ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποχαρακτηρισμός έκτασης Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος (ΤΔΚ) στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αποχαρακτηρίζουμε τμήμα, των χαρακτηρισθέντων ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης, το οποίο έχει συνολικό εμβαδό 11.311 τ.μ. και περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 599/34/10.2.98 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α που δημοσιεύεται μαζί με το παρόν διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το Π.Δ. 27 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Την με αριθ. 1107147/1239/0006 Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/4.10.96).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 1624/1951 «περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12α, παρ. 1 του Ν.Δ. 180/1946 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2, παρ. 1 του Α.Ν. 827/48 (ΦΕΚ 258/Α/29.9.48).
 • Την με αριθμό 36/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 και άρθρου 2 του Ν.Δ. 4109/60 (Α 153/29.9.60) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας».
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το Β.Δ. 52/28.1.71 (ΦΕΚ 29/Α/9.2.71) «περί ανακηρύξεως ως ΤΔΚτημάτων εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή Φαναρίου Ν. Ροδόπης».
 • Την με αριθμό 26476/19.3.71 απόφαση «περί ανάθεσης της Διοίκησης και Διαχείρισης ΤΔΚτήματος στον ΕΟΤ» (ΦΕΚ 256/Β/6.4.71).
 • Την με αριθμό 173/176/11/9.4.98 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ περί αποχαρακτηρισμού τμήματος εκτάσεως 11.311 τ.μ. εκ των χαρακτηρισθέντων ως ΤΔΚ στην περιοχή Φαναρίου Ροδόπης.
 • Το Π.Δ. 33/99 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 36/Α/ 19.2.99).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/26476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/26476 1971
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1951/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1624 1951
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών. 1999/33 1999
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/52 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/52 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία