ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) σε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ο «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ο οποίος ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135Α) και του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν». ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.) ΑΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ο διακριτικός του τίτλος «ΟΔΙΕ» Α.Ε. ή «ΟΔΙΕ», το δε λογότυπο αποτυπώνεται στο άρθρο 44 του παρόντος. Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διακριτικός τίτλος και το λογότυπο της εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΔΙΕ Α.Ε.). Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπο της. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι «ΗΟRSΕ RΑCΙΝG ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟF GRΕΕCΕ S.Α.» (ΟDΙΕ SΑ) και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες. Ο ΟΔΙΕ χρησιμοποιεί κατ αποκλειστικότητα για τις συναλλαγές του είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και την αγγλική επωνυμία «ΗΕLLΕΝΙC ΗΟRSΕ RΑCΙΝG» καθώς και την ταυτόσημη επωνυμία σε άλλες γλώσσες. Τις επωνυμίες «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ», «ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ», «GRΕΕΚ ΗΟRSΕ RΑCΙΝG», «ΗΕLLΕΝΙC ΗΟRSΕ RΑCΙΝG» ή τις ανωτέρω με αμοιβαία αντιμετάθεση των λέξεων ή με πρόσθετη συνδετικών λέξεων, σημείων στίξης ή άλλων συμβόλων ή συντμήσεις αυτών, καθώς και τις ταυτόσημες σε άλλες γλώσσες ή συντμήσεις αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή φορέας παραπλήσιων ή μη δραστηριοτήτων, εκτός του ΟΔ1Ε. Άρθρο 2 Σκοπός Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακολούθων δραστηριοτήτων: α) Η Οργάνωση και η διεξαγωγή κατ αποκλειστικότητα Ιπποδρομιών στη χώρα καθώς και η οργάνωση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβαίων σε σχέση με ης ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του χώρου των Ιπποδρομιών. Για την εκπλήρωση του κατά την προηγούμενη παράγραφο σκοπού του ο Οργανισμός δικαιούται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να μετέρχεται στην εκτέλεση κάθε έργου και ανάληψη πάσης υποχρέωσης, ειδικότερα δε δικαιούται: (1) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται σύγχρονο Ιππόδρομο στο Νομό· Αττικής. (2) Να εξακολουθήσει την λειτουργία και την εκμετάλλευση του Ιπποδρόμου που λειτουργεί στο Π. Φάληρο μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας ασκήσεως του προνομίου εκμεταλλεύσεως υπό της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Ιπποδρομιών, και μέχρι της θέσεως σε λειτουργία του κατά το εδάφιο α* νέου Ιπποδρόμου. (3) Να ιδρύει και άλλους Ιπποδρόμους στη χώρα κατά τα οριζόμενα με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. (4) Να οργανώνει και να εκμεταλλεύεται αμοιβαία λαχειοφόρο ή μη ιπποδρομιακά στοιχήματα και (5) Συνιστά σε όλη τη χώρα γραφεία που διενεργούν αμοιβαία στοιχήματα επί των τελούμενων Ιπποδρομιών. β) Η μέριμνα για την βελτίωση της παραγωγής δρομώνων Ίππων με δικαίωμα στην λήψη κάθε μέτρου προς αυτό, ειδικότερα: (1) Να ιδρύει και να συντηρεί δαπάνες του πρότυπα Ιπποφορβεία, για εκτροφή σε αυτά Ιπποειδών με αντάλλαγμα διατιθεμένων, είτε στη χώρα είτε εκτός αυτής, και (2) Να εισάγει από την αλλοδαπή ιπποειδή προς διάθεση με αντάλλαγμα στους επιθυμούντες για να αποκτήσουν αυτά για συμμετοχή μέσω αυτών στις τελούμενες Ιπποδρομίες. (γ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδρομίες και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ΙΙ. Μέσα πραγματοποίησης σκοπού (α) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ιπποδρομιών, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της τηλεπληροφορικής. (β) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οργανισμός, εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κράτη και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και διακρατικών οργανισμών που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας. (γ) Η συμμετοχή σε αλλοδαπούς ή διεθνείς ιπποδρομιακούς ή συναφείς οργανισμούς. (δ) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή σε εταιρείες ή η απόκτηση μετοχών των εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και πάσης άλλης σχετικής εταιρικής δραστηριότητας. (ε) Η κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση ιπποδρομιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή στον τομέα των ιπποδρομιών. (στ) Η παροχή τεχνικών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των ιπποδρομιών. (ζ) Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, μισθωτών ή μη, για την απασχόληση τους στην εταιρεία και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους. (η) Η σύναψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιόγραφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρείας. (θ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων προς τρίτους και η σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή η αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων εις ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ανωτέρω συναλλαγών. (ι) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρείας. ΙΙΙ. Αποτελεί υποχρέωση του ΟΔΙΕ η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των ιπποδρομιών. Άρθρο 3 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Φειδίου 9). Η εταιρεία με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα της ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπειών ή γραφεία σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση της εταιρείας που λαμβάνεται επί των θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων. Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων. Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΟΔΙΕ Α.Ε. ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου. 2.Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, θα διενεργηθεί η απογραφή και εκτίμηση των στοιχείων του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος καθώς και η σύνταξη του ισολογισμού. Εάν η καθαρή θέση που θα προκύψει απεικόνιζα ποσόν μεγαλύτερο του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου, αυτό θα αυξηθεί ανάλογα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Η απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος θα γίνει από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κν. 2190/1920, στην οποία θα συμμετέχουν δύο ορκωτοί ελεγκτές και θα οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης , η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 4.Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που θα περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Οργανισμού Διεξαγωγής Ελλάδος μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρηση της από τον Υφυπουργό Πολιτισμού για θέματα Αθλητισμού. Άρθρο 6 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο κωδ. ν. 2190/1920: 1)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση (άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 3α παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920). 2)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών εκάστοτε μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά η μερικά το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 3.Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 7 Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου 1.Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη του 51% των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 2.Σε περίπτωση που συμμετοχή άλλου μετόχου ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κωδ. ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%). ο συγκεκριμένος μέτοχος ή/και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση νια το ποσοστό το πέραν του πέντε τοις εκατό (5%). 3.Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους σε μεμονωμένο δικαιούχο σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερβάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τίθενται στη Σύμβαση μεταξύ ΟΔΙΕ και των παραπάνω τραπεζών ή οργανισμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 8 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο (αρ. 3 ν. 2414/96) 1.Η εταιρεία καταρτίζει: 1)Το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1α ν. 2414/96 όπως εκάστοτε ισχύει. β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το ΕΣ εξειδικεύει τους στόχους του ΣΣ και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειας του (άρθρο 3 παρ. 1β ν. 2414/96). 2.Κάθε ΕΣ περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκεια του. Σε κάθε ΕΣ: α) Περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά. β) Προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησης τους. γ) Προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν. δ) Αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και ε) Καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών. 3.Η υποχρέωση υποβολής του ΣΣ και του ΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ.ε του Ν. 2414/96 δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. 4.Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρείες υποβάλλουν, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο και ενοποιημένους ισολογισμούς (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2414/96). Άρθρο 9 Όργανα Διοίκησης 1.Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Συμβούλιο Διεύθυνσης (άρθρο 5 ν. 2414/96). 2.Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, απασχόλησης, ανάκλησης κλπ. των μελών του Δ.Σ. και των γενικών διευθυντών, που ορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, καθορίζονται με την απόφαση του ορισμού του. 3.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να συνταχθεί Πρωτόκολλο Διαχείρισης για εύλογη περίοδο, που θα περιλαμβάνει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της εταιρείας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Με βάση το Πρωτόκολλο Διαχείρισης αξιολογείται και η επάρκεια της διοίκησης της1 εταιρείας. Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας! είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της και στην επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και διαμορφώνει κατά κύριο λόγο την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της (άρθρο 6 παρ. 1 ν.2414/96). 2.Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη γενική συνέλευση θέματα. 2)Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, Επίσης καταρτίζει σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ) δηλ. δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και το υποβάλλει προς έγκριση μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό (άρθρο 9 παρ. 3 ν. 2414/96). 3)Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών. 4)Συγκαλεί τακτική ή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή κρίνεται αναγκαίο. 5)Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης στην Ελληνική και διεθνή αγορά. 6)Καταρτίζει το Στρατηγικά Σχέδιο (ΣΣ) το υποβάλλει στον Υπουργό Εθν. Οικονομίας και Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, προς έγκριση και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή (άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο ν. 2414/96). 7)Κατήρτιζα ή αναθεωρεί (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2414/96) το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), το υποβάλλει στον Υπουργό Εθν. Οικονομίας και Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή (άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο ν. 2414/96). 8)Υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Εθν. Οικονομίας και στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο γ» θέματα Αθλητισμού ΣΣ και ΕΣ που καταρτίζονται για λογαριασμό όλου του ομίλου των θυγατρικών εταιρειών του ΟΔΙΕ (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2414/96). 9)Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεως των ΕΣ -μετά την έγκριση τους- με δική του ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, αν το κρίνει · αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της εταιρείας. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών, που θα αποδείκνυα την ανάγκη επιβολής τους (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2414/96). 10)Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του ΟΔΙΕ και την υλοποίηση του προγράμματος του. 11)Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που παρέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους, την υποβάλλει μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Υπουργό Εθν. Οικονομίας, στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και την καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 2414/96) 12)Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου τις παρακάτω εκθέσεις, που υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση για ενημέρωση των μετόχων και του κοινού: ιβ 1 Απολογισμό του κοινωνικού προϋπολογισμού της εταιρείας. ιβ 2 Έκθεση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και των σχέσεων με τους συναλλασσόμενους. 13)Αποφασίζει για την Ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 14)Αποφασίζει για τα πάσης φύσεως τιμολόγια των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών και τα υποβάλλει, όταν απαιτείται κατά τον νόμο, στις αρμόδιες αρχές προς έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν. 2414/96. 3.Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Άρθρο 11 Εκλογή και Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Δ.Σ. είναι εντεκαμελές και η θητεία του είναι πενταετής. 2.Το Δ.Σ. αποτελείται από: 1)Επτά (7) εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων είναι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας S Οικονομικών και Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143) (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2414/96) μετά από πρόταση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού. 2)Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2414/96). Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφ ότου ειδοποιηθεί η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων (άρθρο 6 παρ. 2 και 3 ν.2414/96). 3)Ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Το μέλος αυτό προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον ΟΔΙΕ και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (άρθρο 6 παρ. 2 και 3 ν. 2414/96). 4)Εκπρόσωπος των μετόχων. 3.Η μη εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων και η μη υπόδειξη από την ΟΚΕ μέλους της μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει την συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά (άρθρα 6 παρ. 3 ν. 2414/96). 4.Τα μέλη του Δ.Σ.Θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας καθώς και με γνώσεις για τη διοίκηση επιχειρήσεων και πείρα με αντικείμενο συναφές της εταιρείας. 5.Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν. Ο διορισμός του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί και να καταγγελθεί η σύμβαση του με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού Αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος (άρθρο 4 παρ. 4 ν.2414/96). 6.Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ορίσθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. 7.Τα μέλη του Δ.Σ. που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. Άρθρο 12 1.Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνονται από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: 1)Η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών του οργανισμού. β) Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά κατηγορία υπαλλήλων, τα προσόντα αυτών, η αμοιβή καθώς και θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη. γ) Η διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής των δαπανών του Οργανισμού. 2.Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εγκρίνονται από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ρυθμίζονται. 1)Η οργάνωση και λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων για τις διεξαγόμενες ιπποδρομίες και 2)Σύσταση γραφείων που διενεργούν αμοιβαία στοιχήματα και την λειτουργία αυτών. Άρθρο 13 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας. Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, εφόσον το ζητήσουν έξι (6) μέλη του. Τρία (3) μέλη του Δ.Σ. δύνανται να προτείνουν να συμπεριληφθούν στα προς συζήτηση θέματα και οποιαδήποτε άλλα κρίνονται αναγκαία. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο του. 3.Η ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματα της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες προ της έναρξης της. συνεδριάσεως. 4.Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται έξι (6) από τα μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σύμβουλο. 5.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο διευθύνων σύμβουλος. 6.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 7.Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 1)Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του συμβουλίου παρέχεται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας. 9.Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο νομικός σύμβουλος και ο πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός των συνεδριάσεων για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει διαφορετικά. Η απουσία τους δεν δημιουργεί ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι γενικοί διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το Δ.Σ. Άρθρο 14 Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. ν.2190/1920. Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 1) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 2) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τούτο όταν και όπως στο παρόν ορίζεται. 3) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθεται από το Δ.Σ. 4) Όταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Άρθρο 16 1.Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και η ιδιότητα του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του «Συμβολαίου Διαχείρισης», των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των ΕΣ ΚΑΙ ΣΣ. 2.Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και του Υφυπουργού πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού. Το ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (όρθρο 7 παρ. 3 ν.2414/96). Με την κοινή απόφαση των Υπουργών με την οποία προκηρύσσεται η θέση, καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο (άρθρο 7 ν. 2414/96). Η σύμβαση του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος με κοινή απόφαση Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού (άρθρο 4 παρ. 4 ν. 2414/96), ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού. 3.Ο διευθύνων σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ. 1)Υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στα ΕΣ, ΣΣ και Συμβόλαιο Διαχείρισης. 2)Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. 3)Αποφασίζει για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, των συμβατικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων από το Συμβόλαιο Διαχείρισης. 4)Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας (εκτός του Γεν. Κανονισμού Προσωπικού και των ζητημάτων των αφορώντων στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού) και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την κατάρτιση όπου χρειάζεται νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του. Ιδιαίτερα για τον ΓΚΠ και ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις οποιαδήποτε πρόταση ή απόφαση για αλλαγή απαιτεί η σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, με την διαδικασία υπογραφής συλ. συμβάσεων εργασίας από την αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων, (άρθρο 10 παρ. 4 ν. 2414/96). 5)Ο διευθύνων σύμβουλος έχει εκτός των ανωτέρω και όσες άλλες αρμοδιότητες του ανάθετα το Δ.Σ. 4.Ο διευθύνων σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου. Άρθρο 17 Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησης του Μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου αφ ενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού αφ ετέρου συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρισης», στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του ΣΣ και του ΕΣ οι στόχοι που ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2414/96. Άρθρο 18 1.Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου ορίζονται οι γενικοί διευθυντές της εταιρείας για πενταετή θητεία, οι οποίοι και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δ.Σ.. Με απόφαση του το Δ.Σ. καθορίζει επίσης τον αριθμό τους, τις αρμοδιότητες ενός εκάστου και τις αποδοχές τους. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης, (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2414/96). Προΐστανται αυτοτελών τομέων δραστηριοτήτων της εταιρείας (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2414/96) ελέγχουν και παρακολουθούν το έργο των αντιστοίχων υπηρεσιών, έχοντας την διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία τους και γενικότερα επικουρούν στο έργο του τον διευθύνοντα σύμβουλο (άρθρο 15 παρ. 1 ν. 2257/94). Παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητας τους μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 2414/96). 2.Οι γενικοί διευθυντές αποτελούν το συμβούλιο διεύθυνσης, στο οποίο μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου, (άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 4 ν. 2414/96). Κύρια αποστολή του συμβουλίου διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ. χρηματικό όριο και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ. (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2414/96). Άρθρο 19 1.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στους γενικούς διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας άλλης μορφής που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις θυγατρικές του ΟΔΙΕ. 2.Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει. δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδ. ν. 2190/1920. 3.Η απαγόρευση του άρθρου 19 παρ. 1 ισχύει και επί μία διετία μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Δ.Σ. ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εταιρεία υπαλλήλου που έχει διατελέσει γενικός διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος του ΟΔΙΕ, κατά την τελευταία διετία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Άρθρο 20 Δικαιώματα του Δημοσίου Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος του Οργανισμού τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Άρθρο 21 Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. 2.Κάθε κάτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7. 3.Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Άρθρο 22 Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. 2.Η πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης της. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να είναι αργία. Άρθρο 23 Πρόσκληση - Ημερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 1.Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προετοιμάζει την ημερησία διάταξη και καθορίζει το περιεχόμενο της, που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: 1)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π. δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». 2)Σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957. όπως ισχύει σήμερα. 3)Σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κωδ. ν.2190/1920. 2.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ. 3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβα από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όπως, και του ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 24 Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη γενική συνέλευση 1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση ύστερα από άδεια της. Άρθρο 25 Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική αυτή συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Άρθρο 26 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης 1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10)· ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 3.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 4.Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο, εκπροσωπεί στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Υπουργός Οικονομικών. Άρθρο 27 1.Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 1)Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. 2)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου β παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. 3)Έκδοση δανείου με ομολογίες με την εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού. 4)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 5)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. 6)Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος. ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ. Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. η) Τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 85,23% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Άρθρο 28 Πρόεδρος - Γραμματέας της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 1.Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 29 Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. 3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4.Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Άρθρο 30 Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για π)ν απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 33 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 23α του κ. ν. 2190/1920. Άρθρο 31 Δικαιώματα μειοψηφίας 1.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει ως έκτακτη γενική συνέλευση, εάν η ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών. 2.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για ιη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: 1)Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, που κατεβλήθησαν εντός της τελευταίας διετίας για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς επίσης κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. 2)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει προς αυτούς στη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως, ή, σν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η διάταξη του άρθρου 39, παράγραφος 5 του κωδ. ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ως άνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4, του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση. 7.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Η καταγγελία των εν λόγω πράξεων πρέπει να γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία εκτελέστηκαν οι ως άνω πράξεις. 8.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφιο β του κωδ. ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται. 9.Όπου τα άρθρα 39, 40 του κωδ. ν. 2190/1920 προβλέπουν την κατάθεση μετοχών για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων, επιτρέπεται και η κατάθεση μετοχών και σε τράπεζα του εξωτερικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 32 Διαχειριστικός Έλεγχος Με κοινή απόφαση/ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 38 ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) και του άρθρου 3 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 2414/96). Άρθρο 33 1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής. 2.Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κατ εξαίρεση για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης οι ελεγκτές ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. 3.Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές διεθνούς κύρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ του κωδ. ν. 219071920. 4.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα: 1)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ. ν.2190/1920 και 2)Αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στο εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 219071920. Άρθρο 34 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άρθρο 35 Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσίευση τους) 1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ. 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 29-36 του π. δ/τος 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α) και το π. δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των κερδών ή ζημιών της εταιρείας. Ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος συντάσσει, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 1)την έκθεση διαχείρισης 2)τον ισολογισμό 3)το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως» 4)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 5)το προσάρτημα καθώς και τις επιπρόσθετες εκθέσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα. 2.Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: 1)ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό 2)το διευθύνοντα σύμβουλο 3)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος καταστατικού, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 3.Η έκθεση διαχειρίσεως του διευθύνοντος συμβούλου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκθέσεως. 4.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 5.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 6.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ως ακολούθως: 1)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ7τος 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου. 2)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδ. ν. 219071920. γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας. 7.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδ. ν. 2190/1920. 8.Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση: (1) Ισολογισμό (2) Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Χρήσεως και (3) Πίνακα Προελεύσεως και Διαθέσεως Κεφαλαίων. Τις καταστάσεις αυτές ελέγχουν οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας και ο ελεγκτής εγνωσμένου διεθνούς κύρους που προβλέπονται στο άρθρο 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 36 Οικονομική Διαχείριση 1.Πόροι του Οργανισμού είναι: 1)Οι καθαρές εισπράξεις του απομένουν μετά την αφαίρεση θεσπισμένων κρατήσεων υπέρ τρίτων από τη διάθεση· εισιτηρίων εισόδου για παρακολούθηση των τελουμένων Ιπποδρομιών. 2)Τα έσοδα που προκύπτουν από την εκμίσθωση ή διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων. 3)Ποσοστό 40% από τις πραγματοποιούμενες συνολικές (ακαθάριστες) εισπράξεις από την διοργάνωση πρόσθετου αμοιβαίου στοιχήματος (SWΕΕΡ-SΤΑΚΕS), των υπολοίπων αποδιδόμενων στους κερδισμένους, απαλλαγμένων κάθε φορολογικής επιβαρύνσεως. 4)Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση από τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις εκ των συνολογουμένων εντός και εκτός του Ιπποδρόμου πάσης φύσεως αμοιβαίων στοιχημάτων, των παροχών κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. 5)Κάθε δωρεά ή άλλη χορηγία που πραγματοποιείται υπέρ του Οργανισμού. 2.Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδος αμοιβαία στοιχήματα, με εξαίρεση την περίπτωση γ του παρόντος άρθρου πρόσθετου αμοιβαίου στοιχήματος «SWΕΕΡSΤΑΚΕS», διανέμονται όπως προβλέπεται από τον Α.Ν. 598/68 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Άρθρο 37 Διάθεση κερδών (γενική διάταξη) Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής: 1.Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά νόμο όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Καθορίζεται σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος ή το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση να αποφασίζει για τη διάθεση του υπόλοιπου μέρους των κερδών με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 3, 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920. 3.Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται ως έσοδο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 38 Καταβολή μερίσματος Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Άρθρο 39 Λόγοι λύσεως της εταιρείας 1.Η εταιρεία λύεται: 1)όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της β) με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27, κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. ν.2190/1920, κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Άρθρο 40 1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 39 παρ. 1α του παρόντος, ο διευθύνων σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 39 παρ. 1β του παρόντος, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή μη, των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 5.Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6.Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλονται κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 41 1.Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στον παρόντα νόμο διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 και του κωδ. ν. 2190/1920. 2 Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 2414/1996 και του κωδ. ν. 2190/1920 νοείται όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν εκάστοτε. 3 Με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7, 11, 12 και του άρθρου 40 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση δικαιούται να τροποποιεί τις λοιπές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Άρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταστατικού το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρις ότου συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 43 Λοιπές Ρυθμίσεις 1.Υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές 1)Η εταιρεία υποχρεούται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στον Υπουργό Αθλητισμού ένα Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) (άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο α ν. 2414/96). 2)Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις τους όρους υπό τους οποίους η εταιρεία παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2414/96). 2.Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εκπλήρωση της δημόσιας ωφέλειας, αστικών ή αγροτικών ακινήτων για τις δαπάνες του συνιστώμενου οργανισμού με σκοπό την Ίδρυση του νέου Ιπποδρόμου και ανέγερσης των συναφών κάθε φύσεως εγκαταστάσεων. ΓΓ αυτή την απαλλοτρίωση εφαρμόζεται η καθορισμένη διαδικασία της διάταξης Κ.Α.Ν. 1731/1939 «αναγκαστικές απαλλοτριώσεις» που ισχύει. 3.Εργασιακές Σχέσεις 1)Η διοίκηση της εταιρείας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του (άρθρο 10 παρ. 4 ν. 2414/96). 2)Οποιαδήποτε τροποποίηση διατάξεων του ΟΔΙΕ και των λοιπών κανονισμών που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της εταιρείας και του Σωματείου των Εργαζομένων με την διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης (άρθρο 10 παρ. 4β ν. 2414/96). 3)Το προσωπικό του ΟΔΙΕ εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά ως προς την φύση της σχέσης εργασίας του από τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΔΙΕ. 4)Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα Βασικά οικονομικά μεγέθη (άρθρο 10 παρ. 2 ν. 2414/96). 5)Επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό επιπλέον αμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψης της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας (άρθρο 10 παρ. 3 ν. 2414/96). 6)Προσωπικό της εταιρείας δύναται να μετατάσσεται ή να αποσπάται σε θυγατρικές της εταιρείας που υπάρχουν ή που θα συσταθούν ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχει. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ), οι οποίες αφορούν ης εργασιακές του σχέσεις, αποκλειόμενης της μεταβολής του προς το χειρότερο. 7)Το προσωπικό των θυγατρικών και λοιπών εταιρειών του ΟΔΙΕ ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού του ΟΔΙΕ. 8)Για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ, η διοίκηση του ΟΔΙΕ δύναται να προβαίνει σε προσλήψεις κατόπιν συνεντεύξεως και επιλογής από επιτροπές τις οποίες συγκροτεί για το σκοπό αυτόν Διαγωνισμός διεξάγεται και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους ισχύουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη διοίκηση του ΟΔΙΕ. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 2190/1994. 4.Επιτρέπεται στον Οργανισμό η απευθείας πώληση απαξιωμένου ή καταργούμενου υλικού και εξοπλισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικά, με μόνη απόφαση του Δ.Σ., άνευ προσφυγής στις διαδικασίες πώλησης μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.). 5.Η εν γένει μισθοδοσία και οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων του ΟΔΙΕ που αποσπώνται σε Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Πολιτικά Γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και αυτοτελών Γενικών Γραμματειών, Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, Γενικών Γραμματέων Περιφερειών και Πολιτικά Κόμματα καταβάλλονται από τον Οργανισμό, δεν αποτελούν στοιχείο εξόδου κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως αυτού και συμψηφίζονται με το μέρισμα του Δημοσίου. Ο συμψηφισμός γίνεται με βάση επίσημα στοιχεία που προσκομίζονται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου των στοιχείων αυτών, η διαδικασία πραγματοποίησης του συμψηφισμού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γ» την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 6.Η δια των παρόντων συνισταμένη ανώνυμη εταιρεία αποτελεί καθολικό διάδοχο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» «ΟΔΙΕ» και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του παραπάνω Οργανισμού. 7.Αποσβέσεις Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ΟΔΙΕ αποσβένονται με βάση τους συντελεστές που ορίζονται από το π.δ. 88/1973. 8.Δεν επιβάλλονται στον ΟΔΙΕ πρόσημα ή κυρώσεις του π. δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α), εφόσον οι παραλείψεις αυτές αποκατασταθούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. 9.Παρέχεται το δικαίωμα στον ΟΔΙΕ με απόφαση του Δ.Σ. να μετέχει σε επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ν. 1892/1990. Άρθρο 44 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το Παράρτημα το οποίο έχει ως ακολούθως : Το λογότυπο του ΟΔΙΕ είναι το ακόλουθο: Ο Λογότυπος του ΟΔΙΕ είναι παράσταση αλόγου σε κυκλικό φόντο με παράλληλες γραμμές. Το καπέλο, η στολή του αναβάτη και τα χαλινάρια είναι πράσινου χρώματος-η κεφαλή του αλόγου και ο κυκλικός φόντος σε ασπρόμαυρο χρωματισμό. Δεξιά των παραστάσεων αναγράφεται με μεγάλα κεφαλαία γράμματα ΟΔΙΕ και με μικρότερα κεφαλαία Α.Ε. Κάτωθι των ανωτέρω και κατά μήκος αυτών αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 45 Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του Α.Ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής». β. Του Α.Ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ. Του άρθρου 24 παρ. 3 εδ. β του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». δ. Του Ν. 2414/25.1.1996 άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 1 (ΦΕΚ 135Α) «Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις», όπως παρετάθη με το άρθρο 63 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200Α), και με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
  • Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 47968/9.10.1996 (ΦΕΚ 937Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
  • Την υπ αριθ. 10407/6.2.1997 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΙΕ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 4733/28.2.1997 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού.
  • Την γνωμοδότηση με αριθμό 555/16.10.1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/47968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/47968 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/397 1968
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/598 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/598 1968