Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π .Δ. 148/1984 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του Π.Δ. 148/1984 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις» (Α 47) προς τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ (L. 374/31.12.1991) καθώς και η εναρμόνιση του με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής.
Άρθρο 2 "§1 Στην παράγραφο 1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984 προστίθενται νέες περιπτώσεις 5, 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής: 5. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιλαμβάνουν ασφάλιση κατηγοριών κινδύνων που υπάγονται σε περισσότερους από ένα κλάδους ασφαλίσεως [...]"
10.  
  Σε περίπτωση αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών, παρέχεται η ευχέρεια της παρακολουθήσεως τους κατά κατηγορίες αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής (κωδ. 84) και ζημιών (κωδ. 85), με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του τρόπου αυτού θα είναι πάγια και θα περιλαμβάνει όλους τους προαιρετικούς λογαριασμούς του κλαδικού αυτού Λογιστικού Σχεδίου που αναφέρονται σε αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού. §2. Η παράγραφος 1.204 του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Για τον τρόπο τηρήσεως των λογαριασμών παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων, ισχύει και εφαρμόζεται η παραγρ. 1.204 του Π.Δ. 1123/1980, με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση : Τα υποκαταστήματα και πρακτορεία που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. εφαρμόζουν το άρθρο 5 της απόφασης Υπουργού Εμπορίου Κ4/2349/1985 Λογιστικός Οδηγός Νο2 (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1588/23.5.1985):^ § 3. Οι τίτλοι των λογαριασμών 37, 44, 57, 71, 73, 74, 78 και 95 του πίνακα Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών της παραγρ. 1.205 του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984, τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως ακολούθως: 37 Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμοι - επισφαλείς - επίδικοι 44 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (πλην ασφαλιστικών προβλέψεων) 57 Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων - λογ/σμοί τρεχούμενοι 71 Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις πολυετούς διάρκειας 73 Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών (πλην ασφαλίστρων) 74 Προμήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις 78 Τεκμαρτά έσοδα 95 Έσοδα (λογ/σμός προαιρετικής χρήσεως).
Άρθρο 3
1.  
  Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Σχέδιο Λογαριασμών των παραγράφων 2.1 μέχρι 2.10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις : § 1. Η φράση ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, που παρατίθεται κάτω από το λογ/σμό 16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αντικαθίσταται με τη φράση υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο. §2. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 17 Χρεόγραφα πάγιας επενδύσεως προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 17.20 Συμμετοχές (μερίδια) σε επενδυτικούς ομίλους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 17.24 Χρεόγραφα πάγιας επενδύσεως σε τρίτους για εγγύηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 17.26 Χρεόγραφα πάγιας επενδύσεως σε αντασφαλιζόμενες επιχειρήσεις για εγγύηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 17.40 Επενδύσεις νια λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 17.40.01 Επενδύσεις νια συμβ. Ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . 17.40.01.00 Αξία κτήσεως επενδύσεων συμβ. Ομαδικής Ασφραλ. Νο . . 17.40.01.00.01 Αξία κτήσεως μετοχών Α.Ε. Κ 17.40.01.00.02 Α.Ε. Λ 17.40.01.00.03 μεριδίων Α/Κ. . . 99. . . . . . 17.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβ. Ομαδ. ή ατομ. Ασφαλίσεως Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.40.01.00 17.40.02 Επενδύσεις νια συμβ. Ομαδικής ή ατομ, ασφαλίσεως Νο . . Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.40.01 17.40.99§ 3. Οι ακόλουθοι λογαριασμοί διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί: 18.00.19 Προβλέψεις για αποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α. Ε) επιχειρήσεις 18.01.19 Προβλέψεις για αποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α. Ε) επιχειρήσεις 18.07 Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμα σε Δρχ. 18.08 Ξ.Ν. §4. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 18 συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 18.30 Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 18.31 Ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα συνδεδεμένων επιχειρήσεων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 18.32 Ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 18.40 Καταθέσεις δεσμευμένες σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 18.41 Καταθέσεις δεσμευμένες σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 5. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 30 Χρεώστες ασφαλίστρων προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 30.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.00 30.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.00 30.08 Κλάδου τοντίνας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.00 30.27 Κλάδου βοήθειας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.00 30.36 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.30 30.37 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.30 30.38 Κλάδου τοντίνας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.30 30.57 Κλάδου βοήθειας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 30.30 30.80 Προεισπράξεις ασφαλίστρων ζωής Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 30.81 Προεισπράξεις ασφαλίστρων ζημιών Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 30.85 Χρεώστες από λοιπά έσοδα (πλην ασφαλίστρων) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 6. Ο τίτλος του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 31 γραμμάτια εισπρακτέα συμπληρώνεται και γίνεται γραμμάτια εισπρακτέα και επιταγές εισπρακτέες και προστίθενται σε αυτόν οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 31.20 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 31.21 Επιταγές σε τράπεζες νια είσπραξη Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 31.22 Επιταγές σε τράπεζες νια εγγύηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 31.23 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 31.24 Επιταγές σε δικαστική διεκδίκηση Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 31.98 Διάμεσος λογ/σμός ελέγχου διακινήσεως επιταγών εισπρακτέων μεταχρονολογημένων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως §7. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 32 αντασφαλιζόμενοι και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες προσθήκες : α) Στο τέλος της αναπτύξεως του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 32.00 κλάδου ζωής σε δρχ. προστίθενται τα εξής : Επίσης παρέχεται η ευχέρεια οι δύο αυτοί τριτοβάθμιοι λογ/σμοί κάθε αντασφαλιζόμενου να τηρούνται στο δεύτερο βαθμό (να γίνονται δευτεροβάθμιοι, οπότε χρησιμοποιούνται και οι 100) και οι κλάδοι ασφαλίσεως να τηρούνται στον τρίτο βαθμό (δηλ. να γίνει αντιστροφή των άνω λογαριασμών δευτέρου και τρίτου βαθμού). Επίσης επιτρέπεται: Στο δεύτερο βαθμό να τηρούνται οι αντασφαλιζόμενοι κατά κατηγορίες (συμβατικοί εσωτερικού σε δρχ. ή Ξ.Ν., εξωτερικού, προαιρετικοί κ.λ.π.), οπότε:στον 3° βαθμό θα αναλύονται κατά κλάδο ασφαλίσεως και στον 4° βαθμό κατά αντασφαλιζόμενο, με διάκριση σε λογ/σμό τρεχούμενο σε δρχ. ή σε Ξ.Ν. και σε λογ/σμό ασφαλιστικών προβλέψεων σε δρχ. ή σε Ξ.Ν. Επιτρέπεται όμως να γίνεται αντιστροφή των βαθμών 3ου και 40U και οι κατά αντασφαλιζόμενο 4βάθμιοι να γίνουν 3βάθμιοι, οι δε κλάδοι ασφαλίσεως να τηρούνται στον 4° βαθμό αντί του 3ου. β) Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 32.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.00 32.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.00 32.08 Κλάδου τοντίνας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.00 32.27 Κλάδου βοήθειας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.00 32.36 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.37 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.38 Κλάδου τοντίνας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.57 Κλάδου βοήθειας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.84 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε δρχ. 32.84.00 Αντασφαλιζόμενος Α σε δρχ. 32.84.00.00 Λογ/σμος τρεχούμενος σε δρχ. 32.84.00.01 Λογ/σμος ασφαλιστικών προβλέψεων σε δρχ. 32.84.01 Αντασφαλιζόμενος Β σε δρχ. 32.84.01.00 Λογ/σμος τρεχούμενος σε δρχ. 32.84.01.01 Λογ/σμος ασφαλιστικών προβλέψεων σε δρχ. 32.84.02 32.84.99Β ΛΥΣΗ : Παρέχεται η ευχέρεια που αναφέρεται στο λογαριασμό 32.00 32.85 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.84 32.86 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.87 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.30 32.90 Δοθείσες χρηματικές εγγυήσεις σε αντασφαλιζόμενους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 32.91 Ληφθείσες χρηματικές εγγυήσεις από αντασφραλιζόμενους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 32.97 Επισφαλείς απαιτήσεις κατά αντασφραλιζόμενων 32.97.00 Επισφαλείς αντασφαλιζόμενοι εξωτερικού ασφαλ. ζωής 32.97.01 Επισφαλείς αντασφαλιζόμενοι εσωτερικού ασφαλ. ζωής 32.97.02 Επισφαλείς αντασφαλιζόμενοι εξωτερικού ασφαλ. ζημιών 32.97.03 Επισφαλείς αντασφαλιζόμενοι εσωτερικού ασφαλ. Ζημιών Διευκρίνιση : Οι τριτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται υποχρεωτικά σε δευτεροβάθμιους κατά αντασφαλιζόμενο 32.99 Επίδικες απαιτήσεις κατά αντασφραλιζόμενων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 32.97 § 8. Οι τίτλοι των εξής υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 33 Χρεώστες διάφοροι διαγράφονται και ο κωδικοί τους μένουν κενοί: 33.17 Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε δρχ. 33.18 Ξ.Ν. 33.19 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε δρχ. 33.20 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν. § 9. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 34 χρεόγραφα προστίθεται ο εξής νέος υπολογαριασμός: 34.26 Χρεόγραφα σε αντασφαλιζόμενες επιχειρήσεις νια εγγύηση Ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους κατά αντασφαλιζόμενο και σε τεταρτοβάθμιους κατ είδος χρεογράφου. § 10. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 36 μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.00 Αντασφάλιστρα επόμενων χρήσεων πολυετών συμβολαίων 36.00.0036.00.01 Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη των Οικείων υπολογαριασμών του 62 36.00.99 36.0136.02 Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής πολυετών συμβολαίων επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.21 36.03 Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζωής επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.20 36.04 Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.22 36.05 Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.21 36.06 Προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών επόμενωγ χρήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.23 36.10 Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων Ανάπτυξη αντίστοιχη των οικείων λογαριασμών εξόδων 36.15 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Ανάπτυξη αντίστοιχη των οικείων λογαριασμών εσόδων §11. Ο τίτλος του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 37 χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων δόσεων τροποποιείται και γίνεται χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμοι - επισφαλείς - επίδικοι και διαγράφονται οι τίτλοι των υπολογαριασμών του 37.97 Χρεώστες ασφαλίστρων επισφαλείς και 37.99 Χρεώστες ασφαλίστρων επίδικοι και στη συνέχεια προστίθενται σε αυτόν οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 37.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.00 37.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.00 37.08 Κλάδου τοντίνας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.00 37.27 Κλάδου Βοήθειας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.00 37.36 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.30 37.37 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.30 37.38 Κλάδου τοντίνας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.30 37.57 Κλάδου Βοήθειας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 37.30 37.81 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής επισφαλείς Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 37.83 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών επισφαλείς Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 37.91 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής επίδικοι Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 37.93 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών επίδικοι Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 12. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 41 αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής προστίθεται ο εξής νέος υπολογαριασμός : 41.15 Διαφορά από έκδοση ομολογιών υπέρ το άρτιο Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 13. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 44 προβλέψεις και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής: 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (ττλην ασφαλιστικών προβλέψεων) 44.00 Προβλέψεις νια αποζημίωση προσωπικού λόνω εξόδου από την υπηρεσία 44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, με διάκριση των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού σε προβλέψεις για το έμμισθο προσωπικό και σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό. 44.00.01 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 44.00.00 44.01 Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων πάγιας επενδύσεως Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 17 44.02 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών Ανάπτυξη αντίστοιχη των οικείων υπολογ/σμών του 18 44.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ/σμού 34 44.05 Προβλέψεις απαξιώσεως και υποτιμήσεως γηπέδων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 44.06 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) 44.06.00 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από πρωτασφαλίσεις 44.06.01 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από αντασφαλίσεις 44.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 44.10 Προβλέψεις νια φόρους Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (μη εκπιπτόμενες φορολογικώς) 44.11.00 Έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από πρωτασφαλίσεις 44.11.01 Έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από αντασφαλίσεις 44.11.10 Έκτακτες προβλέψεις για άλλες επισφαλείς απαιτήσεις 44.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 44.14 Προβλέψεις νια συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων Ανάπτυξη κατά ξένο νόμισμα 44.15 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια νια κτήσεις πάγιων στοιχείων Ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο 44.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 14. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 45 μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 45.14, 45.15, 45.16 και 45.17 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής : 45.14 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα σε δρχ. 45.14.00 45.14.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.14.99 45.15 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα σε Ξ.Ν. 45.15.00 45.15.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.15.99 45.16 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα σε δρχ. 45.16.00 45.16.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.16.99 45.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα σε Ξ.Ν. 45.17.00 45.17.01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.17.99 β) Οι τίτλοι των παρακάτω λογαριασμών διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί: 45.19 Γραμμάτια πληρωτέα σε δρχ. 45.20 Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν. 45.21 Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως ΝΠΔΔ και Δημόσιων επιχειρήσεων γ) Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 45.30 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.31 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.32 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 45.33 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 15. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 46 ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και 47 ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών και οι υπολογαριασμοί τους αντικαθίστανται ως ακολούθως : 46 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 46.00 46.10 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 46.10.00 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου ζωής 46.10.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.01 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.10.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.02 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.10.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.03 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.10.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.04 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.10.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.05 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται με επενδύσεις 46.10.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.06 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου υγείας (ατυχήματα -ασθένεια) 46.10.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.07 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 46.10.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.10.08 Μαθηματικές προβλέψεις κλάδου τοντίνας 46.10.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.10.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11 Προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής 46.11.00 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου ζωής 46.11.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.11.02 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.11.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.03 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.11.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.04 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.11.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.05 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται με επενδύσεις 46.11.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.05/01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.06 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου ασφαλίσεως υγείας (ατύχημα - ασθένεια) 46.11.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.07 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.11.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.11.08 Εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδου τοντίνας 46.11.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.11.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12 Πληρωτέες παροχές (λήξεις) ασφαλίσεων ζωής. 46.12.00 Κλάδου ζωής 46.12.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.12.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.12.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.03 Κλάδου εργασιών παρευΦερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.12.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.12.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται υε επενδύσεις 46.12.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.06 Πληρωτέες παροχές (λήξεις) κλάδου υγείας (ατύχημα -ασθένεια) 46.12.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.07 Πληρωτέες παροχές (λήξεις) κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.12.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.12.08 Πληρωτέες παροχές (λήξεις) κλάδου τοντίνας 46.12.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.12.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13 Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) ασφαλίσεων ζωής 46.13.00 Κλάδου ζωής 46.13.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.13.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.13.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.13.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.13.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως. που συνδέονται με επενδύσεις 46.13.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.06 Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) κλάδου υγείας (ατύχημα - ασθένεια) 46.13.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.07 Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.13.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.13.08 Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) κλάδου τοντίνας 46.13.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.13.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14 Προβλέψεις νια συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής 46.14.00 Κλάδου ζωής 46.14.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.14.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.14.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.14.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.14.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται με επενδύσεις 46.14.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 46.14.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.14.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.08 Κλάδου τοντίνας 46.14.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.14.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.15 Πληρωτέες παροχές (κληρώσεις) ασφαλίσεων ζωής 46.15.0046.14.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.15.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.15.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.14.0246.16 46.17 46.18 Εξισωτικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 46.18.00 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου ζωής. 46.18.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.01 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.18.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.02 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.18.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.03 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.18.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.04 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.18.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.05 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται με επενδύσεις 46.18.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.06 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου υγείας (ατυχήματα -ασθένεια) 46.18.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.07 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.18.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.18.08 Εξισωτικές προβλέψεις κλάδου τοντίνας 46.18.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.18.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.19 46.20 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 46.20.00 Λοιπές προβλέπεις κλάδου ζωής 46.20.00.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.00.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.01 Λοιπές προβλέψεις κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 46.20.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.02 Λοιπές προβλέψεις κλάδου γάμου και γεννήσεων 46.20.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.03 Λοιπές προβλέψεις κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 46.20.03.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.03.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.04 Λοιπές προβλέψεις κλάδου διαχιρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 46.20.04.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.04.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.05 Λοιπές προβλέψεις κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεως. που συνδέονται με επενδύσεις 46.20.05.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.05.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.06 Λοιπές προβλέψεις κλάδου υγείας (ατυχήματα -ασθένεια) 46.20.06.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.06.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.07 Λοιπές προβλέψεις κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 46.20.07.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.07.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.20.08 Λοιπές προβλέψεις κλάδου τοντίνας 46.20.08.00 Αναλογία εταιρίας 46.20.08.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.21 46.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής, που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.01 Συμβ. ομαδικής ή ατομ, ασφαλίσεως Νο . . 46.40.01.00 Αναλογία εταιρίας 46.40.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.40.02 Συμβ. ομαδικής ή ατομ, ασφαλίσεως Νο . . 46.40.02.00 Αναλογία εταιρίας 46.40.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90.01 Συμβ. ομαδικής ή ατομ. ασφαλίσεως Νο . . 46.40.90.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 46.40.90.01.02 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Λ 46.40.90.01.03 Διαφορές αποτιμήσεως μεριδίων Α/Κ. . . 46.40.90.02 Συμβ. ομαδικής ή ατομ. ασφαλίσεως Νο . . Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 46.40.90.01 46.84 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν 46.84.10 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 46.84.10.00 Αναλογία εταιρίας 46.84.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.84.11 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής 46.84.11.00 Αναλογία εταιρίας 46.84.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.84.12 Πληρωτέες παροχές (λήξεις) ασφαλίσεων ζωής 46.84.12.00 Αναλογία εταιρίας 46.84.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.84.13 Πληρωτέες παροχές (εξαγορές) ασφαλίσεων ζωής 46.84.13:00 Αναλογία εταιρίας 46.84.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.84.14 Πληρωτέες παροχές (μερίσματα) ασφαλίσεων ζωής 46.84.14.00 Αναλογία εταιρίας 46.84.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.84.15 Πληρωτέες παροχές (κληρώσεις) ασφαλίσεων ζωής 46.84.15.00 Αναλογία εταιρίας 46.84.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 47.00 Ασφαλιστικές προβλέψεις από προεισπραγμένα ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων 47.00.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.00.11 Κλάδου ασθενειών 47.00.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων. πλην σιδηροδρομικών 47.00.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.00.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.00.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.00.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.00.17 Κλάδου πυρός 47.00.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 47.00.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.00.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.00.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.00.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.00.23 Κλάδου πιστώσεων 47.00.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.00.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.00.26 Κλάδου νομικής προστασίας 47.00.27 Κλάδου Βοήθειας 47.00.49 47.01 . . . . . . 47.0247.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 47.50.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.50.10.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.11 Κλάδου ασθενειών 47.50.11.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων, πλην σιδηροδρομικών 47.50.12.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.50.13.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.50.14.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.50.15.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.50.16.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.16.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.17 Κλάδου πυρός 47.50.17.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.17.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.18 Κλάδου χαλάζης, παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 47.50.18.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.18.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.50.19.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.19.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.50.20.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.20.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.50.21.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.21.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.50.22.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.22.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.23 Κλάδου πιστώσεων 47.50.23.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.23.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.50.24.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.24.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.50.25.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.25.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.26 Κλάδου νομικής προστασίας 47.50.26.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.26.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.27 Κλάδου Βοήθειας 47.50.27.00 Αναλογία εταιρίας 47.50.27.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.50.99 47.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές 47.51.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.51.10.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.11 Κλάδου ασθενειών 47.51.11.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων. πλην σιδηροδρομικών 47.51.12.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.51.13.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.51.14.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.51.15.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.51.16.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.16.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.17 Κλάδου πυρός 47.51.17.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.17.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.18 Κλάδου χαλάζης, παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 47.51.18.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.18.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.51.19.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.19.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.51.20.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.20.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.51.21.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.21.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.51.22.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.22.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.23 Κλάδου πιστώσεων 47.51.23.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.23.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.51.24.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.24.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.51.25.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.25.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.26 Κλάδου νομικής προστασίας 47.51.26.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.26.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.27 Κλάδου βοήθειας 47.51.27.00 Αναλογία εταιρίας 47.51.27.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.51.99 47.52 47.53 47.54 Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών 47.54.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.54.10.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.11 Κλάδου ασθενειών 47.54.11.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων, πλην σιδηροδρομικών 47.54.12.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.54.13.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.54.14.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.54.15.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.54.16.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.16.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.17 Κλάδου πυρός 47.54.17.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.17.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα47.54.18.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.18.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.54.19.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.19.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.54.20.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.20.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.54.21.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.21.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.54.22.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.22.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.23 Κλάδου πιστώσεων 47.54.23.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.23.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.54.24.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.24.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.54.25.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.25.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.26 Κλάδου νομικής προστασίας 47.54.26.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.26.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.54.27 Κλάδου Βοήθειας 47.54.27.00 Αναλογία εταιρίας 47.54.27.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58 Εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών 47.58.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.58.10.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.11 Κλάδου ασθενειών 47.58.11.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων. πλην σιδηροδρομικών 47.58.12.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.58.13.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.58.14.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.58.15.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.58.16.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.16.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.17 Κλάδου πυρός 47.58.17.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.17.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράνματα 47.58.18.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.18.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.58.19.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.19.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.58.20.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.20.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.58.21.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.21.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.58.22.00 Αναλογία-εταιρίας 47.58.22.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.23 Κλάδου πιστώσεων 47.58.23.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.23.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.58.24.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.24.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.58.25.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.25.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.26 Κλάδου νομικής προστασίας 47.58.26.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.26.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.58.27 Κλάδου Βοήθειας 47.58.27.00 Αναλογία εταιρίας 47.58.27.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών 47.60.10 Κλάδου ατυχημάτων 47.60.10.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.10.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.11 Κλάδου ασθενειών 47.60.11.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.11.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων. πλην σιδηροδρομικών 47.60.12.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.12.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 47.60.13.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.13.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 47.60.14.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.14.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 47.60.15.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.15.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων 47.60.16.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.16.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.17 Κλάδου πυρός 47.60.17.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.17.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 47.60.18.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.18.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 47.60.19.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.19.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 47.60.20.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.20.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 47.60.21.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.21.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 47.60.22.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.22.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.23 Κλάδου πιστώσεων 47.60.23.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.23.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.24 Κλάδου εγγυήσεων 47.60.24.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.24.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.25 Κλάδου διάφορων περιουσιακών απωλειών 47.60.25.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.25.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.26 Κλάδου νομκής προστασίας 47.60.26.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.26.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.60.27 Κλάδου βοήθειας 47.60.27.00 Αναλογία εταιρίας 47.60.27.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.85 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν 47.85.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (αντασφαλίστρων) 47.85.50.00 Αναλογία εταιρίας 47.85.50.01 Αναλογία αντασφαλιστών 47.85.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές 47.85.51.00 Αναλογία εταιρίας 47.85.51.01 Αναλογία αντασφαλιστών §16. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 50 αντασφαλιστές και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες προσθήκες : α) Στο τέλος της αναπτύξεως του δευτεροβάθμιου λογαριασμού 50.00 κλάδου ζωής σε δρχ. προστίθενται τα εξής: Επίσης παρέχεται η ευχέρεια οι δυο αυτοί τριτοβάθμιοι λογ/σμοί κάθε αντασφαλιστή να τηρούνται στο δεύτερο βαθμό (να γίνονται δευτεροβάθμιοι, οπότε χρησιμοποιούνται και οι 100) και οι κλάδοι ασφαλίσεως να τηρούνται στον τρίτο βαθμό (δηλ. να γίνει αντιστροφή των άνω λογαριασμών δευτέρου και τρίτου βαθμού). Επίσης επιτρέπεται: Στο δεύτερο βαθμό να τηρούνται οι αντασφαλιστές κατά κατηγορίες (συμβατικοί εσωτερικού σε δρχ. ή Ξ.Ν., εξωτερικού, προαιρετικοί κ.λ.π.), οπότε:Στον 3° βαθμό θα αναλύονται κατά κλάδο ασφαλίσεως και στον 4° βαθμό κατά αντασφαλιστή, με διάκριση σε λογ/σμό τρεχούμενο σε δρχ. ή σε Ξ.Ν. και σε λογ/σμό ασφαλιστικών προβλέψεων σε δρχ. ή σε Ξ.Ν. Επιτρέπεται όμως να γίνεται αντιστροφή των βαθμών 3ου και 4ου και οι κατά αντασφαλιστή 4βάθμιοι να γίνουν 3βάθμιοι, οι δε κλάδοι ασφαλίσεως να τηρούνται στον 4° βαθμό αντί του 3ου. β) Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 50.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.08 Κλάδου τοντίνας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.27 Κλάδου Βοήθειας σε δρχ. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.36 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.37 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.38 Κλάδου τοντίνας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.57 Κλάδου Βοήθειας σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.84 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε δρχ. που αντασφαλίστηκαν Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.85 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε δρχ. που αντασφαλίστηκαν Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.00 50.86 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε Ξ.Ν. που αντασφαλίστηκαν Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.87 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε Ξ.Ν. ίπου αντασφαλίστηκαν Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.30 50.90 Ληφθείσες χρηματικές εγγυήσεις από αντασφαλιστές Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 50.91 Δοθείσες χρηματικές εγγυήσεις από αντασφαλιστές Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 50.97 Επισφαλείς απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών 50.97.00 Επισφαλείς αντασφαλιστές εξωτερικού ασφαλ. ζωής 50.97.01 αντασφαλιστές εσωτερικού ασφαλ. ζωής 50.97.02 Επισφαλείς αντασφαλιστές εξωτερικού ασφαλ. ζημιών 50.97.03 αντασφαλιστές εσωτερικού ασφαλ. ζημιών Διευκρίνιση : Οι τριτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται υποχρεωτικά σε τεταρτοβάθμιους κατά αντασφαλιστή. 50.99 Επίδικες απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 50.97 § 17. Ο τίτλος του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 51 γραμμάτια πληρωτέα συμπληρώνεται και γίνεται γραμμάτια πληρωτέα και επιταγές πληρωτέες και προστίθεται σε αυτόν ο εξής νέος υπολογαριασμός: 51.20 Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες §18. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 52.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 52.00 52.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 52.00 52.08 Κλάδου τοντίνας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 52.00 52.27 Κλάδου Βοήθειας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 52.00 § 19. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 53 πιστωτές διάφοροι και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Οι τίτλοι των εξής υπολογαριασμών διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί: 53.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε δρχ. 53.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.Ν. β) Προστίθενται οι παρακάτω νέοι υπολογαριασμοί: 53.24 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα σε δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 53.25 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 53.26 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα σε δρχ. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 53.27 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα σε Ξ.Ν. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 53.40 Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 20. Στους πρωτοβάθμιους λογ/σμούς 54 υποχρεώσεις από φόρους -τέλη και 55 ασφαλιστικοί οργανισμοί προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: 54.09.14 Φόρος προμηθευτών 54.09.15 Τέλη ακίνητης περιουσίας 55.00.04 Λογαριασμός πρόσθετων τελών καθυστερούμενων εισφορών §21. Από τον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 56 μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού διαγράφονται οι τίτλοι των υπολογαριασμών του 56.00, 56.01 και 56.03 και οι κωδικοί τους μένουν κενοί, εκτός του 56.01 ο οποίος συμπληρώνεται με τον νέο προαιρετικό λογ/σμό προμήθειες από αντασφαλιστές επόμενων χρήσεων για εφάπαξ, εκχωρήσεις πολυετών συμβολαίων. § 22. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 57 πράκτορες και ασφαλειομεσίτες λογ/σμοί τρεχούμενοι και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως ακολούθως:57 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ 57.00 Λον/συοί καταβλητέων προμηθειών επί ασφαλίστρων 57.00.00 ή 57.00.000 Πράκτορας Α 57.00.01 ή 57.00.001 Πράκτορας Β 57.00.50 ή 57.00.500 Ασφαλειομεσίτης Ζ 57.00.51 ή 57.00.501 Ασφαλειομεσίτης Η* 57.00.80 ή 5700.800ΑσφαλιστικόςσύυΒουλοςΚ 57.00.81 ή 57.00.801 Ασφαλιστικός σύμβουλος Λ 57.00.99 ή 57.00.999 Ο παραπάνω δευτεροβάθμιος λογαριασμός 57.00 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά παραγωγό ασφαλειών, δηλαδή πράκτορα ή ασφαλειομεσίτη ή ασφαλιστικό σύμβουλο κ.λ.π., που είναι αντίστοιχοι των τριτοβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής. 57.01 Λογ/σμοί καταβλητέων προμηθειών επί εργασιών αμοιβαίων κεφαλαίων Υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι κατά δικαιούχο προμηθειών 57.02 57.09 Λογ/σμοί καταβλητέων προμηθειών επί λοιπών παρεπόμενων εργασιών Υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι κατά δικαιούχο προμηθειών 57.20 Εκκρεμή εμβάσματα πρακτόρων Ανάπτυξη κατά πράκτορα 57.21 Εκκρεμή εμβάσματα συνεργατών Ανάπτυξη κατά συνεργάτη §23. Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 58.71, 58.73, 58.74 και 58.78 του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 58 λογ/σμοί περιοδικής κατανομής τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής : 58.71 Προεισπραγμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις πολυετούς διάρκειας (Λ/71.99) 58.73 Προϋπολογισμένα-Προεισπραγμένα δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών, πλην ασφαλίστρων (Λ/73.99) 58.74 Προϋπολογισμένες-Προεισπραγμένες προμήθειες και λοιπά έσοδα από ασφαλιστικές εκχωρήσεις (Λ/74.99) 58.78 Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ/78.99) § 24. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 61 αμοιβές και έξοδα τρίτων -παροχές τρίτων και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 61.20, 61.21, 61.22 και 61.23 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής : 61.20 Προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων Ζωής. 61.21 Προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών 61.22 Προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εσωτερικού Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.20 61.23 Προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εσωτερικού Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 61.21 β) Προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: 61.14.09 Ενοίκια μισθώσεως leasing μεταφορικών μέσων 61.14.10 Ενοίκια μισθώσεως leasing επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού 61.20.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 61.20.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 61.20.08 Κλάδου τοντίνας 61.21.27 Κλάδου βοήθειας 61.24 Λοιπά έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζωής 61.24.00 Κλάδου ζωής 61.24.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 61.24.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 61.24.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών με την κοινωνική ασφάλιση 61.24.04 Κλάδου διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 61.24.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως που συνδέονται με επενδύσεις 61.24.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 61.24.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 61.24.08 Κλάδου τοντίνας 61.25 Λοιπά έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών 61.25.10 Κλάδου ατυχημάτων 61.25.11 Κλάδου ασθενειών 61.25.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων πλην σιδηροδρομικών 61.25.13 Κλάδου σιδηροδρομικών οχημάτων 61.25.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 61.25.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 61.25.16 Κλάδου μεταφερομένων εμπορευμάτων 61.25.17 Κλάδου πυρός 61.25.18 Κλάδου χαλάζης, παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 61.25.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 61.25.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 61.25.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 61.25.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 61.25.23 Κλάδου πιστώσεων 61.25.24 Κλάδου εγγυήσεων 61.25.25 Κλάδου διαφορών περιουσιακών απωλειών 61.25.26 Κλάδου νομικής προστασίας 61.25.27 Κλάδου βοήθειας 61.30 Προμήθειες επί εργασιών Αμοιβαίου Κεφαλαίου 61.30.00 61.30.01 . . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 61.30.9961.31 Προμήθειες επί λοιπών παρεπόμενων εργασιών 61.31.00 61.31.01 . . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 61.31.9961.84 Προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 61.85 Προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 61.86 Λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζωής εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 61.87 Λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως §25. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 62 αντασφάλιστρα και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Οι τίτλοι των εξής υπολογαριασμών διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί: 62.12 Αντασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής επόμενων περιόδων 62.13 ζημιών β) Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 62.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 62.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 62.00.08 Κλάδου τοντίνας 62.06.27 Κλάδου βοήθειας 62.84 Αντασφάλιστρα από περαιτέρω αντασφάλιση αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής εξωτερικού 62.84.00 Αντασφάλιστρα από περαιτέρω αντασφάλιση αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής σε συμβατικούς αντασφαλιστές εξωτερικού 62.84.01 Αντασφάλιστρα αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής σε προαιρετικούς αντασφαλιστές εξωτερικού. 62.85 Αντασφάλιστρα αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών εξωτερικού 62.85.06 Αντασφάλιστρα αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών σε συμβατικούς αντασφαλιστές εξωτερικού 62.85.07 Αντασφάλιστρα αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών σε προαιρετικούς αντασφαλιστές εξωτερικού § 26. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 63 φόροι - τέλη και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες συμπληρώσεις : α) Ο τίτλος του υπολογαριασμού 63.01.00 εισφορά ΟΓΑ φόρου εισοδήματος διαγράφεται και ο κωδικός του μένει κενός β) Προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: 63.01.01 Εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου 63.02.02 Χαρτόσημα πινακίων επιταγών εισπρακτέων 63.04.03 Τέλη ακίνητης περιουσίας §27. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμο 64 διάφορα έξοδα και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις: α) Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 64.11, 64.11.00, 64.11.01, 64.12.00 και 64.12.01 διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί. β) Ο τίτλος του υπολογαριασμού 64.12 συμπληρώνεται ως εξής και στη συνέχεια προστίθενται οι πιο κάτω νέοι υπολογαριασμοί: 64.12 Διάφορες (ζημιές) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ασφαλίσεων Ζωής 64.12.0064.12.01 . . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 64.12.99 64.13 Διάφορες (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ασφαλίσεων ζημιών 64.13.0064.13.01 . . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 64.13.9964.15 Διάφορες (ζημίες) από πώληση ακινήτων ασφαλίσεων Ζωής. 64.15.00 64.15.01. . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 64.15.9964.16 Διάφορες (ζημίες) από πώληση ακινήτων ασφαλίσεων ζημιών 64.16.00 64.16.01 . . . . . . Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 64.16.99 64.40 Διάφορες αποτιμήσεως επενδύσεων νια λον/σμό ασφαλισμένων Ζωής που Φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 64.40.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβ. Ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο. . 64.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών Α.Ε. Κ 64.40.01.02 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών Α.Ε. Λ 64.40.01.03 Διαφορές αποτιμήσεως μεριδίων Α/Κ. . . 64.40.01.9964.40.02 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ομαδικού ή ατομικού συμβλ. Νο. . Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 64.40.01 § 28. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 65 τόκοι και συναφή έξοδα και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑ» ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δον, μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. υη μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.03 Τόκοι και έξοδα δανείων υε ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. υετατρέψιυων σε μετοχές 65.00.06 65.00.99 65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.01.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δον, από συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 65.01.01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. από συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα 65.01.02 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. από συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 65.01.03 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. από συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 65.01.04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. από λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 65.01.05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. από λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 65.01.10 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε δρχ. 65.01.11 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 65.01.12 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε δρχ. 65.01.13 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 65.01.30 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες 65.01.31 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε δρχ. 65.01.32 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. 65.01.33 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από φόρους 65.01.34 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία 65.01.98 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Δρχ. 65.01.99 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα πιστωτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιοι αντίστοιχοι των 65.01.00 - 65.01.05 65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων εγγυημένων με αξιόγραφα Τριτοβάθμιοι αντίστοιχοι των 65.01.00 - 65.01.05 65.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιοι αντίστοιχοι των 65.01.00 - 65.01.05 65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.06.0065.06.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, με ιδιαίτερη παρακολούθηση των τόκων και συναφών εξόδων που αφορούν υποχρεώσεις προς συνδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 65.06.9965.07 Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων 65.07.00 65.07.01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 65.07.99 65.08 Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων 65.08.00 65.08.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 65.08.99 65.09 Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου 65.09.00 65.09.01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 65.09.99 65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 65.10.00 65.10.01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 65.10.99 65.11 Τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλιστών ζωής Ανάπτυξη κατά κλάδο ασφαλίσεως 65.12 Τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλιστών ζημιών Ανάπτυξη κατά κλάδο ασφαλίσεως 65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 65.98.00 Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων 65.98.0165.98.99 Διάφορα έξοδα Τραπεζών 65.99 Προϋπολογισμένοι-Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (Λ/58.65) 65.99.00 65.99.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 65.99.99 §29. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 67 ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως ακολούθως: 67 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 67.00 Αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής 67.00.00 Κλάδου ζωής 67.00.00.001 Ζημία Νο. . . 67.00.00.002 Ζημία Νο. . . 67.00.00.002 Ζημία Νο. . . 67.00.00.999 Αναλογία αντασφαλιστών Διευκρίνιση : Επιτρέπεται, αντί της τηρήσεως του λογ/σμού 67.00.00.999 αναλογία αντασφαλιστών, να τηρηθούν οι πιο κάτω λογαριασμοί 67.02 αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής και 67.03 αναλογία αντασφαλιστών εσωτερικού στις αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής. 67.00.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλισηΑνάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεως. που συνδέονται με επενδύσεις Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.00.08 Κλάδου τοντίνας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00.00 67.01 67.02 Αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής Υποχρεωτική ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά κλάδο ασφαλίσεως και σε τεταρτοβάθμιους κατά ζημία, αντίστοιχους των τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων του λογ/σμού 67.00 67.03 Αναλογία αντασφαλιστών εσωτερικού στις αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.02 67.04 Λοιπές παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00 67.0567.06 Αποζημιώσεις συμβατικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εσωτερικού ζωής 67.06.00 Κλάδου ζωής 67.06.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 67.06.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 67.06.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 67.06.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 67.06.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως, που συνδέονται υε επενδύσεις 67.06.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 67.06.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 67.06.08 Κλάδου τοντίνας 67.07 Αποζημιώσεις προαιρετικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εσωτερικού ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.06 67.08 Αποζημιώσεις συμβατικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.06 67.09 Αποζημιώσεις προαιρετικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.06 67.14 Συμμετοχές (μερίσματα) και επιστροφές σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζωής επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 67.15 Αμοιβές τρίτων επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00 67.16 Τόκοι επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00 67.19 Λοιπά έξοδα επί αποζημιώσεων και παροχών ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.00 67.40 Αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Υποχρεωτική ανάπτυξη κατά ασφαλιστ. Συμβόλαιο ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως 67.50 Αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών 67.50.10 Κλάδου ατυχημάτων 67.50.10.001 Ζημία Νο. . 67.50.10.002 Ζημία Νο . . 67.50.10.003 Ζημία Νο. . 67.50.10.999 Αναλογία αντασφαλιστών Διευκρίνιση : Επιτρέπεται, αντί της τηρήσεως του λογ/σμού 67.50.10.999 αναλογία αντασφαλιστών, να τηρηθούν οι πιο κάτω λογαριασμοί 67.52 αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών και 67.53 αναλογία αντασφαλιστών εσωτερικού στις αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών. 67.50.11 Κλάδου ασθενειών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων, πλην σιδηροδρομικών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.16 Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.17 Κλάδου πυρός Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκίνητων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.23 Κλάδου πιστώσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.24 Κλάδου εγγυήσεων Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.25 Κλάδου διαφορών περιουσιακών απωλειών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.26 Κλάδου νομικής προστασίας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.50.27 Κλάδου βοήθειας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50.10 67.51 67.52 Αναλογία αντασφαλιστών εξωτερικού στις αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών Υποχρεωτική ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά κλάδο ασφαλίσεως κα σε τεταρτοβάθμιους κατά ζημία, αντίστοιχους των τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων του λογ/σμού 67.50. 67.53 Αναλογία αντασφαλιστών εσωτερικού στις αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.52 67.54 Συμμετοχές και επιστροφές σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζημιών επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 67.55 Λοιπές παροχές πρωτασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50 67.56 Αποζημιώσεις συμβατικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εσωτερικού ζημιών 67.56.10 Κλάδου ατυχημάτων 67.56.11 Κλάδου ασθενειών 67.56.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων πλην σιδηροδρομικών 67.56.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 67.56.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 67.56.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 67.56.16 Κλάδου μεταφερομένων εμπορευμάτων 67.56.17 Κλάδου πυρός 67.56.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 67.56.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 67.56.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 67.56.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 67.56.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 67.56.23 Κλάδου πιστώσεων 67.56.24 Κλάδου εγγυήσεων 67.56.25 Κλάδου διαφορών περιουσιακών απωλειών 67.56.26 Κλάδου νομικής προστασίας 67.56.27 Κλάδου βοήθειας 67.57 Αποζημιώσεις προαιρετικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εσωτερικού ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.56 67.58 Αποζημιώσεις συμβατικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.56 67.59 Αποζημιώσεις προαιρετικών αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.56 67.65 Αμοιβές τρίτων επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50 67.66 Τόκοι επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50 67.68 Εισφορά στο επικουρικό κεφάλαιο ασφαλίσεως ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων 67.68.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 67.68.19.000 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 67.68.19.998 67.68.19.999 Αναλογία αντασφαλιστών 67.69 Λοιπά έξοδα επί αποζημιώσεων ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.50 67.71 Εξαγορά εκκρευών ζημιών αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζωής 67.71.00 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών συμβατικών αντασφαλιστών εσωτερικού ζωής 67.71.01 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών προαιρετικών αντασφαλιστών εσωτερικού ζωής 67.71.02 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών συμβατικών αντασφαλιστών εξωτερικού ζωής 67.71.03 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών προαιρετικών αντασφαλιστών εξωτερικού ζωής Διευκρίνιση : Οι πιο πάνω τριτοβάθμιοι 67.71.00 έως 67.71.03 αναπτύσσονται σε υποχρεωτικούς τεταρτοβάθμιους κατά κλάδο ασφαλίσεως. 67.72 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.71 67.84 Αποζημιώσεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής 67.84.08 Αποζημιώσεις και παροχές αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής 67.84.71 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών από αντασφαλιστικές αναλήψεις ζωής εξωτερικού 67.85 Αποζημιώσεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών 67.85.58 Αποζημιώσεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών 67.85.72 Εξαγορά εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών από αντασφαλιστικές αναλήψεις ζημιών εξωτερικού 67.99 Προϋπολογισμένες-προπληρωμένες ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές (Λ/58.67) § 30. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 68 προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : «68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 68.00.00 68.00.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.00.99 68.01 Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων πάγιας επενδύσεως Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.02 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.05 Προβλέψεις απαξιώσεως και υποτιμήσεως γηπέδων Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.06 Προβλέψεις νια επισφαλείς πελάτες (υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) 68.06.00 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από πρωτασφαλίσεις 68.06.01 Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από αντασφαλίσεις 68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.10 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλεισμένης χρήσεως 68.10.00 Κλάδου ζωής 68.10.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 68.10.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 68.10.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 68.10.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 68.10.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεως. που συνδέονται με επενδύσεις 68.10.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 68.10.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 68.10.08 Κλάδου τοντίνας 68.11 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.12 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες λήξεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης νοήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.13 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες εξαγορές ασφαλίσεων ζωής κλεισμένης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.14 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέα μερίσματα και επιστροφές ασφαλίστρων σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζωής επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.15 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες κληρώσεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως 68.15.0068.15.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 68.15.0268.15.09 68.18 Εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.20 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.10 68.40 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι Φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο κλειόμενης χρήσεως 68.40.01 Συμβόλαιο ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . 68.40.02 Συμβόλαιο ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . 68.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι Φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 68.40.90.01 Συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο . . 68.40.90.02 Συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο . . 68.40.90.8968.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών κλειόμενης χρήσεως 68.50.10 Κλάδου ατυχημάτων 68.50.11 Κλάδου ασθενειών 68.50.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων πλην σιδηροδρομικών 68.50.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 68.50.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 68.50.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 68.50.16 Κλάδου μεταφερομένων εμπορευμάτων 68.50.17 Κλάδου πυρός 68.50.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 68.50.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 68.50.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών 68.50.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 68.50.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 68.50.23 Κλάδου πιστώσεων 68.50.24 Κλάδου εγγυήσεων 68.50.25 Κλάδου διαφορών περιουσιακών απωλειών 68.50.26 Κλάδου νομικής προστασίας 68.50.27 Κλάδου βοήθειας 68.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές ασφαλίσεων ζημιών κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.50 68.54 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες συμμετοχές και επιστροφές σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζημιών επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.50 68.58 Εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.50 68.60 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών κλειόμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 68.50 68.71 Εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.71 68.72 Εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζημιώνΑνάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 67.72 68.84 Ασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής που αντασφαλίσθηκαν 68.84.10 Μαθηματικές προβλέψεις αντασφαλίσεων ζωής κλεισμένης χρήσεως 68.84.11 Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις αντασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως 68.84.12 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες λήξεις αντασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως 68.84.13 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες εξαγορές αντασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως 68.84.14 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέα μερίσματα σε ασφαλισμένους αντασφαλίσεων ζωής, επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη κλειόμενης χρήσεως. 68.84.15 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες κληρώσεις αντασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως 68.84.71 Εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής 68.85 Ασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίσθηκαν 68.85.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αντασφαλίσεων ζημιών κλεισμένης χρήσεως 68.85.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές αντασφαλίσεων ζημιών κλεισμένης χρήσεως 68.85.72 Εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών 68.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.68) 68.99.00 68.99.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 68.99.99 § 31. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 70 ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: 70.00.06 Ασφάλιστρα κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 70.00.07 Ασφάλιστρα κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 70.00.08 Ασφάλιστρα κλάδου τοντίνας 70.00.27 Ασφάλιστρα κλάδου βοήθειας § 32. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 71 ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις επόμενων περιόδων και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : «71 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 71.00 Ασφάλιστρα πολυετών συμβολαίων προεισπραγμένα 71.00.10 71.00.11 Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμου 70.01 71.00.2671.00.99 71.99 Προεισπραγμένα ασφάλιστρα αττό πρωτασφαλίσεις πολυετούς διάρκειας (Λ/58.71) § 33. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 72 ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 72.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 72.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 72.00.08 Κλάδου τοντίνας 72.10.27 Κλάδου βοήθειας 72.84 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής 72.84.00 Από συμβατικές αντασφαλίσεις εξωτερικού ασφαλίσεων ζωής 72.84.01 Από προαιρετικές αντασφαλίσεις εξωτερικού ασφαλίσεων ζωής 72.85 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών 72.85.10 Από συμβατικές αντασφαλίσεις εξωτερικού ασφαλίσεων ζημιών 72.85.11 Από προαιρετικές αντασφαλίσεις εξωτερικού ασφαλίσεων ζημιών § 34. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 73 δικαιώματα συμβολαίων και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : «73 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πλην ασφαλίστρων) 73.00 Δικαιώματα συμβολαίων ασφαλίσεων ζωής 73.00.00 Κλάδου ζωής 73.00.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 73.00.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 73.00.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 73.00.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 73.00.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεων. που συνδέονται με επενδύσεις 73.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 73.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας i73.00.08 Κλάδου τοντίνας 73.01 Δικαιώματα συμβολαίων ασφαλίσεων ζημιών 73.01.1073.01.11 Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 72.10 73.01.99 73.02 73.03 73.10 Λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών ασφαλίσεων ζωής (πλην ασφαλίστρων) 73.10.01 Προμήθειες από ασφαλιστικές εξυπηρετήσεις τρίτων 73.10.02 73.10.99 73.11 Λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών ασφαλίσεων ζημιών (πλην ασφαλίστρων) 73.11.01 Προμήθειες από ασφαλιστικές εξυπηρετήσεις τρίτων 73.11.02 73.11.99 73.12 73.99 Προϋπολογισμένα - προεισπραγμένα δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών (πλην ασφαλίστρων) (Λ/58.73) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 35. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμός 74 προμήθειες από αντασφαλιστές και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : «74 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 74.00 Προμήθειες από αντασφαλιστές ασφαλίσεων ζωής 74.00.00 Κλάδου ζωής 74.00.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 74.00.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 74.00.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 74.00.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 74.00.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής. προσόδων, γάμου και γεννήσεων. που συνδέονται με επενδύσεις 74.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 74.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 74.00.08 Κλάδου τοντίνας 74.01 Προμήθειες από αντασφαλιστές ασφαλίσεων ζημιών 74.01.10 74.01.11Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 72.10 74.01.99 74.02 Συμμετοχή μας στα κέρδη αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζωής 74.02.00 74.02.01Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 74.02.99 74.03 Συμμέτοχη μας στα κέρδη αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζημιών74.03.00 74.03.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 74.03.99 74.84 Προμήθειες από αντασφαλιστές επί αντεκχωρήσεων αναλήψεων ζωής εξωτερικού 74.84.00 Προμήθειες από αντασφαλιστές εξωτερικού ασφαλίσεων ζωής 74.85 Προμήθειες από αντασφαλιστές επί αντεκχωρήσεων αναλήψεων ζημιών εξωτερικού 74.85.01 Προμήθειες από αντασφαλιστές εξωτερικού ασφαλίσεων . ζημιών 74.99 Προϋπολογισμένες - προεισπραγμένες προμήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις — Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως » § 36. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:α) Ο τίτλος του υπολογαριασμού 75.02 προμήθειες από ασφαλιστικές εξυπηρετήσεις τρίτων διαγράφεται και ο κωδικός του μένει κενός. β) Προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: « 75.30 Προμήθειες επί εργασιών αμοιβαίων κεφαλαίων 75.30.0075.30.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 75.30.99 75.31 Προμήθειες επί λοιπών παρεπομένων εργασιών 75.30.0075.30.01 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 75.30.99§37. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 76 έσοδα επενδύσεων και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:α) Οι υπολογαριασμοί 76.00 «ενοίκια ακινήτων ασφαλίσεων ζωής» και 76.01 ενοίκια ακινήτων ασφαλίσεων ζημιών αντικαθίστανται ως εξής : « 76.00 Ενοίκια ακινήτων ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά ακίνητο 76.01 Ενοίκια ακινήτων ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά ακίνητο Διευκρίνιση : Στους πιο πάνω λογαριασμούς 76.00 και 76.01 επιτρέπεται να γίνεται αντιστροφή των υπολογαριασμών τους, έτσι ώστε στους δευτεροβάθμιους να παρακολουθούνται τα επιμέρους ακίνητα και στους τριτοβάθμιους αυτών οι κατηγορίες ασφαλίσεων» β) Προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: « 76.20 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων Ζωής προηγούμενων χρήσεων Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών 44.01, 44.02, 44.03 και 44.05. 76.21 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενων χρήσεων Ανάπτυξη αντίστοιχη των λογ/σμών 44.01, 44.02, 44.03 και 44.05. Διευκρίνιση : Στους πιο πάνω δευτεροβάθμιους λογαριασμούς και στους υπολογαριασμούς τους μεταφέρονται, από τους λογαριασμούς 44.01 έως 44.03 και 44.05, οι αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. 76.22 Διαφορές (κέρδη) από πώληση ακινήτων 76.22.00 Ασφαλίσεων ζωής 76.22.01 Ασφαλίσεων ζημιών 76.40 Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίας επενδύσεων νια λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 76.40.01 Υπεραξίες επενδύσεων συμβολ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . 76.40.01.01 Υπεραξία μετοχών Α.Ε. Κ 76.40.01.02 Υπεραξία μετοχών Α.Ε. Λ 76.40.01.03 Υπεραξία μεριδίων Α/Κ. . . 76.40.01.99 76.40.02 Υπεραξίες επενδύσεων συμβολ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 76.40.01 § 38. Ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός 77 ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως ακολούθως: «77 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 77.0077.10 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως 77.10.00 Κλάδου ζωής 77.10.01 Κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 77.10.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 77.10.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 77.10.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 77.10.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεων, που συνδέονται υμ επενδύσεις 77.10.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 77.10.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 77.10.08 Κλάδου τοντίνας 77.11 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως 77.11.00 Κλάδου ζωής 77.11.0177.11.02 Κλάδου γάμου και γεννήσεων 77.11.03 Κλάδου εργασιών παρεμφερών προς την κοινωνική ασφάλιση 77.11.04 Κλάδου διαχειρίσεως ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 77.11.05 Κλάδου ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου και γεννήσεων, που συνδέονται υε επενδύσεις 77.11.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 77.11.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας 77.11.08 Κλάδου τοντίνας 77.12 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες παροχές (λήξεις) ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.10 77.13 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες παροχές (εξαγορές) ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.10 77.14 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια συμμετοχές στα κέρδη (μερίσματα) και επιστροφές ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.10 77.15 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια πληρωτέες παροχές (κληρώσεις) ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 46.15 77.18 Εξισωτικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεωςΑνάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.10 77.20 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.10 77.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 46.40, με τον οποίο συλλειτουργεί. 77.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενης χρήσεως 77.50.10 Κλάδου ατυχημάτων 77.50.11 Κλάδου ασθενειών 77.50.12 Κλάδου σωμάτων χερσαίων οχημάτων πλην σιδηροδρομικών 77.50.13 Κλάδου σωμάτων σιδηροδρομικών οχημάτων 77.50.14 Κλάδου σωμάτων αεροσκαφών 77.50.15 Κλάδου σωμάτων σκαφών 77.50.16 Κλάδου μεταφερομένων εμπορευμάτων 77.50.17 Κλάδου πυρός 77.50.18 Κλάδου χαλάζης. παγετού και λοιπών ζημιών σε πράγματα 77.50.19 Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 77.50.20 Κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών . 77.50.21 Κλάδου αστικής ευθύνης σκαφών 77.50.22 Κλάδου γενικής αστικής ευθύνης 77.50.23 Κλάδου πιστώσεων 77.50.24 Κλάδου εγγυήσεων 77.50.25 Κλάδου διαφορών περιουσιακών απωλειών 77.50.26 Κλάδου νομικής προστασίας 77.50.27 Κλάδου βοήθειας 77.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές ασφαλίσεων Ζημιών προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.50 77.54 Ασφαλιστικές προβλέψεις νια συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.50 77.58 Εξισωτικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών προηγούμενης χρήσεωςΑνάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.50 77.60 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζημιών προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 77.50 77.84 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν προηγούμενης χρήσεως 77.84.10 Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως 77.84.11 Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις αντασφαλίσεων ζωής προηγ. χρήσεως 77.84.12 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (λήξεις) αντασφαλίσεων ζωής προηγ. χρήσεως 77.84.13 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (εξαγορές) αντασφαλίσεων ζωής προηγ. χρήσεως 77.84.14 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (μερίσματα) αντασφαλίσεων ζωής προηγ. χρήσεως. 77.84.15 Ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες παροχές (κληρώσεις) αντασφαλίσεων ζωής προηγ. χρήσεως 77.85 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν προηγούμενης χρήσεως 77.85.50 Ασφαλιστικές προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσεως 77.85.51 Ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές προηγούμενης χρήσεως 77.99 Προϋπολονισμένες ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως (Λ/58.77) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 39. Ο πρωτοβάθμιος λογ/σμος 78 χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και οι υπολογαριασμοί του αντικαθίστανται ως εξής : «78 ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ 78.00 Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως 78.99 Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (λ/58.78) Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως § 40. Στους λογαριασμούς της Ομάδας 8 λογαριασμοί αποτελεσμάτων της παραγρ. 2.8 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις : α) Οι τίτλοι των εξής υπολογαριασμών διαγράφονται και οι κωδικοί τους μένουν κενοί: 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση ακινήτων 81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 84.00.01 Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις β) Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 83.10, 84.00.10 και 84.01.10 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής : 83.10 Προβλέψεις για φόρους 84.00.10 Από προβλέψεις νια Φόρους 84.01.10 Από προβλέψεις για φόρους §41. Οι τίτλοι των υπολογαριασμών 90.07.73, 90.07.74 κι 90.07.78 του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 90 «διάμεσοι - αντικριζόμενοι λογ/σμοί» τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής : 90.07.73 Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών (πλην ασφαλίστρων) λογισμένα 90.07.74 Προμήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις λογισμένες 90.07.78 Τεκμαρτά έσοδα λογισμένα §42. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 92 «κέντρα (θέσεις) κόστους» και στους υπολογαριασμούς του γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: α) Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί 92.00.50 «έξοδα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής» και 92.00.60 «έξοδα επενδύσεων ασφαλίσεων ζημιών» και οι υπολογαριασμοί τους αντικαθίστανται ως εξής : « 92.00.50 Έξοδα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής 92.00.50.00 Διαχειρίσεως ακινήτων (από οικείους λογ/σμούς Ομάδας 6, όπως 61.15.00, 61.17, 63.04.03, 63.98, 66.01 κ.λ.π.) 92.00.50.01 Διαχειρίσεως συμμετοχών και χρεογράφων (από 64.10 κ.λ.π.) 92.00.50.02 Χορηγήσεως δανείων 92.00.50.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων (από 68.01, 68.02, 68.03, 68.05) 92.00.50.04 Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (από 64.12, 64.15) 92.00.50.08 Διαφορές υποτιμήσεως επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (από 64.40) 92.00.50.09 Προβλέψεις για υπεραξίες επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (από 68.40.90) 92.00.60 Έξοδα επενδύσεων ασφαλίσεων Ζημιών 92.00.60.00 Διαχειρίσεως ακινήτων (από 61.15.00, 61.17, 63.04.03, 63.98 κ.λ.π.) 92.00.60.01 Διαχειρίσεως συμμετοχών και χρεογράφων (από 64.10) 92.00.60.02 Χορηγήσεως δανείων 92.00.60.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων (από 68.01, 68.02, 68.03, 68.05) 92.00.60.04 Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (από 64.13, 64.16) Διευκρίνιση : Η κατανομή των εξόδων της Ομάδας 6 στους υπολογαριασμούς του λειτουργικού κόστους του πρωτοβάθμιου 92 και η διαμόρφωση των αντίστοιχων κέντρων (θέσεων) κόστους, γίνεται υποχρεωτικά με βάση τα καθοριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της Κ4/2348/21.5.1985 αποφάσεως Υπουργ. Εμπορίου Λογιστικός Οδηγός Νο 1 (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 1588/23.5.1985. Το άρθρο 3 της απόφασης αυτής εφαρμόζεται, όπου χρειάζεται, για την κατανομή των πιο πάνω εξόδων επενδύσεων. β) Προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: 92.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.08 Κλάδου τοντίνας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.27 Κλάδου Βοήθειας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.40 Έξοδα υπηρεσίας αντασφαλίσεων Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.41 Έξοδα υπηρεσίας διακανονισμού ασφαλιστικών αποζημιώσεωνΠροαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.42 Έξοδα αναλογιστικής υπηρεσίας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.84 Έξοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.85 Έξοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. 92.00.99.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) 92.00.99.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας 92.00.99.00.08 Κλάδου τοντίνας 92.00.99.01.27 Κλάδου βοήθειας 92.01.60.04 Μηχανογραφική υπηρεσία 92.01.60.07 Αναλογιστική υπηρεσία 92.01.60.08 Υπηρεσία μέσων μεταφοράς 92.01.80 Έξοδα υπηρεσίας μηχανογραφήσεως Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογαριασμού 92.00.00. § 43. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 95 «έσοδα» προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι υπολογαριασμοί: « 95.00.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 95.00.00. 95.00.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 95.00.00. 95.00.08 Κλάδου τοντίνας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 95.00.00. 95.00.84 Έσοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής 95.00.84.70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.00.84.72 Ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις εξωτερικού 95.00.84.74 Προμήθειες από αντασφαλιστές εξωτερικού 95.00.84.77 Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού που αντοσφαλίσθηκαν 95.00.84.99 Λογ/σμός μεταφοράς εσόδων στο λογαριασμό 96.84.07 (λογ/σμος αντίθετος) 95.01.27 Κλάδου βοήθειας Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 95.00.00. 95.01.85 Έσοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 95.00.84. 95.02.00.20 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής προηγούμενων χρήσεων (76.20) 95.02.00.22 Διαφορές (κέρδη) από πώληση ακινήτων ασφαλίσεων ζωής (76.22.00) 95.02.00.40 Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής τ ου φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (76.40) 95.02.00.77 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως για υποτιμήσεις επενδύσεων που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (77.40.90) 95.02.01.21 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως ενδύσεων ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενων χρήσεων (76.21) 95.02.01.22 Διαφορές (κέρδη) από πώληση ακινήτων ασφαλίσεων ζημιών (76.22.01) » §44. Στον πρωτοβάθμιο λογ/σμό 96 μικρά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προστίθενται οι εξής νέοι υπολογαριασμοί: 96.00.07.73 Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών (πλην ασφαλίστρων) (73) 96.00.07.74 Προμήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις (74) 96.06 Κλάδου υγείας (ατυχήματα - ασθένεια) Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 96.07 Κλάδου ομαδικών προγραμμάτων προνοίας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 96.08 Κλάδου τοντίνας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 96.27 Κλάδου βοήθειας Προαιρετική ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 96.50.06.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων (92.00.50.03) 96.50.06.04 Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (92.00.50.04) 96.50.06.08 Διαφορές υποτιμήσεως επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (92.00.50.08) 96.50.06.09 Προβλέψεις για υπεραξίες επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (92.00.50.09) 96.50.07.20 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων προηγούμενων χρήσεων (76.20) 96.50.07.22 Διαφορές (κέρδη) από εκποίηση ακινήτων (76.22.00) 96.50.07.40 Μη ρευστοποιθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (76.40) 96.50.07.77 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως για υποτιμήσεις επενδύσεων που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (77.40.90) 96.60.06.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων (92.00.60.03) 96.60.06.04 Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων (92.00.60.04) 96.60.07.21 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων προηγούμενων χρήσεων (76.21) 96.60.07.22 Διαφορές (κέρδη) από εκποίηση ακινήτων (76.22.01) 96.84 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 96.85 Αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 96.00 98.99.89 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (λογαριασμός αντίθετος) 98.99.89.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως (προ φόρου εισοδήματος) 98.99.89.01 Καθαρές ζημίες χρήσεως 98.99.90 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ασφαλίσεων ζωής Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 98.99 υπολογαριασμών 98.99.00 - 98.99.08 98.99.91 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ασφαλίσεων ζημιών Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 98.99 υπολογαριασμών 98.99.00 - 98.99.08.
Άρθρο 4 "Στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Λειτουργία - Συνδεσμολογία και περιεχόμενο των Λογαριασμών του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις: § 1 Η παράγραφο 3.1.110 αντικαθίσταται ως εξής: α 3.1.110 Λογαριασμός 16 [...]"
1.  
  Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 18 καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.112 του Π.Δ. 1123/1980, με τις παρακάτω (περιπτ. 2-11) ειδικές ρυθμίσεις.
2.  
  Για την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες : 17.40 Επενδύσεις για λον/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 17.40.01 Επενδύσεις νια συυβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο . . 17.40.01.00 Αξία κτήσεως επενδύσεων συυβ. ομαδικής ασφαλίσεως Νο :. . 17.40.01.00.01 Αξία κτήσεως μετοχών ΑΕ Κ 17.40.01.00.02 ΑΕΛ 17.40.01.00.03 μεριδίων Α/Κ. . . 17.40.01.00.99. . . . . . . . . 17.40.01.01 Διαφορά αποτιμήσεως επενδύσεων συμβ. ομαδ. § 8. Νο. . . . . . 7 Στους προαιρετικούς λογαριασμούς 32.84 «αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε δρχ.», 32.85 «αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε δρχ.», 32.86 «αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε Ξ.Ν.» και 32.87 «αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε Ξ.Ν.», παρακολουθούνται οι δοσοληψίες της προηγούμενης περιπτώσεως 1, που δημιουργούνται από αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. «« 8 Στο λογ/σμό 32.90 «δοθείσες χρηματικές εγγυήσεις σε αντασφαλιζόμενους» παρακολουθούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που η ασφαλιστική επιχείρηση έχει δώσει σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντασφαλίζονται σε αυτή και στο λογ/σμό 32.91 «ληφθείσες χρηματικές εγγυήσεις από αντασφαλιζόμενους» παρακολουθούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που η ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει από αντασφαλιζόμενες σε αυτή επιχειρήσεις.«« 9 Στο λογ/σμό 32.97 «επισφαλείς απαιτήσεις κατά αντασφαλιζόμενων» μεταφέρονται από τους λοιπούς υπολογαριασμούς του 32 οι απαιτήσεις κατά αντασφαλιζόμενων επιχειρήσεων που καθίστανται επισφαλείς Στο δε λογ/σμό 32.99 «επίδικες απαιτήσεις κατά αντασφαλιζόμενων» μεταφέρονται και παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά αντασφαλιζόμενων που η ρευστοποίηση τους επιδιώκεται δικαστικώς. « § 9 Η παράγραφος 3.1.307 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.307 Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού . Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.40.01 17.40.99 46.40 Ασφαλιστικές προβλέπεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.01 Συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . . 46.40.01.00 Αναλογία εταιρείας 46.40.01.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.40.02 Συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο 46.40.02.00 Αναλογία εταιρείας 46.40.02.01 Αναλογία αντασφαλιστών 46.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90.01 Συυβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . . 46.40.90.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 46.40.90.01.02 ΑΕΛ 46.40.90.01.03 Διαφορές αποτιμήσεως μεριδίων Α/Κ. . . 46.40.90.02 Συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . . Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 46.40.90.01. 46.40.90.99 64.40 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων νια λον/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 64.40.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο. . . 64.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 64.40.01.02 ΑΕΛ 64.40.01.03 μεριδίων Α/Κ. . 64.40.01.99 64.40.02 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ομαδικού συμβ. Νο Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 64.40.01 64.40.99 67.40 Αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 67.40.01 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . 67.40.02 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . 67.40.99 68.40 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο κλειόμενης χρήσεως 68.40.01 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . . 68.40.02 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. 68.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι Φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 68.40.90.01 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο. . 68.40.90.02 Συμβολαίου ομαδικής ή ατομικής ασφαλ. Νο. . 68.40.90.8976.40 Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων νια λον/σμό ασφαλισμένων ζωής ττου φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 76.40.01 Υπεραξίες επενδύσεων συμβολ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . 76.40.01.01 Υπεραξία μετοχών ΑΕ Κ 76.40.01.02 ΑΕΛ 76.40.01.03 μεριδίων Α/Κ. . . 76.40.01.99 76.40.02 Υπεραξίες επενδύσεων συμβολ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως Νο. . . Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 76.40.01 77.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο προηγούμενης χρήσεως Ανάπτυξη ίδια με την ανάπτυξη του λογ/σμού 46.40, με τον οποίο συλλειτουργεί 92.00.50.08 Διαφορές υποτιμήσεως επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (64.40) 92.00.50.09 Προβλέψεις για υπεραξίες επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (68.40.90) 96.50.06.08 Διαφορές υποτιμήσεως επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (92.00.50.08) 96.50.06.09 Προβλέψεις για υπεραξίες επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (92.00.50.09) 96.50.07.40 Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (76.40) 96.50.07.77 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής προηγούμενης χρήσεως για υποτιμήσεις επενδύσεων που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (77.40.90).
 1. Όπως καθορίζεται στην περιπτ. 1 της § 2.2.309 του ΕΓΛΣ, στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 38 χρηματικά διαθέσιμα καταχωρούνται και παρακολουθούνται - μαζί με τα μετρητά κ.λ.π. - μόνο οι εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως και τέτοιες επιταγές είναι εκείνες που είναι συνταγμένες σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται από την ειδική νομοθεσία περί επιταγής και περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η νομοθεσία αυτή.
 2. Οι επιταγές αυτές, όπως καθορίζεται και στο υπόδειγμα ισολογισμού, καταχωρούνται στον ισολογισμό στην κατηγορία των διαθεσίμων του ενεργητικού.
  • ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης
  • ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής
  • ή συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής)
  • ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μία άλλη επιχείρηση (θυγατρική).
  • Δεσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής και, ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας.
  • Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συμμετοχής ή στα δικαιώματα ψήφου, καθώς και στα δικαιώματα διορισμού ή ανάκλησης που έχει η μητρική επιχείρηση, πρέπει να προστίθενται τα ποσοστά συμμετοχής και τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που είναι θυγατρική της ή θυγατρική θυγατρικής της.
  • Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα, ββ, γγ και δδ, από τα αναφερόμενα ποσοστά συμμετοχής ή δικαιώματα ψήφου πρέπει να αφαιρούνται εκείνα που απορρέουν από :
  • (1) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για λογαριασμό άλλου προσώπου εκτός της μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης, ή (2) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώματα αυτά ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ή που κατέχονται για ασφάλεια δανείων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της χορήγησης δανείων, υπό τον όρο ότι αυτά τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται προς όφελος του παρέχοντος την εγγύηση.
  • Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ από το σύνολο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της θυγατρικής επιχείρησης πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές ή μερίδια που κατέχονται, είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από θυγατρικές της επιχείρησης, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών.
 3. Οι μεταχρονολογημένες επιταγές δεν είναι πληρωτέες εν όψει, γιατί λαμβάνονται εν γνώσει της μεταχρονολογημένης εκδόσεως τους και με την ειδική συμφωνία να μην εμφανισθούν προς πληρωμή πριν από την αναφερόμενη χρονολογία εκδόσεως τους και συνεπώς δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογ/σμός 38).
 4. Οι επιταγές αυτές καταχωρούνται κατά τη λήψη τους, στη χρέωση του λογ/σμού 31.20 επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και κατά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως, οπότε γίνονται όψεως, μεταφέρονται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογ/σμός 38).
 5. Εάν, πριν από την έλευση της χρονολογίας εκδόσεως τους, παραδοθούν σε τράπεζα για είσπραξη ή για εγγύηση, μεταφέρονται από το λογ/σμό 31.20 στο λογ/σμό 31.21 επιταγές σε τράπεζες για είσπραξη ή στον 31.22 επιταγές σε τράπεζες για εγγύηση.
 6. Επιταγή που δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως (λευκή επιταγή) δεν συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος περί επιταγής και δεν είναι επιταγή, συνεπώς δεν καταχωρείται στους λογαριασμούς που παρακολουθούνται οι επιταγές, αλλά σε ειδικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως.
 7. Η λευκή επιταγή αυτή, όταν συμπληρωθεί η χρονολογία εκδόσεως της (ή άλλο τυχόν ελλείπον στοιχεί της), σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του εκδότη και τη σχετική μετά τούτου συμφωνία, αποκτά την εγκυρότητα της επιταγής και καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς των επιταγών, σύμφωνα με τα προηγούμενα.
 8. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 9. Σε περίπτωση που η εν όψει πληρωτέα επιταγή εμφανιστεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το νόμο, προς πληρωμή, και δεν πληρωθεί και η άρνηση αυτή βεβαιωθεί δια σχετικής σφραγίσεως της επιταγής ή δια συντάξεως διαμαρτυρικού, γίνεται μεταφορά, της επιταγής αυτής, από το λογαριασμό 38 Χρηματικά διαθέσιμα στη χρέωση του λογ/σμού 31.23 επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες).
 10. Εάν στη συνέχεια για την είσπραξη της επιταγής αυτής κινηθεί η δικαστική διαδικασία, τότε αυτή μεταφέρεται από το λογ/σμό 31.23 στο λογ/σμό 31.24 επιταγές σε δικαστική διεκδίκηση.
 11. Σε περίπτωση που η εν όψει πληρωτέα επιταγή δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα - και σύμφωνα με το νόμο - προς πληρωμή, οπότε δεν θα συνταχθεί βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής (δηλαδή δεν θα σφραγιστεί κ.λ.π. σύμφωνα με το νόμο), γίνεται μεταφορά της επιταγής αυτής, από το λογαριασμό 38 χρηματικά διαθέσιμα, στο λογαριασμό αρχικής (βασικής) αιτίας εκδόσεως της (π.χ. σε χρέωση του προσωπικού λογαριασμού του πελάτη, από τον οποίο είχε ληφθεί η επιταγή). §7.
 12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3.1.303 αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Κατά την κατάρτιση του ισολογισμού, η αποτίμηση των συμμετοχών του λογ/σμού 18 και των χρεογράφων των λογαριασμών 17 (εκτός του 17.40) και 34 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 άρθρου 43 κωδ. Ν. 2190/1920, όπως η § αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 3§1 Π.Δ. 367/1994. - με χρέωση των λογαριασμών 30.80 και 30.81, εάν τα ασφάλιστρα είχαν εισπραχθεί πριν από την έκδοση των οικείων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συνεπώς είχαν καταχωρηθεί στην πίστωση των λογαριασμών αυτών, - με την είσπραξη της αξίας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 38 χρηματικά διαθέσιμα, - με την ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με χρέωση των λογαριασμών 70, 71, 73 και 54, και - με τη μεταφορά των ποσών που δεν εισπράττονται εμπρόθεσμα, σε χρέωση του λογαριασμού 37 χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμοι - επισφαλείς - επίδικοι. § 5. Στην παράγραφο 3.1.301 προστίθενται νέες περιπτώσεις 2α και5, ως εξής: 2α Στις περιπτώσεις που οι κατά χρεώστη ασφαλίστρων ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί αφορούν ασφαλίσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων των περιπτ. 2 και 5 της § 3.1.112, τότε στους τίτλους των τετατροβάθμιων αυτών λογαριασμών προστίθεται και η ανάλογη φράση συνδεδεμένη επιχείρηση ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχείρηση και στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπα τους συναθροίζονται και καταχωρούνται στις οικείες θέσεις του υποδείγματος ισολογισμού της § 4.103. «« 5 Ο λογαριασμός 30 χρεώστες ασφαλίστρων αναπτύσσεται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις Η λειτουργία των υπολογισμών του 30 κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών, κατά κέντρο μεσολαβήσεως ή κατά φορέα ευθύνης (κεντρικό κατάστημα, υποκατάστημα, πράκτορα, ασφαλειομεσίτη ασφαλιστικό σύμβουλο κ.λ.π.) και κατά χρεώστη γίνεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και του παρόντος Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, που είναι (1) η αρχή της ύπαρξης δικαιολογητικού για κάθε είσπραξη-πληρωμή, (2) η αρχή της νομικής ανταπόκρισης των αναλυτικών λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους πραγματικούς χρεώστες-πιστωτές, (3) η αρχή της χρονικής ανταπόκρισης των εγγραφών στις πραγματικές συναλλαγές και (4) η αρχή της διευκόλυνσης των ελεγκτικών επαληθεύσεων για κάθε εγγραφή των λογαριασμών Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους φορείς ευθύνης, όπως είναι οι πράκτορες και οι λοιποί συνεργάτες πωλήσεων, είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται ως εξής 1 Κατά την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ανεξάρτητα από το αν η έκδοση γίνεται από την επιχείρηση ή από πράκτορα, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διενεργεί στα βιβλία της αντίστοιχες εγγραφές χρέωσης των χρεωστών της (λογ. 30/αναλυτικός λογ. ο χρεώστης - πελάτης στο όνομα του οποίου εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο), μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 2 Τα εμβάσματα που πραγματοποιούν οι πράκτορες κ.λ.π. προς την επιχείρηση, αν είναι προσδιορισμένα κατά χρεώστη καταχωρούνται στους αναλυτικούς λογαριασμούς χρεωστών (λογ. 30), ενώ αν δεν είναι προσδιορισμένα κατά χρεώστη καταχωρούνται στους τρεχούμενους λογαριασμούς των πρακτόρων κ.λ.π. (λογ. 57). 3 Μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, γίνεται εκκαθάριση των τρεχούμενων λογαριασμών των πρακτόρων κ.λ.π. και μεταφέρονται από τους αναλυτικούς λογαριασμούς τους (λογ. 57) στους αναλυτικούς λογαριασμών των χρεωστών (λογ. 30) τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε χρεώστη, έτσι ώστε το κατά την εκάστοτε εκκαθάριση υπόλοιπο του λογαριασμού κάθε χρεώστη να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να είναι δυνατό να επαληθεύεται μέσα από οποιαδήποτε ελεγκτική διαδικασία. § 6 Η παράγραφος 3.1.302 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.302 Λογαριασμός 31 «Γραμμάτια εισπρακτέα και επιταγές εισπρακτέες .
 1. Όταν η τρέχουσα αξία είναι μεγαλύτερη της αξίας κτήσεως των λογιστικών βιβλίων ή της αποτιμήσεως στην προηγούμενη χρήση, οπότε προκύπτει υπεραξία (πιστωτική διαφορά), με το ποσό της υπεραξίας γίνονται οι εξής λογιστικές εγγραφές :
 2. 31/12 17.40 Επενδύσεις για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 17.40.01 Επενδύσεις για συμβολ. ομαδικής (ή ατομ.) ασφαλίσεως Νο. . . 17.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβολ.
 3. Νο . 17.40.01.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 17.40.01.01.02 ΑΕΛ 17.40.01.01.03 μεριδίων Α/Κ κ.λ.π. εις 76.40 Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 76.40.01 Υπεραξίες επενδύσεων συμβολ. ομαδ. ασφαλ.
 4. Νο. . . 76.40.01.01 Υπεραξία μετοχών ΑΕ Κ 76.40.01.02 ΑΕΛ 76.40.01.03 μεριδίων Α/Κ. . . κ.λ.π. (Προκύψασα υπεραξία από την αποτίμηση) 31/1268.40 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 68.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 68.40.90.01 Συμβολαίου ομαδικής (ή ατομικής) ασφαλίσεως Νο. . . εις 46.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90.01 Διαφορά αποτιμήσεως συμβολ. ομαδικής (ή ατομικής) ασφαλίσεως Νο. . . 46.40.90.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 46.40.90.01.02 u ΑΕ Λ 46.40.90.01.03 μεριδίων Α/Κ. . . (Σχηματισμός ασφαλιστικής προβλέψεως ισόποσης με την υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση) Ο λογ/σμός 76.40 εμφανίζεται στα έσοδα του λογ/σμού εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής (λογ. 96.90) και ο λογ/σμός 68.40 στα έξοδα του, με αποτέλεσμα η υπεραξία από την αποτίμηση στην τρέχουσα αξία των επενδύσεων του λογ/σμού 17.40 να εμφανίζεται στο λογ/σμό εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής και ως έσοδο και ως έξοδο (πρόβλεψη), όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 73 § 1 περ.
 5. Β (προηγ. αριθ. 1).
 6. Επιπροσθέτως, με το ίδιο ποσό της υπεραξίας έχουν προσαυξηθεί και οι λογαριασμοί 17.40 και 46.40, οι οποίοι, αντίστοιχα, εμφανίζονται στο ενεργητικό και στο παθητικό του ισολογισμού (κατηγ.
 7. Δ), όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 73 § 3 (προηγ. αριθ. 1).
 8. Όταν η τρέχουσα αξία είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως των λογιστικών βιβλίων ή της αποτιμήσεως στην προηγούμενη χρήση, οπότε προκύπτει χρεωστική διαφορά (υποτίμηση), με το ποσό της υποτιμήσεως γίνονται οι πιο κάτω λογιστικές εγγραφές :
 9. 31/1264.40 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 64.40.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβολ.
 10. Νο. . . 64.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 64.40.01.02 ΑΕ Λ 64.40.01.03 μεριδίων Α/Κ. . εις 17.40 Επενδύσεις για λογ/σμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 17.40.01 Επενδύσεις για συμβολ. ομαδικής (ή ατομικής) ασφαλ.
 11. Νο . . 17.40.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων συμβολ.
 12. Νο . . 17.40.01.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 17.40.01.01.02 ΑΕΛ 17.40.01.01.03 μεριδίων Α/Κ. . . (προκύψασα υποτίμηση) 31/1246.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 46.40.90.01 Διαφορές αποτιμήσεως συμβ. ομαδ. (ή ατομ.) ασφαλ.
 13. Νο . . 46.40.90.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 46.40.90.01.02 ΑΕΛΠ 46.40.90.01.03 μεριδίων.Α/Κ. . . εις 77.40 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο προηγούμενης χρήσεως 77.40.90 Διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 77.40.90.01 Συμβολ. ομαδικής (ή ατομικής) ασφαλίσεως Νο . . 77.40.90.01.01 Διαφορές αποτιμήσεως μετοχών ΑΕ Κ 77.40.90.01.02 ΑΕ Λ 77.40.90.01.03 μεριδίων Α/Κ. . (Μείωση της ασφαλιστικής προβλέψεως του λογ/σμού 46.40 με το ποσό της υποτιμήσεως και μεταφορά του στην πίστωση του λογ/σμού 77.40, ώστε να αντικρισθεί με τη γενόμενη προηγουμένως χρέωση του 64.40).
4.  
  Στο λογαριασμό 18.00 παρακολουθούνται οι συμμετοχές της ασφαλιστικής επιχειρήσεως σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περιπτώσεως 2. Το περιεχόμενο και η λειτουργία των λογαριασμών 46.40, 68.40 και 77.40, εκτός των τριτοβάθμιών τους 46.40.90, 68.40.90 και 77.40.90, καθορίζεται στην § 3.1.407. Το δε περιεχόμενο και η λειτουργία του λογ/σμού 67.40 καθορίζεται στην § 3.1.611. § 3. Η παράγραφος 3.1.112 αντικαθίσταται ως εξής : 3.1.112 Λογαριασμός 18 Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
5.  
  Στο λογαριασμό 18.01 παρακολουθούνται οι συμμετοχές της ασφαλιστικής επιχειρήσεως σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όταν υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους και επί πλέον το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου κάθε επιχειρήσεως.
6.  
  Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 36.10 λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων, ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 2 της παρ. 2.2.307 του Π.Δ. 1123/1980.
7.  
  Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 36.15 έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 3 της παρ. 2.2.307 του Π.Δ. 1123/1980. § 10. Ο τίτλος της παραγρ. 3.1.308 τροποποιείται και γίνεται χρεώστες ασφαλίσεων ληξιπρόθεσμοι - επισφαλείς - επίδικοι και οι περιπτ. 2,3 και 4 της ίδιας παραγρ. 3.1.308 αντικαθίστανται ως εξής: 2 Στους λογαριασμούς 37.81 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής επισφαλείς και 37.83 Χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών επισφαλείς, παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά χρεωστών, από ασφάλιστρα, που η είσπραξη τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως), οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό, είτε από τους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 30, είτε από τους λοιπούς υπολογαρισμούς του παρόντος πρωτοβάθμιου 37.»« 3 Στους λογαριασμούς 37.91 χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής επίδικοι και 37.93 χρεώστες ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών επίδικοι, παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της επιχειρήσεως κατά χρεωστών της, από ασφάλιστρα, μετατρέπονται σε επίδικες.»« 4 Οι προβλέψεις πιθανών ζημιών, που σχηματίζονται για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις κατά χρεωστών από ασφάλιστρα, καταχωρούνται - σε χρέωση του λογ/σμού 68.06 προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία), με αντίστοιχη πίστωση του ομότιτλου λογαριασμού 44.06, οι προβλέψεις που σχηματίζονται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογική νομοθεσίας και εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. - σε χρέωση του λογαριασμού 83.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, με αντίστοιχη πίστωση του λογ/σμού 44.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (μη εκπιπτόμενες φορολογικώς), οι προβλέψεις που σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία δεν εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. » § 11 Στο τέλος της παραγρ. 3.1.402 προστίθεται το εξής νέο εδάφιο « Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εκδίδει ομολογιακό δάνειο και οι ομολογίες του, ενώ είναι εξοφλητέες στην ονομαστική τους αξία, διατίθενται σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους (υπέρ το άρτιο), τότε η επιπλέον της ονομαστικής αξίας διαφορά που εισπράττεται καταχωρείται στην πίστωση του λογ/σμού 41.15 διαφορά από έκδοση ομολογιών υπέρ το άρτιο. § 12 Οι παράγραφοι 3.1.405 και 3.1.406 αντικαθίστανται ως εξής « 3.1.405 Λογαριασμός 44 Προβλέψεις 1 Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 44 εφαρμόζονται οι περιπτ. 1, 2, 3 και 4 της παραγρ. 2.2.405 του Π.Δ. 1123/1980, οι διατάξεις των οποίων συμπληρώνονται με τις παρακάτω (περιπτ. 2-6) ειδικές ρυθμίσεις 2 Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις του κωδ Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και της § 3.2.405 (περ. 1-4) του ΕΓΛΣ προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η χρήση κλείνει με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. 3 Για το σχηματισμό και τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων εκμεταλλεύσεως εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες α) Οι προβλέψεις εκμεταλλεύσεως σχηματίζονται με χρέωση του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 68 προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και των υπολογαριασμών του και πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 44 προβλέψεις. 1 Για τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων εκμεταλλεύσεως, εφαρμόζονται τα εξής 1 Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 έξοδα προηγούμενων χρήσεων και σε ανοιγόμενους τριτοβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους των κατ είδος εξόδων της Ομάδας 6 (ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες). 2 Οι σχηματισμένες για κάθε (καταβαλλόμενο) έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση του λογαριασμού 44 και των οικείων υπολογαριασμών του, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84 έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων και του νεοδημιουργούμενου δευτεροβάθμιου του 84.91 έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως, ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους, αντίστοιχους των δευτεροβάθμιων του 44. 3 Με τα καταβαλλόμενα ποσά στο αποχωρούν προσωπικό χρεώνεται ο υπολογαριασμός 82.00.60 αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία, με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων (στο λογ/σμό 38) Εάν τα καταβαλλόμενα ποσά είναι μεγαλύτερα από τη σχηματισμένη αντίστοιχη πρόβλεψη, τότε, με το τμήμα του επιπλέον της προβλέψεως καταβαλλόμενου ποσού, που αφορά την κλειόμενη χρήση, χρεώνεται ο λογ/σμός 60.05 αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία. 4 Στη συνέχεια, με χρέωση του λογ/σμού 44.00 προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (και των υπολογαριασμών του), μεταφέρεται ολόκληρη η σχηματισμένη (για εκείνους που αποχώρησαν) πρόβλεψη στη χρέωση του λογ/σμού 84.91 έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως. 2 Οι προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων των λογαριασμών 17 (πλην του υπολογαριασμού του 17.40), 18 και 34 σχηματίζονται, με χρέωση των λογαριασμών 68.01 προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων πάγιας επενδύσεως, 68.02 προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και 68.03 προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων και αντίστοιχη πίστωση των ομότιτλων λογαριασμών 44.01, 44.02 και 44.03 Σε περίπτωση πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων η χρησιμοποίηση της σχηματισμένης προβλέψεως γίνεται με τη μεταφορά των σχετικών ποσών της προβλέψεως που αφορά τους πωλούμενους τίτλους, από τους οικείους υπολογαριασμούς των 44.01, 44.02 και 44.03, στην πίστωση των υπολογαριασμών των πωλούμενων τίτλων Εάν δεν πωλείται το σύνολο των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας (ή του συγκεκριμένου τίτλου κ.λ.π.), για καλύτερη απεικόνιση των σχετικών χειρισμών δύναται να χρησιμοποιείται ενδιάμεσος λογαριασμός που θα ανοίγεται στον τελευταίο υπολογαριασμό με κωδ. 99, στον οποίο θα μεταφέρεται η αξία κτήσεως των τίτλων που πωλούνται καθώς και η σχηματισμένη πρόβλεψη και θα καταχωρείται σε αυτόν και το τίμημα πωλήσεως, το δε προκύπτον αποτέλεσμα θα μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού 76.19 (εάν είναι κέρδος) ή στη χρέωση των λογαριασμών 64.12 και 64.13 (εάν είναι ζημία). 3 Σε περίπτωση πωλήσεως γηπέδου, για το οποίο είχε σχηματισθεί πρόβλεψη απαξιώσεως και υποτιμήσεως, μεταφέρεται το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, από το λογαριασμό 44.05, στην πίστωση του λογαριασμού του πωλούμενου γηπέδου. 4 Για τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών πελατών του λογ/σμού 44.06, που σχηματίστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και αναγνωρίζεται η έκπτωση τους από τα φορολογητέα έσοδα (βλ. § 3.1.308 περ.4), τα ποσά των πελατών που χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα εισπράξεως μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού της προβλέψεως (δηλ. του 44.06), όπως ορίζεται στη φορολογική νομοθεσία Οι προβλέψεις για απόσβεση άλλων απαιτήσεων, που περιλαμβάνονται στους υπολογαριασμούς του 44.11 προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση τους από τα φορολογητέα έσοδα, χρησιμοποιούνται με τη μεταφορά, στην πίστωση του λογαριασμού κάθε επισφαλούς απαιτήσεως, του ποσού της σχηματισμένης για την απαίτηση αυτή προβλέψεως Η μεταφορά γίνεται όταν η απαίτηση γίνει ανεπίδεκτη εισπράξεως και αποφασισθεί η απόσβεση της. 4 Επανεκτίμηση των προβλέψεων εκμεταλλεύσεως στο τέλος κάθε χρήσεως Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού και με βάση τα υπάρχοντα τότε νεότερα πραγματικά δεδομένα, γίνεται επανεκτίμηση των υφιστάμενων κινδύνων και των σχηματισμένων αντίστοιχων προβλέψεων Κατά την επανεκτίμηση αυτή - Για τους νέους κινδύνους σχηματίζονται αντίστοιχες νέες προβλέψεις. - Συμπληρώνονται τα ποσά των παλαιών προβλέψεων με το σχηματισμό συμπληρωματικών, εάν αυτό επιβάλλεται από την επανεκτίμηση των, αντίστοιχων κινδύνων. - Τα αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων εκμεταλλεύσεως, είτε γιατί τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι αυτά προβλέψεις, είτε γιατί εξέλιπαν οι οικείοι κίνδυνοι, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού έκτακτων εσόδων 84.00 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, με εξαίρεση τις αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων καθώς και γηπέδων των λογαριασμών 44.01, 44.02, 44.03 και 44.05, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση των λογαριασμών 76.20 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής προηγούμενων χρήσεων και 76.21 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 5 Κατά τη χρησιμοποίηση των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους, τα καταβαλλόμενα έξοδα, για τα οποία είχαν σχηματισθεί προβλέψεις στις προηγούμενες χρήσεις, καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 82 έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά των σχηματισμένων προβλέψεων μεταφέρονται, από τους οικείους υπολογαριασμούς του 44, στην πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του 84.01 έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους. 6 Για τους λογαριασμούς 44.14 προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων και 44.15 προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων εφαρμόζονται, αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα στην § 2.3.2. περιπτ. 4 και στην § 2.2.110 περιπτ. 17 και 23 του Π.Δ. 1123/1980 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 502/1984 και 186/1986. 3.1.406 Λογαριασμός 45 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1 Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 45, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.406 του Π.Δ. 1123/1980, με την παρακάτω (περιτ. 2) ειδική ρύθμιση. 2 Η διάκριση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα και συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα καθώς και προς συνδεδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις των λογαριασμών 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.30, 45.31, 45.32 και 45.33, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.1.112. §13 Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγρ. 3.1.407 αντικαθίστανται ως εξής 1 Στο λογαριασμό 46 παρακολουθούνται οι εξής κατηγορίες ασφαλιστικών προβλέψεων ασφαλίσεων ζωής - Οι μαθητικές προβλέψεις (λογ. 46.10) - Οι προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις (λογ. 46.11) - Οι πληρωτέες παροχές (λογ. 46.12 - 46.20) - Οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (λογ. 46.40) Για την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος 1 Μαθηματική πρόβλεψη είναι η διαφορά που προκύπτει, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταξύ της παρούσας αξίας των χρηματικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο ασφαλιστής για κάθε συμβόλαιο ασφαλίσεως ζωής και της παρούσας αξίας των καθαρών ασφαλίστρων που οφείλονται από τον ασφαλισμένο και είναι καταβλητέα στον ασφαλιστή μέσα στα επόμενα έτη Η διαφορά αυτή υπολογίζεται με μαθηματικές μεθόδους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 2 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις είναι εκείνες που σχηματίζονται στο τέλος κάθε χρήσεως, για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους, που έχουν επέλθει μέχρι την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και των συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιορισθεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. 3 Πληρωτέες παροχές είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισμένους και για διάφορους λόγους δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος της χρήσεως. 4 Προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο είναι οι προβλέψεις που προορίζονται για να καλύψουν αναλήψεις υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις στα πλαίσια των συμβάσεων ζωής, των οποίων η αξία ή η απόδοση καθορίζεται σε συνάρτηση με επενδύσεις, για τις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει ο ασφαλιζόμενος, ή σε συνάρτηση με δείκτη Στις προβλέψεις αυτές περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων του οργανωτή της τοντίνας έναντι των μελών της Ένωσης τοντίνας Οι προβλέψεις αυτές παρακολουθούνται στο λογ/σμό 46.40, ο οποίος λειτουργεί όπως καθορίζεται στην επόμενη περίπτωση 2, εκτός του υπολογαριασμού του 46.40.90, για τον οποίο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 3.1.111α.« 2 Ο λογαριασμός 46 πιστώνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των λογαριασμών 68.10 μαθηματικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως, 68.11 ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως, 68.12 ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες λήξεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως, 68.13 ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες εξαγορές ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως, 68.14 ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέα μερίσματα σε ασφαλισμένους κλάδου ζωής επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη κλειόμενης χρήσεως, 68.15 ασφαλιστικές προβλέψεις για πληρωτέες κληρώσεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως, 68.18 εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως,, 68.20 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής κλειόμενης χρήσεως και 68.40 προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, με τα ποσά που βαρύνουν την επιχείρηση και αναλογούν στην ίδια κράτηση, δηλαδή στους ασφαλιστικούς κινδύνους που κράτησε η επιχείρηση για λογαριασμό της, και των προσωπικών υπολογαριασμών ασφαλιστικών προβλέψεων των αντασφαλιστών, που τηρούνται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, για τα ποσά που βαρύνουν τους αντασφαλιστές και αναλογούν στους ασφαλιστικούς κινδύνους που αντασφάλισε σε αυτούς η επιχείρηση, εκχωρώντας και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. » § 14 Στην παράγραφο 3.1.407 προστίθεται νέα περίπτωση 6, ως εξής 6 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς του 46.84 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν καταχωρούνται οι ασφαλιστικές προβλέψεις και οι πληρωτέες παροχές της προηγούμενης περιπτώσεως 1, που δημιουργούνται από την περαιτέρω αντασφάλιση των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, τις οποίες η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Οι υπολογαριασμοί του 46.84 συλλειτουργούν με τους αντίστοιχους υπολογαριαμσούς του 68.84 ασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν και του 77,84 ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν προηγούμενης χρήσεως, καθώς και με το λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 2 και 3. § 15 Η παράγραφος 3.1.408 αντικαθίσταται ως εξής 1 Στο λογαριασμό 47 παρακολουθούνται οι εξής κατηγορίες ασφαλιστικών προβλέψεων ασφαλίσεων ζημιών - Προβλέψεις από προεισπραγμένα ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων πολυετών συμβολαίων (λογ. 47.00) - Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (λογ. 47.50) - Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές (λογ. 47.51) - Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων (λογ. 47.54) - Εξισωτικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών (λογ. 47.58) - Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις (λογ. 47.60) Για την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος 1 Προβλέψεις από προεισπραγμένα ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων είναι εκείνες που περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα των πολυετών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία αναλογούν στα επόμενα έτη και εισπράττονται, στο σύνολο τους, κατά την κατάρτιση της συμβάσεως ασφαλίσεως και παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 2 Οι προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα περιλαμβάνουν τα ποσά των μικτών ασφαλίστρων που πρέπει να μεταφερθούν στην επόμενη χρήση, γιατί αντιστοιχούν σε χρονικές περιόδους της επόμενης χρήσεως στις οποίες λήγουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν στην παρούσα χρήση. 3 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις είναι εκείνες που σχηματίζονται στο τέλος κάθε χρήσεως, για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει μέχρι την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ή όχι δηλωθεί, για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί στα σχετικά ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και των συναφών εξόδων ή δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος τους ή αμφισβητείται η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. 4 Η πρόβλεψη για συμμετοχή στα κέρδη και για επιστροφές περιλαμβάνει ποσά, τα οποία προορίζονται για τους ασφαλισμένους ή τους δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη και επιστροφών ασφαλίστρων, εφόσον με τα ποσά αυτά δεν έχουν πιστωθεί οι δικαιούχοι. 5 Οι εξισωτικές προβλέψεις περιλαμβάνουν όλες τις προβλέψεις που απαιτούνται από νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις, για την εξίσωση των διακυμάνσεων του ποσοστού ζημιών κατά τα επόμενα έτη ή για την κάλυψη των ειδικών κινδύνων. 6 Οι λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις περιλαμβάνουν το επί πλέον των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ποσό που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη των κινδύνων που έχει αναλάβει να καλύψει η ασφαλιστική επιχείρηση μετά το πέρας της χρήσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε όλα τα αιτήματα αποζημιώσεων και τις δαπάνες, που σχετίζονται με τα ισχύοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια και που υπερβαίνουν τα σχετικά μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και τα ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα επί των συμβολαίων αυτών. 2 Ο λογαριασμός 47.00 ασφαλιστικές προβλέψεις από προεισπραγμένα ασφάλιστρα πολυετών συμβολαίων λειτουργεί ως εξής Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 71.00 ασφάλιστρα πολυετών συμβολαίων προεισπραγμένα, με τα προεισπραγμένα ασφάλιστρα των επόμενων ετών των πολυετών ασφαλιστηρίων συμβολαίων Χρεώνεται, κατά την έναρξη κάθε νέας χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού 70 ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, για τη μεταφορά σε αυτόν των ασφαλίστρων που αφορούν τη νέα χρήση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περιπτ. 2 της παρ. 3.1.705. 3 Οι λογαριασμοί 45.50 ασφαλιστικές προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, 47.51 ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές, 47.54 προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζημιών, 47.58 εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών και 47.60 λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών, πιστώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με χρέωση των αντίστοιχων ομότιτλων λογαριασμών 68.50, 68.51, 68.54, 68.58 και 68.60, με τα ποσά που αναλογούν στην ίδια κράτηση και για το λόγο αυτό βαρύνουν την επιχείρηση, και των προσωπικών υπολογαριασμών ασφαλιστικών προβλέψεων των αντασφαλιστών, που τηρούνται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, με τα ποσά που βαρύνουν τους αντασφαλιστές και αναλογούν στους ασφαλιστικούς κινδύνους που αντασφάλισε σε αυτούς η επιχείρηση, εκχωρώντας και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. 4 Οι λογαριασμοί 47.50, 47.51, 47.54, 47.58 και 47.60 χρεώνονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, με πίστωση του λογαριασμού 77 ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως, για τη μεταφορά, σε αυτόν, των ποσών των ασφαλιστικών προβλέψεων που είχαν σχηματιστεί στο τέλος της προηγούμενης χρήσεως και αναλογούσαν στην ίδια κράτηση της επιχειρήσεως, και των προσωπικών υπολογαριασμών ασφαλιστικών προβλέψεων των αντασφαλιστών, που τηρούνται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, για τη μεταφορά, σε αυτούς των ποσών των ασφαλιστικών προβλέψεων που αφορούν την αναλογία των αντασφαλιστών και είχαν σχηματιστεί στο τέλος της προηγούμενης χρήσεως με χρέωση των παραπάνω υπολογαριασμών τους. 5 Η περίπτωση 4 της προηγούμενης παραγράφου 3.1.407 εφαρμόζεται ανάλογα και για το λογαριασμό 47. 6 Για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών προβλέψεων που αφορούν ασφαλίσεις ζημιών σε ξένο νόμισμα, εφαρμόζεται η περιπτ. 1 της παρ. 3.4.1. 7 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς του 47.85 Ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν καταχωρούνται ο ασφαλιστικές προβλέψεις της προηγούμενης περιπτώσεις 1, που δημιουργούνται από την περαιτέρω αντασφάλιση των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, τις οποίες η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Οι υπολογαριασμοί του 46.85 συλλειτουργούν με τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 68.85 ασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν και του 77.85 ασφαλιστικές προβλέψεις για αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν προηγούμενης χρήσεως, καθώς και με το λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 3 και 4. § 16 Το πρώτο εδάφιο της περιπτ. 3 της παραγρ. 3.1.501 καθώς και η περιπτ. 4-α της ίδιας παραγρ. αντικαθίστανται ως εξής « 3 Σε τριτοβάθμιους υπολογαριασμούς, στους οποίους αναλύονται οι δευτεροβάθμιοι, παρακολουθούνται οι αντασφαλιστές, για τους οποίους εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα αναφέρονται στην περιπτ. 2α της παραγρ. 3.1.303, σχετικά με την ιδιαίτερη καταχώρηση στις οικείες θέσεις του ισολογισμού των υποχρεώσεων προς αντασφαλιστές που αφορούν συνδεδεμένες ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις Οι τριτοβάθμιοι αυτοί υπολογαριασμοί αναλύονται περαιτέρω στους εξής τεταρτοβάθμιους »« 4 Οι τεταρτοβάθμιοι ή κατά περίπτωση τριτοβάθμιοι ή δευτεροβάθμιοι υπολογαριασμοί του 50 της κατηγορίας τρεχούμενοι, σε δρχ. ή σε Ξ.Ν., λειτουργούν ως εξής 1 Πιστώνονται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, με χρέωση των λογαριασμών 62 αντασφάλιστρα, με τα ασφάλιστρα που αναλογούν στους κινδύνους που αντασφαλίζονται στους αντασφαλιστές, 74 προμήθειες από αντασφαλιστές, με τυχόν ακυρωμένες αντασφαλιστικές προμήθειες, με τις οποίες είχε προηγούμενα χρεωθεί ο τρεχούμενος λογαριασμός, 38 χρηματικά διαθέσιμα, με τα μετρητά που εμβάζονται στην επιχείρηση από τους αντασφαλιστές, 65.11 τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλίσεων ζωής και 65.12 τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλίσεων ζημιών, με τους τόκους που αναλογούν στα ποσά των ασφαλιστικών προβλέψεων, τα οποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρακρατούν από τους αντασφαλιστές τους. » §17 Στην παράγραφο 3.1.501 προστίθεται νέα περίπτωση 8, ως εξής « 8 Στους προαιρετικούς λογαριασμούς 50.84 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε δρχ., 50.85 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε δρχ., 50.86 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής σε Ξ.Ν. και 50.87 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών σε Ξ.Ν., παρακολουθούνται οι δοσοληψίες της προηγούμενης περιπτώσεως 2, που δημιουργούνται από την περαιτέρω αντασφάλιση των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, τις οποίες η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. » §18 Η παραγρ. 3.1.502 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.502 Λογαριασμός 51 Γραμμάτια πληρωτέα και επιταγές πληρωτέες Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 51, ισχύουν και εφαρμόζονται οι περιπτ. 1 και 2 της παρ. 2.2.502 του Π.Δ. 1123/1980, με την προσθήκη ότι, στο λογ/σμό 51.20 επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες παρακολουθούνται οι επιταγές που εκδίδονται από την ασφαλιστική επιχείρηση με ημερομηνία εκδόσεως μεταχρονολογημένη. » §19 Η παράγραφος 3.1.504 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.504 Λογαριασμός 53 Πιστωτές διάφοροι 1 Για το περιεχόμενο, τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 53, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.504 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (περιπτ. 2-6) ειδικές ρυθμίσεις. 2 Η διάκριση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά συνδεδεμένων και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων των λογαριασμών, 53.10, 53.11, 53.12 και 53.13 ή των λογαριασμών 53.24, 53.25, 53.26 και 53.27, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3.1.112. 3 Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών 53.19, 53.24, 53.25, 53.26 και 53.27, με τους οποίους παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παραγρ. 2.2.503 του Π.Δ. 1123/1980. 4 Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 53.20 προμηθευτές διάφορων ειδών, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.501 του Π.Δ. 1123/1980. 5 Στο λογαριασμό 53.21 οφειλόμενες δόσεις χρεογράφων πάγιας επενδύσεως καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από αγορές χρεογράφων των παρ. 3.1.100 περιπτ. β και 3.1.111. 6 Στο λογαριασμό 53.40 υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης που δια συμβάσεως προβλέπεται ότι, στην περίπτωση διάλυσης ή πτώχευσης της επιχείρησης, συγκεκριμένα δικαιωμάτων από οφειλές, ανεξάρτητα από το εάν αυτά αντιπροσωπεύονται ή όχι με παραστατικούς τίτλους, πρέπει να ασκηθούν μετά την άσκηση των δικαιωμάτων των άλλων πιστωτών. » § 20 Η παράγραφος 3.1.507 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.507 Λογαριασμός 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1 Για το περιεχόμενο, τη σκοπιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού, ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 1 της παρ. 2.2.507 του Π.Δ. 1123/1980. 2 Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 56.05 λοιπά έσοδα επόμενων χρήσεων, ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 2 της παρ. 2.2.507 του Π.Δ. 1123/1980. 3 Στο λογαριασμό 56.01 προμήθειες από αντασφαλιστές επόμενων χρήσεων για εφάπαξ εκχωρήσεις πολυετών συμβολαίων, καταχωρούνται απευθείας ή μεταφέρονται από το λογ/σμό 74 προμηθευτές από αντασφαλιστές, οι προμήθειες που λαμβάνονται από αντασφαλιστές λόγω της εφάπαξ εκχωρήσεως, σε αυτούς, πολυετών συμβολαίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην περιπτ. 4 της παρ. 3.1.705. 4 Στο λογαριασμό 56.02 Δικαιώματα συμβολαίων πολυετών ασφαλίσεων επόμενων χρήσεων (προεισπραγμένα), καταχωρούνται απευθείας ή μεταφέρονται από το λογαριασμό 73 δικαιώματα συμβολαίων, τα δικαιώματα των πολυετών ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. 3 της παρ. 3.1.705. 5 Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 56.11 έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα), ισχύει και εφαρμόζεται η περιπτ. 3 της παρ. 2.2.507 του Π.Δ. 1123/1980. 6 Στο λογαριασμό 56.04 ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις επόμενων χρήσεων καταχωρούνται απευθείας ή μεταφέρονται από το λογαριασμό 72 ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις, τα ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις που αφορούν επόμενες χρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. 3 της παρ. 3.1.706. » § 21 Η παράγραφος 3.1.508 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.508 Λογ/σμός 57 Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων - λον/σμοί τρεχούμενοι 1 Στο λογαριασμό 57 παρακολουθούνται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συνεργατών πωλήσεων (πρακτόρων, παραγωγών ασφαλειών, ασφαλιστικών υπαλλήλων και λοιπών συνεργατών). 2 Στο λογαριασμό 57.00 λογ/σμοί καταβλητέων προμηθειών επί ασφαλίστρων παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης προς τους συνεργάτες πωλήσεων, από προμήθειες που αντιστοιχούν σε ασφάλιστρα που έχουν εισπραχθεί Ο λογαριασμός 57.00 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά παραγωγό ασφαλειών (δηλαδή κατά πράκτορα ή ασφαλειομεσίτη κ.λ.π.), αντίστοιχους των τριτοβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής. 3 Ο λογαριασμός 57.00 λειτουργεί ως εξής 1 Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής, για τη μεταφορά, στην πίστωση των τρεχούμενων υπολογαριασμών των παραγωγών ασφαλειών, των προμηθειών οι οποίες αναλογούν στα ασφάλιστρα παραγωγής τους, που κάθε φορά εισπράττονται. 2 Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 38 χρηματικά διαθέσιμα, με τα ποσά των προμηθειών, που κάθε φορά καταβάλλονται στους δικαιούχους. 4 Στο λογαριασμό 57.01 και 57.09 παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης από προμήθειες προς τους συνεργάτες πωλήσεων, οι οποίοι μεσολάβησαν για την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων παρεπόμενων εργασιών, αντίστοιχα Οι λογαριασμοί 57.01 και 57.09 πιστώνονται με χρέωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 61 και χρεώνονται με πίστωση του λογαριασμού 38 Χρηματικά διαθέσιμα. 5 Στους λογαριασμούς 57.20 και 57.21 παρακολουθούνται τα ποσά που οι πράκτορες ή οι λοιποί συνεργάτες καταβάλλουν στην ασφαλιστική επιχείρηση για υποχρεώσεις πελατών, για την ασφάλιση των οποίων έχουν μεσολαβήσει, μέχρι καθορισμού από αυτούς των ασφαλιστικών συμβάσεων που αφορούν Οι λογαριασμοί 57.20 και 57.21 πιστώνονται με χρέωση των υπολογαριασμών του 38 Χρηματικά διαθέσιμα και χρεώνονται με πίστωση των υπολογαριασμών του 30 Χρεώστες ασφαλίστρων. § 22 Η παράγραφος 3.1.605 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.605 Λογαριασμός 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 1 Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 61, εφαρμόζονται ανάλογα όσα ορίζονται στις παρ. 2.2.605 και 2.2.606 του Π.Δ. 1123/1980, με τις παρακάτω (περιπτ. 2-4) ειδικές ρυθμίσεις για τους λογαριασμούς 61.20, 61.21, 61.22 και 61.23, 61.24, 61.25, 61.30, 61.31, 61.84, 61.85, 61.86 και 61.87. 2 Στους λογαριασμούς 61.20 προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζωής και 61.21 προμήθειες παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών καταχωρούνται οι αμοιβές των παραγωγών ασφαλειών (πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών κ.λ.π.), δηλαδή των προσώπων που μεσολαβούν για την κατάρτιση των ασφαλιστικών συμβάσεων και φροντίζουν, συνήθως, και για την είσπραξη των ασφαλίστρων Οι αμοιβές αυτές αποτελούν τις προμήθειες παραγωγής ασφαλίστρων, που υπολογίζονται σε ποσοστό επί των ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 3 Οι παραπάνω λογαριασμοί 61.20 και 61.21 λειτουργούν ως εξής α. Χρεώνονται, με πίστωση του λογαριασμού 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής, με τα ποσά των προμηθειών που αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καταρτίζονται με τη μεσολάβηση των παραγωγών ασφαλειών Πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 52 δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής, με τις προμήθειες που αναλογούν σε όσα από τα παραπάνω ασφαλιστήρια συμβόλαια ακυρώνονται ή τροποποιούνται με σχετικές πρόσθετες πράξεις ακυρώσεως. 1 Για το λογιστικό χειρισμό των προμηθειών παραγωγής που αφορούν πολυετή ασφαλιστήρια συμβόλαια, για τα οποία τα ασφάλιστρα εισπράττονται κατά την κατάρτιση τους, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις περιπτ. 4-α και 4-γ της παρ. 3.1.705. 4 Στους λογαριασμούς 61.22 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εσωτερικού, 61.23 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εσωτερικού, 61.86 λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζωής εξωτερικού και 61.87 λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού, καταχωρούνται οι προμήθειες και λοιπά έξοδα που δικαιούνται για τα αντασφάλιστρα (ασφάλιστρα) που εκχωρούν στην επιχείρηση οι αντασφαλιζόμενες σε αυτή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Οι λογαριασμοί 61.22 και 61.23, 61.86 και 61.87 λειτουργούν ως εξής:Χρεώνονται με πίστωση του λογαριασμού 32 αντασφαλιζόμενοι, με τις προμήθειες και τα λοιπά έξοδα που δικαιούνται οι αντασφαλιζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τις εκχωρήσεις τους, στην επιχείρηση, κινδύνων μαζί με τα ασφάλιστρα τους Τα ασφάλιστρα (αντασφάλιστρα) που εκχωρούνται στην επιχείρηση καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 72 ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις, όπως καθορίζεται στην παρ. 3.1.706 Πιστώνονται με χρέωση του λογαριασμού 32 αντασφαλιζόμενοι, με τις προμήθειες και τα λοιπά έξοδα που αναλογούν σε ακυρώσεις ή άλλες τροποποιήσεις των παραπάνω εκχωρήσεων. 5 Στους λογαριασμούς 61.24 Λοιπά έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζωής και 61.25 Λοιπά έξοδα παραγωγής πρωτασφαλίσεων ζημιών, καταχωρούνται τα λοιπά έξοδα παραγωγής (αμοιβές εκπαιδεύσεως των παραγωγών ασφαλειών, επιδόματα και λοιπά πέραν των προμηθειών ποσά που πραγματοποιούνται για τη σύναψη των πρωτασφαλίσεων) Οι λογαριασμοί 61.24 και 61.25 λειτουργούν ως εξής Χρεώνονται με πίστωση (α) του λογαριασμού 57 Πράκτορες και συνεργάτες Πωλήσεων -λογ/σμοί τρεχούμενοι, με τα ποσά των αμοιβών εκπαιδεύσεως και επιδομάτων όταν αυτά υπολογίζονται σε ποσοστό επί των ασφαλίστρων παραγωγής ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση. 1 του λογαριασμού 38 Διαθέσιμα όταν τα πιο πάνω λοιπά έξοδα παραγωγής καταβάλλονται τοις μετρητοίς. 6 Στους λογαριασμούς 61.30 Προμήθειες επί εργασιών αμοιβαίων κεφαλαίων και 61.31 Προμήθειες επί λοιπών παρεπόμενων εργασιών, καταχωρούνται οι προμήθειες που αφορούν την παρούσα χρήση και καταβάλλονται σε συνεργάτες, για την πώληση υπ αυτών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και τη μεσολάβηση τους για ανάληψη από την ασφαλιστική επιχείρηση παρεπόμενων εργασιών. 7 Στους προαιρετικούς λογαριασμούς 61.84 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εξωτερικού και 61.85 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού, καταχωρούνται οι προμήθειες της προηγούμενης περιπτώσεως 4, σε περίπτωση αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Οι λογαριασμοί 61.84 και 61.85 συλλειτουργούν με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 32.84, 32.85, 32.86 και 32.87, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση 4. § 23 Το εδάφιο β της περιπτ. 2 της παραγρ. 3.1.606 καταργείται και το εδάφιο γ αριθμείται σε β, Στη συνέχεια, στην ίδια παραγρ. 3.1.606 προστίθεται νέα περιπτ. 3, ως εξής :« 3 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 62.84 αντασφάλιστρα από περαιτέρω αντασφάλιση αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής εξωτερικού και 62.85 αντασφάλιστρα από περαιτέρω αντασφάλιση αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών εξωτερικού καταχωρούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 1 και 2-α, τα αντασφάλιστρα που προέρχονται από την περαιτέρω αντασφάλιση των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, τα οποία η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. » § 24 Η παράγραφος 3.1.608 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.608 Λογαριασμός 64 Διάφορα έξοδα 1 Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 64, ισχύει κα εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.608 του Π.Δ. 1123/1980 με τις παρακάτω (2-4) ειδικές ρυθμίσεις 2 Στους λογαριασμούς 64.12 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ασφαλίσεων ζωής και 64.13 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ασφαλίσεων ζημιών, καταχωρούνται οι ζημίες που πραγματοποιούνται από την πώληση συμμετοχών (λογ. 18) και χρεογράφων (λογ. 17 και 34). 3 Στους λογαριασμούς 64.15 Διαφορές (ζημίες) από πώληση ακινήτων ασφαλίσεων ζωής και 64.16 Διαφορές (ζημίες) από πώληση ακίνητων ασφαλίσεων ζημιών, καταχωρούνται οι ζημίες που πραγματοποιούνται από την πώληση ακινήτων. 4 Για το λογαριασμό 64.40 διαφορές αποτιμήσεως επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 3.1.111α. » § 25 Η παράγραφος 3.1.609 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.609 Λογαριασμός 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1 Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογαριασμού 65, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.609 του Π.Δ. 1123/1980 με την παρακάτω (περιπτ. 2) ειδική ρύθμιση 2 Στους λογαριασμούς 65.11 Τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλίστων ζωής και 65.12 Τόκοι ασφαλιστικών προβλέψεων αντασφαλιστών ζημιών, καταχωρούνται οι τόκοι που αναλογούν στα ποσά των ασφαλιστικών προβλέψεων, τα οποία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρακρατούν από τους αντασφαλιστές τους. » § 26 Η παράγραφος 3.1.611 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.611 Λογαριασμός 67 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές 1 Στο λογαριασμό 67 καταχωρούνται οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές, καθώς και τα σχετικά έξοδα, που προκύπτουν από τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει η επιχείρηση από πρωτασφαλίσεις ή αντασφαλίσεις. 2 Στους λογαριασμούς 67.00 αποζημιώσεις και παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής, 67.04 Λοιπές παροχές πρωτασφαλίσεων ζωής, 67.50 αποζημιώσεις πρωτασφαλίσεων ζημιών και 67.55 λοιπές παροχές πρωτασφαλίσεων ζημιών, καταχωρούνται οι κάθε είδους αποζημιώσεις και παροχές που προκύπτουν από πρωτασφαλίσεις της επιχειρήσεως, δηλαδή από ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει με ασφαλιστικές συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται απ ευθείας με τους ασφαλισμένους της Οι ίδιες αποζημιώσεις, που αφορούν ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζωής οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, καταχωρούνται στο λογ/σμό 67.40. 3 Στους λογαριασμούς 67.15 - 67.19 και 67.65 - 67.69 καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τις αποζημιώσεις και παροχές της προηγούμενης περιπτώσεως, όπως π.χ. οι αμοιβές ιατρών και πραγματογνωμόνων, τα δικαστικά έξοδα και τα τέλη χαρτοσήμου. 4 Οι προηγούμενοι λογαριασμοί 67.00, 67.04, 67.40, 67.50 και 67.55 καθώς και 67.15 - 67.19 και 67.65 - 67.69 αναλύονται, υποχρεωτικά, σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά κλάδο ασφαλίσεως και σε τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς κατά ζημία, στους οποίους μνημονεύεται και ο αριθμός της ζημίας, για να υπάρχει άμεση συσχέτιση με τους φακέλους των ζημιών Ειδικά για τον κλάδο ζωής του λογαριασμού 67.00.00, οι ζημίες διαχωρίζονται σε ζημίες βασικής ασφαλίσεως ζωής και σε ζημίες συμπληρωματικών ασφαλίσεων ζωής Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται στους τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς του 67.00.00, ως εξής Στους πρώτους κατά σειρά παρακολουθούνται οι ζημίες βασικής ασφαλίσεως ζωής Στους επόμενους παρακολουθούνται οι ζημίες συμπληρωματικών ασφαλίσεων ζωής. 5 Τα ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και παροχών, καθώς και των σχετικών εξόδων, που βαρύνουν τους αντασφαλιστές, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί οι αντίστοιχοι κίνδυνοι, καταχωρούνται στη χρέωση των τρεχούμενων λογαριασμών τους, που τηρούνται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, με πίστωση του τελευταίου υποχρεωτικού τεταρτοβάθμιου υπολογαριασμού των λογαριασμών 67.00, 67.04, 67.50 και 67.55 καθώς και 67.15 - 6719 και 67.65 - 67.69, που φέρει τον τίτλο αναλογία αντασφαλιστών (κωδ. 999) Αντί της πιστώσεως του υπολογαριασμού αυτού δύναται η αναλογία των αντασφαλιστών να παρακολουθείται στους λογαριασμούς 67.02, 67.03, 67.52 και 67.53, όπως καθορίζεται στη διευκρίνιση που παρατίθεται στο Σχέδιο Λογαριασμών κάτω από τους λογαριασμούς 67.00 και 67.50. 6 Στους λογαριασμούς 67.06 - 67.09 και 67.56 - 67.59, με πίστωση των οικείων τρεχούμενων λογαριασμών του 32 αντασφαλιζόμενοι, καταχωρούνται τα ποσά των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και τυχόν εξόδων, που χρεώνονται στην επιχείρηση από τους αντασφαλιζόμενους και αφορούν τους κινδύνους που έχει αντασφαλίσει απ αυτούς. 7 Στους λογαριασμούς 67.71 εξαγορά εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζωής και 67.72 εξαγορά εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζημιών, καταχωρούνται τα ποσά που προκύπτουν από τη συμφωνία μεταξύ της επιχειρήσεως και ορισμένου αντασφαλιστή της, με τον οποίο διακόπτεται η συνεργασία της Με τη συμφωνία αυτή ο αντασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει αμέσως τις υποχρεώσεις του από την αναλογία του στις εκκρεμείς ζημίες, δηλαδή στους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχουν επέλθει, για τους οποίους όμως ή δεν είναι προσδιορισμένο το ακριβές ύψος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες που τακτοποιούνται με τον τρόπο αυτό, ή και τα δύο Οι λογαριασμοί 67.71 και 67.72 λειτουργούν ως εξής Χρεώνονται, με πίστωση του προσωπικού υπολογαριασμού ασφαλιστικών προβλέψεων του αντασφαλιστή, που τηρείται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, για την απόδοση, σε αυτόν, του ποσού των ασφαλιστικών προβλέψεων που έχει παρακρατηθεί από την επιχείρηση για την αναλογία του στις εκκρεμείς ασφαλιστικές αποζημιώσεις Πιστώνονται, με χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού του αντασφαλιστή, που τηρείται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, με το ποσό που συμφωνείται για την εξαγορά των εκκρεμών ζημιών, δηλαδή με το ποσό που συμφωνείται να καταβάλλει ο αντασφαλιστής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την αναλογία του σε εκκρεμείς ασφαλιστικές αποζημιώσεις Για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην περιπτ. 3 της παραγρ. 3.1.612. 8 Στους λογαριασμούς 67.14 συμμετοχές (μερίσματα) και επιστροφές σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζωής επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη και 67.54 συμμετοχές και επιστροφές σε ασφαλισμένους ασφαλίσεων ζημιών επί ασφαλιστηρίων με συμμετοχή στα κέρδη, καταχωρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην παρούσα χρήση και καταβάλλονται σε ασφαλισμένους, με βάση ειδικούς όρους των οικείων ασφαλιστηρίων συμβολαίων για συμμετοχή τους στο πλεόνασμα ή κέρδος του συνόλου των δραστηριοτήτων ή ορισμένης από αυτές ή για επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων. 9 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 67.84 αποζημιώσεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 67.85 αποζημιώσεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών καταχωρούνται οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές, καθώς και τα σχετικά έξοδα και ποσά των προηγούμενων περιπτώσεων 6 και 7, σε περίπτωση αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Οι υπολογισμοί των 67.84 και 67.85 συλλειτουργούν με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 32.84, 32.85, 32.86 *αι 32.87, καθώς και 50.84, 50.85, 50.86 και 50.87, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 5, 6 και 7. » § 27 Η παράγραφος 3.1.612 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.612 Λογαριασμός 68 προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1 Στους υπολογαριασμούς 68.00 - 68.09 καταχωρούνται οι προβλέψεις που σχηματίζονται από την επιχείρηση για κινδύνους εκμεταλλεύσεως Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των υπολογαριασμών αυτών εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις περιπτ. 1-4 της παραγρ. 3.1.405 για τους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 44 προβλέψεις, με τους οποίους συλλειτουργούν. 2 Στους λογαριασμούς 68.10 - 68.20 και 68.50 - 68.60 καταχωρούνται οι μαθηματικές και ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίζονται από την επιχείρηση, για ασφαλιστικούς κινδύνους σε ισχύ και για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα καθώς και για ασφαλιστικές αποζημιώσεις και παροχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους λογαριασμούς 46 και 47 στις παρ. 3.1.407 και 3.1.408, αντίστοιχα, με τους οποίους συλλειτουργούν. 3 Στους λογαριασμούς 68.71 εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζωής και 68.72 εξαγορά χαρτοφυλακίου αντασφαλιστών ασφαλίσεων ζημιών καταχωρούνται τα ποσά που προκύπτουν, με τη λήξη ή την καταγγελία της συμβάσεως ενός αντασφαλιστή και την ανάληψη από την επιχείρηση των κινδύνων που είχαν αντασφαλιστεί σε αυτόν ή τη μερική ή ολική εκχώρηση των κινδύνων αυτών σε άλλο αντασφαλιστή Οι λογαριασμοί 68.71 και 68.72 λειτουργούν ως εξής 1 Χρεώνονται, με πίστωση των εξής υπολογαριασμών του λογαριασμού 50 αντασφαλιστές. του προσωπικού υπολογαριασμού ασφαλιστικών προβλέψεων του παλαιού αντασφαλιστή, με τον οποίο διακόπτεται η συνεργασία, για την απόδοση σε αυτόν του ποσού των ασφαλιστικών προβλέψεων που έχει παρακρατηθεί, από την επιχείρηση, για τους κινδύνους που του έχει εκχωρήσει, και του τρεχούμενου λογαριασμού του νέου αντασφαλιστή, με τα αντασφάλιστρα που αναλογούν στους κινδύνους που παύει να καλύπτει ο παλαιός αντασφαλιστής και εκχωρούνται στο νέο. 2 Πιστώνονται, με χρέωση των εξής υπολογαριασμών του λογαριασμού 50 αντασφαλιστές του τρεχούμενου υπολογαριασμού του παλαιού αντασφαλιστή, με τον οποίο διακόπτεται η συνεργασία, με τα ασφάλιστρα που του είχαν εκχωρηθεί κατά την αντασφάλιση των αντίστοιχων κινδύνων, και του προσωπικού υπολογαριασμού ασφαλιστικών προβλέψεων του νέου αντασφαλιστή, με τα ποσά των ασφαλιστικών προβλέψεων που αναλογούν στους αντασφαλιζόμενους σ αυτόν κινδύνους Για την εξαγορά μόνο εκκρεμών ζημιών αντασφαλιστή εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην περ. 7 της παραγρ. 3.1.611. 4 Για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του λογ/σμού 68.40 προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο κλειόμενης χρήσεως εφαρμόζεται η προηγούμενη περιπτ. 3 καθώς και τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 3.1.111α. 5 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 68.84 ασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν και 68.85 αντασφαλιστικές προβλέψεις αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν, καταχωρούνται οι μαθηματικές και ασφαλιστικές προβλέψεις, καθώς και τα ποσά εξαγοράς χαρτοφυλακίου, των προηγούμενων περιπτώσεων 2 και 3, που προέρχονται από αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού και η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Η λειτουργία των υπολογαριασμών των 68.84 και 68.85 γίνεται f σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 2 και 3. » § 28 Το εδάφιο ζ της περιπτ. 2 της παραγρ. 3.1.700 καταργείται και στη συνέχεια προστίθεται νέα περιπτ. 4 του εξής περιεχομένου « 4 Ο προέχων κλάδος ασφαλίσεως στα κοινά ασφαλιστήρια συμβόλαια προσδιορίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση Υπουργού Εμπορίου Κ4/6345/20.12.1984 (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 52/4.1.1985). » § 29 Η περιπτ. 1 της παραγρ. 3.1.703 αντικαθίσταται ως εξής « 1 Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 75 έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και 78 τεκμαρτά έσοδα είναι δυνατόν να αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατά προορισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 2.2.703 του Π.Δ. 1123/1980. » § 30 Η περιπτ. 2 της παραγρ. 3.1.704 αντικαθίσταται ως εξής :« 2 Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται τα έσοδα από ασφάλιστρα που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων των ασφαλισμένων της, όπως αυτά αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδίδει η επιχείρηση κατά κλάδο ασφαλίσεως Στα κοινά ασφαλιστήρια συμβόλαια ο προέχων κλάδος καθορίζεται σύμφωνα με την απόφ Υπουρ Εμπορίου Κ4/6345/20.12.1984 (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 52/4.1.1985) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καταχωρούνται υποχρεωτικά στα οικεία μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά Ο λογαριασμός 70 λειτουργεί ως εξής 1 Πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού 30 Χρεώστες ασφαλίστρων, με τα ασφάλιστρα που περιλαμβάνονται στα εκδιδόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.301. του λογαριασμού 71.00 ασφάλιστρα πολυετών συμβολαίων προεισπραγμένα, καθώς και του λογαριασμού 47.00 ασφαλιστικές προβλέψεις από προεισπραγμένα ασφάλιστρα επόμενων χρήσεων πολυετών συμβολαίων, για την μεταφορά, απ αυτούς, στο λογαριασμό 70, των ασφαλίστρων των πολυετών συμβολαίων που αφορούν τη χρήση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. 2 της επόμενης παρ. 3.1.705. 2 Χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού 30 με τις ακυρώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή τις τροποποιήσεις τους με σχετικές πρόσθετες πράξεις. » §31 Οι περιπτώσεις 5, 6, 7 και 8 της παραγρ. 3.1.705 καταργούνται και η περιπτ. 1 της ίδιας παραγρ. αντικαθίσταται ως εξής « 1 Στο λογαριασμό 71 καταχωρούνται τα ασφάλιστρα των πολυετών συμβολαίων που προεισπράττονται.» § 32 Η παράγραφος 3.1.706 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.706 Λογαριασμός 72 Ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις 1 Για την έννοια των όρων αντασφάλιση, αντασφαλιστής, αντασφαλιζόμενος και αντασφάλιστρα, ισχύουν όσα ορίζονται στην περιπτ. 1 της παρ. 3.1.606. 2 Στο λογαριασμό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα από ασφάλιστρα (αντασφάλιστρα), που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την ανάληψη κινδύνων που της εκχωρούν άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Οι προμήθειες που καταβάλλονται στις άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις εκχωρήσεις τους αυτές, καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται για τις ίδιες εκχωρήσεις, καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών 61.22 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εσωτερικού, 61.23 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εσωτερικού, 61.84 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζωής εξωτερικού, 61.85 προμήθειες σε αντασφαλιζόμενους ασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού, 61.86 Λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζωής εσωτερικού και 61.87 Λοιπά έξοδα παραγωγής αντασφαλίσεων ζημιών εξωτερικού. 3 Στην περίπτωση που οι κίνδυνοι οι οποίοι εκχωρούνται (αντασφαλίζονται) στην επιχείρηση από αντασφαλιζόμενες άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις αφορούν ασφαλίσεις διάρκειας μεγαλύτερης του έτους (πολυετείς), για τις οποίες τα ασφάλιστρα προεισπράττονται, εφαρμόζονται τα εξής τα ασφάλιστρα (αντασφάλιστρα) των παραπάνω εκχωρήσεων που αφορούν τις επόμενες χρήσεις, καταχωρούνται απευθείας ή μεταφέρονται από το λογαριασμό 72 στην πίστωση του λογαριασμού 56.04 ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις επόμενων χρήσεων, και οι προμήθειες που χορηγεί η επιχείρηση στους παραπάνω αντασφαλιζόμενους, οι οποίες αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις, καθώς και τα πραγματοποιούμενα συναφή έξοδα, καταχωρούνται απευθείας ή μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 61.22, 61.23, 61.84, 61.85, 61.86 και 61.87 στη χρέωση του λογαριασμού 36.04 προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής επόμενων χρήσεων και 36.06 προμήθειες και συναφή έξοδα παραγωγής αντασφαλιστικών αναλήψεων ζημιών επόμενων χρήσεων. 4 Ο λογαριασμός 72 λειτουργεί ως εξής Πιστώνεται, με χρέωση του λογαριασμού 32 αντασφαλιζόμενοι, με τα ασφάλιστρα (αντασφάλιστρα) που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την ανάληψη κινδύνων που τις εκχωρούν άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 32, με τις τυχόν ακυρώσεις ή άλλες διορθωτικές εγγραφές. 5 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 72.84 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 72.85 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών, καταχωρούνται τα έσοδα της προηγούμενης περίπτωσης 2, που προέρχονται από αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Η λειτουργία των υπολογαριασμών των 72.84 και 72.85 γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις 1, 2 και 4, σε συνδυασμό και με όσα ορίζονται στην παρ. 3.1.303 περιπτ. 7. » § 33 Η παράγραφος 3.1.707 αντικαθίσταται ως εξής 3.1.707 Λογαριασμός 73 Δικαιώματα συμβολαίων 1 Δικαιώματα συμβολαίων είναι τα πρόσθετα ποσοστά που αναγράφονται ιδιαιτέρως στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εισπράττονται μαζί με τα ασφάλιστρα και υπολογίζονται πάνω σε αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 2 Στους λογαριασμούς 73.00 και 73.01 παρακολουθούνται τα δικαιώματα συμβολαίων Στους δε λογαριασμούς 73.10 και 73.11 παρακολουθούνται τα λοιπά έσοδα, πλην ασφαλίστρων, τα οποία προέρχονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως οι προμήθειες από πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων άλλων ασφαλιστικών εταιριών που αφορούν κλάδους ασφαλίσεων που δεν ασκεί η ίδια η επιχείρηση. 3 Ο λογαριασμός 73 λειτουργεί ως εξής 1 Πιστώνεται, με χρέωση του λογ/σμού 30 χρεώστες ασφαλίστρων, με τα δικαιώματα συμβολαίων τα οποία (μαζί με τα ασφάλιστρα) περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και με τα λοιπά έσοδα (με τα οποία Χρεώνεται ο λογ/σμος 30.85). του λογαριασμού 56.02 δικαιώματα συμβολαίων πολυετών ασφαλίσεων επόμενων χρήσεων (προεισπραγμένα), για τη μεταφορά, απ αυτόν, των δικαιωμάτων που αφορούν την τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περιπτ. 3 της παρ. 3.1.705, και 2 Χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 30, για τα ποσά που περιλαμβάνονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια που ακυρώνονται ή τροποποιούνται με σχετικές πρόσθετες πράξεις. § 34 Η παράγραφος 3.1.708 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.708 Λογαριασμός 74 Προμήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλιστικές εκχωρήσεις 1 Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται οι προμήθειες και τα λοιπά έσοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την εκχώρηση μέρους των κινδύνων που έχει αναλάβει, μαζί με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα, σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις Τα ασφάλιστρα αυτά, που εκχωρούνται μαζί με τους κινδύνους, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 62 αντασφάλιστρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.1.606. 2 Ο λογαριασμός 74 πιστώνεται, με χρέωση των τρεχούμενων λογαριασμών των αντασφαλιστών, που τηρούνται στο λογαριασμό 50 αντασφαλιστές, με τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα που αναλογούν, σύμφωνα με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις, στα ασφάλιστρα που τους εκχωρεί η επιχείρηση μαζί με τους αντίστοιχους κινδύνους Ο λογαριασμός 74 χρεώνεται, με πίστωση του τρεχούμενου λογαριασμού του αντασφαλιστή, με τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα που αντιστοιχούν σε εκχωρημένα σε αυτόν ασφάλιστρα, επειδή ακυρώνονται ή τροποποιούνται τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. 3 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 74.84 προμήθειες από αντασφαλιστές επί αντεκχωρήσεων αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 74.85 προμήθειες από αντασφαλιστές επί αντεκχωρήσεων αναλήψεων εξωτερικού ζημιών, καταχωρούνται τα έσοδα από προμήθειες της προηγούμενης περιπτώσεως 1, που προέρχονται από περαιτέρω αντασφάλιση των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, τα οποία η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών Η λειτουργία των υπολογαριασμών των 74.84 και 74.85 γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση 2, σε συνδυασμό και με όσα ορίζονται στην περίπτωση 8 της παρ. 3.1.501. » § 35 Η παράγραφος 3.1.710 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.710 Λογαριασμός 76 Έσοδα επενδύσεων 1 Για το περιεχόμενο, την ορολογία και τον τρόπο λειτουργίας του λογαριασμού 76, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.710 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (περιπτ. 2-4) ειδικές ρυθμίσεις. 2 Στους λογαριασμούς 76.20 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής προηγούμενων χρήσεων και 76.21 έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων ασφαλίσεων ζημιών προηγούμενων χρήσεων και στους υπολογαριασμούς τους μεταφέρονται, από τους λογαριασμούς 44.01, 44.02, 44.03 και 44.05, οι αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων που είχαν σχηματισθεί για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων ή γηπέδων, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην περιπτ. 4 της παραγρ. 3.1.405. 3 Στο λογ/σμό 76.22 διαφορές (κέρδη) από πώληση ακινήτων καταχωρούνται τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την πώληση ακινήτων. 4 Για το λογ/σμό 76.40 μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 3.1.111α. » § 36 Η παράγραφος 3.1.711 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.711 Λογαριασμός 77 Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως 1 Στο λογαριασμό 77 μεταφέρονται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, από τους λογαριασμούς 46 ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής και 47 ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών (πλην του υπολογαριασμού του 47.00), τα ποσά των ασφαλιστικών προβλέψεων της προηγούμενης χρήσεως που αφορούν την αναλογία της επιχειρήσεως, δηλαδή την ίδια κράτηση, όπως ορίζεται στις παρ. 3.1.407 και 3.1.408. 2 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς των 77.84 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν και 77.85 αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν μεταφέρονται , κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, από τους λογαριασμούς 46.84 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής που αντασφαλίστηκαν και 47.85 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών που αντασφαλίστηκαν, τα ποσά των ασφαλιστικών προβλέψεων της προηγούμενης χρήσεως που αφορούν την αναλογία της επιχειρήσεως, δηλαδή την ίδια κράτηση, των περιπτώσεων της περαιτέρω αντασφαλίσεως των αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. » § 37 Η παράγραφος 3.1.712 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.712 Λογαριασμός 78 Τεκμαρτά έσοδα Στο λογαριασμό 78 παρακολουθούνται τα τεκμαρτά έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην περιπτ. 1 της παραγρ. 2.2.712 του Π.Δ. 1123/1980. § 38 Η παράγραφος 3.1.804 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.804 Λογαριασμός 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματαΓια το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 81, καθώς j και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.804 του Π.Δ. 1123/1980, με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση Τα αποτελέσματα από εκποίηση ακινήτων καταχωρούνται, ανάλογα με τη φύση τους, στη χρέωση των λογαριασμών 64.15 και 64.16 (οι ζημίες) ή στην πίστωση του λογ/σμού 76.22 (τα κέρδη), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγρ. 3.1.608 περ. 3 και 3.1.710 περ. 3. § 39 Η παράγραφος 3.1.807 αντικαθίσταται ως εξής « 3.1.807 Λογαριασμός 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 84, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2.2.807 του Π.Δ. 1123/1980, με την ακόλουθη ειδική ρύθμιση Οι αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων προηγούμενων χρήσεων μεταφέρονται (από τους οικείους υπολογαριασμού του 44) στην πίστωση των λογαριασμών 76.20 και 76.21, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην περ. 2 της παραγρ. 3.1.710. » § 40 Η παράγραφος 3.213 αντικαθίσταται ως εξής « 3.213 Λογαριασμός 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους 1 Για το περιεχόμενο και την ορολογία του λογαριασμού 92, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, ισχύει και εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 5.213 του Π.Δ. 1123/1980, με τις ακόλουθες (περιπτώσεις 2-8) ειδικές ρυθμίσεις 2 Για την κατανομή των εξόδων κατ είδος των λογαριασμών της Ομάδας 6, στους υπολογαριασμούς του λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα καθοριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της αποφάσεως υπουργού Εμπορίου Κ4/2348/1985 Λογιστικός Οδηγός Νο 1 (ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ 1588/23.5.1985). 3 Το κόστος της λειτουργίας παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών καταλογίζεται στις αναλυτικές, κατά κλάδο, εκμεταλλεύσεις των υπολογαριασμών του 96. 4 Η μεταφορά του κόστους της λειτουργίας παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών στους οικείους υπολογαριασμούς του 96, γίνεται με πίστωση του λογαριασμού 92.00.99 καταλογισμένο κόστος παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών Αντί του λογ/σμού 92.00.99 δύναται να χρησιμοποιείται ο λογ/σμός 92.99.00. 5 Η μεταφορά του κόστους της διοικητικής λειτουργίας, του κόστους της λειτουργίας διαθέσεως ασφαλιστικών εργασιών και των εξόδων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας (χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων), στους οικείους υπολογαριασμούς του 98.99 αποτελέσματα χρήσεως, γίνεται με πίστωση των λογαριασμών 92.01.99 καταλογισμένο κόστος διοικητικής λειτουργίας, 92.03.99 καταλογισμένο κόστος λειτουργίας διαθέσεως και 92.04.99 καταλογισμένα έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας, αντίστοιχα Αντί των λογαριασμών 92.01.92, 92.03.99 και 92.04.99 δύνανται να χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί 92.99.01, 92.99.03 και 92.99.04, αντίστοιχα. 6 Στους προαιρετικούς λογαριασμούς 92.00.40 έξοδα υπηρεσίας αντασφαλίσεων, 92.00.41 έξοδα υπηρεσίας διακανονισμού ασφαλιστικών αποζημιώσεων και 92.00.42 έξοδα αναλογιστικής υπηρεσίας, είναι δυνατό να καταχωρούνται τα έξοδα των υπηρεσιών αντασφαλίσεων, διακανονισμού ζημιών και αναλογιστικών εργασιών ασφαλίσεων ζωής, σε περίπτωση που οι αντασφαλίσεις, ο διακανονισμός των ζημιών και οι αναλογιστικές εργασίες των ασφαλίσεων ζωής, δεν διεκπεραιώνονται από τους κλάδους ασφαλίσεων, αλλά από τις παραπάνω ιδιαίτερες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν τις εργασίες αυτές για όλους τους κλάδους ασφαλίσεων. 7 Στους προαιρετικούς υπολογαριασμούς 92.00.84 έξοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 92.00.85 έξοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών συγκεντρώνονται τα j αντίστοιχα έξοδα παραγωγής, σε περίπτωση αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. 8 Στον προαιρετικό υπολογαριασμό 92.01.80 έξοδα υπηρεσίας μηχανογραφήσεως, είναι δυνατό να συγκεντρώνονται τα έξοδα λειτουργίας της υπηρεσίας μηχανογραφήσεως και σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνει εργασίες των λειτουργιών παραγωγής, διοικητικής και διαθέσεως. » § 41 Στο τέλος της παραγρ. 3.216 προστίθενται νέες περιπτώσεις 3 και 4, ως εξής:« 3 Στους λογαριασμούς 95.00.84 έσοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 95.01.85 έσοδα αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών, μεταφέρονται και παρακολουθούνται τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, που προέρχονται από αντασφαλιστικές αναλήψεις εξωτερικού, όταν δε μεταφέρονται απευθείας στους οικείους υπολογισμούς των 96 και 98, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. »« 4 Για τις μεταφορές των υπολογαριασμών των 95.00 - 95.02 και 95.05 στους υπολογαριασμούς των 96 και 98.99 (προηγ. περιπτ. 2 υπό περ. β και γ), αντί της πιστώσεως των υπολογαριασμών 95.00.00.99, 95.00.01.99, 95.00.02.99 κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στο σχέδιο λογαριασμών, δύνανται να χρησιμοποιούνται ως αντίθετοι οι υπολογαριασμοί 95.99.00.00, 95.99.00.01, 95.99.00.02, 95.99.00.03 κ.λ.π. ή οι 95.00.99.00, 95.00.99.01, 95.00.99.02 κ.λ.π., 95.01.99.00,95.01.99.01, 95.01.99.02 κ.λ.π. » § 42 Η περιπτ. 4 της παραγρ. 3.217 αντικαθίσταται ως εξής « 4 Στο λογαριασμό 96.90 λογαριασμός εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής συγκεντρώνονται (1) το κόστος ασφαλιστικών εργασιών και επενδύσεων και (2) τα έσοδα ασφαλίσεων και επενδύσεων, των υπολογαριασμών 96.00 έως και 96.09, καθώς και των 96.50 και 96.84 Στο λογαριασμό 96.91 λογαριασμός εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών συγκεντρώνονται (1) το κόστος ασφαλιστικών εργασιών και επενδύσεων και (2) τα έσοδα ασφαλίσεων και επενδύσεων, των υπολογαριασμών 96.10 έως και 96.49, καθώς και των 96.60 και 96.85. » § 43 Στην παραγρ. 3.217 προστίθεται νέα περιπτ. 8, ως εξής « 8 Στους προαιρετικούς λογαριασμούς 96.84 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζωής και 96.85 αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού ζημιών, παρακολουθούνται τα μικτά αποτελέσματα από την εκμετάλλευση αντασφαλιστικών αναλήψεων εξωτερικού, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί ή δεν κρίνει σκόπιμη την παρακολούθηση τους κατά κλάδο ασφαλιστικών εργασιών. » § 44 Στην παραγρ. 3.219 προστίθεται νέα περιπτ. 2, ως εξής :« 2 Προσδιορίζονται αποτελέσματα χρήσεως για κάθε γενική κατηγορία ασφαλίσεων Για το σκοπό αυτό ανοίγονται μέσα στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 98.99 Αποτελέσματα χρήσεως, οι εξής τριτοβάθμιοι λογαριασμοί 98.99.89 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως (λογαριασμός αντίθετος) 98.99.90 Αποτελέσματα χρήσεως ασφαλίσεων ζωής 98.99.91 Αποτελέσματα χρήσεως ασφαλίσεων ζημιών Στους λογαριασμούς 98.99.90 και 98.99.91 μεταφέρονται, στο τέλος της χρήσεως, τα κονδύλια των υπολογαριασμών 98.99.00 -99.99.08 του λογαριασμού 98.99 αποτελέσματα χρήσεως, με χρεωπίστωση, κατά περίπτωση, των υπολογαριασμών 98.99.89.00 και 98.99.89.01 του λογαριασμού 98.99.89, ως εξής Μετά από προηγούμενο μερισμό των κοινών κονδυλίων εξόδων και εσόδων, με βάση το γινόμενο του πλήθους (αριθμού) των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ανανεωτηρίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πρόσθετων πράξεων, που εκδόθηκαν μέσα στη χρήση, επί των ασφαλίστρων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 70 ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις Απευθείας, όσα κονδύλια αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων Οι λογαριασμοί 98.99.90 και 98.99.91 αναλύονται σε υπολογαριασμούς αντίστοιχους εκείνων που αναλύεται ο λογαριασμός 98.99 αποτελέσματα χρήσεως, δηλ. αντίστοιχους των υπολογαριασμών 98.99.00-98.99.08 Οι λογαριασμοί 98.99.90 και 98.99.91 καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, δίχως να δημοσιεύονται.
8.  
  Στο λογαριασμό 18.17 δάνεια σε ασφαλισμένους ζωής παρακολουθούνται τα δάνεια που η ασφαλιστική επιχείρηση χορηγεί σε ασφαλισμένους της στον κλάδο ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά και με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
9.  
  Στο λογαριασμό 18.18 ενυπόθηκα δάνεια παρακολουθούνται τα δάνεια που η ασφαλιστική επιχείρηση χορηγεί σε τρίτους ή στο προσωπικό της με παραχώρηση υποθήκης προς εξασφάλιση της, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
10.  
  Στους λογαριασμούς 18.30, 18.31 και 18.32 παρακολουθούνται τα μερίδια, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα συνδεδεμένων ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων των προηγούμενων περιπτ. 2 και 5, που κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση.
11.  
  Στους λογαριασμούς 18.40 και 18.41 παρακολουθούνται οι καταθέσεις στις τράπεζες οι οποίες, για διάφορους λόγους (όπως π.χ. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών), είναι δεσμευμένες. § 4. Η περιπτ. 3 της παραγράφου 3.1.301 αντικαθίσταται ως εξής :.
Άρθρο 5 "Στο ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Οικονομικές Καταστάσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/1984 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις : § 1. α) Το τελευταίο εδάφιο της περιπτ. α του προοιμίου του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής: - Η κατάσταση του λογ/σμού εκμεταλλεύσεως α [...]"
1.  
  Στην κατηγορία Α1 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα περιλαμβάνονται:
 1. Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις.
 2. Αυτά αποτελούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 96.90.07.70.
 3. Τα κονδύλια αυτά συγκεντρώνονται κατά κλάδο ασφαλίσεων ζημιών στους υπολογαριασμούς του 70 και μεταφέρονται στους λογαριασμούς 96.10-27.07.70.
 4. Τα ασφάλιστρα από αντασφαλίσεις αποτελούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 96.90.07.72.
 5. Τα κονδύλια αυτά καταχωρούνται κατά κλάδο ασφαλίσεων ζημιών στους λογαριασμούς :
 6. 96.00-09, 07.72 (στους οποίους μεταφέρονται από τους υπολογαριασμούς του 72).
 7. Από το άθροισμα των ποσών αυτών αφαιρούνται τα αντασφάλιστρα.
 8. Αυτά αποτελούνται από το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 96.90.06.62.
 9. Τα κονδύλια αυτά συγκεντρώνονται κατά κλάδο ασφαλίσεων ζημιών στους λογαριασμούς :
 10. 96, 00-09, 06.62 (στους οποίους μεταφέρονται από τους υπολογαριασμούς του 62).
 11. Στο υπόλοιπο που προκύπτει από τα προηγούμενα κονδύλια προσθαφαιρείται η μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (μαθηματικές προβλέψεις) που καθορίζεται από την ίδια κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την έναρξη και λήξη της κλειόμενης χρήσης.
 12. Η ιδία κράτηση κλειόμενης και προηγούμενης χρήσης προκύπτει από το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου των ασφαλιστικών προβλέψεων για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις ίδιες προβλέψεις.
2.  
  Α ΙΙ. (α) τα έσοδα από συμμετοχές των λογαριασμών 76.05 και 76.18.01, (β) τα έσοδα από άλλες επενδύσεις, διακρινόμενα σε έσοδα από ακίνητα (λογ. 76.01) και σε έσοδα από λοιπές επενδύσεις (λογ. 76.09, 76.13, 76.16 και 76.98), (γ) τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων, του λογ/σμού 76.21 και (δ) τα κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων (λογ. 76.19.01 και 76.22.01). Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 41.00 (κατηγορία 1) και 41.15 (κατηγορία 2).
3.  
  ΑΜΙ. Ακίνητα Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) τα ακίνητα (γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια) της ασφαλιστικής επιχειρήσεως και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτηση τους. Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 41.06 (κατηγορία 1) και 41.07 (κατηγορία 2). Τυχόν προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις γηπέδων -οικοπέδων (λογ. 44.10) εμφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 1 (λογ. 10).
4.  
  Α ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορία (1-6) ο λογαριασμός 41.02 (κατηγορία 1) και αφαιρετικά από αυτόν οι ζημίες από πώληση ή υποτίμηση μετοχών προς συμψηφισμό των υπολογαριασμών του 41.02.90 και 41.02.95 και στη συνέχεια οι λογαριασμοί: 41.03 (κατηγορία 2), 41.04 (κατηγορία 3), 41.05 (κατηγορία 4), 41.08, 41.90 και 41.91 (κατηγορίες 5, 5α και 5β) και 41.09 (κατηγορία 6). Τυχόν οφειλόμενες δόσεις των παραπάνω συμμετοχών (λογ. 53.06 και 53.07) και προβλέψεις για υποτίμηση των συμμετοχών αυτών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (λογ. 44.02) εμφανίζονται αφαιρετικά από το συνολικό άθροισμα των κονδυλίων των κατηγοριών 1-4.
 1. Οι πληρωθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις, τμήμα του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 96.91.06.67 (με περιεχόμενο τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 67.50, 67.55-67.72).
 2. Τα κονδύλια αυτά καταχωρούνται κατά κλάδο ασφαλίσεως ζημιών στους λογαριασμούς:
 3. 96.10-27.06.67.
 4. Από το ποσό των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και παροχών αφαιρείται η συμμετοχή των αντασφαλιστών.
 5. Η συμμετοχή αυτή καταχωρείται κατά κλάδο ασφαλίσεως ζημιών σε υποχρεωτικούς αντίθετους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 67.50 και 67.55-67.72.
 6. Η μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις.
 7. Αυτή περιλαμβάνει τη διαφορά της ιδίας κράτησης κατά την έναρξη (λογ. 77.51) και λήξη (λογ. 68.51) της χρήσης.
 8. Την ίδια κράτηση αποτελεί το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου των ασφαλιστικών προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές και της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις προβλέψεις αυτές.
 9. Τα σχετικά ποσά, για μεν την κλειόμενη χρήση προκύπτουν :
 10. από το λογαριασμό 68.50 και συγκεντρώνονται στο λογ/σμό 96.91.06.68, για δε την προηγούμενη χρήση από το λογαριασμό 77.51 και συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 96.91.07.77.
5.  
  ΑV. Αποτελέσματα εις νέο. Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις της περιπτώσεως αυτής απεικονίζονται στους λογαριασμούς : 17.00-03, 17.07, 17.10-14 και 17.17, 34.00-04, 34.07, 34.10-14, 34.17 και 34.20-21 (κατηγορία 1), 17.05-06, 17.08, 17.15-16, 17.24, 34.05-06, 34.08, 34.15-16, 34.22-24 και 18.15-16 κατηγορία 2) και αφαιρετικά από το άθροισμα και των δύο κατηγοριών οι τυχόν οφειλόμενες δόσεις και οι προβλέψεις υποτιμήσεως (λογ. 53.07, 53.21, 44.01 και 44.03). Από το ποσό των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και παροχών αφαιρείται η συμμετοχή των αντασφαλιστών. Η συμμετοχή αυτή καταχωρείται κατά κλάδο ασφαλίσεων ζωής σε υποχρεωτικούς αντίθετους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 67.00, 67.04 και 67.15 - 67.19.
 1. Η μεταβολή των ασφαλιστικών προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές.
 2. Αυτή περιλαμβάνει τη διαφορά της ιδίας κράτησης κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης.
 3. Την ίδια κράτηση συνθέτει το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου των ασφαλιστικών προβλέψεων για εκκρεμείς αποζημιώσεις και παροχές και της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις προβλέψεις αυτές.
 4. Τα σχετικά ποσά για μεν την κλειόμενη χρήση προκύπτουν :
 5. από τους λογαριασμούς 68.11-68.13 και 68.15 και συγκεντρώνονται στο λογ/σμό 96.90.06.68, για δε την προηγούμενη χρήση από τους λογαριασμούς 77.11-77.13 και 77.15 και συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 96.90.07.77.
6.  
  ΑVΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου. (α) Τα καταβληθέντα μερίσματα στους ασφαλιζόμενους και οι επιστροφές ασφαλίστρων που προκύπτουν από το λογ/σμό 67.54 και συγκεντρώνονται στο λογ/σμό 96.91.06.67. (β) Η μεταβολή στις προβλέψεις για συμμετοχή ασφαλιζόμενων στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων, η οποία περιλαμβάνει τη διαφορά της ιδίας κράτησης κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης. Την ίδια κράτηση αποτελεί το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου των παραπάνω ασφαλιστικών προβλέψεων και της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις ίδιες προβλέψεις. Τα σχετικά ποσά προκύπτουν από τους λογαριασμούς 68.54 και 77.54 και συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 96.91.06.68 και 96.91.07.77.
7.  
  Β. Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού. (α) Έξοδα παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών, αναλυμένα σε : (αα) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα, που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 96.91.06.61 και προκύπτουν από τους λογαριασμούς 61.21, 61.23 και 68.72 και (ββ) Έμμεσα έξοδα παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών που συγκεντρώνονται στο λογ/σμό 96.91.06 και στους υπολογαριασμούς του. (β) Από το σύνολο των εξόδων παραγωγής ασφαλιστικών εργασιών αφαιρείται το ποσό που η ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνει από τους αντασφαλιστές για προμήθεια από τις αντασφαλιστικές εκχωρήσεις και από την συμμετοχή στα κέρδη των αντασφαλιστών, που έχουν συγκεντρωθεί στο λογαριασμό 96.91.07.74 και προκύπτουν από τους λογαριασμούς 74.01, 74.03 και 77.85.
 1. Η μεταβολή στις προβλέψεις για συμμετοχή ασφαλιζόμενων στα κέρδη και επιστροφή ασφαλίστρων, η οποία περιλαμβάνει τη διαφορά της ίδιας κράτησης κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης.
 2. Την ίδια κράτηση συνθέτει το υπόλοιπο μεταξύ του συνόλου των παραπάνω ασφαλιστικών προβλέψεων και της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις ίδιες προβλέψεις.
 3. Τα σχετικά ποσά προκύπτουν από τους λογαριασμούς 68.14 και 77.14 και συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς 96.90.06.68 και 96.90.07.77.
8.  
  ΓΙ. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) οι ασφαλιστικές προβλέψεις των ασφαλίσεων ζωής του λογαριασμού 46. 30 (κατηγορία 1), 37 πλην των 37.81 και 37.93 (κατηγορία 1α), χρεωστικά υπόλοιπα του 57 (κατηγορία 2), χρεωστικά υπόλοιπα του 50 (κατηγορία 3), 50.91 (κατηγορία 3α), 50.97 και 50.99 (κατηγορία 3β), από τους 30 και 37 ό,τι αφορά τις κατηγορίες 4 και 5, 31 (πλην των 31.03 και 31.10) (κατηγορία 6), 31.03 και 31.10 (κατηγορία 7), 31.20-31.23 και 31.98 (κατηγορία 7α), 37.81-37.93 (κατηγορία 8) και αφαιρετικά οι προβλέψεις για επισφάλειες (λογ. 44.06 και 44.11).
 1. Από τα έξοδα διαχείρισης επενδύσεων που συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.00.60.
 2. Από τις προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων που προκύπτουν από τους λογαριασμούς 68.01-68.05.
 3. Από τις ζημίες από τη ρευστοποίηση επενδύσεων που προκύπτουν από τους λογαριασμούς 64.13 και 64.16.
9.  
  ΕΙΙ. Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) οι λογαριασμοί: 32 (κατηγορία 1), από το λογ/σμό 32 ό,τι αφορά τις κατηγορίες 2 και 3, και οι υπολογαριασμοί 32.97 και 32.99 (κατηγορία 4) και από το σύνολο αφαιρετικά οι προβλέψεις επισφαλειών (από τους λογαρ. 44.06 και 44.11). §10. Το υπόδειγμα της κατάστασης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως της παραγρ. 4.602 αντικαθίσταται με το ακόλουθο : § 11. Η παράγραφος 4.701 αντικαθίσταται ως εξής : 1 Για την κατάρτιση λογαριασμού εκμεταλλεύσεως για κάθε κλάδο ασφαλιστικών εργασιών των ασφαλίσεων ζωής εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα προβλέπονται στην παραγρ. 4.401, για την κατάρτιση του γενικού λογαριασμού εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής, στον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα όλων των κλάδων ασφαλίσεων ζωής ενοποιημένα Η κατάρτιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως κάθε επιμέρους κλάδου γίνεται με βάση τα ποσά των οικείων υπολογαριασμών κάθε κλάδου. 2 Για την κατάρτιση λογαριασμού εκμεταλλεύσεως για κάθε κλάδο ασφαλιστικών εργασιών των ασφαλίσεων ζημιών εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα προβλέπονται στην παραγρ. 4.501, για την κατάρτιση του γενικού λογαριασμού εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών, στον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα όλων των κλάδων ασφαλίσεων ζημιών ενοποιημένα Η κατάρτιση του λογ/σμού εκμεταλλεύσεως κάθε επιμέρους κλάδου γίνεται με βάση τα ποσά των οικείων υπολογαριασμών κάθε κλάδου. » § 12 Η παράγραφος 4.702 αντικαθίσταται ως εξής « Ως υπόδειγμα για την κατάρτιση λογαριασμού εκμεταλλεύσεως για κάθε κλάδο ασφαλίσεων ζωής καθώς και για κάθε κλάδο ασφαλίσεων ζημιών, χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα των παραγρ. 4.402 και 4.502, αντίστοιχα, προσαρμοζόμενα ανάλογα. » § 13 Στο τέλος της περιπτ. 1 της παραγρ. 4.801 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής « Σε περίπτωση που οι επενδύσεις έχουν αποτιμηθεί με τη μέθοδο της αξίας κτήσεως, η τρέχουσα αξία τους εμφανίζεται στο προσάρτημα Όταν οι επενδύσεις αποτιμώνται με την τρέχουσα αξία τους, η τιμή κτήσεως εμφανίζεται στο προσάρτημα Η μέθοδος αποτιμήσεως που εφαρμόζεται για κάθε είδος επενδύσεως αναφέρεται στο προσάρτημα. » § 14 Οι περιπτώσεις 9 και 10 της παραγρ. 4.801 αντικαθίστανται ως εξής « 9 Πληροφορίες και στοιχεία για τις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής Α. Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών παρατίθενται τα ακόλουθα ? τα εγγεγραμμένα ακαθάριστα ασφάλιστρα ? τα δεδουλευμένα ακαθάριστα ασφάλιστρα ? οι ακαθάριστες ασφαλιστικές αποζημιώσεις ? τα έξοδα εκμετάλλευσης ? το υπόλοιπο της αντασφάλισης Τα ποσά αυτά πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για τη δραστηριότητα της πρωτασφάλισης και για αυτή της αντασφάλισης, εφόσον τα αναληφθέντα ανασφάλιστρα ανέρχονται στο 10% τουλάχιστον του συνολικού ποσού των εγγεγραμμένων ακαθάριστων ασφαλίστρων και, όσον αφορά την πρωτασφάλιση, αναφέρονται ξεχωριστά για τους ακόλουθους κλάδους ? ατυχήματος και ασθένειας (υγείας) ? αυτοκινήτων (αστικής ευθύνης) ? αυτοκινήτων (άλλοι κλάδοι) ? πλοίων και αεροσκαφών ? μεταφορών ? πυρκαϊάς, λοιπών ζημιών ? γενικής αστικής ευθύνης ? πιστώσεων και εγγυήσεων ? νομικής προστασίας ? βοήθειας ? διαφόρων κινδύνων Η κατανομή κατά ομάδα κλάδων όσον αφορά την πρωτασφάλιση δεν απαιτείται όταν το ποσό των εγγεγραμμένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων πρωτασφάλισης για κάθε ομάδα δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ΕCU Πάντως, οι επιχειρήσεις οφείλουν οπωσδήποτε να αναφέρουν τα ποσά τα σχετικά με τις τρεις σημαντικότερες ομάδες κλάδων της δραστηριότητας τους Β. Για τις ασφαλίσεις ζωής παρατίθενται τα ακόλουθα 1 Τα εγγεγραμμένα ακαθάριστα ασφάλιστρα, ξεχωριστά για την πρωτασφάλιση και την αναληφθείσα αντασφάλιση, εφόσον τα αντασφάλιστρα ανέρχονται στο 10% τουλάχιστον του συνόλου των ακαθάριστων ασφαλίστρων Όσον αφορά την πρωτασφάλιση αναφέρονται ξεχωριστά για τις ακόλουθες κατηγορίες. 1 ατομικά ασφάλιστρα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων 2 περιοδικά ασφάλιστρα εφάπαξ ασφάλιστρα 3 ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη 4 ασφάλιστρα για συμβάσεις στην περίπτωση που τον επενδυτικό κίνδυνο τον φέρουν οι αντισυμβαλλόμενοι Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εγγεγραμμένων ακαθαρίστων ασφαλίστρων πρωτασφάλισης. 2 Το υπόλοιπο της αντασφάλισης. »« 10 Επίσης, εκτός των πληροφοριών της προηγούμενης περίπτωσης 9, παρατίθενται και οι ακόλουθες 1 Επιχειρήσεις των οποίων δραστηριότητα είναι αποκλειστικά η αντασφάλιση, πρέπει να αναφέρουν στο προσάρτημα τα μεικτά ασφάλιστρα, ξεχωριστά για την ασφάλιση ζημιών και για την ασφάλιση ζωής. 2 Σε όλες τις περιπτώσεις, το προσάρτημα πρέπει να αναφέρει το σύνολο των ακαθαρίστων ασφαλίστρων πρωτασφάλισης που προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση ? στο κράτος μέλος της έδρας της ? στα άλλα κράτη μέλη ? σε άλλες χώρες Η αναφορά των αντίστοιχων ποσών δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση που δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού ποσού των ακαθάριστων ασφαλίστρων. 3 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς στο προσάρτημα τις προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως Η υποχρέωση αυτή αφορά προμήθειες οποιασδήποτε μορφής και ιδίως προμήθειες σύναψης, ανανέωσης, είσπραξης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 4 Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων συντάξεων και υγείας, τα οποία διαχειρίζεται η ασφαλιστική επιχείρηση επ ονόματι της αλλά για λογαριασμό των οικείων ασφαλιστικών Ταμείων και εφόσον η επιχείρηση έχει στην κατοχή και κυριότητα της τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού, αναλύονται στο προσάρτημα Η ανάλυση περιλαμβάνει κατανεμημένα, σύμφωνα με τις διάφορες θέσεις, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που ανήκουν στα ασφαλιστικά Ταμεία. 5 Η αξία των αποκτούμενων περιουσιακών στοιχείων των αποζημιούμενων (διάσωση), που αφαιρείται από το ποσό της πρόβλεψης για ασφαλιστικές αξιώσεις, σε περίπτωση που είναι σημαντική, αναφέρεται στο προσάρτημα. » §15 Οι περιπτώσεις 16 και 30 της παραγρ. 4.801 αντικαθίστανται ως εξής:« 16 Τα γήπεδα - οικόπεδα και κτίρια, που χρησιμοποιεί η ασφαλιστική επιχείρηση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, παρατίθενται αναλυτικά. »« 30 Όταν μια ασφαλιστική επιχείρηση προβαίνει σε μείωση ή προεξόφληση ασφαλιστικών αποζημιώσεων που έχουν τη μορφή ετήσιας προσόδου, οφείλει να αναφέρει στο προσάρτημα το συνολικό ποσό των προβλέψεων πριν από τη μείωση ή την προεξόφληση, τις κατηγορίες των αποζημιώσεων για τις οποίες γίνεται η μείωση ή η προεξόφληση και για κάθε κατηγορία αποζημιώσεων τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και ιδίως τους συντελεστές που επελέγησαν για τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο συνολικό κόστος του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την αναπροσαρμογή, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της προθεσμίας μέχρι τον διακανονισμό των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.
10.  
  Για την κατηγορία Β10 Διαφορές αποτιμήσεως στην τρέχουσα αξία επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο ισχύουν τα όσα αναφέρονται προηγούμενα στην περιπτ. 3. §7. Λοιπές απαιτήσεις. §8. Η παράγραφος 4.501 αντικαθίσταται ως ακολούθως :.
11.  
  Ε ΙV. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 33.04 και 33.05. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 44.00 (κατηγορία 1) 44.10 (κατηγορία 2) και 44.09 καθώς και 44.12-98 (κατηγορία 3).
12.  
  ΣΤ Ι. Εξοπλισμός. Ληφθείσες εγγυήσεις από αντασφαλιστές. Περιλαμβάνεται ο λογ/σμός 50.90.
13.  
  ΖΙ. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) οι λογαριασμοί: 38.00 (κατηγορία 1), 38.02 (κατηγορία 2) και 38.03 και 38.05 (κατηγορία 3).
14.  
  ΖΙΙ. Ίδιες μετοχές. Περιλαμβάνεται ο λογ/σμός 34.25. 32 τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του (κατηγορία 1), 32.91 (κατηγορία 1α) και από το λογ/σμό 32 οι υπολογαριασμοί του που αφορούν υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις (κατηγορία 2) και προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (κατηγορία 3).
15.  
  Ζ ΙΙΙ. Ομολογιακά δάνεια. Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί : 45.01, 45.03 και 45.05 (κατηγορία 1), 45.00, 45.02 και 45.04 (κατηγορία 2).
16.  
  ΖΙV. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) οι λογαριασμοί τάξεως του ενεργητικού (χρεωστικοί). Περιλαμβάνονται κατά κατηγορία (1-3) οι λογαριασμοί : 45.14, 45.15, 53.24 και 53.25 (κατηγορία 1), 45.16, 45.17, 53.26 και 53.27 (κατηγορία 2), 45.10-45.13 και 53.19 (κατηγορία 3).
17.  
  ΖV. Λοιπές υποχρεώσεις. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορία (1-6) οι λογαριασμοί: 54 και 45.22 (κατηγορία 1), 55 και 45.23 (κατηγορία 2), 53.01 (κατηγορία 3), 45 (υπολ.) και 53 εκτός των 53.10-53.13 (κατηγορία 4), 45.30, 45.31, 53.10, 53.11 (κατηγορία 5), 45.32, 45.33, 53.12 και 53.13 (κατηγορία 6).
18.  
  Η. Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού. Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί 56.01-56.05 (κατηγορία 1) και 56.11 (κατηγορία 2).
19.  
  Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί. Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) οι λογαριασμοί τάξεως του παθητικού (πιστωτικοί). Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λογαριασμούς 05 (κατηγορία 1), 06.05 (κατηγορία 2), 06 πλην 06.05 (κατηγορία 3), 07 (κατηγορία 4) και 08 (κατηγορία 5). §4. Το υπόδειγμα ισολογισμού της παραγράφου 4.103 αντικαθίσταται με το ακόλουθο: §5. Το υπόδειγμα της καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της παραγρ. 4.202 καθώς και το υπόδειγμα πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της παραγρ. 4.302 αντικαθίστανται με τα ακόλουθα : §6. Η παράγραφος 4.401 αντικαθίσταται ως ακολούθως :.
Άρθρο 6 "Το άρθρο 3 του Π.Δ. 148/1984 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  «ΑΡΘΡΟ 3 Υποχρεωτική εφαρμογή Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, όπως συμπληρώνεται με το προηγούμενο άρθρο 2, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις ακόλουθες επιχειρήσεις: α) Από τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας τος στην Ελλάδα. β) Από τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα πρακτορεία ή υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε. και ΕΟΧ). Οι υποχρεώσεις των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πρακτορείων ή υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. γ) Από τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα και ασκούν αντα-σφαλιστικές εργασίες. δ) Από τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 35 παραγρ. 1 και 4 του Π.Δ. 400/1970, όπως ισχύει. ε) Από τις ανώνυμες εταιρίες και τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που αντικείμενο δραστηριότητας τους είναι η διαμεσολάβηση στις πρωτασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες.
Άρθρο 7
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από της εφαρμογής του παρόντος Π.Δ καταργείται το Π.Δ. 400/1985 (ΦΕΚτ. Α 141) καθώς και τα άρθρα 1, 2 και 4 της αποφ. Υπουργού Εμπορίου Κ4/2349/1985 «Λογιστικός Οδηγός Νο 2» (ΦΕΚτ. ΑΕ και ΕΠΕ 1588/23.5.1985). Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως η παράγραφος αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70)
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 περ. β και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041 /1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256Α).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 22 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α38).
 • Την από 2-7-1998 (πρακτ. 11) γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής των άρθρων 1 και 2 του Ν. •1819/1988.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος.
 • Την υπ αριθ. 624/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/Κ4/2348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/Κ4_2348 1985
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/148 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/400 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία