Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίου στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες κλινικές και εργαστήρια ως ακολούθως: α) Γαστρεντερολογική Κλινική, μετά ειδικής μονάδας ενδοσκοπικής πεπτικού συστήματος, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, και τη συντηρητική θεραπεία, των νοσημάτων οργάνων του πεπτικού συστήματος. β) Νεφρολογική Κλινική, μετά ειδικής μονάδας εξωνεφρικής κάθαρσης, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη, τη συντηρητική θεραπεία νεφρικών νοσημάτων του ουροποιητικού συστήματος. γ) Ογκολογική και Αιματολογική Κλινική μετά ειδικών μονάδων: i) Μεσογειακής αναιμίας, ii) Μεταμοσχεύσεως προγονικών κυττάρων μυελού των οστών και iii) Εξωνοσοκομειακής Χημειοθεραπείας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη, διάγνωση και συντηρητική θεραπεία των νοσημάτων του εριστικού ιστού του αίματος. δ) Ρευματολογική Κλινική η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των ρευματικών αυτοανόσων νοσημάτων και των νόσων των αρθρώσεων. ε) Κλινική Ενδοκρινολογική και Μεταβολικών Νόσων, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων των ενδοκρινών αδένων και μεταβολικών νόσων. στ) Κλινική Χειρουργικής Παίδων η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη χειρουργική θεραπεία και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων των παίδων. ζ) Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη χειρουργική αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών του δέρματος, αποκατάσταση παραμορφώσεων και συναφών προβλημάτων. η) Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μέτρηση του επιπέδου φαρμάκων σε βιολογικά υγρά ασθενών, την ανάπτυξη νέων ερευνητικών μεθόδων που σχετίζονται με τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων και της αλληλεπιδράσεώς της, με σκοπό την αποτελεσματικότερη μέτρηση επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά υγρά ασθενών.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Οι κλινικές και το εργαστήριο που ιδρύονται με το προηγούμενο άρθρο έχουν ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα θέματα με τα οποία ασχολούνται, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα των κλινικών ή του εργαστηρίου
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική ή το εργαστήριο
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
 5. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και τη πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού των κλινικών και του εργαστηρίου
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε κλινική και εργαστήριο στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής ή εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές και μέλη του λοιπού παραϊατρικού καθώς και διοικητικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής ή του εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στην οικεία κλινική ή εργαστήριο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992, ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε κλινική και εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2183/1994 (Α΄ 18).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής ή του εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση και Λειτουργία"
1.  
  Οι κλινικές και το εργαστήριο εγκαθίστανται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983, στο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 411/1995 (Α΄ 237) Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής ή του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής ή του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν απο τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει ήδη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα στον οποίο εντάσσεται.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή του εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
1.  
  Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών Σε κάθε κλινική και εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη του ΔΕΠ της κλινικής ή του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της κλινικής ή του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές οι οποίοι δεν είναι μέλη της κλινικής ή του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει η μονάδα, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από τα μέλη του ΔΕΠ της κλινικής ή του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης, είναι η τήρηση της ιατρικής ηθικής καθώς και η χορήγηση άδειας από τον αρμόδιο φορέα (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) για την ενδεχόμενη χρήση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών. Η μελέτη διακόπτεται αμέσως, αν κατά τη διάρκειά της διαπιστωθεί ότι επιφέρεται βλάβη στην υγεία των υπό δοκιμασία ατόμων. Τα αποτελέσματα των κλινικοεργαστηριακών μελετών δημοσιεύονται ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι με τις αρχικές εκτιμήσεις των ερευνητών.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε κλινικής ή εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς της κλινικής ή του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε κλινικής ή του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. -Βαθμολόγιο φοιτητών -Αρχείο ασθενών -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων -Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους -Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων -Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας -Βιβλίο μεταβολών προσωπικού -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α΄ 173) και β) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις 51/18.12.1996, 76/5.3.1998 και 84/9.9.1998).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την αριθ. 13/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την προώθηση και την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 1994/2183 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
(1 ) Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 1995/411 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία