ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ορισμένου χρόνου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων - Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: • Του άρθρου 22 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α~ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2688/98 (Α~ 282). • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137) όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 164). • Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (Α~ 247). • Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2175/93 (Α~ 211). • Του άρθρου 5 του Ν. 2414/96 (Α~ 135).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς) (Β~ 922).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. από την κάλυψη των παραπάνω θέσεων η οποία θα είναι 13.600.000 δρχ. σε ετήσια βάση και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., η οποία επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και ειδικότερα από τη δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον κωδικό «Δαπάνες Προσωπικού (0020101)».
  • Την 26/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2175 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
ΝΟΜΟΣ 1998/2688 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2688 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία