ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το άρθρο 14 του Π.Δ. 8/1991 9α~ 5), το οποίο κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 15 με το Π.Δ. 210/1992 (α~ 99), προστίθεται άρθρο 14Α, που στο ανωτέρω κωδικοποιητικό προεδρικό διάταγμα τίθεται ως άρθρο 15 Α, και έχει ως εξής: 14Α Διοικητή Διοίκησης Π.Υ. Νομού Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις και επιπλέον 1 Επιθεωρεί όλες τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και εξετάζει και ελέγχει κάθε υπηρεσιακό θέμα Επιλύει τα τυχόν υπάρχοντα προβλήματα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο και αναφέρει ιεραρχικά για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. 2 Σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος στα όρια δικαιοδοσίας των Υπηρεσιών του Νομού του, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων, καλεί ενισχύσεις, θέτει τη δύναμη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του σε επιφυλακή, αν χρειασθεί και γενικά παίρνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. 3 Μεριμνά για τη σύνταξη σχεδίων επέμβασης για μεγάλα και σοβαρά συμβάντα στην περιοχή ευθύνης των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του, τον καθορισμό του τρόπου αμοιβαίας ενίσχυσης μεταξύ των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και γενικά εποπτεύει για την καλή εφαρμογή τους σε περίπτωση ανάγκης. 4 Εποπτεύει για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης από όλους τους Διοικητές των Υπηρεσιών του Νομού και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων, εξασφαλίζοντας έτσι τη βελτίωση επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του. 5 Μετακινεί τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω από Υπηρεσία σε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας του όταν αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη. 6 Χορηγεί τις άδειες στους Διοικητές των υπαγομένων σ’ αυτόν Υπηρεσιών και συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητάς τους Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει από τη θέση του ο αρχαιότερος αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Νομό .
2.  
  Το δικαίωμα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πριν την προκήρυξη διαγωνισμού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Α~ του Π.Δ. 170/1996 (Α~ 131), όπως το Κεφάλαιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 240/1997 (Α~ 177) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 1 του Π.Δ. 150/1998 (Α~ 113) έχουν, για μία μόνο πόλη, που θα δηλώσουν άπαξ, ως πόλη συμφερόντων τους, κατά τα ισχύοντα στον Κανονισμό Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού από την οποία δεν μετατίθενται πλέον και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών των εκπαιδευτικών σειρών 62ης μέχρι και 65ης. Προκειμένου για τη σειρά τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες που επιθυμούν να υπηρετήσουν αυτοί, έπονται των συναδέλφων τους που έχουν καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα σε χρόνο προγενέστερο από αυτούς και μεταξύ τους ισχύει η σειρά αρχαιότητάς τους, που είχαν κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Πυροσβεστών.
Άρθρο 2 "Στις διατάξεις του Π.Δ. 240/1997 (Α~ 177), με το άρθρο 1 του οποίου αντικαταστάθηκε το Κεφάλαιο Α~ του Π.Δ. 170/1997 (Α~ 131), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Η φράση «και έχουν δικαίωμα μετάθεσης» στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως το εν λόγω εδάφιο αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (1) του άρθρου 1 του Π.Δ. 150/1998 (Α~ 113), αντικαθίσταται με τη φράση, «την έχουν δηλώσει ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν σ’ αυτές».
2.  
  Μεταξύ πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4, όπως η παρ. αυτή συμπληρώθηκε με την περίπτωση (2) του άρθρου 1 του Π.Δ. 150/1998 και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (12) του άρθρου 1 του Π.Δ. 397/1998 (Α~ 276), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για υποψήφιους σε διαγωνισμό για πόλη αμιγώς νησιωτικού νομού, που ανήκει σε νησί άλλο εκτός εκείνου στο οποίο έχουν μόνιμη κατοικία, κατά τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, προστίθενται τρεις (3) μονάδες». Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1, εδάφιο α, δ και στ του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 1590/1986. β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις (Α~ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α~ 51). δ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~ 82). ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 87/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-04-26 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/86
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Α’ του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131) και άλλες ρυθμίσεις. 1997/240 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία