογική χρήση. Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 5 του άρθρου 108. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Τελικές διατάξεις για τους εκλογικούς καταλόγους Άρθρο 22 (Άρθρο 22 π.δ. 92/1994) Κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων ενοριών που υπάγονται σε περισσότερους δήμους Οι κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων ενοριών που περιλαμβάνονται στις περιφέρειες της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης, του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης ή άλλων δήμων με πληθυσμό μεγαλύτερο από 30.000 κατοίκους, και υπάγονται σε περισσότερους από ένα δήμους και κοινότητες, συντάσσονται κατά τμήματα με βάση την υπαγωγή της ενορίας σε κάθε δήμο και κοινότητα. Άρθρο 23 (Άρθρο 23 π.δ. 92/1994) Αντικατάσταση απολεσθέντος ή καταστραμένου εκλογικού βιλιαρίου 1.Στην περίπτωση που ο εκλογέας έχει χάσει το εκλογικό του βιβλιάριο, μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση την έκδοση νέου από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου, παρουσιαζόμενος ο ίδιος με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δύο πρόσφατες φωτογραφίες του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα του συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, το έτος γέννησης, το επάγγελμα, το δήμο ή την κοινότητα και την ενορία όπου έχει εκδοθεί το βιβλιάριο, τη διεύθυνση της κατοικίας του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό χάθηκε.Ο αιτών εκλογέας βεβαιώνει και με όρκο την απώλεια ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών, ο οποίος μπορεί να αξιώσει την προσαγωγή και άλλων αποδείξεων και μαρτύρων. 2.Ο πρόεδρος πρωτοδικών αποφαίνεται κατά την κρίση του για την έκδοση ή όχι νέου βιβλιαρίου. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδει και χορηγεί στον αιτούντα νέο εκλογικό βιβλιάριο. 3.Ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει νέο εκλογικό βιβλιάριο, εφόσον το ζητήσει ο εκλογέας και εφόσον κρίνει ότι το παλιό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω φθοράς ή άλλης εύλογης αιτίας. 4.Επίσης ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει εκλογικό βιβλιάριο ύστερα από αίτηση του εκλογέα, εφόσον είναι βεβαιωμένο ότι το βιβλιάριο δεν του παραδόθηκε, γιατί χάθηκε στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία. 5.Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αντικατάσταση απολεσθέντος ή καταστραμένου βιβλιαρίου την παραμονή και την ημέρα των εκλογών. 6.Ειδικά σε περίπτωση απώλειας εκλογικού βιβλιαρίου εκλογέα που διαμένει στο εξωτερικό, η αίτηση της παραγράφου 1 του εκλογέα αυτού προς τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών είναι δυνατό να κατατεθεί στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οφείλει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο αιτών, έχοντας μαζί του την αστυνομική ταυτότητά του ή το ελληνικό διαβατήριο. Η αίτηση υπογράφεται ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου της προξενικής αρχής, από τον οποίο θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος εκλογέα πάνω στην αίτησή του. Η αίτηση, μαζί με τις δύο πρόσφατες φωτογραφίες του εκλογέα, διαβιβάζεται από την προξενική αρχή στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών). Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 ένορκη βεβαίωση του αιτούντος εκλογέα γίνεται ενώπιον της προξενικής αρχής. Στην ίδια αυτή προξενική αρχή αποστέλλεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών) το νέο εκλογικό βιβλιάριο για επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση έκδοσης νέου εκλογικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την παράγραφο 3. Άρθρο 24 (Άρθρο 24 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 7 ν. 2623/1998) Αντιπρόσωποι κομμάτων Τη διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων σε κάθε δήμο ή κοινότητα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί από ένας αντιπρόσωπος των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής κομμάτων, που ορίζεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος. Άρθρο 25 (Άρθρο 25 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 8 ν. 2623/1998) Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών εκτύπωσης κ.λπ. εκλογικών καταλόγων 1.Για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων και εκτέλεσης άλλων σχετικών εργασιών, μπορεί να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η συγκρότηση των συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2.Είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να επιτρέπεται η ανάθεση της εκτελέσεως εργασιών της προηγούμενης παραγράφου σε ιδιώτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζεται η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται. Άρθρο 26 (Άρθρο 26 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 9 ν. 2623/1998) Κατάλογοι βάσει των οποίων ενεργούνται οι εκλογές. 1.Αν οι εκλογές προκηρυχτούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου, η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του προηγουμένου έτους. 2.Αν οι εκλογές προκηρυχθούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του ίδιου έτους. Εφόσον όμως η εκτύπωση αυτών των εκλογικών καταλόγων δεν περατώθηκε η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του προηγουμένου έτους και τα αντίγραφα των παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων του ίδιου έτους που οριστικοποιήθηκαν, θεωρημένα από τον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών. 3.Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι των βουλευτικών εκλογών, ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. 4.Αν σε μία κοινότητα που αναγνωρίστηκε, δεν καταρτίστηκαν και δεν επικυρώθηκαν οι οριστικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, οι εκλογείς αυτής της κοινότητας ψηφίζουν με βάση τους καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας από τον οποίο αυτή προήλθε, στους οποίους ήταν γραμμένοι πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος για την αναγνώριση της νέας κοινότητας. Οι διαγραφές που διατάχθηκαν, όσων έχουν περιληφθεί στους τυχόν προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους που συντάχθηκαν, θεωρούνται σαν μην έχουν γίνει. Τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις απόσπασης ενός συνοικισμού από ένα δήμο ή κοινότητα και προσάρτησής του σ’ άλλο δήμο ή κοινότητα, καθώς και στις περιπτώσεις των υπόλοιπων μεταβολών των δήμων και κοινοτήτων. Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται πάντως και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Άρθρο 27 (Άρθρο 27 π.δ. 92/1994) Περιεχόμενο και κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων 1.Οι δικαστκοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους, αλλά που υπηρετούν την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών σ’ άλλο δήμο ή κοινότητα, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στο δήμο ή στην κοινότητα που υπηρετούν. Για το σκοπό αυτό γράφονται σε ειδικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: Η ορθή έννοια των προηγουμένων διατάξεων είναι ότι οι εκλογείς της κατηγορίας της παραγράφου αυτής πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί, δεν εμποδίζονται αντί ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να το ασκήσουν στο εκλογικό τμήμα όπου είναι γραμμένοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω εκλογείς, οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Κάθε στρατιωτική μονάδα ή γενικά δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει κατάσταση με αύξοντα αριθμό όλων των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν σ’ αυτή. Η κατάσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμες γυναίκες, το έτος γέννησης, το δήμο ή κοινότητα, στο μητρώο αρρένων ή στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος καθώς και το δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι γραμμένος, αναφέροντας το νομό που υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα και τέλος το βαθμό που έχει στην υπηρεσία του και την ιδιότητα με την οποία υπηρετεί (μόνιμος, έκτακτος, έφεδρος, κληρωτός, με σύμβαση κ.λπ.) και από πότε υπηρετεί. 3.Στην κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μόνο, όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους. Αυτοί, για απόδειξη της εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το γρηγορότερο στην υπηρεσία τους το εκλογικό βιβλιάριο. Τα εκλογικά βιβλιάρια παραμένουν στην υπηρεσία και τηρούνται ως δικαιολογητικά προσαρτημένα στην κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου, και επιστρέφονται στους δικαιούχους, όταν αυτοί μετακινηθούν σ’ άλλο τόπο, σύμφωνα με την έννοια των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού. 4.Από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, εκείνοι που δικαιούνται να γραφούν στον εκλογικό κατάλογο ενός δήμου ή κοινότητας του Κράτους, αλλά δεν είναι ακόμα γραμμένοι, είναι υποχρεωμένοι μέσα σ’ ένα δήμο από το διορισμό τους, ή την κατάταξή τους στις τάξεις του στρατού για πρώτη φορά, να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση, ότι υπέβαλαν αίτηση στην αρμόδια αρχή, που αναφέρεται στο άρθρο 11 για την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η παράλειψη εμπρόθεσμης προσκόμισης της πιο πάνω βεβαίωσης συνεπάγεται τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 109. Τα πρόσωπα αυτά γράφονται στην κατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ύστερα από την οριστική εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο και την προσκόμιση του εκλογικού τους βιβλιαρίου. 5.Καθένας από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, που τοποθετείται με οποιοδήποτε τρόπο για εκτέλεση υπηρεσίας αόριστου χρονικού διαστήματος ή μεγαλύτερου του μήνα στον τόπο, σύμφωνα με τήν έννοια της παραγράφου 6, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου δεν είναι γραμμένος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο. Με βάση αυτό το στοιχείο, η υπηρεσία ή η μονάδα γράφει τον παραπάνω, που υπηρετεί σ’ αυτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2. Επίσης κάθε υπηρεσία ή μονάδα διαγράφει από την ίδια κατάσταση κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1, που μετακινείται σ’ άλλο τόπο, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 6, ενημερώνοντας έτσι συνέχεια και χωρίς καμμιά παράλειψη την κατάσταση ως την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών. 6.Στις καταστάσεις του άρθρου αυτού δεν περιλαμβάνονται, όσοι από τους εκλογείς της παραγράφου 1 είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου που υπηρετούν την ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Ως τόπος νοείται η περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας. Ειδικά για την Αθήνα και τον Πειραιά, θεωρείται ολόκληρη η περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης μαζί με τους δήμους Αχαρνών, Σαλαμίνας και Ελευσίνας. Όσο για τη Θεσσαλονίκη θεωρείται ολόκληρη η περιφέρεια του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης. 7.Οι καταστάσεις του άρθρου αυτού συντάσσονται με προσωπική ευθύνη των διοικητικών ή των προϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας οι οποίοι υπόκεινται, για κάθε παράβαση, στις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 109. 8.Μόλις αρχίσει η κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 προεκλογική περίοδος η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. Απ’ αυτές διαγράφονται όσοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, εφόσον οι προϊστάμενοι τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος ή στρατιωτικός. Σ’ αυτούς τους εκλογείς που διαγράφονται από τις καταστάσεις, παραδίδονται από την υπηρεσία τα εκλογικά τους βιβλιάρια, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της εκλογικής τους περιφέρειας. Οι εκλογείς αυτοί είναι υποχρεωμένοι μετά την ψηφοφορία να παραδώσουν στην υπηρεσία τους τα εκλογικά τους βιβλιάρια. Αφού διαγραφούν οι παραπάνω εκλογείς οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε πέντε αντίτυπα, υπογράφονται από τους οικείους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται από την υπηρεσία ή τη μονάδα. Τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων, με συνημμένα τα εκλογικά βιβλιάρια, διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρο 31 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον πρόεδρο πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις καταστάσεις στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί τρεις ημέρες. Μέσα στην προθεσμία των τριών ημερών, η οποία είναι ανατρεπτική, κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά της εγγραφής κάθε προσώπου, που έχει συμπεριληφθεί στις καταστάσεις αυτές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος. Για τις ενστάσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13. Αφού περάσει η προθεσμία αυτή των τριών ημερών, ο πρόεδρος των πρωτοδικών ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης των ενστάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου. 9.Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται το γρηγορότερο, είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Οι καταστάσεις που επικυρώνονται με την απόφαση έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. 10.΄Υστερα από την έκδοση των αποφάσεων του πρωτοδικείου τα εκλογικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες ή μονάδες, στις οποίες παραμένουν και φυλάσσονται με φροντίδα και ευθύνη των προϊσταμένων αυτών. Μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών οι υπηρεσίες και μονάδες συνεχίζουν την τήρηση των καταστάσεων του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. 11.Οι εκλογείς του άρθρου αυτού δεν κωλύονται να υπηρετούν στην περιφέρεια που ασκούν ή άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ίδιοι ή συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού. 12.Στρατιωτικοί με οποιαδήποτε ιδιότητα, που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και δεν έχουν γραφεί στην κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ένεκα αδυναμίας να προσκομίσουν το εκλογικό τους βιβλιάριο, γράφονται στην κατάσταση με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 ν.1599/86, ότι είναι γραμμένοι σε κατάλογο εκλογικών βιβλιαρίων δήμου ή κοινότητας, αναφέροντας το νομό, όπου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα και ότι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα της ιδιότητας του εκλογέα. Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται την επομένη της προκήρυξης των εκλογέων ημέρα και καθορίζει της λεπτομέρειες της εφαρμογής της. 13.Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του κράτους, αλλά που το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να ευρίσκεται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές ή εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δήμο ή στην κοινότητα που θα βρίσκεται το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς από τις διατάξεις του νόμου αυτού, με την προσθήκη ότι οι ονομαστικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο. Άρθρο 28 (Άρθρο 28 π.δ. 92/1994) Αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων στο νομάρχη Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και επικυρώθηκαν, μαζί με αντίγραφα των αποφάσεων του πρωτοδικείου, σχετικά με τη διαγραφή όσων τυχόν κρίθηκαν ότι πρέπει να διαγραφούν, στέλνονται το γρηγορότερο στο νομάρχη της περιφέρειας, ο οποίος φροντίζει για την έγκαιρη και σε αρκετό αριθμό αντιτύπων εκτύπωση, ή δακτυλογράφηση και αποστολή τους στα οικεία εκλογικά τμήματα. ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Δικαίωμα του εκλέγεσθαι Άρθρο 29 (Άρθρο 29 π.δ. 92/1994) Κτήση του δικαιώματος 1.Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. 2.Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποδεικνύεται από την εγγραφή στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο ενός δήμου ή κοινότητας. Αν για τη συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Άρθρο 30 (Άρθρο 30 π.δ. 92/1994) Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας 1.Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών. 2.Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της. 3.Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διαβιβάζει την παραίτηση, χωρίς αναβολή, στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή. 4.Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, το βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου. 5.Ο αξιωματικός, που σύμφωνα με τα παραπάνω παραιτήθηκε και δεν εκλέχτηκε βουλευτής, είναι δυνατόν οποτεδήποτε ν’ ανακληθεί στην ενέργεια ως έφεδρος, ενώ αυτός που εκλέχτηκε βουλευτής δεν μπορεί ν’ ανακληθεί στην ενέργεια, πριν από την έναρξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκριση αυτής. 6.Έφεδρος αξιωματικός σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού, από την ημέρα που υπέβαλε την υποψηφιότητα που προτάθηκε από εκλογείς. Εάν δεν εκλεγεί βουλευτής, μπορεί ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε. Εάν όμως εκλεγεί δεν επιτρέπεται να κληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου ανακοινώνει αμέσως στις προϊστάμενες αρχές του εφέδρου αξιωματικού και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την υποβολή απ’ αυτόν η αποδοχή υποψηφιότητας βουλευτή. ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Άρθρο 31 (Άρθρο 31 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 11 ν. 2623/1998) Προεδρικά Διατάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευτικών εδρών. 1.Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ’ όλη την επικράτεια. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής. 3.Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή τη δωδεκάτη ημέρα πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στα πλαίσια του Συντάγματος. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Υποψήφιοι Άρθρο 32 (΄Αρθρο 32 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 12 ν. 2623/1998) Πρόταση υποψηφίων 1.Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους. 2.Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή ν’ αποδεχτεί υποψηφιότητα που προτείνεται από εκλογείς σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. 3.Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινόμενου. Στην πρόταση ή τη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του ή εκείνου που αποδέχεται την πρόταση εκλογέων ή του πληρεξουσίου του με την οποία να δηλώνεται: α) Σε ποίου δήμου ή κοινότητας του Κράτους το μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος, β) το έτος γέννησης καθώς και η ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29 και γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 108. 4.Η πληρεξουσιότητα για υποβολή πρότασης ή για αποδοχή προτάσεων εκλογέων πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στη δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα. 5.Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 6.Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 7.Αν λείπουν οι δώδεκα υπογραφές εκλογέων ή η αποδοχή του προτεινόμενου ή η υπογραφή αυτού ή του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα στοιχεία της παραγράφου 3, η πρόταση είναι απαράδεκτη. Άρθρο 33 (΄Αρθρο 33 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 13 ν. 2623/1998) Ανακήρυξη υποψηφίων Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τους υποψηφίους δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Άρθρο 34 (΄Αρθρο 34 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 14 ν. 2623/1998) Συνδυασμοί 1.Οι υποψήφιοι που ανακηρύσσονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε συνδυασμό, είτε ως μεμονωμένοι. 2.Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων. 3.Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς. Κατ’ εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε δύο εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος. 4.Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασμό. Η δήλωση αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται. 5.Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 6.Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων μέχρι του αριθμού των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξανόμενο. 1)Κατά ένα, στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από ένα έως και πέντε βουλευτές. 2)Κατά δύο, στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από έξι έως και δέκα βουλευτές. 3)Κατά τρεις, στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης. 4)Κατά τέσσερις, στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών και 5)Κατά πέντε, στην εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών. 7.Ο διορισμός αντιπροσώπου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, γίνεται με έγγραφη δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την κοινοποιεί στον Πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των συνδυασμών δικαστηρίου. Άρθρο 35 (΄Αρθρο 35 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το και άρθρο 5 παρ. 15 ν. 2623/1998) Ακακήρυξη συνδυασμών 1.Τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου. 2.Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. 3.Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρθρο 36 (΄Αρθρο 36 π.δ. 92/1994) Αναπλήρωση υποψηφίων που πέθαναν 1.‘Οταν ένας από τους υποψηφίους συνδυασμούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων πεθάνει μετά την δήλωση για ανακήρυξη του συνδυασμού, είναι δυνατό για συμπλήρωσή του να προτείνουν άλλο υποψήφιο αυτοί, που, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34, είναι αρμόδιοι για τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού. Στην πρόταση περιέχονται τα στοιχεία του προτεινόμενου και επισυνάπτονται τα γραμμάτια και η δήλωση αποδοχής της υποψηφιότητας όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 32. Η πρόταση του άλλου αυτού υποψηφίου, πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη δικαστηρίου οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να γνωστοποιηθεί στον Εισαγγελέα του ‘Αρειου Πάγου πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν απ’ αυτήν. Πέραν από τις προθεσμίες αυτές δεν είναι δυνατό να προταθεί άλλος υποψήφιος. 2.Το αρμόδιο Δικαστήριο ανακηρύσσει αυτόν που προτάθηκε και επιφέρει την αναγκαία μεταβολή στο συνδυασμό μέχρι και την επόμενη ημέρα από την επίδοση της πρότασης της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 37 (΄Αρθρο 37 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 16 ν. 2623/1998) ‘Ονομα και έμβλημα των κομμάτων 1.Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια. Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε. 2.Το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια. 3.Ο πρόεδρος της Βουλής και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανακοινώνουν τις δηλώσεις, που τους επιδόθηκαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το οποίο οφείλει, μελλοντικά, να γνωστοποιεί στις εφορευτικές επιτροπές το όνομα και το έμβλημα που ορίστηκαν για κάθε κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων και να φροντίζει για την εξασφάλιση της χρησιμοποίησής του μόνο από τους δικαιούχους. 4.Δήλωση ονόματος και εμβλήματος σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία υπογράφει καθένας απ’ αυτούς. 5.Απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος ή σήματος κόμματος: 1)συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας, 2)του στέμματος, 3)συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτακτορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό. Άρθρο 38 (΄Αρθρο 38 π.δ. 92/1994) Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων 1.Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων αποφασίζει επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τον ‘Αρειο Πάγο, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή δεν υπάρχουν αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ο Διευθυντής Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που τον ορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιτροπή εδρεύει στον ‘Αρειο Πάγο και χρέη γραμματέα της εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του ίδιου δικαστηρίου, που μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. 2.Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζει ως δικαιούχο του ονόματος και εμβλήματος το κόμμα το οποίο και προηγουμένως κατά κοινή αντίληψη, τα χρησιμοποιούσε. 3.Η παραπάνω επιτροπή αποφασίζει σε περίπτωση διαφωνίας για την ιδιότητα του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής αυτού. Άρθρο 39 (΄Αρθρο 39 π.δ. 92/1994,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 17 ν. 2623/1998) Κοινοποίηση ονομάτων ανακηρυχθέντων υποψηφίων 1.Το αρμόδιο Δικαστήριο γνωστοποιεί αμέσως στον Άρειο Πάγο και τον οικείο νομάρχη τις αποφάσεις του για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Κάθε νομάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του νομού, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρου 35. Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη όλων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού, με την φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 2.Με ευθύνη του οικείου νομάρχη η πιό πάνω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση πρέπει να έχει γίνει το βραδύτερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από τη μέρα της εκλογής. 3.Η γνωστοποίηση των μεταβολών του άρθρου 36, γίνεται στην ανάγκη με ιδιαίτερη προκήρυξη. Άρθρο 40 (΄Αρθρο 40 π.δ. 92/1994) Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων 1.Κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τμήμα 2.Εάν οι προτεινόμενοι αντιπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων είναι περισσότεροι από τρεις, η εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ενεργεί μεταξύ αυτών κλήρωση για τον καθορισμό τριών απ’ αυτούς, που μόνο αυτοί ή οι αναπληρωτές τους παραμένουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας. 3.Για τα πιό πάνω γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν υποψήφιου του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. 4.Ο διορισμός των αντιπροσώπων κόμματος γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής, είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το διορισμό στους προέδρους των πρωτοδικών. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών κάθε συνδυασμού γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή των εξουσιοδοτημένων απ’ αυτόν υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. 5.Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη ένα πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι’ αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από ένα πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Άρθρο 41 (΄Αρθρο 41 π.δ. 92/1994) Κωλύματα διορισμού αντιπροσώπων και πληρεξουσίων υποψηφίων Αντιπρόσωποι συνδυασμών και υποψηφίων ή πληρεξούσιοι κομμάτων ή υποψηφίων και αναπληρωτές αντιπροσώπων δεν μπορούν να διοριστούν οι απαριθμούμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 υπάλληλοι, οι αξιωματικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι μοναχοί και οι ανήλικοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας Άρθρο 42 (΄Αρθρο 42 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 18 ν. 2623/1998) Ημέρα ψηφοφορίας 1.Η ψηφοφορία διεξάγεται ημέρα Κυριακή και διαρκεί από την ώρα 07.00΄ έως την ώρα 19.00΄ της ίδιας ημέρας. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων γενικά κέντρων την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και τα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων και κάθε τροχοφόρου. Άρθρο 43 (΄Αρθρο 43 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 19 ν. 2623/1998) Εκλογικά τμήματα 1.Κάθε δήμος και κάθε κοινότητα αποτελεί ιδιαίτερο εκλογικό τμήμα. 2.Κοινότητες που έχουν λιγότερους από πεντακόσιους δημότες είναι δυνατόν να ενωθούν σ’ ένα εκλογικό τμήμα με άλλες όμοιες κοινότητες είτε με δήμο ή κοινότητα μεγαλύτερου πληθυσμού, μόνο όταν η απόσταση και οι συγκοινωνιακές συνθήκες διευκολύνουν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. 3.Δήμοι και κοινότητες με γραμμένους εκλογείς πάνω από οκτακοσίους, υποδιαιρούνται σε εκλογικά τμήματα έτσι που σε κάθε τμήμα να μην αναλογούν πάνω από οκτακόσιοι εκλογείς. 4.Σε δήμους και κοινότητες που αποτελούνται από περισσότερους συνοικισμούς και οι εκλογείς είναι δύσκολο λόγω απόστασης να προσέρχονται για ψηφοφορία σε ένα εκλογικό τμήμα είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερα εκλογικά τμήματα, ανάλογα με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές δυσχέρειες. Άρθρο 44 (΄Αρθρο 44 π.δ. 92/1994) Καταστήματα ψηφοφορίας 1.Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας. 2.Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια που κατέχονται από το δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και γενικά δημόσιους οργανισμούς κι αν δεν φτάνουν αυτά - κατάλληλα ιδιωτικά οικήματα ή δημόσια κέντρα, που παραχωρούνται οικειοθελώς από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 3.Ο νομάρχης ή οι εξουσιοδοτημένοι απ’ αυτόν δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων προσκαλούν (τον Ιανουάριο κάθε χρόνου) τους δικαιούχους ιδιωτικών οικημάτων, που κρίνονται κατάλληλα για καταστήματα ψηφοφορίας, να δηλώσουν εγγράφως μέσα σε τρεις μέρες από την πρόσκληση αν δέχονται να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως τα οικήματά τους ως καταστήματα ψηφοφορίας, για πέντε το πολύ μέρες με αποζημίωση, που ορίζεται - μετά την χρησιμοποίηση - από το νομάρχη και μετά από γνώμη επιτροπής που την αποτελούν ο αρμόδιος οικονομικός έφορος και ένας ανώτερος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με πρόεδρο τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 4.Σε περίπτωση άρνησης από τους δικαιούχους να παραχωρήσουν οικειοθελώς τα κρινόμενα κατάλληλα για ψηφοφορία ιδιωτικά οικήματα ή δημόσια κέντρα, επιτρέπεται η επίταξή τους από το νομάρχη για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε μέρες. Η απόφαση του νομάρχη για την επίταξη κοινοποιείται δια της αστυνομικής αρχής είτε πριν από την εκτέλεση της επίταξης από τις διοικητικές αρχές είτε σύγχρονα μ’ αυτή, στον ιδιοκτήτη ή νομέα ή κάτοχο ή νόμιμο αντιπρόσωπό τους, κι αν δεν υπάρχει αυτός ή απουσιάζει από το επιτασσόμενο οίκημα ή κέντρο, στη δημοτική κοινοτική αρχή του τόπου που βρίσκεται το οίκημα. Για τα επιτασσόμενα οικήματα καταβάλλεται αποζημίωση που την καθορίζει ο οικείος ειρηνοδίκης. 5.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για κατάστημα ψηφοφορίας οποιουδήποτε στρατιωτικού καταστήματος ή στρατώνα. 6.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τη διενέργεια δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και σε κάθε εκδήλωση λαϊκής ετυμηγορίας. Άρθρο 45 (΄Αρθρο 45 π.δ. 92/1994) Εκλογείς που αλλάζουν ομαδικά διαμονή 1.Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, αλλά μέσα στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα του δήμου ή κοινότητας που μένουν την ημέρα της ψηφοφορίας. 2.Εκλογείς της προηγούμενης παραγράφου που την ημέρα της ψηφοφορίας μένουν σε δήμο ή κοινότητα που υπάγεται σ’ άλλη εκλογική περιφέρεια, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα που μένουν την ημέρα της ψηφοφορίας, αλλά αποτελούν ιδιαίτερο εκλογικό τμήμα και ψηφίζουν τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι. Άρθρο 46 (΄Αρθρο 46 π.δ. 92/1994) Εκλογείς δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί 1.Οι εκλογείς του άρθρου 27 παράγραφο 1 του νόμου αυτού ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο νομάρχης σύμφωνα με το άρθρο 48. Ο νομάρχης όταν ορίζει τα εκλογικά τμήματα κάθε δήμου ή κοινότητας, οφείλει να λαβαίνει υπόψη και τον αριθμό των εκλογέων αυτών σε κάθε δήμο ή κοινότητα και να τους κατανέμει συμμετρικά σ’ όλα τα εκλογικά τμήματα. 2.‘Οσοι από τους εκλογείς του άρθρου 27 παράγραφος 1 υπηρετούν στην περιοχή του ‘Αγιου ‘Ορους, ψηφίζουν στα πλησιέστερα εκλογικά τμήματα του νομού Χαλκιδικής που τα ορίζει ο νομάρχης. Άρθρο 47 (΄Αρθρο 47 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 20 ν. 2623/1998) Ψηφοφορία ανδρών φρουράς Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί. Άρθρο 48 (΄Αρθρο 48 π.δ. 92/1994) Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας 1.Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση γίνεται και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτακόσιους (800). Για τους εκλογείς του άρθρου 45 την απόφαση βγάζει ο νομάρχης της περιφέρειας που μένουν. 2.Οι αποφάσεις του νομάρχη της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφο 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου και κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και διά του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον ‘Αρειο Πάγο. 3.Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 4.Οι ίδιες αποφάσεις, όπως τελικά θα καταρτισθούν, γνωστοποιούνται με προκήρυξη του νομάρχη στους δήμους και κοινότητες του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, εξαιτίας ανώτερης βίας η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί άλλο κατάστημα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας με απόφαση του οικείου νομάρχη. Άρθρο 49 (΄Αρθρο 49 π.δ. 92/1994) Δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές εκδίδουν και δημοσιεύουν σ’ όλη γενικά την περιφέρειά τους, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη της διοικητικής αρχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Προπαρασκευή της ψηφοφορίας Άρθρο 50 (΄Αρθρο 50 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 21 ν. 2623/1998) Προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας 1.Το πρωϊ της προηγούμενης ημέρας της ψηφοφορίας ο δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας, καθένας για τα καταστήματα ψηφοφορίας των εκλογικών τμημάτων του δήμου του ή της κοινότητάς του, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να έχει ετοιμαστεί η αίθουσα της εκλογής και τα εκλογικά είδη. 2.Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται τραπέζι, γύρω από το οποίο κάθονται η εφορευτική επιτροπή, ο δικαστικός αντιπρόσωπος και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους. Μπροστά από το τραπέζι της επιτροπής τοποθετείται η κάλπη και σε ύψος που το επίπεδο του καλύμματος της κάλπης να είναι πιό πάνω από το επίπεδο του τραπεζιού. 3.Οι κάλπες κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή από την αρχή που πήρε εντολή του, από οποιαδήποτε ύλη και σε μέγεθος ανάλογο με τον αριθμό των εκλογέων κάθε τμήματος. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4.Οι δαπάνες για την επισκευή των καλπών, την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης για τις εφορευτικές επιτροπές και των ειδών που απαιτούνται για τη συσκευασία των εκλογικών στοιχείων για να διαβιβαστούν στο πρωτοδικείο, βαρύνουν τους οικείους δήμους και κοινότητες. 5.Για τις άπορες κοινότητες το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εγκρίνει την πληρωμή τέτοιων δαπανών από το Δημόσιο. 6.Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και εντός του χώρου, όπου εδρεύει η εφορευτική επιτροπή, κατασκευάζεται με φροντίδα του αρμόδιου δήμαρχου ή προέδρου της κοινότητας κατάλληλος, ξεχωριστός χώρος, στον οποίο ν’ αποσύρεται ο εκλογέας και να μπορεί, χωρίς να τον βλέπουν, να συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και να το κλείνει στο φάκελο. Αν δεν μπορεί να κατασκευαστεί καλά χωρισμένο διαμέρισμα, επιτρέπεται να γίνει ένα τέτοιο προχείρως, είτε με την παρεμβολή ξύλινου πλαισίου, περιφραγμένου με χοντρό χαρτί είτε με την ανάρτηση αδιαφανούς υφάσματος, είτε με άλλο τρόπο. 7.Στον ειδικό χώρο τοποθετούνται με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής τραπέζι και μολύβι για χρήση από τους εκλογείς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Εφορευτικές Επιτροπές Άρθρο 51 (΄Αρθρο 51 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 22 ν. 2623/1998) Διορισμός εφορευτικών επιτροπών 1.Ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. 2.Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά. 3.Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής. 4.Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί, κατά την κρίση του, να διορίζει, με απόφασή του που λαμβάνει σε συμβούλιο, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών από τους καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή μέλη εφορευτικών επιτροπών ορίζονται αυτοί που κατά την κρίση του συμβουλίου πρωτοδικών παρέχουν στοιχεία επάρκειας γι’ αυτά τα καθήκοντα. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατόν ο αρμόδιος πρόεδρος πρωτοδικών να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τους ειρηνοδίκες του τόπου και τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές. Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις το συμβούλιο πρωτοδικών μπορεί ν’ αποκλείσει μέλη που κληρώθηκαν και που τα κρίνει ανεπαρκή για το έργο της εφορευτικής επιτροπής. 5.Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι αυτό που στην περιφέρειά του υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου εδρεύει το εκλογικό τμήμα. 6.Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους. 7.Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. Άρθρο 52 (΄Αρθρο 52 π.δ. 92/1994) Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών 1.Δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διατέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία. 2.Τα τακτικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αν προταθούν και ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο υποψήφιοι βουλευτές, έχουν το δικαίωμα της επιλογής με δήλωση, που επιδίδεται στην διοικητική αρχή με δικαστικό επιμελητή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, θεωρείται ότι προτίμησαν τη βουλευτική υποψηφιότητα και αντικαθίστανται στην εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53. 3.Οι δικηγόροι που κληρώνονται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη εφορευτικής επιτροπής, αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής. Άρθρο 53 (΄Αρθρο 53 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 23 ν. 2623/1998) Αναπλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών 1.Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διαξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρο της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. 2.Σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει κι αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων (4) μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρό της τον μεγαλύτερο σε ηλικία. Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία (3) από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο (2) και σε περίπτωση αδυναμίας ένα (1) ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. Άρθρο 54 (΄Αρθρο 54 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 24 ν. 2623/1998) Καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών 1.Η επιτροπή που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιό πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία: α) βιβλίο πρακτικών, β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας και γ) βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων. 2.Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου. Άρθρο 55 (΄Αρθρο 55 π.δ. 92/1994) Ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών 1.Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ψηφίζουν στα τμήματα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους ιδιαίτερα στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία τους βεβαιώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και στο εκλογικό τους βιβλιάριο. 2.Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 92, γιατί ακυρώθηκε η εκλογή σε μερικά μόνο τμήματα της εκλογικής περιφέρειας, αυτοί που ψήφισαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο σε τμήματα, που δεν ακυρώθηκε η εκλογή, δεν μπορούν να ψηφίσουν στα τμήματα που επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αυτών των τμημάτων. Άρθρο 56 (΄Αρθρο 56 π.δ. 92/1994) Γραμματέας εφορευτικής επιτροπής 1.Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της σε υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει. 2.Αν δεν μπορεί η εφορευτική επιτροπή να αναθέτει τα καθήκοντα γραμματέα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τα αναθέτει σε έναν εκλογέα ή σ’ ένα εκλογέα ή σ’ ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της και στην ανάγκη σε κοινοτικό υπάλληλο. 3.Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, γιατί στην ανάγκη μπορεί και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής να εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα της. Άρθρο 57 (΄Αρθρο 57 π.δ. 92/1994) Διερμηνείς τουρκικής γλώσσας Σε εκλογικά τμήματα των Νομών ‘Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης και Δωδεκανήσου είναι δυνατόν να διορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας από τους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στην έδρα κάθε εκλογικού τμήματος ή πιό κοντά σ’ αυτή. Άρθρο 58 (΄Αρθρο 58 π.δ. 92/1994) Σφραγίδα εφορευτικών επιτροπών Η εφορευτική επιτροπή έχει δική της σφραγίδα. Αν δεν έχει δική της χρησιμοποιεί τη σφραγίδα μιάς άλλης αρχής, που την ορίζει με απόφασή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι Άρθρο 59 (΄Αρθρο 59 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 25 ν. 2623/1998) Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και καθήκοντά τους 1.Σε κάθε εκλογικό τμήμα και σ’ όλη τη διάρκεια της εκλογής παραβρίσκεται αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής. 2.Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, εκτός από τα καθήκοντά του που ειδικά αναφέρονται στο παρόν, έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από μήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξακριβώσει όλες τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν μέσα ή γύρω από το εκλογικό κατάστημα. Κατά την άσκηση των ανακριτικών του καθηκόντων ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενεργεί μόνος του, χωρίς δηλαδή να συμπράττει γραμματέας, άλλος ανακριτικός υπάλληλος ή μάρτυρες και διαβιβάζει τις μηνύσεις που του κατέθεσαν και τα σχετικά με την τυχόν προανάκριση έγγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 3.Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής αναφέρει με το ταχύτερο μέσο στον έφορο αντιπροσώπων δικαστικής αρχής την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον έφορο γραπτή αναφορά για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια της εκλογής. Η παράλειψη υποβολής αναφοράς τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 109. Άρθρο 60 (΄Αρθρο 60 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 26 ν. 2623/1998) ΄Εφοροι των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής 1.Για την εποπτεία των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται έφοροι, ένας ή περισσότεροι, σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 2.Οι έφοροι της δικαστικής αρχής σε κάθε εκλογική περιφέρεια, είναι υποχρεωμένοι να περιοδεύουν μέσα στην περιφέρεια την ημέρα της ψηφοφορίας και την προηγούμενη μετά από συννενόηση με τον αρχαιότερο μεταξύ τους και να επεμβαίνουν για να ενισχύσουν το έργο των δικαστικών αντιπροσώπων σε περιπτώσεις καταγγελίας παράνομων παρεμβάσεων. Για την εκτέλεση αυτού του έργου τους, ο οικείος νομάρχης οφείλει να θέσει στη διάθεσή τους τον αναγκαίο αριθμό αυτοκινήτων των δημόσιων πολιτικών και αστυνομικών αρχών του νομού. Και οι στρατιωτικές αρχές της περιφέρειας είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν τις κινήσεις των εφόρων. Ο έφορος μπορεί να ασκεί και όλα τα καθήκοντα, που αναθέτει στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής το παρόν. 3.Από το οικείο πρωτοδικείο διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών φωτοαντίγραφα όλων των εκλογικών καταλόγων με βάση τους οποίους έγινε η ψηφοφορία και από τους οποίους έχουν διαγραφεί όσοι ψήφισαν. Άρθρο 61 (΄Αρθρο 61 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 27 ν. 2623/1998) Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους 1.Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου. 2.‘Εφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται, οι πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι αντιεισαγγελείς εφετών. 3.Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται: 1)Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών. 2)Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών. 3)Οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας. 4)Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5)Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων. 6)Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες. 7)Οι δικηγόροι. 8)Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 9)Οι συμβολαιογράφοι. 10)Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες. 11)Οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ ή Β’ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων. 12)Οι ασκούμενοι δικηγόροι. 4.Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος. 5.Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του. 6.Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, οι παρακάτω αρχές αποστέλλουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα εξής στοιχεία: 1)Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δεκαπέντε το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια. 2)Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ονομαστικούς καταλόγους όλων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α’ έως και γ’, ε’,στ’,θ’ έως και ια’. 3)Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων του. 4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονομαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων του, που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 4. 5)Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ονομαστικούς καταλόγους των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων. 6)Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ονομαστικές καταστάσεις, όλων των μόνιμων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μόνιμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τους υπηρετούντες σε αυτήν υπαλλήλους με απόσπαση κατά το άρθρο 39 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που μπορούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι παραπάνω με στοιχεία β΄ έως και στ΄ ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 7.Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, διορίζονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και αναπληρωτές των τακτικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό του συνόλου των εκλογικών τμημάτων κάθε εκλογικής περιφέρειας. Οι αναπληρωτές, με παραγγελία του εφόρου της περιφέρειας, αναπληρώνουν τους απουσιάζοντες ή κωλυομένους για οποιοδήποτε λόγο τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ή τους βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 8.Στις συνεδριάσεις του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, που γίνονται οι διορισμοί των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους, παρίσταται εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οριζόμενος, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αυτού. Η γνωστοποίηση του εκπροσώπου και αναπληρωτή του γίνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών. Η τυχόν απουσία για οποιοδήποτε λόγο του εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν ασκεί καμία επίδραση στην εγκυρότητα των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του παραπάνω δικαστηρίου. 9.Αν εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος μπορεί να διορίσει στα τμήματα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, που υπηρετούν και βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Η πράξη του εφόρου για τον διορισμό ανακοινώνεται αμέσως στον Εισαγγελέα του Αρεϊου Πάγου και στον εισαγγελέα πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας. Στην ίδια αυτή περίπτωση είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει με εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας στην οποία διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταβολές αυτές ανακοινώνονται αμέσως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους εισαγγελείς πρωτοδικών. 10.Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων, καθώς και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες διορίζονται ως τακτικοί οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρα της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων. 11.Οι δικαστικοί λειτουργοί της παραγράφου 2 δεν μπορούν να διοριστούν στην εκλογική περιφέρεια, από την οποία κατάγονται. 12.Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν μπορούν να διοριστούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ούτε στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται ούτε στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν τα καθήκοντά τους. 13.Οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το διορισμό τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Μόλις φτάσουν ειδοποιούν για την άφιξή τους τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Άρθρο 62 (΄Αρθρο 62 π.δ. 92/1994 και άρθρο 3 παρ. 9 ν. 2408/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 46 ν. 2623/1998) Ψηφοφορία αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών, κληρικών και κρατουμένων 1.Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της περιφέρειας, στην οποία υπάγεται εκλογικά αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν τους ίδιους υποψήφιους σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ’ αυτόν, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα που είναι γραμμένοι. 2.Οι κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δικαιούνται κατά τις βουλευτικές εκλογές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο που βρίσκονται κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ασκούντες τα ιερατικά τους καθήκοντα, με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου. 3.Κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δημοψήφισμα οργανώνονται εκλογικά τμήματα σε κάθε φυλακή. Οι κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 49 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ψηφοδέλτια - Γενικές διατάξεις Άρθρο 63 (΄Αρθρο 63 π.δ. 92/1994) Μορφή ψηφοδελτίων 1.Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, που χορηγεί το Δημόσιο. Το χαρτί χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων, των οποίων συνδυασμοί υποψηφίων ανακηρύχθηκαν στο ένα τρίτον τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών του Κράτους. Η ποσότητα του χαρτιού που χορηγείται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2.Τα ψηφοδέλτια σ’ όλη γενικά την επικράτεια έχουν ορθογώνιο σχήμα. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα. ‘Οποιο ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά, είναι άκυρο. Τα τυπογραφικά στοιχεία στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης. Άρθρο 64 (΄Αρθρο 64 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 28 ν. 2623/1998) Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων 1.Τα κόμματα, οι συνδυασμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι: 1)να εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια και β) να παραδώσουν στον οικείο νομάρχη, επί αποδείξει, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, αριθμό ψηφοδελτίων που να επαρκεί για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας. 2.Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρα κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων, που υπάγονται στη αρμοδιότητά του, με ψηφοδέλτια της εκλογικής περιφέρειας. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα. Άρθρο 65 (΄Αρθρο 65 π.δ. 92/1994) Περιεχόμενο ψηφοδελτίων - Πρόωρες εκλογές 1.Σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτυπώνονται ιδιαίτερα ψηφοδέλτια για κάθε συνδυασμό υποψηφίων βουλευτών της περιφέρειας καθώς και για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο. 2.Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού κόμματος αναγράφονται οριζόντια από το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έμβλημα του κόμματος, το όνομά του και η εκλογική περιφέρεια για την οποία προορίζονται. Αμέσως μετά αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του συνδυασμού και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναφέρονται στην ίδια απόφαση, από τα οποία προτάσσεται το επώνυμο. 3.Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, με τη διαφορά ότι μεταξύ της προσωνυμίας του συνασπισμού και της εκλογικής περιφέρειας αναγράφονται και τα ονόματα όλων των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου, τα ονόματα όλων των υποψηφίων του Συνδυασμού. 4.Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού ανεξαρτήτων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2, με την διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμματος αναγράφεται η ένδειξη «συνδυασμός ανεξαρτήτων». Το έμβλημα του συνδυασμού ανεξαρτήτων αναγράφεται εφόσον έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη σειρά της παραγράφου 2, τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού. 5.Στα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με τη διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμματος αναγράφεται η ένδειξη «μεμονωμένος υποψήφιος». Το έμβλημα του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφεται εφόσον έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. 6.Στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές και διαγραφές ενδείξεων ή ονομάτων. Αν γίνουν θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 66. 7.Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως: 1)Στις εκλογικές περιφέρειες, που εκλέγονται από ένας μέχρι και πέντε βουλευτές, ένα σταυρό. 2)Στις εκλογικές περιφέρειες, που εκλέγονται από έξι μέχρι και δέκα βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς. 3)Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, μέχρι τρεις σταυρούς. 4)Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών, μέχρι και τέσσερις σταυρούς και 5)Στην εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών, μέχρι και πέντε σταυρούς. 8.‘Οσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί βουλευτές καθώς και ο αρχηγός ή ο πρόεδρος αυτοτελούς κόμματος ή, αν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων, ο αρχηγός του συνασπισμού θεωρούνται ότι λαμβάνουν σταυρούς προτίμησης το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνονται. 9.Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από ένα σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται προς ένα μόνο υποψήφιο, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει δύο σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 8, λαμβάνεται υπόψη και ο σταυρός προτίμησης που έχει τεθεί δίπλα στο όνομα άλλου υποψηφίου. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από δύο σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και προς δύο υποψηφίους, είναι έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει τρεις σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 8, λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιποι δύο σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δίπλα στο όνομα άλλων υποψηφίων. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους απο τρεις σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και προς τρεις υποψηφίους, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει τέσσερις σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 8, λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιποι τρεις σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δίπλα στο όνομα άλλων υποψηφίων. 10.Δεν λαμβάνεται υπόψη σταυρός προτίμησης, εάν ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο διευθύνων τις εργασίες της δεν έχει μονογράψει στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης, που σημειώθηκαν σ’ αυτό. Σ΄ αυτήν την περίπτωση το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. 11.Σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε ένα έτος από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις εκλογές αυτές οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτιμήσεως διατάξεις του π.δ. 265/1989, αλλά οι περί σειράς καταλήψεως εδρών διατάξεις (λίστα) του π.δ. 152/1985, που επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται κάθε φορά για την περίπτωση αυτήν. Άρθρο 66 (΄Αρθρο 66 π.δ. 92/1994) Αλλοιώσεις του περιεχομένου των ψηφοδελτίων 1.Ο εκλογέας δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου πέρα απ’ όσα επιτρέπονται σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που κάθε φορά εφαρμόζεται. Κάθε αλλοίωση που γίνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής επάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 2.Λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που οπωσδήποτε σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. 3.Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης. Σταυρός προτίμησης που έχει σημειωθεί κατά παράβαση της παραγράφου αυτής δε λαμβάνεται υπόψη, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 67 (΄Αρθρο 67 π.δ. 92/1994) Λευκά ψηφοδέλτια 1.Σε περίπτωση που σε κάποιο εκλογικό τμήμα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ότι θα προκύψει, για οποιοδήποτε λόγο, έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να φροντίσει αμέσως να εφοδιαστεί με τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. Εάν ο εφοδιασμός δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να συντάξει την ίδια στιγμή πρακτικό, στο οποίο να βεβαιώνει την έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων, το λόγο που, κατά την κρίση της, δημιουργήθηκε αυτή η έλλειψη, τον τρόπο που φρόντισε για ανεφοδιασμό με νέα έντυπα ψηφοδέλτια και τον λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά τη σύνταξη του πρακτικού αυτού επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η συνέχιση της ψηφοφορίας με λευκά ψηφοδέλτια. 2.Τα λευκά αυτά ψηφοδέλτια είναι από το ίδιο χαρτί, έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με τα έντυπα και δεν πρέπει να έχει γραφτεί σ’ αυτά τίποτε με κανένα τρόπο. 3.Τα λευκά ψηφοδέλτια παραδίδονται από την εφορευτική επιτροπή, από ένα σε κάθε εκλογέα, αφού πρώτα τεθεί, προς το μέρος της μικρότερης πλευράς του, η σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, σημειωθεί δίπλα της η ημερομηνία της εκλογής και τεθεί, κάτω από την ημερομηνία, η μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. 4.Ο εκλογέας αφού πάρει από την εφορευτική επιτροπή το σφραγισμένο και θεωρημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λευκό ψηφοδέλτιο και αφού αποχωρήσει στον ιδιαίτερο χώρο του εκλογικού τμήματος οφείλει να το συμπληρώσει με το χέρι του. 5.Στο λευκό ψηφοδέλτιο ο εκλογέας γράφει ο ίδιος, με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης, το όνομα του συνδυασμού ή το όνομα μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής του ή το όνομα ενός ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, οπότε το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού, στον οποίο ανήκουν οι υποψήφιοι αυτοί. ‘Οταν η προτίμηση του εκλογέα αφορά συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, γράφεται το πλήρες όνομα του κόμματος ή του συνασπισμού ή τα αρχικά γράμματα του πλήρους ονόματος του κόμματος ή του συνασπισμού, εφ’ όσον δηλώθηκαν και αυτά σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37, ή και τα δύο, δηλαδή το πλήρες όνομα του κόμματος ή συνασπισμού και τα αρχικά γράμματά του. Ο υποψήφιος συνδυασμού, του οποίου το όνομα αναγράφεται στο λευκό ψηφοδέλτιο, θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρό προτίμησης. Αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από έναν υποψηφίων, ο εκλογέας οφείλει να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός απ’ αυτούς. Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και υπέρ δύο υποψηφίων, αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από δύο υποψηφίων, ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα ενός ή δύο από αυτούς αντιστοίχως. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης σε περισσότερα από ένα ή από δύο, αντιστοίχως, ονόματα, έχει εφαρμογή η παράγραφος 9 του άρθρου 65. Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και υπέρ τριών υποψηφίων, αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από τρείς υποψηφίων, ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα ενός ή δύο ή τριών απ’ αυτούς αντιστοίχως. Και στην περίπτωση αυτήν, αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης σε περισσότερα από ένα ή δύο ή τρία, αντιστοίχως, ονόματα, έχει εφαρμογή η παράγραφος 9 του άρθρου 65. 6.Για τα λευκά ψηφοδέλτια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66. Λευκό ψηφοδέλτιο με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του, είναι άκυρο. 7.Κάθε λευκό ψηφοδέλτιο, που δεν έχει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ημερομηνία της εκλογής και τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου, είναι άκυρο. Είναι επίσης άκυρο κάθε λευκό ψηφοδέλτιο, που χρησιμοποιήθηκε σε εκλογικό τμήμα, του οποίου η εφορευτική επιτροπή δεν έχει συντάξει πρακτικό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 8.‘Οποιος εκλογέας, δεν μπορεί μόνος του να συμπληρώσει λευκό ψηφοδέλτιο, οφείλει να απευθυνθεί στο δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συνοδεύσει τον εκλογέα στον ιδιαίτερο χώρο του εκλογικού τμήματος και να τον βοηθήσει. 9.Το Υπουργείο του Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οφείλει, δια μέσου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να εφοδιάζει τα εκλογικά τμήματα με ανάλογο αριθμό λευκών ψηφοδελτίων. Άρθρο 68 (΄Αρθρο 68 π.δ. 92/1994) Εκλογικοί φάκελοι 1.Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοιόμορφα για ολόκληρο το Κράτος, με την φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από αδιάφανο χαρτί λευκής απόχρωσης και στην εμπρόσθια πλευρά τους έχουν έντυπη επιγραφή ή άλλο γνώρισμα. 2.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης φροντίζει ν’ αποσταλούν έγκαιρα στους νομάρχες αρκετοί φάκελοι. Οι νομάρχες φροντίζουν για την έγκαιρη αποστολή των φακέλων στις κατά τόπους δημοτικές και κοινοτικές αρχές, οι οποίες εφοδιάζουν τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, δια μέσου των εφορευτικών επιτροπών τους. 3.Εάν λείψουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή, μετά από πιστοποίηση της έλλειψης, προμηθεύεται μόνη της ομοιόμορφους φακέλους. 4.Εκτός από την έντυπη επιγραφή ή γνώρισμα δεν αναγράφεται στο φάκελο τίποτ’ άλλο. Στίγματα, σημεία ή λέξεις, σημειωμένες στο φάκελο, εφόσον θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο. Άρθρο 69 (΄Αρθρο 69 π.δ. 92/1994) Ακυρότητα ψηφοδελτίων Εκτός από την ακυρότητα των παραγράφων 3 του άρθρου 63, 1 και 2 του άρθρου 66, 6 και 7 του άρθρου 67 και 4 του άρθρου 68 το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή, εάν: α) εκτυπώθηκε σε χαρτί, που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα απ’ αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα απ’ αυτά που γενικά χρησιμοποιήθηκαν, β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 63, γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2-6 του άρθρου 65, δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού, ε) χρησιμοποιηθεί σ’ εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής, που αναγράφεται πάνω σ’ αυτό και στ) βρεθεί σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνο με τους όρους των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 68. Άρθρο 70 (΄Αρθρο 70 π.δ. 92/1994) ΄Αλλες διατάξεις για ψηφοδέλτια Κατά τα λοιπά, τα σχετικά με τα ψηφοδέλτια και το περιεχόμενο αυτών διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το εφαρμοστέο εκλογικό σύστημα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Ψηφοφορία Άρθρο 71 (Άρθρο 71 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 30 ν. 2623/1998) Παραλαβή καταστήματος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική επιτροπή. 1.Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, μόλις φτάσει και το αργότερο την παραμονή της ημέρας που έχει οριστεί για ψηφοφορία, οφείλει να παραβρεθεί στον τόπο της ψηφοφορίας, για να παραλάβει από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας το εκλογικό υλικό που έστειλε ο Νομάρχης, να ελέγξει αν αυτό είναι πλήρες και σύγχρονα να ενημερωθεί σχετικά. Για την παραπέρα ασφαλή διαφύλαξη του υλικού ευθύνεται ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής. 2.Μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το ορισθέν από αυτούς μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και λοιπά εκλογικά είδη. Μετά απ΄αυτό η επιτροπή ορίζει το γραμματέα της για σύνταξη των πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 56, και με παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων των κομμάτων κ.λ.π. του άρθρου 40, τακτοποιεί την αίθουσα ψηφοφορίας. Άρθρο 72 (Άρθρο 72 π.δ. 92/1994) Σφράγιση της κάλπης Μετά την αποπεράτωση της εργασίας του προηγούμενου άρθρου ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους υποψήφιους ή τους αντιπροσώπους τους, εάν είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. Και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να βάζουν τις δικές τους σφραγίδες. Άρθρο 73 (Άρθρο 73 π.δ. 92/1994) Πρακτικό Παραλαβής Για τις ενέργειες που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 71-72 συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από την επιτροπή και τους υποψηφίους ή αντιπροσώπους. Άρθρο 74 (Άρθρο 74 π.δ. 92/1994) Έναρξη ψηφοφορίας Την ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. Άρθρο 75 (Άρθρο 75 π.δ. 92/1994) Προσέλευση ψηφοφόρων και αναγνώριση της ταυτότητας αυτών 1.Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή. 2.Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα, που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο στοιχείο. Αν πρόκειται για στρατιωτικούς και γι΄αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, η αναγνώριση αυτών γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο δηλωτικό αυτής, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, μόνον αν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση προς την εφορευτική επιτροπή, ότι δεν έχει αστυνομική ταυτότητα. Οι δηλώσεις αυτές, αφού κλειστούν μέσα σε ειδικό φάκελο, με φροντίδα και ευθύνη του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, τοποθετούνται μαζί με τα άλλα εκλογικά στοιχεία, μέσα στο σάκκο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 87. Σ΄αυτούς που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του παρόντος, του Ποινικού Κώδικα ή άλλου ειδικού νόμου. 3.Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο. 4.Εάν μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του εκλογέα και της εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο είναι ολοφάνερο πως αυτός είναι ανήλικος ή εάν είναι γνωστό ότι έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, η επιτροπή του επιτρέπει να ψηφίσει, αφού όμως του υπενθυμίσει τις ποινές που προβλέπει ο νόμος. 5.Οι εκλογείς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ατομικά χωρίς να είναι συντεταγμένοι και χωρίς οποιαδήποτε συνοδεία και ψηφίζουν με βάση την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του άρθρου 27. Η αναγνώριση της ταυτότητας των εκλογέων αυτών γίνεται με βάση την αστυνομική ή στρατιωτική ή υπηρεσιακή τους ταυτότητα, σύμφωνα μ΄αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής προβαίνει στην διάτρηση των ταυτοτήτων, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6.Οι άνδρες της φρουράς του άρθρου 47 ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 οποιασδήποτε εκλογικής περειφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, που συντάσσονται και υπογράφονται από το διοικητή της μονάδας στην οποία υπάγονται, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σ΄αυτές ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις είναι γραμμένοι στους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους. Οι καταστάσεις αυτές στέλνονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος με τον επικεφαλής της φρουράς. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 7.Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του. 8.Το στρατιωτικό προσωπικό, που πέραν από τις φρουρές των εκλογικών τμημάτων διατίθεται για τις ανάγκες των εκλογών, όπως οι στρατιωτικοί επόπτες και οι βοηθοί τους, καθώς και οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες μετακινούμενων στρατιωτικών τμημάτων για υπηρεσιακούς λόγους, ψηφίζουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τον τρόπο που ορίζονται στην παρ. 6, σε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας, όπου εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, τους συνδυασμούς και υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το εκλογικό αυτό τμήμα. Για την ψηφοφορία των παραπάνω εκλογέων γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους αναγράφονται ιδιαίτερα στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 9.Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία και κατά την ημέρα των εθνικών εκλογών ή εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διαφορετικής απ΄ αυτήν στης οποίας τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένοι, ψηφίζουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, όπως στην παρ. 6 του άρθρου αυτού, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν και θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο. Οι καταστάσεις αυτές παραδίδονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος με τον πλοίαρχο ή αξιωματικό του πλοίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. Οι σχετικές με το θέμα λεπτομέρειες και οδηγίες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 10.Οι Έλληνες ναυτικοί γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και κατά την ημέρα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διάφορου αυτού στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, ψηφίζουν κατά τις πιο πάνω εκλογές χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 27, αλλά με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και το ναυτικό τους φυλλάδιο. Οι πιο πάνω εκλογείς ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου ή της κοινότητας του λιμένος που βρίσκεται το πλοίο, τα οποία καθορίζονται από τον οικείο νομάρχη. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Οι σχετικές με το θέμα λεπτομέρειες και οδηγίες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο 76 (Άρθρο 76 π.δ. 92/1994) Τρόπος ψηφοφορίας 1.Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και ολόκληρη σειρά από έντυπα ψηφοδέλτια. Πάντως η έλλειψη μονογραφής της δικαστικής αρχής, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 2.Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ξεχωριστό χώρο με τρόπο να μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο της εκλογής του μέσα στο φάκελο, που του έχει παραδοθεί. Στη συνέχεια κολλάει το φάκελο, επιστρέφει και το δείχνει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στους άλλους που παρίστανται, ώστε να βεβαιωθεί ότι κρατάει ένα μόνο φάκελο με τη σφραγίδα της επιτροπής και ύστερα το ρίχνει με το χέρι του στην κάλπη. 3.Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι εναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν. 4.Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: 1)αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου αυτού. 5.Οι εκλογείς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους. 6.Στο εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που ψήφισε, καταχωρίζεται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της. Στους εκλογείς της παραγράφου 1 του άρθρου 27, στους άνδρες της φρουράς του εκλογικού τμήματος, καθώς και στους στρατιωτικούς της παραγράφου 8 του άρθρου 75, που ψήφισαν σ΄αυτό, χορηγείται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση ότι ψήφισαν. Άρθρο 77 (Άρθρο 77 π.δ. 92/1994) Πρωτόκολλο ψηφοφορίας Για την ψηφοφορία τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρωτόκολλο αριθμημένο και μονογραφημένο από τη διοικητική αρχή, στο οποίο γράφονται οι εκλογείς που ψηφίζουν και ο αριθμός του εκλογικού καταλόγου, όπου είναι γραμμένος κάθε εκλογέας. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους και τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Άρθρο 78 (Άρθρο 78 π.δ. 92/1994) Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 1.Κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός τους έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις, για παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών. 2.Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία. 3.Για τις ενστάσεις και για κάθε άλλο ζήτημα, που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκλογής, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα, είτε αμέσως όταν τελειώσει η ψηφοφορία και τις αποφάσεις της τις καταχωρεί στα πρακτικά. 4.Ειδικά για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, ο δικαστικός αντιπρόσωπος, οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να διατυπώσουν ένσταση. Για την ένσταση αυτής της παραγράφου αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, αφού ακούσει τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Άρθρο 79 (Άρθρο 79 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 33 ν. 2623/1998) Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων - Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία 1.Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα είτε με την επιτήρηση κατά ευρύτερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων. Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ΄αυτόν ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν. 2.Εάν η εφορευτική επιτροπή ή κάποια μέλη της, ενώ διαρκεί η ψηφοφορία, γίνουν ένοχοι για αξιόποινη πράξη ή παράβαση του εκλογικού νόμου, ο αρμόδιος ανακριτικός υπάλληλος συντάσσει αμέσως έκθεση για την πράξη αυτή και μεριμνά για την καταδίωξη του υπαίτιου αμέσως μόλις αποπερατωθεί η εκλογή. Άρθρο 80 (Άρθρο 80 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 34 ν. 2623/1998) Απαγορεύσεις 1.Απαγορεύεται η παρουσία κάθε ένοπλης δύναμης στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ΄αυτόν. 2.Στην πόλη ή το χωριό, την ημέρα διενέργειας των εκλογών, η στρατιωτική δύναμη παραμένει μέσα στους στρατώνες όλο το διάστημα της ψηφοφορίας. Άν υπάρξει σοβαρή διαταραχή της ψηφοφορίας και η επιτροπή δεν μπορεί να επαναφέρει την τάξη, μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη συνδρομή ένοπλης δύναμης, η οποία μόλις αποκατασταθεί η τάξη φεύγει αμέσως από τον τόπο ψηφοφορίας. Για όλα αυτά γίνεται μνεία στα πρακτικά. 3.Απαγορεύεται να πλησιάζει στον τόπο της ψηφοφορίας ή γύρω του οποιοσδήποτε εκλογέας ή πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή οποιοδήποτε όργανο κατάλληλο για επίθεση. 4.Απαγορεύεται η είσοδος στο κατάστημα της ψηφοφορίας οποιουδήποτε δεν εκπληρώνει καθήκοντα σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ή δεν καλείται να ψηφίσει. Άρθρο 81 (Άρθρο 81 π.δ. 92/1994) Παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων τους 1.Οι υποψήφιοι ή, όταν λείπουν, οι αντιπρόσωποί τους, ή, όταν λείπουν και αυτοί, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται στην ψηφοφορία, να προτείνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να βάζουν τη σφραγίδα τους στην κάλπη, να παραβρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από το νόμο. 2.Η απουσία μερικών υποψηφίων ή και όλων των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες. 3.Οι υποψήφιοι μπορούν να ψηφίσουν στο τμήμα που βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Διαλογή των ψήφων Άρθρο 82 (Άρθρο 82 π.δ. 92/1994) Αποπεράτωση της ψηφοφορίας 1.Όταν περάσει η ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα για τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή μπορεί να την παρατείνει το πολύ δύο ώρες, μόνον εφόσον διαπιστώνεται η παρουσία εκλογέων, που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Εάν η ψηφοφορία διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή παρατείνεται, με συμφωνία και του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που κράτησαν οι διακοπές. Κατά παρέκκλιση και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, απολύτως δικαιολογημένες η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα από τις δύο ώρες, καθώς και πέρα από το χρόνο της διακοπής, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των παρόντων εκλογέων. 2.Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος μετά συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο ολικός αριθμός των γραμμένων στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων, ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λόγος της τυχόν συνέχισης αυτής πέρα από την ορισμένη. 3.Στο πρακτικό πιστοποιείται ότι οι σφραγίδες της κάλπης, βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγματος αυτής. Άρθρο 83 (Άρθρο 83 π.δ. 92/1994) Άνοιγμα κάλπης - Αρίθμηση φακέλων 1.Κατόπιν ο πρόεδρος της επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τα έργα της, ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, με την παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2.Ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται οι φάκελοι πρώτα χωρίς να ανοιχτούν. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών. 3.Άν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. 4.Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, πετιούνται οι φάκελοι εκείνοι που δεν έχουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Όταν ο αριθμός των ασφράγιστων ξεπερνάει τον αριθμό των φακέλων που πλεονάζουν, τότε αφαιρούνται στην τύχη και πετιούνται τόσοι φάκελοι ασφράγιστοι όσοι είναι οι πλεονάζοντες. 5.Εάν και πάλι ύστερα από το πέταγμα των ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν πλεονάζοντες, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ξαναρίχνονται στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. Οι φάκελοι που έτσι αφαιρούνται, ανοίγονται και σημειώνεται στο βιβλίο πρακτικών το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, που βρίσκονται μέσα σ΄αυτούς τα οποία όμως δεν υπολογίζονται στη διαλογή. 6.Η εφορευτική επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να διατυπώσει στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων. Άρθρο 84 (Άρθρο 84 π.δ. 92/1994) Διαλογή ψήφων 1.Μετά τα παραπάνω η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων με τον εξής τρόπο: 1)Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα - ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παρισταμένους το ζητήσει (μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους), διαβάζει το περιεχόμενό του έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι, 2)κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, συμπληρώνει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης του ψηφοδελτίου. 3)στη συνέχεια σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελίου σε ειδικούς πίνακες, από τους οποίους ο ένας τηρείται για τους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών και για τους μεμονωμένους υποψηφίους και ο άλλος για τους υποψηφίους των συνδυασμών. Στον πρώτο από τους πίνακες αυτούς ο αριθμός του ψηφοδελτίου αναγράφεται απέναντι από το όνομα του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που ψηφίζεται και στο δεύτερο πίνακα απέναντι από το όνομα του υποψηφίου υπέρ του οποίου υπάρχει έγκυρος σταυρός προτίμησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 7 και 9 του άρθρου 65. 2.Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση στο νομάρχη της περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα. 2)Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν. 3)Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα. 4)Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων. 5)Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και 6)Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού και μόλις τελειώσει η διαλογή αυτή το αποτέλεσμά της ανακοινώνεται στο νομάρχη. 3.Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, τίθενται στη διάθεση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή αυτού που διευθύνει τα έργα της, όλα γενικά τα κατώτατα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τμήματος και στην ανάγκη και πολίτες, που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αμέσως την εντολή που τους δόθηκε. Οποιαδήποτε παράλειψη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, ή εκείνου που διευθύνει τα έργα της ή των δημόσιων οργάνων ή των πολιτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 109. Άρθρο 85 (Άρθρο 85 π.δ. 92/1994) Διακοπή της διαλογής 1.Η διαλογή γίνεται συνέχεια. Μπορεί να διακοπεί μόνο από κούραση αυτών που ασχολούνται με τη διαλογή, οπότε ο δικαστικός αντιπρόσωπος και η εφορευτική επιτροπή παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μη γίνουν νοθείες. 2.Σε περίπτωση που θα διακοπεί η διαλογή τη νύχτα και για μικρότερη σχετικά διάρκεια, οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται στην κάλπη, που κλείνεται και σφραγίζεται από την εφορευτική επιτροπή. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να βάλουν τις σφραγίδες τους. Επίσης κλείνεται και το άνοιγμα από το οποίο ρίχνονται στην κάλπη τα ψηφοδέλτια. Το άνοιγμα αυτό καλύπτεται με ταινία που απλώνεται σε όλο του το μήκος. Στις δύο άκρες η ταινία σφραγίζεται με τις ίδιες σφραγίδες. Γι΄ αυτό συντάσσεται πράξη στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, το δικαστικό αντιπρόσωπο και τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. Έπειτα η επιτροπή οφείλει να κλείσει το κατάστημα της ψηφοφορίας, σφραγίζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα αυτού και να το παραδώσει στη στρατιωτική δύναμη για εξωτερική φύλαξη με την ευθύνη του δικαστικού αντιπροσώπου, της εφορευτικής επιτροπής και του επικεφαλής της φρουράς. 3.Όταν αρχίσει πάλι η διαλογή, συντάσσεται για την επανάληψη νέα πράξη, που υπογράφεται όπως παραπάνω. Στην πράξη βεβαιώνεται ότι η κάλπη ήταν απαραβίαστη και οι σφραγίδες απείραχτες. Άρθρο 86 (Άρθρο 86 π.δ. 92/1994) Πέρας διαλογής 1.Μετά τον τερματισμό της διαλογής, κλείνονται οι πίνακες διαλογής που προβλέπονται στο άρθρο 84 παράγραφο 1 περ. γ΄, με πράξη που γράφεται στους πίνακες αυτούς και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. Στην πράξη που συντάσσεται στον πίνακα των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων αναφέρεται το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος και στην πράξη που συντάσσεται στον πίνακα των υποψηφίων των συνδυασμών το άθροισμα των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος. 2.Αμέσως κατόπιν η εφορευτική επιτροπή συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών της εκλογής, που την υπογράφουν όλοι οι προηγούμενοι. Στην πράξη αναφέρονται: α) η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής, β) ο ολικός αριθμός των γραμμένων στο τμήμα εκλογέων, γ) ο ολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν, δ) ο ολικός αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, ε) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, στ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων, ζ) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, η) ο αριθμός των ψηφοδελίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα, αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, θ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων (περιλαμβανομένων και αυτών της περίπτωσης ή που κηρύχθηκαν έγκυρα), τα οποία πήρε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και ι) κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόμενο από το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. Η πράξη αυτή διαβάζεται δημόσια και αντίγραφό της διαβιβάζεται αμέσως στο νομάρχη και στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα. 3.Μετά το πέρας της διαλογής η εφορευτική επιτροπή παραδίνει στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας την κάλπη αφού κλείσει μέσα σ΄αυτήν όσα τυχόν εκλογικά είδη περίσσεψαν. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάξουν. Άρθρο 87 (Άρθρο 87 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 35 ν. 2623/1998) Διαβίβαση αποτελεσμάτων στο Πρωτοδικείο 1.Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσει ασφαλώς μέσα σε σάκο τα βιβλία και όλα τα άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσει το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι αντιπρόσωποι των κομμάτων. Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του πρωτοδικείου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου. Εφόσον η μετάβαση στην έδρα αυτού του πρωτοδικείου είναι δύσκολη ή δαπανηρή, παραδίνει το σάκο στον πρόεδρο του πλησιέστερου πρωτοδικείου, ο οποίος οφείλει να τον στείλει αμέσως με το ασφαλέστερο μέσο στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. 2.Άν χαθεί ο σάκος της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει να προσκομιστεί το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής που διαβιβάστηκε στο νομάρχη ή το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, σύμφωνα με το εδάφιο β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 86. Με βάση το αντίγραφο αυτό γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 88. 3.Αρμόδιο Δικαστήριο για τις ενέργειες, που ορίζονται στα άρθρα 27, 30, 32, 33, 36, 39, 93 παράγραφο1 και την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, είναι το πρωτοδικείο, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού. 4.Για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Αθηνών και την εκλογική περιφέρεια του νομού Αττικής, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Πειραιώς αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Πειραιώς και για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 5.Αρμόδιο πρωτοδικείο για την εκλογική περιφέρεια του νομού Λασιθίου ορίζεται το πρωτοδικείο, που εδρεύει στη Νεάπολη του νομού αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ Κατανομή εδρών - Ελάχιστο ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων για την απόκτηση έδρας - Εξομάλυνση αντιστοιχίας ψήφων και εδρών Άρθρο 88 (Άρθρο 88 π.δ. 92/1994) Πρώτη κατανομή εδρών 1.Από την επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρμόδιο πρωτοδικείο η συγκέντρωση και η κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής, σε κάθε εκλογική περιφέρεια. 2.Το πρωτοδικείο, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, περιοριζόμενο σε αρίθμηση των ψήφων, συντάσσει τον από την παράγραφο 7 προβλεπόμενο πίνακα αποτελεσμάτων, για χρήση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ενεργεί όλες τις κατανομές των εδρών. 3.Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων αυτής, ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. 4.Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών της, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, δηλαδή το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψηφοδελτίων στην περιφέρεια και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους ίσους ή περισσότερους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα. Αν οι έδρες, που σύμφωνα με τα προηγούμενα παραχωρούνται, είναι περισσότερες από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας, η έδρα που πλεονάζει αφαιρείται από τον συνδυασμό στον οποίο έχει απομείνει το μικρότερο σχετικά υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Αν σε δύο ή και περισσότερους συνδυασμούς ή μεμονωμένο υποψήφιο έχουν απομείνει ίσα υπόλοιπα εκλογικής δύναμης ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση και η έδρα που πλεονάζει αφαιρείται από το συνδυασμό, που το όνομά του βγήκε από την κληρωτίδα. Σε εκλογική περιφέρεια που εκλέγει ένα μόνο βουλευτή η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό ή στο μεμονωμένο υποψήφιο που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των συνδυασμών που ισοψήφισαν και η έδρα παραχωρείται σ΄αυτόν που ευνοήθηκε από τον κλήρο. 5.Οι έδρες που παραχωρούνται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτού κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίσουν και οι έδρες που παραχωρούνται είναι λιγότερες από τους υποψηφίους αυτούς, ενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών από το πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση και ανακηρύσσσονται βουλευτές εκείνοι που ευνοήθηκαν από τον κλήρο. 6.Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες όσοι οι υποψήφιοί του. 7.Το πρωτοδικείο (σε συμβούλιο) συντάσσει, για κάθε εκλογική περιφέρεια, που είναι αρμόδιο, πίνακα των αποτελεσμάτων αυτής, που περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων στην εκλογική περιφέρεια, β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σ΄αυτή, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε μεμονωμένου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που δόθηκαν στον καθένα απ΄ αυτούς στην εκλογική περιφέρεια. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί των αυτοτελών κομμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με άρθρο 37 παράγραφο 1, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και ακολουθούν οι συνδυασμοί των συνασπισμένων κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα. 8.Όταν καταρτίζεται ο πίνακας, είναι δυνατό να είναι παρόντες από ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. 9.Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα, που καταρτίζεται μέσα στο συντομότερο χρόνο, στέλνεται αμέσως από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 10.Κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξάρτητος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα, οι συνασπισμοί, οι ανεξάρτητοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, δε δικαιούνται βουλευτική έδρα σε καμιά εκλογική περιφέρεια από οποιαδήποτε κατανομή ούτε από την κατά τις επόμενες παραγράφους προβλεπόμενη εξομάλυνση. 11.Κόμμα ή συνασπισμός, που δικαιούται να εκλέξει βουλευτή, σε καμιά περίπτωση δε λαμβάνει λιγότερες από το 70% των εδρών που αντιστοιχούν στο ποσοστό των ψήφων του στην επικράτεια, πολλαπλασιαζόμενο επί 300. Το κλάσμα παραλείπεται. Εφ΄όσον υπάρξουν κόμματα ή συνασπισμοί που υστερούν, τότε αυτά λαμβάνουν τόσες έδρες, επί πλέον, όσες απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Οι έδρες αυτές αφαιρούνται από τα αμέσως κατά σειρά προηγούμενα αυτών, σε έδρες, κόμματα ή συνασπισμούς. 12.Οι πρόσθετες έδρες δίδονται στους δικαιούχους, αρχίζοντας από τους μικρότερους, σε συνολικό ποσοστό ψήφων επικρατείας. Κόμμα ή συνασπισμός, που δικαιούται έδρες, τις λαμβάνει από το αμέσως προηγούμενο αυτού, που προσφέρει έδρες και κατά σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, μέχρι ικανοποιήσεως του δικαιώματός του. Τις έδρες αυτές λαμβάνει στις εκλογικές περιφέρειες που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο, μετά την πρώτη κατανομή, αριθμό ψήφων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν πήρε έδρα κατά την δεύτερη κατανομή στην ελάσσονα αυτήν εκλογική περιφέρεια. Στην περίπτωση που είχε λάβει έδρα κατά την δεύτερη κατανομή, την πρόσθετη έδρα λαμβάνει στην αμέσως επόμενη ελάσσονα εκλογική περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Από την αυτή εκλογική περιφέρεια δεν διατίθεται έδρα και σε άλλο δικαιούχο κόμμα ή συνασπισμό, αλλά εφαρμόζεται ανάλογα το προηγούμενο εδάφιο. 13.Η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του παρόντος απόφασή της, μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους 11 και 12 εξομάλυνση της αντιστοιχίας ψήφων και εδρών. Άρθρο 89 (Άρθρο 89 π.δ. 92/1994) Δεύτερη κατανομή εδρών 1.Αν, μετά την κατανομή των εδρών που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου σε κάθε εκλογική περιφέρεια, παραμείνανε αδιάθετες έδρες, (σ΄αυτές περιλαμβάνονται κι αυτές που δεν έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου), ενεργείται κατανομή των αδιάθετων εδρών κατά μείζονες εκλογικές περιφέρειες σύμφωνα μ΄αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους: 2.Όλη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω δεκατρείς μείζονες εκλογικές περιφέρειες: 1.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Έβρου, β) Ροδόπης, γ) Ξάνθης, δ) Δράμας και ε) Καβάλας. 2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες α) Α΄Θεσσαλονίκης και Β΄Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες των νομών α) Σερρών, β) Χαλκιδικής, γ) Κιλκίς, δ) Πέλλας, ε) Ημαθίας και στ) Πιερίας. 3.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Φλώρινας, β) Κοζάνης, γ) Καστοριάς και δ) Γρεβενών. 4.Περιφέρεια Ηπείρου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Ιωαννίνων, β) Άρτας, γ) Θεσπρωτίας και δ) Πρέβεζας. 5.Περιφέρεια Θεσσαλίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Λάρισας, β) Μαγνησίας, γ) Τρικάλων και δ) Καρδίτσας. 6.Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κέρκυρας, β) Λευκάδας, γ) Κεφαλληνίας και δ) Ζακύνθου. 7.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Αιτωλοακαρνανίας, β) Αχα΄ας και γ) Ηλείας. 8.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Φθιώτιδας, β) Ευρυτανίας, γ) Φωκίδας, δ) Βοιωτίας και ε) Ευβοίας. 9.Περιφέρεια Αττικής, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες α) Α΄Αθηνών, β) Β΄Αθηνών, γ) Α΄Πειραιώς, δ) Β΄Πειραιώς και ε) του νομού Αττικής. 10.Περιφέρεια Πελοποννήσου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κορινθίας, β) Αργολίδας, γ) Αρκαδίας, δ) Μεσσηνίας και ε) Λακωνίας. 11.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών, α) Λέσβου, β) Χίου, και γ)Σάμου. 12.Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κυκλάδων και β) Δωδεκανήσου και 13.Περιφέρεια Κρήτης, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Χανίων, β) Ρεθύμνης, γ) Ηρακλείου και δ) Λασιθίου. 3.Οι αδιάθετες έδρες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων και των συνασπισμών κατά την αναλογία της εκλογικής τους δύναμης στην οικεία μείζονα περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στη μείζονα περιφέρεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών της οικείας μείζονας περιφέρειας. Το πηλίκο από τη διαίρεση, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο στη μείζονα περιφέρεια και λαμβάνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός από την κατανομή αυτή τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική δύναμη στη μείζονα περιφέρεια. 4.Οι έδρες που προσκυρώθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε καθένα από τα κόμματα ή συνασπισμούς κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών τους στη μείζονα περιφέρεια ως εξής: Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αθροίζονται οι εκλογικές δυνάμεις των συνδυασμών όλων των κομμάτων και των συνασπισμών κα το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών στην εκλογική αυτή περιφέρεια. Το πηλίκο, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού χωριστά και λαμβάνει καθένας τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες από την πιο πάνω κατανομή, παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης από την παραχώρηση εδρών που έγινε, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Σε περιφέρειες που εκλέγουν δύο βουλευτές, η έδρα που τυχόν έχει παραμείνει αδιάθετη από την πρώτη κατανομή, περιέρχεται οριστικά, στο συνδυασμό που πέτυχε από την πρώτη κατανομή τη μία έδρα, εφόσον, αυτός συνυπολογιζόμενης αυτής με την αδιάθετη έδρα, παρουσιάζει μέσο όρο ψηφοδελτίων ανά εκλεγόμενο βουλευτή μεγαλύτερο του αριθμού των ψηφοδελτίων καθενός από τους άλλους συνδυασμούς, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού. 5.Αν με την παραπάνω κατά συνδυασμούς κατανομή, περιέρχονται σε κάποιο κόμμα ή συνασπισμό, περισσότερες από τις έδρες που προσκυρώθηκαν σ΄αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι έδρες που μ΄αυτό τον τρόπο πλεονάζουν, αφαιρούνται ανά μία, κατά σειρά από τους συνδυασμούς κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έλαβαν έδρα κατά τη Β΄κατανομή, οι οποίοι παρουσιάζουν το μικρότερο μέσο όρο κατά βουλευτή. Δηλαδή το μικρότερο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σύμφωνα με το ανωτέρω, με τον αριθμό των εδρών που περιήλθαν σ΄αυτόν από την α΄και β΄κατανομή. Κάθε έδρα που αφαιρείται, περιέχεται στο συνδυασμό του κόμματος ή συνασπισμού από τον οποίο λείπει στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Αν είναι δύο τα κόμματα ή συνασπισμοί από τα οποία λείπουν έδρες ή σε δύο κόμματα ή συνασπισμούς πλεονάζουν έδρες, κάθε έδρα που αφαιρείται, σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, περιέρχεται στο συνδυασμό στην ίδια εκλογική περιφέρεια, του κόμματος ή συνασπισμού που δικαιούται έδρα, του οποίου συνδυασμού ή εκλογική δύναμη, αν διαιρεθεί με τον αριθμό των εδρών από τις δύο κατανομές (πρώτη και δεύτερη) που περιήλθαν στο συνδυασμό αυτό, παρουσιάζει το μεγαλύτερο πηλίκο. Δε θεωρούνται ότι πλεονάζουν και δεν αφαιρούνται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής οι έδρες που παραχωρήθηκαν με βάση το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον υπάρχουν έδρες που παραχωρήθηκαν με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. 6.Αν, σε κάποια εκλογική περιφέρεια δεν ανακηρύχτηκε συνδυασμός, κάποιου από τα κόμματα ή συνασπισμούς ή ανακηρύχτηκε, αλλά περιλαμβάνει ελαττωμένο αριθμό υποψηφίων, που όλοι πήραν έδρα κατά την πρώτη κατανομή, όλες οι αδιάθετες έδρες της εκλογικής αυτής περιφέρειας παραχωρούνται στους συνδυασμούς των υπόλοιπων κομμάτων και συνασπισμών. 7.Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου ή και όλων των συνδυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών που δεν έλαβαν έδρα κατά την πρώτη κατανομή, είναι λιγότεροι από τις έδρες που έχουν παραχωρηθεί στους συνδυασμούς αυτούς από τη δεύτερη κατανομή. 8.Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας κομμάτων και συνασπισμών ή των συνδυασμών αυτών κατά την προσκύρωση ή παραχώρηση εδρών (εφόσον οι διαθέσιμες έδρες είναι λιγότερες απ΄ αυτούς που ισοψήφισαν), γίνεται κλήρωση από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή και θεωρούνται ότι ευνοήθηκαν από τον κλήρο αυτοί που βγήκαν από την κληρωτίδα. 9.Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, καταλαμβάνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 88. Άρθρο 90 (Άρθρο 90 π.δ. 92/1994) Τρίτη κατανομή εδρών 1.Αν, μετά τη δεύτερη κατανομή των εδρών, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, παραμείνουν αδιάθετες έδρες, ενεργείται τρίτη κατανομή από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα μ΄αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 2.Οι αδιάθετες έδρες της προηγούμενης παραγράφου σε κάθε ελάσσονα περιφέρεια περιέρχονται στο αυτοτελές κόμμα που προηγείται των λοιπών αυτοτελών κομμάτων στην εκλογική αυτή περιφέρεια και σ΄ολόκληρη την επικράτεια. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και προς αποφυγή περιγραφής τους, το Α΄Τμήμα του Αρείου Πάγου συνέρχεται αυτεπαγγέλτως, σε συμβούλιο, μόλις ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί απ ΄αυτό και αποφαίνεται αμετάκλητα, ποια κόμματα είναι στην πραγματικότητα αυτοτελή και ποια εμφανίζονται ως αυτοτελή, στην πραγματικότητα όμως είναι καλυμμένοι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων ή συγχωνεύσεως κομμάτων που εξομοιώνονται με αυτούς. Το Α΄Τμήμα του Αρείου Πάγου αποφαίνεται κατά ελεύθερη κρίση, εκ των ενόντων, από τα υπάρχοντα στοιχεία και χωρίς δικονομικές διατυπώσεις. Κάθε υποψήφιος και κάθε κόμμα είναι δυνατό να προσκομίσει στοιχεία μόνο με υπόμνημα, για να αποδείξει την παράβαση από δόλο ή όχι των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Α΄Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται μέσα σε πέντε, το πολύ, ημέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών. 3.Για την κατανομή των υπόλοιπων αδιάθετων εδρών αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ΄ολόκληρη την επικράτεια όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί που μετέχουν στις εκλογές και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των υπόλοιπων αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο κατανέμονται οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες. Με το εκλογικό αυτό μέτρο διαιρείται χωριστά το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων σ΄ολόκληρη την επικράτεια καθενός κόμματος ή συνασπισμού και κάθε κόμμα ή συνασπισμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές περιέχεται το εκλογικό μέτρο στην εκλογική του δύναμη. 4.Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, κατανέμονται ως εξής: 1)Αν η έδρα που πρέπει να κατανεμηθεί από την τρίτη κατανομή είναι μία, παραχωρείται στο συνδυασμό του κόμματος ή συνασπισμού που δικαιώθηκε αυτή στην εκλογική περιφέρεια, όπου η έδρα ανήκει. 2)Αν οι έδρες που πρέπει να κατανεμηθούν από την τρίτη κατανομή, είναι περισσότερες από μία, εφόσον αυτές περιέρχονται σ΄ ένα κόμμα ή συνασπισμό, παραχωρούνται στους συνδυασμούς του κόμματος, ή συνασπισμού που δικαιώθηκε σ΄αυτές τις εκλογικές περιφέρειες, όπου οι έδρες αυτές ανήκουν. Εφόσον όμως οι έδρες αυτές περιέρχονται σε περισσότερα από ένα κόμματα ή συνασπισμούς, κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εξής: Τα κόμματα ή συνασπισμοί που δικαιώθηκαν αυτές τις έδρες, κατατάσσονται, κατά τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης σ΄όλη γενικά την επικράτεια, από τα οποία προτάσσονται αυτά που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη εκλογική δύναμη. Μετά βρίσκεται σε κάθε μία από τις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ανήκουν οι αδιάθετες έδρες από τη β΄κατανομή, ο μέσος όρος των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά βουλευτή, που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί του κατά την παραπάνω σειρά πρώτου κόμματος ή συνασπισμού σε κάθε μία απ΄αυτές τις περιφέρειες. Δηλαδή βρίσκεται το πηλίκο, που προκύπτει από τη διαίρεση της εκλογικής δύναμης σε καθεμιά απ΄αυτές τις περιφέρειες του συνδυασμού στην ίδια περιφέρεια του παραπάνω πρώτου κόμματος ή συνασπισμού, με τον αριθμό των εδρών που έχουν περιέλθει στο συνδυασμό αυτό από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κατανομή. Αφού γίνει αυτό, οι έδρες που δικαιώθηκε το παραπάνω πρώτο κόμμα ή συνασπισμός από την τρίτη κατανομή και μέχρι τη συμπλήρωση όλου του αριθμού τους, παραχωρούνται στους συνδυασμούς αυτού, των εκλογικών εκείνων περιφερειών, που αυτοί οι συνδυασμοί παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το μεγαλύτερο μέσο όρο έγκυρων ψηφοδελτίων. Αφού παραχωρηθούν μ΄αυτό το τρόπο οι έδρες μέχρι την εξάντλησή τους, που σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιώθηκε το πρώτο κόμμα ή συνασπισμός από την τρίτη κατανομή, η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά για το δεύτερο και τα επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς. 5.Οι έδρες, που τυχόν απομένουν αδιάθετες και ύστερα από την τρίτη κατανομή, προσκυρώνεται μόνο στο αυτοτελές κόμμα που προηγήθηκε των λοιπών αυτοτελών κομμάτων σε όλη την επικράτεια. ΟΙ αδιάθετες έδρες των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος αντί στο πρώτο αυτοτελές κόμμα, διατίθενται στο τυχόν μετέχοντα συνασπισμό κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που τον απαρτίζουν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του πρώτου αυτοτελούς κόμματος. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού που έλαβε ο συνασπισμός δια του αριθμού των κομμάτων που τον αποτελούν. Εφόσον συμμετέχουν μόνο συνασπισμοί κομμάτων, τις έδρες αυτές λαμβάνει ο συνασπισμός, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο στην επικράτεια και στην ελάσσονα εκλογική περιφέρεια. 6.Οι έδρες που προσκυρώνονται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88. Άρθρο 91 (Άρθρο 91 π.δ. 92/1994) Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή - Αρμοδιότητες 1.Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εδρεύει Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται: Από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, β) δύο Αεροπαγίτες, που ορίζονται από το Ά Τμήμα του Αρείου Πάγου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, γ) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δ) ένα Διευθυντή του Κλάδου Π.Ε. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του ίδιου δικαστηρίου. Τους Διευθυντές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπληρώνουν ομοιόβαθμοί τους, του ίδιου κλάδου, απ΄αυτούς που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Χρέη Γραμματέα στην Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. με βαθμό Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από τον ίδιο τον Υπουργό μπορεί να οριστούν μέχρι πέντε υπάλληλοι απ΄αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη γραμματειακή γενικά εξυπηρέτηση της Επιτροπής. 2.Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πίνακες των Πρωτοδικείων, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 88, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σ΄ολόκληρη την επικράτεια και ενεργεί τα όσα ορίζονται στα άρθρα 88, 89 και 90, εκδίδοντας απόφαση για την κατανομή και παραχώρηση των εδρών σε όλες τις κατανομές στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και για την παραχώρηση στους υπόλοιπους συνδυασμούς των εδρών που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 89. 3.Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαβιβάζει αμέσως επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης για κάθε εκλογική περιφέρεια στους προέδρους των αρμόδιων Πρωτοδικείων και επικυρωμένο αντίγραφο αυτής και του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ Επανάληψη ψηφοφορίας Άρθρο 92 (Άρθρο 92 π.δ. 92/1994) Ματαίωση της ψηφοφορίας - Ακύρωση εκλογής 1.Αν σε ένα εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία δεν έγινε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή γίνεται την επόμενη Κυριακή. 2.Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση των διατάξεων του νόμου και για πλημμέλειες εν γένει είτε στο σύνολο είτε σε κάποια τμήματα της εκλογικής περιφέρειας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, μέσα σ΄ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρο 100 του Συντάγματος. Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας απ΄ αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων, και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. 3.Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση που επιφέρει μεταβολή στις εκλογικές περιφέρειες βάση των οποίων έγινε η εκλογή, και συνεπάγεται κατ΄ανάγκη τη νέα πρόταση και ανακήρυξη υποψηφίων και συνδυασμών, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε τριάντα μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. 4.Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογική περιφέρεια για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσμα δεν ασκεί καμία επιρροή στο σύνολο των ψήφων των κομμάτων και στο ποσοστό τους σ΄όλη την επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Α΄ Ανακήρυξη βουλευτών - τρόπος ανακήρυξης Άρθρο 93 (Άρθρο 93 π.δ. 92/1994) Ανακήρυξη βουλευτών 1.Η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα οικεία άρθρα, γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση, με βάση την απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται, με τη φροντίδα του εισαγγελέα, σ΄όλους τους υποψηφίους. 2.Το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει και αναπληρωματικούς των βουλευτών που ανακηρύχτηκαν από κάθε συνδυασμό. 3.Ως αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού, του οποίου υποψήφιοι ανακηρύχτηκαν βουλευτές, ανακηρύσσονται όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι αυτού. 4.Οι αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ενεργείται από το πρωτοδικείο κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς αυτών που ισοψήφισαν. 5.Ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μετέχει στους συνδυασμούς δύο εκλογικών περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34, εφόσον εκλεγεί βουλευτής και στις δύο αυτές περιφέρειες, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο της Βουλής σε ποιά από τις περιφέρειες αυτές προτιμά την εκλογή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ανακήρυξη όλων των βουλευτών και των αναπληρωματικών αυτών και των δύο περιφερειών. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι προτίμησε την εκλογή του στην περιφέρεια στην οποία το κόμμα ή ο συνασπισμός, του οποίου ηγείται, έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Για την πλήρωση της έδρας που παραμένει κενή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Β΄ Αναπληρωματική εκλογή Άρθρο 94 (Άρθρο 94 π.δ. 92/1994) Περιπτώσεις αναπληρωματικής εκλογής και ενέργειάς της 1.Οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου σε κάποια εκλογική περιφέρεια, πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού στην ίδια εκλογική περιφέρεια, που τυχόν έχουν ανακηρυχθεί, οι οποίοι καλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής για την πλήρωση έδρας που κενώθηκε κατά τη σειρά της ανακήρυξή τους. 2.Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος ή ο αριθμός τους έχει εξαντληθεί, προκηρύσσεται αναπληρωματική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια, στην οποία κενώθηκαν οι βουλευτικές έδρες. 3.Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις των Α΄και Β΄τμημάτων του δεύτερου βιβλίου του παρόντος, που αναφέρονται στην προκήρυξη και ενέργεια των εκλογών. Σε κάθε συνδυασμό μπορεί να περιληφθεί ο αριθμός υποψηφίων μέχρι του αριθμού των κενών βουλευτικών εδρών, προσαυξανόμενος κατά ένα, και εφόσον η κενή βουλευτική έδρα είναι μία, ανακηρύσσεται βουλευτής ο πρώτος κατά σειρά των ψήφων προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού, που πήρε τη σχετική πλειοψηφία στο σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν τη σχετική πλειοψηφία την πήρε μεμονωμένος υποψήφιος ανακηρύσσεται αυτός βουλευτής. Εάν οι βουλευτικές έδρες που κενώθηκαν είναι δύο ή και περισσότερες, αυτές περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους μετά από ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την πρώτη κατανομή εδρών των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 88. Σε περίπτωση που μετά την κατανομή αυτή παραμείνουν αδιάθετες έδρες, αυτές παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν κατά σειρά τη μεγαλύτερη αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ενεργείται από το αρμόδιο δικαστήριο, σε δημόσια συνεδρίαση αυτού κλήρωση. Εάν σε ένα συνδυασμό περιέλθουν, κατά την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, δύο ή περισσότερες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του, κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Από το δικαστήριο αυτό ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί οι λοιποί υποψήφιοι του ίδιου συνδυαμού. 4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής, εξαιτίας έλλειψης των νόμιμων προσόντων του βουλευτή που ανακηρύχτηκε. 5.Όταν γίνεται αναπληρωματική εκλογή σε κάποια εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι εκλογείς που προβλέπει το άρθρο 27, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σ΄αυτή μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αυτής της εκλογικής περιφέρειας και βρίσκονται εκεί κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο 95 (Άρθρο 95 π.δ. 92/1994) Μη ενέργεια προσωπικής κράτησης Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και οκτώ μέρες πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της, δεν ενεργείται προσωπική κράτηση για χρέος στο δημόσιο ή τους δήμους και τις κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, αλλά όσοι τυχόν τελούν σε κράτηση δεν απολύονται χάριν της εκλογής. Άρθρο 96 (Άρθρο 96 π.δ. 92/1994) Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. 1.Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. 2.Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ΄αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του Νομάρχη. 3.Στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταβίβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ΄αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας κλάδου και σχέση εργασίας. 4.Αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Άρθρο 97 (Άρθρο 97 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 14 παρ. 4 ν. 2307/1995 και 5 παρ. 36 ν. 2623/1998) Προεκλογική περίοδος - Προβολή πολιτικών κομμάτων κ.λ.π. 1.Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια υποχρεούνται να διαθέσουν απόφασή τους στα πολιτικά κόμματα και στους συνδυασμούς υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους, όλους τους κοινόχρηστους γενικά χώρους, όπως πλατείες, άλση, δρόμους, πεζοδρόμια καθώς και όλους τους δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους που διατέθηκαν για πράξεις εμπορικής διαφήμισης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5 του ν. 1491/1984. Απαγορεύεται η διάθεση από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια κοινόχρηστων γενικά χώρων, καθώς και όλων των δημοτικών και κοινοτικών χώρων, που διατέθηκαν για πράξεις εμπορικής διαφήμισης, στους υποψήφιους βουλευτές και στους υποψήφιους των συνδυασμών, αν πρόκειται για δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Η προεκλογική προβολή των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων των συνδυασμών μπορεί να γίνει αποκλειστικά στους χώρους που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα ή στους συνδυασμούς υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η ισχύς των συμβάσεων μισθώσεως των χώρων που διατίθενται για πράξεις εμπορικής διαφήμισης και μειώνεται ανάλογα το μίσθωμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια και μέσα στο μήνα Ιανουάριο, καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μέσα σε οκτώ μέρες τα πολιτικά κόμματα και οι συνδυασμοί υποχρεούνται με δαπάνη τους, σε κάθε περίπτωση, να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση. Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές αρχίζει κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 31. Η ίδια περίοδος για το δημοψήφισμα αρχίζει με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης, ενώ για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές αρχίζει τριάντα ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. 2.Αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 τους χώρους της προηγούμενης παραγράφου για τις ανάγκες των πολιτικών κομμάτων ή των συνδυασμών, οι χώροι αυτοί διατίθενται με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται το ταχύτερο δυνατό και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 109. 3.Η διάθεση των χώρων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις και σε περίπτωση προηγούμενης γραπτής συμφωνίας των πολιτικών κομμάτων που είναι αναγνωρισμένα σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής ή των συνδυασμών υποψηφίων για τις δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές η συμφωνία αυτή είναι υποχρεωτική για τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια και το νομάρχη. 4.Απαγορεύεται ιδιωτικοί χώροι και χώροι του δημοσίου τομέα, που έχουν διατεθεί για πράξεις εμπορικής διαφήμισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 1451/1984, να διατίθενται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την προβολή των πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών, υποψηφίων βουλευτών και μεμονωμένων υποψηφίων. 5.Απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τους υποψηφίους βουλευτές στα εκλογικά κέντρα, τα οποία περιορίζονται μέχρι δύο για κάθε υποψήφιο στην εκλογική του περιφέρεια, στα γραφεία ή στα οχήματα που χρησιμοποιούν για την προεκλογική τους προβολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων και των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Στις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία. 6.Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές και στους συνδυασμούς υποψηφίων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ, η χρήση φεϊγ-βολάν και κάθε μορφής μέσων προβολής που ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως πλαστικά αυτοκόλλητα, χρωστικές ουσίες, η αναγραφή συνθημάτων, σε όλους τους χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1491/1984. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1491/1984. 7.Απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο στους υποψηφίους βουλευτές και στους υποψηφίους των συνδυασμών για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές η ανάρτηση, επικόλληση και εν γένει χρήση αφισσών και φωτογραφιών για την προσωπική τους προβολή. Η ανάρτηση, επικόλληση και η εν γένει χρήση αφισσών επιτρέπεται μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στους συνδυασμούς υποψηφίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων. 8.Με απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (άρθρο 9 του ν. 1730/1987, ΦΕΚ 145), που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι υποψήφιοι βουλευτές από την Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, ή των συλλογικών φορέων τους, οι οποίοι καλούνται να τη διατυπώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του προέδρου του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. 9.Οι παραβάτες των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9β του άρθρου 16 του π.δ. 25/1988. 10.Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων, τα οποία έχουν πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στα τρία (3/4) των εκλογικών περιφερειών της χώρας. 11.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, που αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικών κέντρων, τη σειρά προτεραιότητας ίδρυσης αυτών, τη σειρά προτεραιότητας για την πραγματοποίηση των προεκλογικών ομιλιών και κάθε άλλο συναφές θέμα. 12.Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δημοψηφισμάτων, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισσών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου. Άρθρο 98 (Άρθρο 98 π.δ. 92/1994) Ενέργειες, Επιδόσεις, Ατέλειες 1.Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνονται με δικαστικούς επιμελητές και από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. 2.Για κάθε κοινοποίηση και επίδοση, κατά παραγγελία ιδιώτη, οι δικαστικοί επιμελητές παίρνουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. 3.Τα σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών μπορούν να μειώνονται μέχρι το μισό, με κοινή απόφαση των Υπουργών της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4.Όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι συμβολαιογραφικές πράξεις διορισμού πληρεξουσίου, συντάσσονται ατελώς σε απλό χαρτί. Κατά τον διο τρόπο γίνεται ατελώς και όλη η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που αφορά στην εξέλεγξη και εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών κατά του κύρους των οποίων υποβάλλονται ενστάσεις. Άρθρο 99 (Άρθρο 99 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 37 ν. 2623/1998) Αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λ.π. 1.Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ειδική αποζημίωση και για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. 2.Με την ίδια απόφαση καθορίζονται υπέρ των παραπάνω προσώπων τα οδοιπορικά έξοδα, τα σχετικά με την πληρωμή αυτών και της ειδικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι υποχρεώσεις όλων των προσώπων, στα οποία καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ειδική αποζημίωση. 3.Οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων του άρθρου αυτού απαλλάσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων κ.λ.π., για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές. 4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πειθαρχικές διατάξεις Άρθρο 100 (Άρθρο 100 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 38 ν. 2623/1998) Πειθαρχικές διατάξεις 1.Κάθε υπάλληλος, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 13 εδαφ. α΄του Ποινικού Κώδικα, που αμελεί ή δείχνει απείθεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για καθένα απ΄αυτούς. 2.Κάθε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αμελεί ή δείχνει απείθεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται από το αρμόδιο ανακριτικό συμβούλιο με αργία, με πρόσκαιρη παύση από ένα μέχρι τρείς μήνες. 3.Νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και νομαρχιακοί, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, που επιδεικνύουν αμέλεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με την ποινή της αργίας τριών (3) έως έξι (6) μηνών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος. 4.Ο υπάλληλος εκλογέας ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα γραμματέα εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 56, καθώς και ο διερμηνέας της τουρκικής γλώσσας, τιμωρούνται με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής με πρόστιμο από πεντακόσιες μέχρι πέντε χιλιάδες δραχμές, για οποιαδήποτε παράβαση αμέλεια ή απείθεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 101 (Άρθρο 101 π.δ. 92/1994) Είσπραξη προστίμων Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, βεβαιώνονται με έγγραφο του προέδρου του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, ή προκειμένου για το πρόστιμο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, με έγγραφο του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής προς το αρμόδιο δημόσιο ταμείο και εισπράτονται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημόσιων εσόδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Γενικές Ποινικές διατάξεις Άρθρο 102 (Άρθρο 102 π.δ. 92/1994) 1.Κάθε αξιόποινη πράξη, που προβλέπεται από τον παρόντα ή τον Ποινικό Κώδικα ή από κάποιο άλλο νόμο και έχει σχέση με εκλογή βουλευτών, τιμωρείται είτε η εκλογή επικυρωθεί, είτε ακυρωθεί. 2.Η αμετάκλητη καταδίκη για πλημμέλημα που διαπράχθηκε από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι το τέλος της διαλογής των ψήφων, ως έχοντας οποιαδήποτε σχέση με την εκλογή και αποτελεί πλημμέλημα εξαιτίας τέτοιου είδους προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, της επιβολής της δημόσιας τάξης, της πλαστογραφίας δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, της ψευδορκίας, της ψευδομαρτυρίας ενώπιον της αρχής και της παράνομης κατακράτησης και απειλής, επιφέρει αυτοδικαίως πέντε ετών στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα και όλες τις υπόλοιπες συνέπειες του ίδιου άρθρου και για τον ίδιο χρόνο. Οι προβλεπόμενες συνέπειες από το άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα ισχύουν και για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 3.Για τα αδικήματα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21, 82 και 99 του Ποινικού Κώδικα, ούτε οι διατάξεις περί συρροής των άρθρων 94 και επομένων του ίδιου Κώδικα, καθώς και του άρθρου 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αν τα αδικήματα αυτά συρρέουν με άλλα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή από άλλους ποινικούς νόμους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ειδικές Ποινικές διατάξεις Άρθρο 103 (Άρθρο 103 π.δ. 92/1994) Βία κατ΄εκλογέων και εξαπάτηση αυτών 1.Όποιος με βία ή με απειλές βίας παρεμποδίζει τον εκλογέα ν΄ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ή επιβάλλει την άσκησή του υπέρ ή εναντίον κάποιου υποψηφίου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια. 2.Όποιος με ψεύτικες ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που αναφέρονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά τον εκλογέα, είτε για να παραλείψει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είτε για ν΄αλλάξει το εκλογικό του φρόνημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες δραχμές. Άρθρο 104 (Άρθρο 104 π.δ. 92/1994) Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και νόθευση εκλογής 1.Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο επιχειρεί ή πετυχαίνει να λάβει γνώση, είτε ο ίδιος, είτε τρίτος, τι ψήφισε ο εκλογέας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια. 2.Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει δικαίωμα ή ψηφίζει κατ΄επανάληψη ή δίνει πολλές ψήφους, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από πρόθεση προκαλεί παραγωγή όχι γνήσιου αποτελέσματος της εκλογής, καθώς και εκείνος που νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια. Άρθρο 105 (Άρθρο 105 π.δ. 92/1994) Δωροδοκία ή δωροληψία κατά την εκλογή 1.Όποιος από την προκήρυξη της εκλογής μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σ΄εκλογέα δώρα ή άλλες οποιεσδήποτε ωφέλειες, που δεν του οφείλονται, σαν αντάλλαγμα, για να παραλείπει την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση από τρείς μήνες μέχρι τρία χρόνια, με χρηματική ποινή από χίλιες μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια. 2.Ο εκλογέας που από την προκήρυξη της εκλογής και μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, δέχεται την παροχή ή την υπόσχεση δώρου ή άλλες ωφέλειες που δεν του οφείλονται, ή τις απαιτεί σαν αντάλλαγμα, για να παραλείπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ή για να το ασκήσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 3.Όποιος από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας με σκοπό να υπερψηφιστούν ή καταψηφιστούν ή προτιμηθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε τρόπο, υπόσχεται ή κάνει δωρεά για φιλανθρωπικό σκοπό ή για εκτέλεση έργου στην εκλογική περιφέρεια, σε δήμο ή κοινότητα ή σε φιλανθρωπικό κατάστημα ή κοινωφελές ίδρυμα ή εκκλησία, τιμωρείται με φυλάκιση από τρείς μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, απ΄ένα μέχρι τρία χρόνια. Άρθρο 106 (Άρθρο 106 π.δ. 92/1994) Διατάραξη της εκλογής Όποιος από πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της εκλογής ή διαταράσσει αυτήν με την διέγερση θορύβου ή αταξίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια. Άρθρο 107 (Άρθρο 107 π.δ. 92/1994) Καταστροφή κάλπης κ.λ.π. Όποιος από την αρχή ψηφοφορίας μέχρι το τέλος της διαλογής καταστρέφει εν όλω ή εν μέρει την κάλπη ή με οποιοδήποτε τρόπο εξαφανίζει την κάλπη ή το πρωτόκολλο ή τα πρακτικά της ψηφοφορίας ή το διαβιβαζόμενο σάκκο στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια. Άρθρο 108 (Άρθρο 108 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2623/1998) Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων 1.Ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τις στερήσεις των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια. 2.Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τον εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του και γι’ αυτόν που διαμένει κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από διακόσια χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα, όπου όφειλε να ψηφίσει. Επίσης δεν εφαρμόζεται στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το 70ό έτος της ηλικίας του, καθώς και για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό. 3.Όποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν επιδιώκει την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Όποιος ψευδώς παριστάνει το πρόσωπο κάποιου εκλογέα ή κάνει χρήση πλαστών ή νόθων εγγράφων, σύμφωνα με τους όρους του Ποινικού Κώδικα, ή γνήσιων, αλλά που προορίζονται για άλλο πρόσωπο, ή κάνει ψεύτικη ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με σκοπό την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και τη διαγραφή απ’ αυτόν είτε του ευατού του, είτε άλλου εκλογέα, ή υποβάλλει εν γνώσει του ψεύτικη αίτηση ή ψεύτικες αντιρρήσεις, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια. 5.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια, τιμωρείται: 1)Όποιος επεμβαίνει οπωσδήποτε αυθαίρετα κατά τη σύνταξη του ψηφοδελτίου από τον εκλογέα, ή επιφέρει χωρίς τη ρητή συναίνεσή του οποιεσδήποτε μεταβολές στο ψηφοδελτίο αυτού. 2)Όποιος δημοσιεύει ή τοιχοκολλάει ψευδώς οποιουδήποτε πίνακες υποψηφίων με σκοπό την παραπλάνηση των εκλογέων. 3)Όποιος ασκεί εκλογικό δικαίωμα αντί άλλου εκλογέα με βιβλιάριο που δεν του ανήκει. 4)Όποιος, όντας γραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, επιδιώκει την εγγραφή του σε εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου ή κοινότητας ή ενορίας, χωρίς να δηλώσει στην αρμόδια αρχή την προηγούμενη εγγραφή που έχει κάνει, ή προκειμένου για κατάλογο εκλογικών βιβλιαρίων, χωρίς να επιστρέψει και το εκλογικό βιβλιάριο που έχει, ή διατηρεί εν γνώσει του περισσότερες εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους. 5)Όποιος χωρίς να έχει δικαίωμα, κατασκευάζει, πουλάει ή κατέχει ή πήρε εκλογικά βιβλιάρια, με σκοπό να μη μπορέσουν ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς στους οποίους αυτά ανήκουν και 6)Όποιος μέσα στο κατάστημα της ψηφοφορίας ή γύρω απ’ αυτό ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ ή κατά ενός υποψηφίου. Άρθρο 109 (Άρθρο 109 π.δ. 92/1994) Ειδικά εκλογικά αδικήματα δημόσιων οργάνων 1.Διοικητής ή προϊστάμενος μονάδας ή υπηρεσίας, που δε συμμορφώνεται με τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις του άρθρου 27 ή νοθεύει με οποιοδήποτε τρόπο τις οικείες καταστάσεις είτε με την καταχώρηση όσων δεν δικαιούνται, είτε με τη μη εγγραφή εκλογέων που πρέπει να γραφτούν, είτε με αλλοίωση των στοιχείων ταυτότητάς τους, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια. 2.Αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφο 1, και δε συμμορφώνονται στις επιβαλλόμενες με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου υποχρεώσεις τους ή προσκομίζουν νόθο, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Κώδικα, εκλογικό βιβλιάριο ή βεβαίωση για την εγγραφή τους σε εκλογικό κατάλογο τιμωρούνται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα χρόνο μέχρι τρία χρόνια. Όσοι απ’ αυτούς υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις ως κληρωτοί υπόκεινται και σε πρόσθετη υπηρεσία θητείας τριών μηνών. 3.Οι δικαστικοί, διοικητικοί στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, δικαστικοί αντιπρόσωποι, μέλη εφορευτικών επιτροπών, γραμματείς ή διερμηνείς αυτών, που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, ή επεμβαίνουν ενεργώς και με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις σ’ εκλογικές ενέργειες ή δείχνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα αξιώματα και τις ιδιότητές τους σε ζητήματα εκλογικά, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια. 4.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια τιμωρείται: 1)Δημόσιος, δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος, που αν και είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να δημοσιεύσει και να τοιχοκολλήσει τους πίνακες ανακήρυξης υποψηφίων και το πρόγραμμα της εκλογής, από πρόθεση αναγράφει λανθασμένα τα ονόματα των υποψηφίων ή αναγράφει από πρόθεση υποψηφίους που δεν έχουν ανακηρυχτεί ως υποψήφιοι. 2)Όποιος, μολονότι είναι αρμόδιος για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ή τη διαγραφή απ’ αυτούς των εκλογέων: αα) γράφει σ’ αυτούς πρόσωπα που δεν έχουν αποκτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το δικαίωμα του εκλέγειν ή τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή τους σ’ αυτούς, ββ) παραλείπει να γράψει πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή και γγ) διαγράφει τους εκλογείς που είναι γραμμένοι νόμιμα σ’ αυτούς. 3)Όποιος όντας αρμόδιος για έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικού με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων και την εν γένει πιστοποίηση ή άσκηση εκλογικού δικαιώματος εκδίδει ψεύτικο πιστοποιητικό. 4)Όποιος από πρόθεση παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή ψηφοδέλτιο ή φακέλους διαφορετικούς από τους κανονικούς. 5)Κάθε στρατιωτικός που θα διέταζε επέμβαση των στρατιωτικών στην εκλογή ή θα ενεργούσε επέμβαση με οποιοδήποτε όργανο της δημόσιας δύναμης. 6)Δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες, που έχουν πάρει εντολή για επίβλεψη ή εργασία εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων ή παραρτημάτων αυτών, αναγράφουν από πρόθεση, κατά την εκτέλεση αυτής, λανθασμένα τα στοιχεία της ταυτότητας των εκλογέων ή τα αλλοιώνουν. 5.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρείται: 1)Δημόσιος ή δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος και δικαστικός ή εκκλησιαστικός λειτουργός, που από πρόθεση ενήργησε με οποιοδήποτε τρόπο πριν ή κατά την ημέρα της εκλογής υπέρ ή κατά κάποιου υποψήφιου ή κόμματος. 2)Δημόσιος πολιτικός υπάλληλος που διέταξε επέμβαση των στρατιωτικών ή αστυνομικών οργάνων στην εκλογή. 3)Αυτός που θ’ ανακηρυχτεί τυχόν υποψήφιος χωρίς όμως να είναι εκλόγιμος, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, και δεν παραιτείται από την υποψηφιότητα ή υποστηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο αυτή και 4)Δημόσιος γενικά υπάλληλος που θα δεχόταν να διοριστεί ή να χρησιμεύσει ως αντιπρόσωπος κάποιου υποψηφίου ή κόμματος. Άρθρο 110 (Άρθρο 110 π.δ. 92/1994) Λοιπά εκλογικά αδικήματα 1.Με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και χρηματική ποινή τιμωρείται: 1)Όποιος αποτρέπει με οποιοδήποτε τρόπο εκλογέα ν’΄ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ιδίως αν αυτός εξαρτάται οπωσδήποτε απ’ αυτόν. 2)Όποιος, χωρίς να έχει δικαίωμα, κάνει χρήση του ονόματος και εμβλήματος ή παρόμοιων ονομάτων και εμβλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 37 του παρόντος, καθώς και ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή μέλη της εφορευτικής επιτροπής που ανέχονται αυτή τη χρήση. 3)Όποιος, αφού προκηρυχθούν γενικές εκλογές, παραλείπει εν όλω ή εν μέρει ή επιβραδύνει ενέργειες που επιβάλλονται για την εκτύπωση εκλογικών καταλόγων ή παραρτημάτων τους, ή για την προμήθεια άλλων εκλογικών ειδών. 4)Όποιος απαιτεί υπέρογκα ποσά για την εκτύπωση ψηφοδελτίων. 5)Όποιος από πρόθεση δεν τηρεί τις προθεσμίες του διατάγματος αυτού. 6)Αυτός που υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή με δόλο πολυάριθμες, απαράδεχτες ή αβάσιμες ενστάσεις. 7)Ο γραμμένος εκλογέας στον εκλογικό κατάλογο ή σε παράρτημά του, που δεν έχει αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή δεν έχει το δικαίωμα ν’ ασκήσει αυτό κι όμως ψηφίζει. 8)Όποιος αδικαιολόγητα καταστρέφει ή εξαφανίζει ψηφοδέλτια. 9)Όποιος την προηγούμενη ή την ημέρα της εκλογής παραθέτει ομαδικό γεύμα σε εκλογείς ή δίνει χρήματα για να δαπανηθούν γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και αυτοί που παίρνουν μέρος στο γεύμα. 2.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρούνται: 1)Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που διευθύνουν την εκλογή καθώς και αυτός που τη διευθύνει η λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής: 1) Αν εν γνώσει τους δεχτούν ν’ ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα πρόσωπο που, ή δεν είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους ή ψευδώς εμφανίζεται αντ’ άλλου που είναι γραμμένο σ’ αυτούς, ή άσκησε ήδη αυτό το δικαίωμα. 2) Αν εν γνώσει τους αποκλείσουν κάποιον από τους γραμμένους στον εκλογικό κατάλογο εκλογείς, ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. 3) Αν αδικαιολόγητα περιορίσουν οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας ή τη διακόψουν ή την αναβάλουν. 4) Αν αδικαιολόγητα μεταβάλουν τον τόπο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που νόμιμα έχει οριστεί, και 5) Αν αδικαιολόγητα διώξουν από τον τόπο της ψηφοφορίας υποψήφιο ή αντιπρόσωπο ή αναπληρωτή του ή δεν αναγνωρίσουν αυτούς που έχουν διοριστεί νόμιμα αντιπρόσωποι, ή αναπληρωτές υποψηφίου. 2)Αυτός που δεν έχει κατά το χρόνο της ψηφοφορίας τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν και δεν απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αν αποδεικνύεται από τα πρακτικά της εκλογής ότι με παρατήρηση ή ένσταση ζητήθηκε η αποχή αυτού. 3.Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που ειδικά δεν προβλέπεται απ’ αυτό ή τον Ποινικό Κώδικα ή απ’ άλλο ποινικό νόμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή. Άρθρο 111 (Άρθρο 111 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 40 ν. 2623/1998) Επέκταση ποινικών και πειθαρχικών διατάξεων Οι ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν και σε καθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Δικονομικές διατάξεις Άρθρο 112 (Άρθρο 112 π.δ. 92/1994) Κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο 1.Τα αδικήματα του διατάγματος αυτού εισάγονται μετά από προανάκριση ή χωρίς αυτή, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριό του κατά τόπο αρμόδιου τριμελούς πλημμελειοδικείου, μέσα σε τριάντα μέρες από την παράδοση της μήνυσης ή από το τέλος της προανάκρισης. 2.Για σοβαρές κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών παραβάσεις, διατάσσεται κύρια ανάκριση, η οποία είναι δυνατό να τελειώσει με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρο 308 παρ. 3 Κ.Π.Δ.). Αυτός που κλητεύεται με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο, μπορεί ν’ ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών, για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 322 και επόμενων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άρθρο 113 (Άρθρο 113 π.δ. 92/1994) Αρμόδιο Δικαστήριο Αποκλειστικά αρμόδιο για την ενδίκαση των αδικημάτων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό είναι το τριμελές πλημελειοδικείο του τόπου όπου τελέστηκαν, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα του υπαίτιου, χωρίς να εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 111 παράγραφο 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, των άρθρων 241 έως και 247 του Α.Ν. 2803/1941, «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», του άρθρου 1 του Α.Ν. 528/1945, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. Άρθρο 114 (Άρθρο 114 π.δ. 92/1994) Επ’ αυτοφώρω καταλαμβανόμενες παραβάσεις Για τα αδικήματα του διατάγματος αυτού αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 417 και επόμενων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άρθρο 115 (Άρθρο 115 π.δ. 92/1994) Ένδικα μέσα Κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα της έφεσης και αναίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Άρθρο 116 (΄Αρθρο 116 π.δ. 92/1994) Νομιμοποίηση για άσκηση ένστασης ‘Ενσταση κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής σε ορισμένη εκλογική περιφέρεια, έχει το δικαίωμα ν’ ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο ο καθένας που ανακηρύχτηκε υποψήφιος κατ’ αυτή την εκλογή στην ίδια εκλογική περιφέρεια, αλλά δεν έχει ανακηρυχθεί βουλευτής, καθώς επίσης και κάθε εκλογέας γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, αλλά μόνο για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 117 παράγραφο 1 εδαφ. α’ και β’. Άρθρο 117 (΄Αρθρο 117 π.δ. 92/1994) Λόγοι ένστασης 1.Λόγοι ένστασης κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής είναι: 1)‘Ελλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν βουλευτές ή αναπληρωματικοί βουλευτές ή νόμιμο κώλυμα για την ανακήρυξή τους. 2)Παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. 3)Λάθος στην αρίθμηση των ψήφων. 2.Οι λόγοι της ένστασης πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι. Εφόσον όμως αναφέρονται σε παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή σε λάθος στην αρίθμηση των ψήφων, πρέπει να προσδιορίζουν ειδικώς και τους λόγους, για τους οποίους ή προβαλλόμενη παράβαση ή το λάθος δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς το αν και χωρίς αυτό, το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν το ίδιο. Άρθρο 118 (΄Αρθρο 118 π.δ. 92/1994) Εκπλήρωση καθηκόντων βουλευτών, που προσβλήθηκε η ανακήρυξή τους Οι βουλευτές που ανακηρύχτηκαν από το πρωτοδικείο και ασκήθηκε ένσταση κατά της ανακήρυξής τους ενώπιον του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, εκπληρώνουν μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, τα καθήκοντα του βουλευτή και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που ορίζονται στα άρθρα 61, 62 και 48 παράγραφο 5 του Συντάγματος. ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 119 (΄Αρθρο 119 π.δ. 92/1994) Υπολογισμός προθεσμιών Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που καθορίζονται στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών και αναφέρονται στο χρόνο πριν από την ψηφοφορία και σε σχέση με την ημέρα της ψηφοφορίας, δεν συνυπολογίζεται ούτε η ημέρα της ψηφοφορίας ούτε η ημέρα κατά την οποία προβλέπεται, κατά περίπτωση, η άσκηση της ενέργειας, από την οποία και αρχίζουν. Οι ίδιες προθεσμίες, καθώς και εκείνες που αρχίζουν από την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ή την κατά το άρθρο 31 παράγραφο 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, λήγουν πάντοτε τα μεσάνυχτα της τελευταίας για ενέργεια ημέρας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι αργία ή εξαιρέσιμη. Άρθρο 120 (΄Αρθρο 120 π.δ. 92/1994) Διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ Κείμενες διατάξεις, αναφερόμενες σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν διάταγμα, διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 121 (΄Αρθρο 121 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 41 ν. 2623/1998) Προμήθειες εκλογικών ειδών 1.Για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης και της γρήγορης συγκέντρωσης, έκδοσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων αυτών, η προμήθεια των μηχανημάτων για την κωδικοποίηση, λεξικογράφηση και εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, των αναγκαίων βιβλίων, εντύπων, σφραγίδων, ειδών γραφικής ύλης και παντός είδους λοιπού υλικού, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να ορίζεται: α) Η εκτέλεση κάθε εκτυπωτικής ή άλλη εργασίας, β) η μίσθωση κάθε μεταφορικού μέσου αναγκαίου για τη διακίνηση προσωπικού ή τη μεταφορά υλικού, γ) η χρησιμοποίηση εργατών και κάθε ειδικότητας τεχνικών και δ) η διενέργεια κάθε εργασίας ή δαπάνης που εξυπηρετεί τους σκοπούς, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαμβανομένης και της διαφώτισης και ενημέρωσης των Ελλήνων και κοινοτικών εκλογέων μόνο για τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λ.π.). Η διάταξη αυτή ισχύει από 21ης Φεβρουαρίου 1994. 2.‘Ολες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση κάποιας άλλης αρχής. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού, ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου κ.λ.π.» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού. Με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή. 3.Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και από τους νομάρχες, σε όσες περιπτώσεις μεταβιβάζονται σ’ αυτούς πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών για τους σκοπούς της παραγράφου 1. 4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την διεξαγωγή δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και για κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας. Άρθρο 122 (΄Αρθρο 122 π.δ. 92/1994) Εκλογικοί κατάλογοι νέων ενοριών Σε όσους δήμους και κοινότητες οι εκλογικοί κατάλογοι είναι συνταγμένοι κατ’ ενορίες, είναι δυνατό για κάθε νέα ενορία που ιδρύθηκε ή που θα ιδρυθεί να συντάσσεται ίδιος εκλογικός κατάλογος. Επίσης ίδιος εκλογικός κατάλογος είναι δυνατό να συντάσσεται για ενορίες, που περιλαμβάνονται σε περισσσότερους από ένα δήμο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 123 (΄Αρθρο 123 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 42 ν. 2623/1998) Ειδικές αποζημιώσεις 1.Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας. 2.Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί, κάθε φορά, να προσλαμβάνει για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 μέχρι πενήντα ιδιώτες, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με απόφασή του. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορισθεί η καταβολή ειδικής αποζημίωσης: 1)στους δικαστές και δημόσιους υπαλλήλους, μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, στον γραμματέα και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την γραμματειακή εξυπηρέτησή της, 2)στους υπαλλήλους του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 του Συντάγματος, που απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Δικαστηρίου κατά την περίοδο της εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών, 3)σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους σε εκλογικής φύσης εργασίες κατά την εκλογική περίοδο, 4)για κάθε τυχόν άλλη εκλογικής φύσης έκτακτη εργασία. 5.Οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εκδίδονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 6.Οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης. 7.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διενέργεια δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας. Άρθρο 124 (΄Αρθρο 124 π.δ. 92/1994) Αρμοδιότητες Νομάρχη Αθηνών για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών Ο Νομάρχης Αθηνών είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, καθώς και για κάθε άλλη εκδήλωση της λαιϊκής ετυμηγορίας σε όλους του δήμους και κοινότητες της περιφέρειας των τεσσάρων νομαρχιών του νομού Αττικής που συστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 1599/1986. Άρθρο 125 (΄Αρθρο 125 π.δ. 92/1994) Εξουσιοδοτική διάταξη Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του διατάγματος αυτού. ‘Οσον αφορά στις διατάξεις του τέταρτου τμήματος του δεύτερου βιβλίου του διατάγματος αυτού τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Άρθρο 126 (΄Αρθρο 126 π.δ. 92/1994) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και των παραγράφων 1 εδαφ. α’ και 3 εδάφιο τρίτο του άρθρου 10 του παρόντος, ισχύουν από 1ης Απριλίου 1985 και αφορούν αιτήσεις εκλογέων που υποβάλλονται για την εγγραφή, μεταγραφή ή διόρθωση στοχείων σε εκλογικούς καταλόγους. Άρθρο 127 (΄Αρθρο 128 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 43 ν. 2623/1998) Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Το έκτακτο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25, της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 121, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 123 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ισχύει κάθε φορά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Άρθρο 128 (΄Αρθρο 129 π.δ. 92/1994) Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη υποψηφίων βουλευτών Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα τέλη που καταβάλλουν οι υποψήφιοι βουλευτές προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, για τη διακίνηση του προεκλογικού υλικού και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, από την ημέρα προκήρυξης των βουλευτικων εκλογών μέχρι τη διενέργειά τους. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση διακομματικής επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος της Βουλής και από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως πρόεδρο της και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. 1999/26_18-5-1999 1999
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές. 2002/381 2002