ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/62

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφο 1 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 47/1999 «Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999» (ΦΕΚ 50/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο πρώτο, για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων των ετεροδημοτών παρατείνεται μέχρι 7 Απριλίου 1999
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 4 του Ν. 2196/ 1994 «Κύρωση της 93/81 ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του Π.Δ. 353/ 1993 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και θα βαρύνει τον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 47/1999 «Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999» (ΦΕΚ 50/Α΄).
  • Την αριθ. 103/1999 γνωμοδότηση, με την οποία το Συμβούλιο Επικρατείας επεξεργάστηκε το παραπάνω διάταγμα μετά από πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,