Ίδρυση Ψυχιατρικής κλινικής στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ψυχιατρική Κλινική η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχιατρικής και ειδικότερα: τη διάγνωση τη θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ψυχικών παθήσεων ατόμων και των οικογενειών τους και την παροχή κάθε θεραπευτικής βοήθειας εξωτερικού ή ενδονοσοκομειακού τύπου σε ασθενείς με οξέα και χρόνια ψυχικά νοσήματα
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Ψυχιατρική Κλινική έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική σύμφωνα με το άρθρο 1. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική. γ) Την ειδίκευση νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων ψυχικής υγείας και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Τη παροχή ψυχιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ψυχιατρικούς ασθενείς. ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής. η) Την έκδοση κάθε τύπου επιστημονικών εντύπων.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), και νοσηλευτές των οποίων το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση και Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν απο τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Νοσηλευτικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία Τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, [...]"
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α΄ 173) και β) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση: 1.6.1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την αριθ. 625/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία