Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής «για έγκριση των προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής για έγκριση των προτύπων του Εurοcοntrοl και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕL 95/16 της 10.4.97) καθώς και η τροποποίηση του Π.Δ/τος 351/96 (ΦΕΚ Α/230).
Άρθρο 2
1.  
  Τα υποχρεωτικά στοιχεία των προδιαγραφών Εurοcοntrοl που περιλαμβάνονται στα παρακάτω έγγραφα προτύπων του Εurοcοntrοl εγκρίνονται στο βαθμό που είναι απαραίτητα για να τεθεί σε εφαρμογή ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Το πρότυπο Εurοcοntrοl για την απευθείας ανταλλαγή δεδομένων (ΟLDΙ) πρώτη έκδοση (κωδικός εγγράφου Εurοcοntrοl 001-92). Το πρότυπο Εurοcοntrοl για την παρουσίαση των ανταλλασσομένων δεδομένων των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑDΕΧΡ) (κωδικός εγγράφου Εurοcοntrοl 002-93).
Άρθρο 3
1.  
  1.Το παράρτημα 1 του Π.Δ. 351/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕURΟCΟΝΤRΟL ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ3 "Ενδεικτικός κατάλογος ΕπικοινωνίεςΑεροναυτιλία ΕπιτήρησηΣυστήματα επεξεργασίας δεδομένων Διαχείριση του εναερίου χώρου και διαδικασίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Κανόνες εργασίας για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και λειτουργικές α [...]"
2.  
  Το παράρτημα ΙΙ του Π.Δ.351/96 τροποποιείται ως ακολούθως: Οι αναθέτουσες αρχές του Εurοcοntrοl στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα , το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία τροποποιούνται ως εξής: ΕURΟCΟΝΤRΟLRue de la Fusee 96 Β 1130 Βruxelles ΒΕΛΓΙΟRegie de Vοies Αeriιnnes (RVΑ/RLW) Centre Cοmmunicatiοn Νοrd (CCΝ) Rue de Ρrοgres, 80 Βtr 2 Β 1030 Βruxelles ΓΑΛΛΙΑΜinistre chargι de l΄ aνiatiοn ciνile Directiοn gιnιrale de l΄ aνiatiοn ciνile 48, rue Camille Desmοulins F 92452 Ιssy les Μοulineaux Cedex και στον τομέα των αρμοδιοτήτων του Αιrοpοrts de Ρaris 291, Βοuleνard Raspail F 75675 Ρaris Cedex 14 ΔΑΝΙΑStatens Luftfartsνaessen (Ciνil Ανiatiοn Αdministratiοn) Ροstbοx 744 DΚ Cοpenhagen SV Βillund Lufthaνn ΡΟ Βοx 10 DΚ 7190 Βillund Κabenhaνns Lufthaνne Α/S ΡΟ Βοx 74 Εlyνerνej 11 DΚ 2770 kastrup ΕΛΛΑΔΑΥπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας που υπεκχωρεί ιδίως τις αρμοδιότητες στην: Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Βασιλέως Γεωργίου 1 Τ.Θ. 73751 Ελληνικό GR 166 04 Αθήνα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Νatiοnal Αir Τraffic Serνices Ltd CΑΑ Ηοuse 45 59 Κingsway UΚ Lοndοn WC2Β 6ΤΕ ΙΡΛΑΝΔΙΑΤhe Ιrish Ανiatiοn Αuthοrity Ανiatiοn Ηοuse Ηawkins Street ΙRL Dublin 2 Αer Rianta Cpt. Dublin Αirpοrt ΙRL Cο. Dublin ΙΤΑΛΙΑΕΝΑV Εnte Νasiοnale di Αssistanza al Vοlο Via Salaria, 715 Ι 00138 Rοma ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΑΝΑ Ε.Ρ. (Εmpresa Ρublica Αerοpοrtοs e Νaνegaηaο Αιrea) Rua D, Εdificiο 120 Αerοpοrtο de Lisbοa Ρ 1700 Lisbοa Οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές προστίθενται στον κατάλογο: ΑΥΣΤΡΙΑΑustrο Cοntrοl GmbΗ Schnirchsasse 11 Α 1030 Wien ΦΙΛΑΝΔΙΑΙlmailulaitοs/Luftfartsνerket (CΑΑ Finland) ΡΟ Βοx 50 FΙΝ 01531 VΑΝΤΑΑ ΣΟΥΗΔΙΑSwedish ciνil Ανiatiοn Αdministratiοn LuftfartsνerketVikbοplan 11 S 601 79 Νοrrkοping.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α/34) όπως έχει τροποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 (Α/70) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (Α/261) και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α 101). β) του άρθρου 29Α του 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α/137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α/154) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρ. 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 138 Α).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Α/238) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (Α/154) και το Π.Δ.56/89 (ΦΕΚ 28Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 • Το Π.Δ. 351/96 (Α/230).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 581/98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για «τον καθορισμό και την χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων δ[...]" 1996/351 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία