ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων της «Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Ν. 2445/96 (ΦΕΚ Α 274/16-12-1996), για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Εργου «Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1. Το άρθρο 3 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στην παράγραφο 3.1 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι ως εξής : «3.1.36 «ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ» Σημαίνει τις ενέργειες που αναφέρονται στο Άρθρο 56.1. Τα Μέτρα Παρεμβάσεως που αναφέρονται εκεί σε σχέση με το σύνολο της Κοινοπραξίας Κατασκευής αποκαλούνται ως «Μέτρα Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής». 3.1.37 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ» Σημαίνει : (a) στην περίπτωση οιουδήποτε Νέου Προσώπου που υποκαθίσταται στη θέση προσώπου όπως ορίζεται στο Άρθρο 56.14(1), τα έγγραφα και συμβάσεις που αναφέρονται κατωτέρω στις περιπτώσεις (i) έως και (iii) και στις οποίες το πρόσωπο αυτό ήταν συμβεβλημένο αμέσως προ της υποκατάστασης αυτής ή κάτω ή σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει δικαιώματα, διακριτικές ευχέρειες, απαιτήσεις, ευθύνες και/ή υποχρεώσεις κατά το ως άνω χρονικό σημείο. Τα ανωτέρω έγγραφα και συμβάσεις έχουν ως ακολούθως: (i) έκαστο Προσάρτημα που αναφέρεται στο Άρθρο 4.2 της παρούσας Σύμβασης με την εξαίρεση του Κοινοπρακτικού της Κοινοπραξίας Κατασκευής (Προσάρτημα 20), (ii) η σύμβαση τεχνικής βοήθειας μεταξύ της Εταιρίας Λειτουργίας και του Τεχνικού Βοηθού, και (iii) έκαστη εγγύηση, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και άλλη εξασφάλιση που συνδέεται με οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ή σύμβαση, και (b) στην περίπτωση οιουδήποτε Υποκατάστατου Προσώπου που υποκαθίσταται στη θέση του Αναδόχου όπως ορίζεται στο Άρθρο 56.14(1), όλα τα έγγραφα, συμφωνίες και διευθετήσεις στα οποία ο Ανάδοχος είναι συμβαλλόμενος ή σύμφωνα ή δυνάμει των οποίων ο Ανάδοχος έχει δικαιώματα, διακριτικές ευχέρειες, απαιτήσεις, ευθύνες και/ή υποχρεώσεις και οποιαδήποτε άλλη περιουσία, ενεργητικό ή παθητικό στην οποία έχει συμφέρον ή για την οποία ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση αμέσως προ της υποκατάστασής του, αλλά δε θα περιλαμβάνει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ή εγγυήσεις που εκδόθηκαν από εκ τρίτου ενεργούσες τράπεζες ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και τις σχετικές συμβάσεις αποζημίωσης αυτών (cοunter-indemnities) 3.1.38 «ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» Σημαίνει οιοδήποτε πρόσωπο, ένωση προσώπων ή άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 56.1, το οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μέλη της Κοινοπραξίας Κατασκευής. 3.1.39 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Σημαίνει την εταιρία που αναφέρεται στο Άρθρο 43.1.10 στην οποία θα ανατεθούν ορισμένες από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Εργου. 3.1.40 «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Σημαίνει τη σχετική εταιρία που έχει οριστεί ως προμηθευτής εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση υπεργολαβίας με την Κοινοπραξία Κατασκευής που αναφέρεται στο Άρθρο 26.4. 3.1.41 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ» Σημαίνει τη σχετική εταιρία που έχει οριστεί ως τεχνικός βοηθός σύμφωνα με τη σύμβαση τεχνικής βοηθείας με την Εταιρία Λειτουργίας που προσαρτάται στη Σύμβαση Λειτουργίας - Συντήρησης. 3.1.42 «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» Σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 56.13 3.1.43 «ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ», «ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (και παρεμφερείς εκφράσεις) Σημαίνει όλα τα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία παρέχεται χρηματοδοτική διευκόλυνση στον Ανάδοχο σε σχέση με τη μελέτη και κατασκευή του Εργου περιλαμβανομένων εγγράφων σύμφωνα με τα οποία: (a) παρέχονται δάνεια προς, ή εκδίδονται ομολογίες ή ομόλογα από τον Ανάδοχο ή για λογαριασμό του, ή (b) παρέχονται εγγυήσεις (άλλως εκτός από τον Κ.τ.Ε.) αυτών των δανείων ή ομολογιών ή ομολόγων καθώς και χορηγούνται δικαιώματα αποζημίωσης (rights οf indemnity) από τον Ανάδοχο και άλλα πρόσωπα, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε. ως Προσάρτημα της παρούσας Σύμβασης, μαζί με άλλα με όσα άλλα έγγραφα αυτού του είδους που ο Κ.τ.Ε. από καιρού εις καιρό ορίζει ότι εμπίπτουν στην έννοια του παρόντος ορισμού. 3.1.44 «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ», «ΠΙΣΤΩΤΕΣ», «ΤΡΑΠΕΖΕΣ», «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», «ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ» (και παρεμφερείς εκφράσεις) σημαίνει, εκτός των τραπεζών που αναφέρονται στα Άρθρα 13.1.1.3 και 13.2.3 (5), όλα τα πρόσωπα, εκτός του Δανειζομένου, που είναι συμβαλλόμενα στις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις και τους αντίστοιχούς τους διαδόχους, εκδοχείς, δικαιοδόχους και υποκατάστατους. 3.1.45 «ΔΑΝΕΙΑ», «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» (και παρεμφερείς εκφράσεις) σημαίνει όλες τις υποχρεώσεις προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις 3.1.46 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» Σημαίνει το μοντέλο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που καταρτίστηκε για λογαριασμό του Αναδόχου, και το οποίο είναι δυνατόν να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσσα, προς υπολογισμό, μεταξύ άλλων, των Προβλέψεων και το οποίο έχει εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε. σε μορφή συμπαγούς δίσκου που προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση, όπως αυτό το μοντέλο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι δυνατόν να τροποποιείται κατόπιν εγκρίσεως από τον Κ.τ.Ε., του Κ.τ.Ε. μη δυναμένου να αρνείται χωρίς εύλογη αιτία την έγκριση. Για το σκοπό τούτο θα θεωρείται ως μη εύλογη η άρνηση του Κ.τ.Ε. να εγκρίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στο βαθμό που είναι απαραίτητη προκειμένου να συνυπολογιστεί οποιαδήποτε μεταβολή νόμου ή κανονισμού ή λογιστικών αρχών ή πρακτικών γενικά αποδεκτών στην Ελλάδα. 3.1.47 «ΠΡΟΒΛΕΨΗ» Σημαίνει τις χρηματοοικονομικές προβολές, προβολές χρηματοροών, λόγο κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, λόγο κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγο κάλυψης διάρκειας έργου, λόγους απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις. 3 .1.48 «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ» σημαίνει την καταγγελία οιουδήποτε Δανείου προς τον Ανάδοχο ή την απαίτηση προς άμεση καταβολή σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο Δάνειο, στο σύνολό του ή εν μέρει. 3.1.49 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΕΤΕπ» σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός αθέτησης σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις της ΕΤΕπ. 3.1.50 «ΔΑΝΕΙΑΚΗ(ΕΣ) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΕΤΕπ» σημαίνει οποιοδήποτε δάνειο ή άλλη χρηματοδοτική σύμβαση σε σχέση με το Έργο, στην οποία η ΕΤΕπ είναι συμβαλλόμενη. 3.1.51 «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ» σημαίνει σε σχέση με: (a) Το Τμήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.1(1) c), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Ιουνίου 1999. (b) Το Τμήμα Α/Κ Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.1(1) d), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 1999 (c) Το Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Κηφισίας (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) a), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 (d) Το Τμήμα Α/Κ Κηφισίας - Α/Κ Παλλήνης (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) b), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 (e) Το Τμήμα Α/ Κ Θήβας - Α/Κ Αιγάλεω (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) c), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 (f) Το Τμήμα Α/Κ Αιγάλεω - Α/Κ Μεταμόρφωσης (που αναφέρεται στο Άρθρο 32.3.4(2) d), το χρονικό διάστημα προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 3.1.52 «ΤΜΗΜΑ(ΤΑ)» Σημαίνει το(τα) τμήμα(τα) που αναφέρονται στα Άρθρα 32.3.1(1) (c), (d) και 32.3.4(2)(a), (b), (c) και (d) που περιλαμβάνει(ουν) κάθε φορά τους σχετικούς κόμβους στο μέτρο που η αποπεράτωσή τους είναι αναγκαία για τη αυτοτελή λειτουργία του αντίστοιχου Τμήματος. 3.1.53 «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» θα έχει την έννοια του Άρθρου 17.Α(1) 3.1.54 «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ’ σημαίνει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην κατασκευή που επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του εγκεκριμένου (σύμφωνα με το Άρθρο 12.2) Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής. 3.1.55 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» σημαίνει μια Καθυστέρηση που προέκυψε ως αποτέλεσμα Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. και σε σχέση με την οποία ο Κ.τ.Ε. επέδωσε έγγραφο αίτημα προς τον Ανάδοχο για Αποκατάσταση Καθυστέρησης, και η οποία καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε σχέση με το Τμήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή το Τμήμα Α/Κ Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη ή τις μηδέν ημέρες σε σχέση με το υπόλοιπο των έργων αυτών που αποτελούν μέρος του Έργου (ή σε περίπτωση που η Καθυστέρηση αυτή υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες σε σχέση με το Τμήμα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή το Τμήμα Α/Κ Ραφήνας - Α/Κ Κατεχάκη και τις μηδέν ημέρες σε σχέση με το υπόλοιπο των έργων, έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου, κατά την ελεύθερη κρίση τους, κατάλληλοι όροι σε σχέση με τα υπολειπόμενα αυτά έργα, συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων και αποζημιώσεων) και για κάθε τέτοια περίπτωση ο Κ.τ.Ε. συμφώνησε κατά ή προ της Ημερομηνίας Ευχέρειας να καταβάλει το Ποσό Καθυστέρησης. Εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από το σχετικό αίτημα του Κ.τ.Ε. για Αποκατάσταση Καθυστέρησης, ο Ανάδοχος θα του παράσχει όλα τα στοιχεία τα οποία εύλογα απαιτούνται, προκειμένου ο Κ.τ.Ε. να είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιες εργασίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της Αποκατάστασης Καθυστέρησης. Η συμφωνία για την καταβολή του Ποσού Καθυστέρησης πρέπει να επιτευχθεί εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παροχής των ανωτέρω στοιχείων στον Κ.τ.Ε. 3.1.56 «ΠΟΣΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» σημαίνει τις δαπάνες επιτάχυνσης του Αναδόχου, δηλαδή πενήντα στα εκατό (50%) της δαπάνης των επηρεαζόμενων εργασιών συν ΦΠΑ επί αυτού του ποσού (50%), περιλαμβανομένων στα ανωτέρω ποσά των γενικών εξόδων και του οφέλους του Αναδόχου (18 %). 3.1.57 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Κ.τ.Ε.» σημαίνει (αποκλειστικά όταν γίνεται χρήση του στα Άρθρα 3, 17.Α, 38 και 55.1.4) (i) οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους του Κ.τ.Ε. οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης του από την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε Προσάρτημά της (ii) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους του Κ.τ.Ε. που συνιστά μία Αθέτηση σύμφωνα με την παράγραφο 18 (η Δημοκρατία) του Προσαρτήματος 6 της Σύμβασης Κοινών Όρων - CΤΑ (που αποτελεί μία εκ των Δανεικών Συμβάσεων που μνημονεύονται στο Άρθρο 4.2 (11) της παρούσας Σύμβασης), ή (iii) οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη του Κ.τ.Ε. που έχει ως αποτέλεσμα την παράβαση του Ελληνικού δικαίου εκ μέρους του και η οποία, στην περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 55.1.4 έχει ουσιωδώς αρνητικές επιπτώσεις. 3.1.58 «ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» σημαίνει, όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα Άρθρα 54.3Α και 38) (i) οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε υποχρεώσεώς ή ευθύνης του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τα Προσαρτήματά της. ή (ii) οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου που έχει ως αποτέλεσμα την εκ μέρους του παράβαση Ελληνικού δικαίου. 3.1.59 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή κατόπιν εντολής του Κ.τ.Ε. (η οποία εντολή πρέπει να είναι έγγραφη και να παραδίδεται αμέσως στον Ανάδοχο), περιλαμβανομένης και της τοιαύτης μέσω τροποποίησης, αύξησης ή παράλειψης εργασιών, μελετών ή σχεδίων, από τα προσδιορισθέντα στον Σχεδιασμό του Κ.τ.Ε. που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού (όπως αυτά τροποποιούνται εκάστοτε κατόπιν εντολής Τροποποίησης Σχεδιασμού) και η επίπτωση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, θα περιλαμβάνει και οποιαδήποτε επίπτωση στην εκτέλεση μελετών ή/και κατασκευών που υλοποιούνται ως αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής ή/και αλλαγής. 3.1.60 «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΗΣ» Σημαίνει την χρονική περίοδο που θα μεσολαβήσει μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 1998 και της Ημερομηνίας Έναρξης της Παραχώρησης. Άρθρο 2. Το άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται νέα παράγραφος 4.7 ως εξής : «4.7 Συμβάσεις (περιλαμβανομένων και των προσαρτημάτων και παραρτημάτων τους) που Προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και τα οποία προβλέπουν ότι διέπονται από τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας πλην της Ελλάδος, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο εκείνης της δικαιοδοσίας και θα αποκτούν ισχύ ανάλογα και θα υπόκεινται στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στις συμβάσεις εκείνες. » Άρθρο 3. Το άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος της παραγράφου 9.5 διαγράφονται οι λέξεις «πέντε (5) χρόνια» και άντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «εξήντα (60) μήνες μείον την Περίοδο Σύντμησης». Άρθρο 4. Το άρθρο 10 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος του άρθρου 10 προστίθεται νέα παράγραφος 10.6 ως εξής: «10.6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Κ.τ.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Σε περίπτωση που, λόγω οιουδήποτε γεγονότος ή καταστάσεως, ο Κ.τ.Ε. υποχρεούται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης να αποζημιώσει ή αποκαταστήσει τον Ανάδοχο ή άλλως μεταβάλει το Συμβατικό Αντάλλαγμα, τότε (εκτός αν και στο μέτρο που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση συγκεκριμένο επίπεδο αποζημίωσης, αποκατάστασης ή μεταβολής), το επίπεδο αυτής της αποζημίωσης, αποκατάστασης ή μεταβολής θα είναι τόσο όσο απαιτείται για την αποκατάσταση των λόγων στο επίπεδο που προβλέπεται στην πλέον πρόσφατη Πρόβλεψη που ίσχυε προ του γεγονότος ή της καταστάσεως αυτής. Όλες αυτές οι προβλέψεις θα παράγονται με χρήση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. Ο Κ.τ.Ε. θα προσπαθήσει με καλή πίστη ώστε να εξασφαλίσει ότι ο Ανάδοχος θα λάβει αυτά τα οφέλη περίπου κατά τους χρόνους και κατά τα ποσά των σχετικών ζημιών ή δαπανών. » Άρθρο 5. Το άρθρο 13 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στο τέλος της παραγράφου 13.1.1.1(1) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής : «Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, ο Κ.τ.Ε. θα τηρεί αυτή την Εγγυητική Επιστολή (περιλαμβανομένων και οιωνδήποτε ποσών καταπέσουν εξ αυτής) προς όφελος των Δανειστών και σε σχέση με αυτήν ο Κ.τ.Ε. θα ενεργεί μόνον κατόπιν οδηγιών εκ μέρους των Δανειστών περιλαμβανομένων και αυτών σε σχέση με την κατάπτωση και είσπραξη ποσών δυνάμει της Εγγυητικής αυτής Επιστολής. Οποιαδήποτε ποσά από αυτήν θα καταβάλλονται από τον Κ.τ.Ε. πρώτα στους Δανειστές για χρήση από τους Δανειστές προς τους σκοπούς για τους οποίους η Εγγυητική αυτή Επιστολή εξεδόθη, στους οποίους περιλαμβάνεται, αφού έχει επισυμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις,) και η μείωση των ποσών που τυγχάνουν ληξιπρόθεσμα προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις, και οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κρατείται προς όφελος του Κ.τ.Ε., μετά την πλήρη ικανοποίηση όλων αυτών των σκοπών (περιλαμβανομένης και της αμετάκλητης αποπληρωμής όλων των ποσών αυτών που οφείλονται στους Δανειστές).». β. Στο τέλος της παραγράφου 13.1.1.3 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής : «Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, ο Κ.τ.Ε. θα τηρεί τις κρατήσεις αυτές και οποιεσδήποτε εγγυητικές επιστολές εκδοθούν σε αντικατάστασή τους, περιλαμβανομένων και οιωνδήποτε ποσών καταπέσουν εξ αυτών, προς όφελος των Δανειστών και σε σχέση με αυτές ο Κ.τ.Ε. θα ενεργεί μόνον κατόπιν οδηγιών εκ μέρους των Δανειστών περιλαμβανομένων και αυτών σε σχέση με την κατάπτωση και είσπραξη ποσών δυνάμει των ανωτέρω κρατήσεων ή των σε αντικατάστασή της εγγυητικών επιστολών. Οποιαδήποτε ποσά από αυτές θα καταβάλλονται από τον Κ.τ.Ε. πρώτα στους Δανειστές για χρήση από τους Δανειστές προς τους σκοπούς για τους οποίους οι κρατήσεις έχουν διενεργηθεί και οι σε αντικατάστασή τους εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί, στους οποίους σκοπούς περιλαμβάνεται, αφού έχει επισυμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις, και η μείωση των ποσών που τυγχάνουν ληξιπρόθεσμα προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις , και οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κρατείται προς όφελος του Κ.τ.Ε., μετά την πλήρη ικανοποίηση όλων αυτών των σκοπών (περιλαμβανομένης και της αμετάκλητης αποπληρωμής όλων των ποσών αυτών που οφείλονται στους Δανειστές). » Άρθρο 6. Το άρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στο τέλος της παραγράφου 16.1.1 προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «Αν, σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις, απαιτείται από τον Ανάδοχο ο σχηματισμός αποθεματικού από την αρχική Ίδια Συμμετοχή του, ο Ανάδοχος θα σχηματίσει αυτό το αποθεματικό μέχρι του ποσού των δραχμών πέντε και ημίσεως δισεκατομμυρίων (5.500.000.000), για το σκοπό αντιμετωπίσεως τυχόν ζημιών λειτουργίας οφειλομένων στην τμηματική λειτουργία του Εργου κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών.». β. Ο Πίνακας 1-16 της παραγράφου 16.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: γ. Ο Πίνακας 2-16 της παραγράφου 16.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 2-16 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (κατά τακτές ημερομηνίες) Μετοχικό Κεφάλαιο Α.Ε. Ημερομηνία Παρ.Αξία 1994 α/α Καταβολής ΕCU 1 30.06.1995 39.312.691 2 μέχρι 31.12.1995 29.685.482 3 15.11.1996 6.784.474 4 15.02.1997 6.554.069 5 15.05.1997 6.335.529 6 15.08.1997 6.123.348 7 15.11.1997 5.917.427 8 15.02.1998 5.729.144 9 15.05.1998 5.557.835 ΣΥΝΟΛΟ 112.000.000 δ. Η πρώτη πρόταση της τελευταίας παραγράφου του Άρθρου 16.4.4 (c) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Συμφωνείται ότι αυτοί οι περιορισμοί: - δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεταξύ των αρχικών μετόχων ή προς τον Κ.τ.Ε., προς οποιονδήποτε Δανειστή ή (μετά την πλήρη εξόφληση των Δανειστών) προς οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, και των Δανειστών), - δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει ληφθεί επί των μετοχών ή σε οποιεσδήποτε περαιτέρω μεταβιβάσεις των εν λόγω μετοχών, και - εφαρμόζονται (υπό την αίρεση των τιθεμένων εξαιρέσεων) στο δηλωθέν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστου των αρχικών μετόχων, ασχέτως του πότε αποκτήθηκαν οι μετοχές αυτές. » Άρθρο 7. Το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθενται νέες παράγραφοι 17.7 και 17.8 ως εξής : «17.7 (1) Αν οι Δανειστές λάβουν ή ζητήσουν τη λήψη οιουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, οι Δανειστές αυτοί θα δικαιούνται, χωρίς να λάβουν οποιαδήποτε συναίνεση του Κ.τ.Ε., να δανειοδοτήσουν περαιτέρω τον Ανάδοχο επιπροσθέτως των δανείων που αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν Άρθρο 17, προς το σκοπό χρηματοδότησης της κατασκευής του Εργου, ή οποιασδήποτε σχετικής προς τούτο εργασίας, εκ μέρους του Νέου Προσώπου. (2) Αυτά τα περαιτέρω δάνεια θα είναι δευτερογενή (subοrdinated), από πλευράς αποπληρωμής και εξασφάλισης, προς τα δικαιώματα των Δανειστών που απορρέουν από τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις. (3) Υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου (2), ο Ανάδοχος θα δικαιούται να πραγματοποιεί κάθε πληρωμή σε σχέση με τα περαιτέρω αυτά δάνεια με χρήση των διαθεσίμων υπολοίπων του σε μετρητά, υπό την αίρεση ότι θα τηρείται στο πλαίσιο των διαθεσίμων αυτών μετρητών ένα ποσό ίσο προς το ποσό για την εξυπηρέτηση δανείου που καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σε σχέση με αυτά τα περαιτέρω δάνεια εντός των επομένων ακολούθων έξη (6) μηνών. Για την εφαρμογή του Άρθρου 49.3, όλες οι καταβολές τόκων, αμοιβών, προμηθειών και σχετικών εξόδων θα θεωρείται ότι δεν μειώνουν τα καθαρά κέρδη του Αναδόχου μετά από φόρους και κατά συνέπεια θα περιλαμβάνονται ως «μερίσματα», «μερισματικές εκροές» και «διανεμόμενες μερισματικές εκροές» για τους σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 49.3. (4) Οι καταβολές έναντι των ανωτέρω περαιτέρω δανείων δεν θα τύχουν εγγυήσεως εκ μέρους του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 19, εκτός εάν τα δάνεια αυτά είναι αναγκαία για την εκ μέρους του Αναδόχου χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του Εργου και ο Κ.τ.Ε. συμφωνήσει εγγράφως, προ της εκταμίευσης των ανωτέρω δανείων ότι οι αποπληρωμές των ανωτέρω δανείων θα είναι εγγυημένες από τον Κ.τ.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 19. (5) Η υποχρέωση του Κ.τ.Ε. προς αποζημίωση του Αναδόχου και ανάληψη όλων των Υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι των Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα Άρθρα 55.2 και 56.23(4), θα εκτείνεται επί και θα περιλαμβάνει όλα τα ποσά που οφείλονται από τον Ανάδοχο προς τους Δανειστές σε σχέση με αυτά τα περαιτέρω δάνεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών της ευθύνης του Κ.τ.Ε. όπως αυτοί προβλέπονται στα Άρθρα αυτά και υπό την αίρεση ότι τα περαιτέρω αυτά δάνεια έτυχαν της εγκρίσεως του Κ.τ.Ε., την οποία έγκριση δεν θα αρνείται αυτός χωρίς εύλογη αιτία. Για το σκοπό τούτο δεν θα θεωρείται εύλογη η άρνηση του Κ.τ.Ε. να παράσχει την έγκρισή του εάν: a. ο λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου (περιλαμβανομένων και των περαιτέρω αυτών δανείων) και το κριτήριο ρευστότητας (cashflοw test) που προκύπτουν από την πλέον πρόσφατη Πρόβλεψη προ της εκταμίευσης παρόμοιου περαιτέρω δανείου δείχνει ότι η προβλεπόμενη ρευστότητα του Αναδόχου θα είναι επαρκής για να καλύψει όλες τις προβλεπόμενες καταβολές σε σχέση με τα Δάνειά του (περιλαμβανομένων και των περαιτέρω αυτών δανείων) για όσο διάστημα παραμένουν ανεξόφλητα, και b. τα περαιτέρω αυτά δάνεια είναι απαραίτητα προκειμένου να επιτρέψουν στον Ανάδοχο να χρηματοδοτήσει την αποπεράτωση του Εργου.» «17.8 (1) Αν ο Ανάδοχος δε δικαιούται να αντλήσει κεφάλαια δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων ΕΤΕπ («Αναστολή Χρηματοδότησης») τότε, με την εξαίρεση των περιστάσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο (2), ο Ανάδοχος θα διαθέσει τόσα κεφάλαια όσα είναι απαραίτητα για να καλύψει οποιοδήποτε έλλειμμα στη χρηματοδότηση του Εργου κατά την περίοδο που συνεχίζεται η Αναστολή Χρηματοδότησης. (2) Αν επισυμβεί Αναστολή Χρηματοδότησης ως συνέπεια Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. που δεν αποτελεί αντικείμενο Αποκατάστασης Καθυστέρησης, ο Κ.τ.Ε., μετά την εκπνοή προθεσμίας είκοσι τριών (23) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Κ.τ.Ε. έλαβε από τον Ανάδοχο έγγραφη ειδοποίηση για το συμβάν αυτής της Αναστολής Χρηματοδότησης (κατά την οποία προθεσμία ο Κ.τ.Ε. δύναται να διασκεφτεί με τράπεζες και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα σε σχέση με τη πιθανότητα διαθέσεως εκ μέρους τους χρηματοδότησης προς τον Ανάδοχο κατ’ αίτηση και για λογαριασμό του Κ.τ.Ε.) θα διαθέσει αμέσως στον Ανάδοχο αυτά τα κεφάλαια (είτε μέσω δανείου είτε με άλλο τρόπο αποδεκτό από τον Ανάδοχο) που είναι απαραίτητα από καιρού εις καιρό για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε έλλειμμα στη χρηματοδότηση του Εργου κατά την περίοδο κατά την οποία η Αναστολή Χρηματοδότησης συνεχίζεται και με ετήσιο επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο Εcu ή Ευρώ Libοr τριών (3) μηνών + 0,75% ετησίως ή Αthibοr + 1,20% ετησίως, ανάλογα με το νόμισμα εκταμίευσης που θα ζητήσει ο Ανάδοχος. Οι όροι αποπληρωμής αυτής της χρηματοδότησης θα είναι, για μεν την περίπτωση διαθέσεως χρηματοδότησης από τον Κ.τ.Ε. για τα Τμήματα του Εργου που αναφέρονται στα Άρθρα 32.3.1(1)(c) και (d) οι ίδιοι όροι αποπληρωμής με τα δάνεια που χορηγούνται από Δανειστές εκτός της ΕΤΕπ, για δε την περίπτωση διαθέσεως χρηματοδότησης από τον Κ.τ.Ε. για τα Τμήματα του Εργου που αναφέρονται στα Άρθρα 32.3.4(2)(a) έως (d) οι ίδιοι όροι αποπληρωμής με τα Δάνεια που χορήγησε η ΕΤΕπ, και θα είναι με όρους κατάλληλους ώστε να είναι δευτερογενές (subοrdinated) σε σχέση με τα ποσά που οφείλονται στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών και Εγγυητικών Συμβάσεων. (3) Για τις ανάγκες της ανωτέρω παραγράφου (2), αν ο Κ.τ.Ε. αμφισβητεί το κατά πόσο η Αναστολή Χρηματοδότησης προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε, ο Κ.τ.Ε. παρά ταύτα θα χορηγήσει τη χρηματοδότηση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (2) ενόσω εκκρεμεί η επίλυση αυτής της διαφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. (4) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου (1), ο Κ.τ.Ε. δικαιούται κατ’ επιλογή του, και μετά από συμφωνία με τον Ανάδοχο, να χορηγήσει χρηματοδότηση στον Ανάδοχο σε περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (1) κατά την περίοδο που η Αναστολή Χρηματοδότησης συνεχίζεται (υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι που θα ισχύουν για τη χρηματοδότηση αυτή είναι τουλάχιστον τόσο ευνοϊκοί όσο και οι όροι με τους οποίους ο Ανάδοχος θα ήταν ικανός να εξεύρει τη χρηματοδότηση αυτή). (5) Σε περίπτωση που επέλθει Αναστολή Χρηματοδότησης ως συνέπεια ενός Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε, που δεν αποτελεί αντικείμενο Αποκατάστασης Καθυστέρησης, (και δίχως να επηρεάζεται η υποχρέωση του Κ.τ.Ε. να χρηματοδοτήσει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (2)), ο Κ.τ.Ε. θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα που ο Ανάδοχος επιβαρυνθεί ή πρέπει να υποστεί ως αποτέλεσμα της Αναστολής Χρηματοδότησης. στο μέτρο που αυτές οι δαπάνες και έξοδα υπερβαίνουν αυτά που ο Ανάδοχος θα είχε επιβαρυνθεί ή θα έπρεπε να υποστεί αν δεν είχε συμβεί η Αναστολή Χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι αν αυτή η Αναστολή Χρηματοδότησης επέρχεται εν μέρει ως συνέπεια αυτού του Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε., τότε ο Κ.τ.Ε. θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μόνο κατά το ανάλογο μέρος αυτών των δαπανών και εξόδων. (6) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 54, ο Κ.τ.Ε. δεν θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση λόγω Αναστολής Χρηματοδότησης, εκτός εάν ο Ανάδοχος παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου. (7) Οποιαδήποτε δάνεια χορηγηθούν στον Ανάδοχο δυνάμει της χρηματοδοτικής του υποχρέωσης σύμφωνα με την παράγραφο (1) θα περιληφθούν στα δάνεια που θα εγγυηθεί ο Κ.τ.Ε. σύμφωνα με Άρθρο 19.2, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια αυτά εγκριθούν από τον Κ.τ.Ε. » Άρθρο 8. Το άρθρο 20 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Μετά τη λέξη «εκχωρήσει» στον τρίτο στίχο της παραγράφου 20.2 προστίθενται οι λέξεις «ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει» . β. Στο τέλος της παραγράφου 20.2 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής : «Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει παρόμοια εκχώρηση, ενεχύραση ή μεταβίβαση οι Δανειστές υπέρ των οποίων γίνεται η εκχώρηση, ενεχύραση ή μεταβίβαση θα δικαιούνται να παραπέμψουν στη Διαιτησία σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο 57.4 οποιαδήποτε διαφορά αφορά αυτούς τους Δανειστές.» γ. Στην παράγραφο 20.3, προστίθενται οι λέξεις «ή με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας» μετά τη λέξη «πράξη» στον δεύτερο στίχο και οι λέξεις «ο υπέρ ου το ενέχυρο ή η μεταβίβαση, και ο δικαιοδόχος» μετά τη λέξη «Εκδοχέας» στον τρίτο στίχο. δ. Στην παράγραφο 20.4, διαγράφονται οι λέξεις «της συμβολαιογραφικής πράξης εκχώρησης ή μεταβίβασης» στον τέταρτο στίχο και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις ‘της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ή του εγγράφου που προβλέπεται στο Άρθρο 20.3 » Άρθρο 9. Το άρθρο 21 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος της παραγράφου 21.3 προστίθεται νέα παράγραφος 21.3.7 ως εξής : «21.3.7 Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας μεταξύ Κ.τ.Ε. και Αναδόχου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 38.1 (1) ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της διάρκειας των καθυστερήσεων που δίδουν το δικαίωμα παρατάσεων στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 38.1. » Άρθρο 10. Το άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Το ποσοστό «επτά στα εκατό (7%)» που αναφέρεται στην παράγραφο 23.2, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 3/98 (ΦΕΚ 14 Α/19-1-98), τροποποιείται και ορίζεται σε [«δέκα επτά στα εκατό (17%)]». Άρθρο 11. Το άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στον τρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 24.1 διαγράφονται οι λέξεις «με την παρούσα σε πέντε (5) χρόνια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με το Άρθρο 9.5 της παρούσας». β. Στο τέλος της παραγράφου 24.4, διαγράφονται οι λέξεις «και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 30.2.3.1 (2) της παρούσας». Άρθρο 12. Το άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στον τρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 29.2.2, διαγράφονται οι λέξεις «εκατόν είκοσι (120)» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «εξήντα (60)». β. Στην παράγραφο 29.3, προστίθεται νέα παράγραφος 29.3.2 ως ακολούθως: «29.3.2 Η αμοιβή μελετών οι οποίες, μετά από εντολή Τροποποίησης Σχεδιασμού εκ μέρους του Κ.τ.Ε, θα απαιτηθεί να προωθηθούν στο κατάλληλο στάδιο για λόγους προσδιορισμού των διαφορών (επί πλέον ή επί έλαττον) ποσοτήτων εργασιών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ αρχικού και Τροποποιημένου Σχεδιασμού, θα βαρύνει τον Κ.τ.Ε. » Άρθρο 13. Το άρθρο 30 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Από τον τρίτο και τέταρτο στίχο της παραγράφου 30.1.2 διαγράφονται οι λέξεις «τα πέντε(5) χρόνια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «την περίοδο που ορίζεται με το Άρθρο 9.5 της παρούσας». β. Στο τέλος της παραγράφου 30.2.1, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «Όλες οι ανωτέρω προθεσμίες μειώνονται κατά χρονικό διάστημα ίσο προς την Περίοδο Σύντμησης. Σε περίπτωση που η προκύπτουσα προθεσμία είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών ή αρνητική τότε η λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την Εναρξη της Παραχώρησης.». γ. Στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 30.3, μετά τις λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύντμησης,». δ. Από τον τέταρτο στίχο της παραγράφου 30.3.1 (a), διαγράφεται η παραπομπή στο Άρθρο «30.2.2. (2)» και αντ’ αυτής τίθεται «30.2.2.3», και μετά τις λέξεις «Εναρξη της Παραχώρησης» στον πέμπτο και έκτο στίχο, προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύντμησης.». ε. Μετά τις λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» στον πρώτο και δεύτερο στίχο της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 30.3.2, προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύντμησης.». στ. Από τον τρίτο στίχο της δεύτερης παραγράφου της παραγράφου 30.3.2 διαγράφονται οι λέξεις «προθεσμία των είκοσι τεσσάρων μηνών» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «ανωτέρω προθεσμία». ζ. Μετά τις λέξεις «Έναρξη της Παραχώρησης» στον πρώτο και δεύτερο στίχο της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 30.3.3, προστίθενται οι λέξεις «αφαιρουμένου χρονικού διαστήματος ίσου προς την Περίοδο Σύντμησης.». η. Από τον τρίτο στίχο της δεύτερης παραγράφου της παραγράφου 30.3.2 διαγράφονται οι λέξεις « των είκοσι τεσσάρων μηνών. θ. Η τελευταία παράγραφος της παραγράφου 30.5, αριθμείται ως «(5)» και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, δημιουργεί τεκμήριο έγκρισης της σχετικής μελέτης και παρέχει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να την εφαρμόσει ως εγκεκριμένη, χωρίς τούτο να απομειώνει τις ευθύνες του». ι. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 30.6.β, μετά τη λέξη «διάθεση» προστίθενται οι λέξεις «στον Ανάδοχο». κ. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 30.6 γ, μετά τη λέξη «αδειών» προστίθενται οι λέξεις «εντολών Τροποποίησης Σχεδιασμού». λ. Από τους πέμπτο, έκτο και έβδομο στίχο της τελευταίας παραγράφου της παραγράφου 30.6, μετά τη λέξη «δικαιούται» διαγράφονται οι λέξεις «πέρα από τις χορηγούμενες από τον Κ.τ.Ε. παρατάσεις και αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 38 της παρούσας» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «αποζημιώσεως σύμφωνα με το Άρθρο 38 επί πλέον των παρατάσεων που ο Ανάδοχος δικαιούται. » Άρθρο 14. Το άρθρο 31 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Από τον τρίτο και τέταρτο στίχο της δεύτερης παραγράφου της παραγράφου 31.2, διαγράφονται οι λέξεις «της μέγιστης συνολικής προθεσμίας πέντε (5.0) χρόνια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «των χιλίων οκτακοσίων είκοσι πέντε (1.825) ημερών». β. Από τον έβδομο και όγδοο στίχο της δεύτερης παραγράφου της παραγράφου 31.3, διαγράφονται οι λέξεις «ημερών της μέγιστης συνολικής προθεσμίας πέντε (5.0) χρόνια» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «των χιλίων οκτακοσίων είκοσι πέντε (1.825) ημερών». γ. Στο τέλος του άρθρου 31 προστίθεται νέα παράγραφος 31.7 ως εξής : «31.7 (1) Αν οι Δανειστές λάβουν ή ζητήσουν τη λήψη οιουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, έκαστη προβλεπόμενη στην παρούσα Σύμβαση προθεσμία για τη μελέτη και κατασκευή του Εργου, με την εξαίρεση της έκτης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 30.2.2.6 και της έβδομης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 30.2.2.7, θα παρατείνεται, προς το σκοπό καθορισμού του κατά πόσον ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 31, επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ή για όση μακρύτερη περίοδο, που δε δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, κρίνει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ότι είναι αναγκαία προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος στο Νέο Πρόσωπο να ολοκληρώσει την εργασία που απαιτείται για την προθεσμία αυτή. Τέτοιες παρατάσεις θα δίδονται μόνο κατά την πρώτη άσκηση από τους Δανειστές Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής και δεν θα υφίσταται δικαίωμα για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες παρατάσεις στην περίπτωση που οι Δανειστές μεταγενέστερα λάβουν ή ζητήσουν τη λήψη οιουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής. (2) Η παράταση οποιασδήποτε τέτοιας προθεσμίας που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση δε θα λαμβάνεται υπόψη για των υπολογισμό των ποινικών ρητρών σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 31. » Άρθρο 15. Το άρθρο 32 της Σύμβασης Παραχώρησης, τροποποιείται ως ακολούθως : α. Η παράγραφος 32.3.1(2a) τροποποιείται ως ακολούθως: Μετά τις λέξεις και «(1d)» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και της υποπαραγράφου 32.3.4 (2)». β. Η παράγραφος 32.3.1 (1) c τροποποιείται ως ακολούθως: Διαγράφονται οι λέξεις «Έργα ΚΕΠ και ΤΟ» από τον τελευταίο στίχο και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «(‘Έργα ΚΕΠ, έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας που σχετίζονται με την ασφάλεια των χρηστών, δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους ή εν μέρει οι εργασίες που αναφέρονται στις οικογένειες ομοειδών εργασιών Β21, Β22, Β23, Β24 και Β25 του πίνακα 2-4 του Άρθρου 4 του Προσαρτήματος 2 και χωρίς να ευθύνεται ο Κ.τ.Ε. για οιαδήποτε εκ τούτου μείωση των εκ διοδίων εσόδων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, για την έκδοση της Δ.Π.Χ., ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης του επιπέδου εξυπηρέτησης που επηρεάζεται από την μη ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.». γ. Η παράγραφος 32.3.2 καταργείται και αντικαθίσταται από τις κατωτέρω παραγράφους 32.3.2.1 και 32.3.2.2 ως ακολούθως: «32.3.2.1 Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 32.3.1(1) a) και b), η Δ.Π.Χ θα εκδοθεί μετά από ειδοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα ενωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας των αντιστοίχων τμημάτων ή (αναλόγως της περιπτώσεως) της μεταβίβασης των έργων στον ενδιαφερόμενο οργανισμό. Ο Ανάδοχος δικαιούται να συνεχίζει εργασίες τελειωμάτων μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες προ της έναρξης λειτουργίας των αντιστοίχων τμημάτων ή (αναλόγως της περιπτώσεως) της μεταβίβασης των έργων στον ενδιαφερόμενο οργανισμό ως ανωτέρω. Κατά τις 3 τελευταίες ημέρες η Επίβλεψη θα διενεργήσει τους τελευταίους ελέγχους και θα προβεί στην έκδοση της Δ.Π.Χ. μόνον στην περίπτωση που δεν διαπιστώνει ελλείψεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια των χρηστών. Για την περίπτωση μεταβίβασης στον Ο.Σ.Ε. (παράγραφος 32.3.1 b) (ΙΙΙ)) οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην αποπεράτωση των εργασιών από τον Ανάδοχο στο βαθμό που προβλέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης. 32.3.2.2 (1) Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 32.3.1(1) c & d και 32.3.1(2), η Δ.Π.Χ. θα εκδοθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μετά από ειδοποίηση του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε., η οποία πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα ενωρίτερα από την προβλεπόμενη έναρξη Λειτουργίας (για το Κοινό) και Εκμετάλλευσης του αντιστοίχου τμήματος του Εργου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του Εργου. (2) Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ειδοποιεί τον Κ.τ.Ε. εγγράφως για την πρόθεσή του να εκδώσει μια Δ.Π.Χ. δυνάμει οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποπαραγράφους 32.3.1(1) and 32.3.1(2), εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας έκδοσης αυτής της Δ.Π.Χ. (3) Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης του Ανεξάρτητου Μηχανικού της υποπαραγράφου (2) ανωτέρω, ο Κ.τ.Ε. θα γνωστοποιεί εγγράφως προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, με αντίγραφο προς τον Ανάδοχο, ότι είτε: a. συναινεί στην έκδοση της Δ.Π.Χ., ή b. αμφισβητεί την έκδοση της Δ.Π.Χ. (4) Αν ο Κ.τ.Ε. δεν επιδώσει την γνωστοποίηση αυτή στον Ανεξάρτητο Μηχανικό εντός της εν λόγω προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών, τεκμαίρεται ότι ο Κ.τ.Ε. συνήνεσε στην έκδοση της Δ.Π.Χ. (5) Αν ο Κ.τ.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών, ότι αμφισβητεί την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ., περιλαμβανομένων και των λόγων που πράττει τούτο, η Δ.Π.Χ. δε θα εκδοθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό έως το νωρίτερο: a. την ημέρα κατά την οποία ο Κ.τ.Ε. συμφωνήσει εγγράφως περί του ότι δεν αμφισβητεί πλέον την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ., b. την ημέρα κατά την οποία ο Ανάδοχος ή οι Δανειστές προκαλέσουν την έκδοση και παραδώσουν στον Κ.τ.Ε. εγγυητική επιστολή με τους ακόλουθους όρους: Ι. με δικαιούχο τον Κ.τ.Ε. ΙΙ. καταπίπτουσα με την επίδοση από τον Κ.τ.Ε. προς τη εκδότρια τράπεζα έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρει το ποσό για το οποίο ζητείται η κατάπτωση ΙΙΙ. πληρωτέα σε δραχμές ΙV. με ανώτατη συνολική ευθύνη για τον εκδότη ίση προς το πέντε (5) στα εκατό του τμήματος του Κατ’ Αποκοπήν Τιμήματος (όπως το ΚΑΤ ορίζεται, επικαιροποιείται και πληθωρίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 34.1.1.1 (2)) που κατανέμεται σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις στο τμήμα του Εργου για το οποίο αμφισβητείται η Δ.Π.Χ., προσαυξημένο κατά τη δαπάνη των Π.Ε. αναλόγως της περιπτώσεως (αλλά στην περίπτωση των Π.Ε. η προσαύξηση αυτή θα εφαρμόζεται σε σχέση με τα Π.Ε. τα οποία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί η αμφισβητούμενη από τον Κ.τ.Ε. Δ.Π.Χ.), και, V. με ημερομηνία λήξεως ισχύος, πέραν της οποίας δεν θα είναι δυνατή η κατάπτωσή της, την ενωρίτερη που θα επισυμβεί από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραγράφους (a) ανωτέρω ή (c) κατωτέρω. c. την ημέρα κατά την οποία: Ι. η διαφορά σε σχέση με την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ. επιλύθηκε σύμφωνα με τα Άρθρα 57 και 20.2 (αν το δεύτερο τυγχάνει εφαρμοστέο), και ΙΙ. η απόφαση αυτή βεβαιώνει ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται ή υποχρεούται να εκδώσει αυτή την Δ.Π.Χ. (6) Αν ο Κ.τ.Ε. ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό εντός της περιόδου αυτής των δέκα (10) εργασίμων ημερών ότι αμφισβητεί την έκδοση της σχετικής Δ.Π.Χ., τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να προσφύγει στη διαιτησία, είτε προ είτε μετά την έκδοση αυτής της Δ.Π.Χ. σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (5), με το ερώτημα περί του κατά πόσο η αμφισβήτηση εκ μέρους του Κ.τ.Ε. είναι βάσιμη και/ή ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δικαιούται να εκδώσει τη Δ.Π.Χ. αυτή.». δ. Η παράγραφος 32.3.4 επαναριθμείται ως παράγραφος 32.3.4 (1), μετά το τέλος της οποίας προστίθενται νέες παράγραφοι 32.3.4 (2) και 32.3.5 οι οποίες έχουν ως ακολούθως: «32.3.4 (2) Τα ακόλουθα τμήματα του Έργου θεωρείται ότι ικανοποιούν όλες τις σχετικές συμβατικές προϋποθέσεις για την έκδοση Δ.Π.Χ.: a. Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης - Α/Κ Κηφισίας έτοιμο προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.) b. Τμήμα Α/Κ Κηφισίας - Α/Κ Παλλήνης έτοιμο προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). c. Τμήμα Α/Κ Θήβας - Α/Κ Αιγάλεω έτοιμο προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). d. Τμήμα Α/Κ Αιγάλεω - Α/Κ Μεταμόρφωσης έτοιμο προς λειτουργία και χρήση από το κοινό (έργα Κ.Ε.Π. και Τ.Ο.). Στην περίπτωση έκδοσης Δ.Π.Χ. για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα τμήματα, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Άρθρου 32.3.2.2. 32.4.5 Σε περίπτωση οιασδήποτε Προσωρινής Παραλαβής, αν η εγγύηση των εγγυητών των δανείων του Αναδόχου για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών του σχετικού Τμήματος ή Τμημάτων, για το οποίο λαμβάνει χώρα Προσωρινή Παραλαβή, δεν έχει χορηγηθεί τότε οι εγγυητές αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν την υποκατάστασή τους από τον Κ.τ.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές δανειακές και εγγυητικές συμβάσεις (Προσαρτήματα 10, 11 και 12 της παρούσας) και κατ’ αναλογία του κόστους κατασκευής των αντιστοίχων Τμημάτων. » Άρθρο 16. Το άρθρο 34 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται νέα παράγραφος 34.2.7 ως ακολούθως: «34.2.7 Ο Ανάδοχος μετά από συμφωνία με τον Κ.τ.Ε. θα εκτελέσει τις κάθε είδους επιπρόσθετες εργασίες οι οποίες ενδέχεται να απαιτηθούν από τον Κ.τ.Ε. και εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 7.3.δ της οδηγίας 93/37 ΕΟΚ όπως εκάστοτε ισχύει, και οι οποίες θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34.2.3 της παρούσας συν ΦΠΑ. Άρθρο 17. Το άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στον έβδομο και όγδοο στίχο της παραγράφου 36.8, διαγράφονται οι λέξεις «δέκα τρία στα εκατό (13%)» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «δέκα οκτώ στα εκατό (18%)». β. Ο αριθμός «0,13» στον τύπο του τέλους της παραγράφου 36.8, διορθούται εις το ορθό «0,18». Άρθρο 18. Το άρθρο 38 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Η παράγραφος 38.1 αναδιατυπώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «38.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ1) (1) Σε περίπτωση που συμβεί γεγονός που οφείλεται σε Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. ή δοθεί από τον Κ.τ.Ε. εντολή Τροποποίησης Σχεδιασμού, το οποίο σε εκάτερη περίπτωση επηρεάζει δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελετών-Κατασκευών του Εργου σε σχέση με τμηματικές προθεσμίες αυτού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: a. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται παρατάσεων σε σχέση με τις προθεσμίες περάτωσης των επηρεαζομένων εργασιών, οι οποίες θα είναι ίσες με την προκαλούμενη καθυστέρηση εξ αιτίας του Γεγονότος Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. και η διάρκεια της οποίας καθυστέρησης (εάν δε συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την γνωστοποίηση του Αναδόχου προς τον Κ.τ.Ε. αιτήματός του προς συμφωνία επί του χρόνου της καθυστέρησης) θα καθοριστεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό όσο πρακτικά είναι συντομότερο αλλά σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από το τέλος της ανωτέρω περιόδου των 14 ημερών, αλλά με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Κ.τ.Ε. ή του Αναδόχου να προσφύγουν στις διατάξεις του Άρθρου 57, το οποίο σε περίπτωση διαφοράς περί την διάρκεια της καθυστέρησης λόγω εντολής Τροποποίησης Σχεδιασμού θα περιοριστεί στην υποβολή στη διαδικασία της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τέτοια διαφορά, τότε και ενώ διαρκεί η επίλυση της διαφοράς, ως διάρκεια της καθυστέρησης θα λαμβάνεται αυτή που καθορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και στην περίπτωση που κατά τη Διαδικασία Επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 57 οριστεί συντομότερη ή μακρύτερη περίοδος, αυτή η περίοδος θα υποκατασταθεί στη θέση της περιόδου που καθορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, αμέσως μόλις καθοριστεί από τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου σχετικά με τον καθορισμό της οποιασδήποτε καθυστέρησης θα εφαρμόζονται αναλογικά για τον καθορισμό της διάρκειας οποιασδήποτε καθυστέρησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 38.1 Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επιταχύνει οποιεσδήποτε εργασίες με την εξαίρεση και στο μέτρο που προβλέπεται από το Άρθρο 38.3 ή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο σε σχέση με την Αποκατάσταση Καθυστέρησης, εκτός αν η επιτάχυνση αυτή συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου κατά την απόλυτη ευχέρειά τους. b. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται την αναθεώρηση της επηρεαζόμενης δαπάνης των «Παραλλήλων Εργων», και αναθεώρηση, με χρήση του δείκτη Δ.Τ.Κ της Ε.Ε., της επηρεαζόμενης δαπάνης του Κ.Α.Τ., όπως αυτή προσδιορίζεται στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εισροών - Εκροών, για την εκτέλεση των επηρεαζομένων εργασιών, αλλά για καθυστερήσεις που οφείλονται σε Γεγονότα Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. μόνον εφ’ όσον η καθυστέρηση διαρκέσει πέραν των τριάντα (30) ημερών και για το επέκεινα των τριάντα (30) ημερών χρονικό διάστημα. Αν η καθυστέρηση που προκλήθηκε από Γεγονός Υπαιτιότητος Κ.τ.Ε. οφείλεται σε μη έκδοση άδειας, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και για το επέκεινα των εξήντα (60) ημερών χρονικό διάστημα. Τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση του κόστους των εργασιών αυτών, λόγω επέλευσης συναλλαγματικών κινδύνων ή κινδύνων πληθωρισμού κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, πέραν των προβλεφθέντων από τον Ανάδοχο, βαρύνει τον Κ.τ.Ε., αλλά το συνολικό ποσό που είναι καταβλητέο δυνάμει της παρούσας παραγράφου b δεν θα υπερβαίνει τις θετικές ζημίες του Αναδόχου. (2) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 38.1(3), αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα επηρεάζει δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελέτης-Κατασκευής του Έργου και τη συνολική προθεσμία αυτού, ο Ανάδοχος θα δικαιούται παράτασης της συνολικής προθεσμίας (ΔΤ) ίσης με την καθυστέρηση στην περάτωση των μη δυναμένων να ολοκληρωθούν εργασιών (όπως αυτή καθορίζεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου κατά το Άρθρο 38.1(1)), που οφείλεται σε Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. ή σε τροποποίηση Σχεδιασμού, τότε: a. Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να μην υπερβαίνεται η συνολική προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας, πέραν της παρατάσεως ΔΤ1 στη συνολική προθεσμία που έχει προβλεφθεί από τον Ανάδοχο στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, θα χορηγείται η αναθεώρηση στην επηρεαζόμενη δαπάνη των υπολειπομένων εργασιών κατασκευής σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (1). b. Αν η ΔΤ είναι τόση, ώστε να υπερβαίνεται η συνολική προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) της παραγράφου 30.1.2 της παρούσας κατά ΔΤ2 (Δηλαδή ΔΤ = ΔΤ1 + ΔΤ2), τότε, επί πλέον της χορηγούμενης παράτασης: Ι. Για την κάλυψη του κόστους κατασκευής των επηρεαζομένων υπολειπομένων εργασιών θα χορηγείται η αναθεώρηση που προβλέπεται στην παραπάνω υποπαράγραφο a. ΙΙ. Για την περίοδο ΔΤ2, και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα τμήμα του έργου του Κ.Ε.Π. δεν λειτουργεί, ο Κ.τ.Ε., εκτός από την αναθεώρηση της παραπάνω υποπαραγρ. b.Ι, θα καταβάλλει στον Ανάδοχο τις θετικές ζημίες που τυχόν θα υποστεί αυτός από την ανωτέρω καθυστέρηση που θα περιλαμβάνουν τις τυχόν δαπάνες αναχρηματοδότησης του Αναδόχου για την περίοδο ΔΤ2. Επί πλέον θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο οι τυχόν δαπάνες κινητοποίησης της Εταιρείας Λειτουργίας του Εργου, υπό την προϋπόθεση όμως : a. ότι η καθυστέρηση για την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έλαβε χώρα εντός περιόδου τριών (3) μηνών προ της συμπλήρωσης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Τ1 ή της έκτης (6ης) ή έβδομης (7ης) αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (1.270 και 1.460 ημέρες αντίστοιχα). b. Η πρόθεση και η έκταση της κινητοποίησης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Κ.τ.Ε. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 38.1 (2) ( b) ΙΙ «δαπάνες αναχρηματοδότησης» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό καταβληθέν από τον Ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο δανειστή του, το οποίο δε θα ήταν καταβλητέο αν δεν είχε υπάρξει καθυστέρηση υπό τον επιπρόσθετο όρο ότι, αν ο Ανάδοχος είναι πρακτικά αδύνατον (χωρίς την παροχή εγγύησης εκ μέρους τρίτου) να δανεισθεί ποσό («Δανεισθέν Ποσό») ικανό να του επιτρέψει, χωρίς να κάνει χρήση οποιωνδήποτε μετρητών του ή άλλου αμέσως ρευστοποιήσιμου στοιχείου του κυκλοφορούντος ενεργητικού του που υφίστανται κατά την έναρξη της καθυστέρησης αυτής, να εξυπηρετήσει το χρέος του προς τους δανειστές κατά την τακτή ημερομηνία καταβολής του, ο Κ.τ.Ε., εντός είκοσι τριών (23) ημερών από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, είτε (ι) θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου αυτά τα ποσά υπό μορφή δευτερογενούς (subοrdinated) δανείου και έγκαιρα ώστε να δυνηθεί ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει το χρέος του αυτό και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται μόνο να εξυπηρετήσει το δάνειο που του διετέθη από τον Κ.τ.Ε. περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής του κεφαλαίου στο μέτρο που τούτο δεν έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή εκ μέρους του Αναδόχου επιπλέον ποσών από αυτά που θα κατέβαλλε αν δεν είχε υπάρξει αυτή η καθυστέρηση είτε (ii) να εγγυηθεί το δανεισμό εκ μέρους του Αναδόχου αυτού του «Δανεισθέντος Ποσού» χωρίς δαπάνη του Αναδόχου. ΙΙΙ. Στην περίπτωση κατά την οποία, επί χρονικό διάστημα ΔΤ3 που αποτελεί τμήμα ή/και το σύνολο της περιόδου ΔΤ2, τμήμα(τα) του Κ.Ε.Π. είναι σε λειτουργία, ο Κ.τ.Ε., κατά την περίοδο ΔΤ3, και επιπρόσθετα από την αποζημίωση της παραπάνω παραγράφου b.Ι, θα καταβάλει στον Ανάδοχο, ως ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, το 100% των θετικών του ζημιών, που θα υπολογίζονται λαμβανομένων υπόψη και των εσόδων που προέρχονται από την τμηματική λειτουργία του Εργου. ΙV. Παρατάσεις που χορηγούνται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε., οι οποίες επηρεάζουν την κρίσιμη διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Μελέτης - Κατασκευής του Εργου και έχουν ως περαιτέρω συνέπεια την υπέρβαση της Συνολικής Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών του Εργου (Τ1) ή της έκτης (6ης) αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου 30.2.2.6 ή της έβδομης (7ης) αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου 30.2.2.7 της παρούσας, αποζημιώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο με παράταση της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, που υπολογίζεται με αναλογική προσαρμογή και εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 38.2.1 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιτύχει έναρξη λειτουργίας και απόδοσης στην κυκλοφορία ολοκλήρου του Εργου ή του κατά τα ανωτέρω τμήματός του, ενωρίτερα από το χρόνο της αρχικής προθεσμίας προσαυξημένο με την παράταση, το τμήμα της παρατάσεως της Μέγιστης Διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης, που υπολογίστηκε κατά τα ανωτέρω το οποίο αναλογεί στην διαφορά χρόνου μεταξύ της ενωρίτερης έναρξης λειτουργίας και της εκπνοής της παράτασης, δεν θα συνυπολογίζεται στην Πραγματική Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 48.7 της παρούσας. V. Η εκ μέρους του Κ.τ.Ε. καταβολή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV θα εφαρμόζεται μόνον για το μέρος της περιόδου ΔΤ2 για το οποίο ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του υπόλοιπου συνολικού Εργου και θα έχουν εκδοθεί οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Β.Π.Ε.) που προβλέπονται στις παραγρ. 32.2.1.(3) και 32.2.2.(3) της παρούσας, με επισήμανση ότι οι υπολειπόμενες εργασίες που καθυστερούν οφείλονται σε Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω εάν υπάρχουν για την περίοδο αυτή οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Εργου λόγω Γεγονότος Υπαιτιότητας του Αναδόχου, έστω και αν συντρέχουν παράλληλα καθυστερήσεις που οφείλονται σε Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε., ο Κ.τ.Ε. δεν θα καταβάλλει αποζημιώσεις στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα ΙΙ και ΙΙΙ (και κατά περίπτωση ΙV) ανωτέρω. Για την ίδια περίοδο όμως ο Κ.τ.Ε. δεν θα ζητήσει την, σύμφωνα με τα άρθρα 30 Α και 31 της παρούσας, καταβολή ποινικών ρητρών, λόγω καθυστερήσεων, εκ μέρους του Αναδόχου. c. Η παραπάνω πληρωμή αναθεώρησης και η καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. (της παραπάνω υποπαραγράφου b) προς τον Ανάδοχο, για την περίπτωση καθυστερήσεων από τις ανωτέρω αιτίες, θα αποτελεί τη μοναδική καταβολή του Κ.τ.Ε. προς τον Ανάδοχο έστω και αν για την ίδια αυτή περίοδο συνυπάρχουν αιτίες για τις οποίες προβλέπεται αποζημίωση του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 10.5.2 της παρούσας. (3) Στις περιπτώσεις Αποκατάστασης Καθυστέρησης, ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται οιασδήποτε παράτασης των προθεσμιών αποπεράτωσης του σχετικού Τμήματος σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής για την εκτέλεση των εργασιών που είναι αντικείμενο της Αποκατάστασης Καθυστέρησης. β. Στην παράγραφο 38.3 διαγράφονται από τον πέμπτο στίχο οι λέξεις «υπαιτιότητα του Κ.τ.Ε.» και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «Γεγονότα Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. » Άρθρο 19. Το άρθρο 40 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Διαγράφονται οι λέξεις «ο Κ.τ.Ε. είναι δυνατόν να» από τον τέταρτο και πέμπτο στίχο της παραγράφου 40.1.9 (1) και αντ’ αυτών τίθενται οι λέξεις «ο Κ.τ.Ε. θα». Άρθρο 20. Το άρθρο 48 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Στο τέλος της παραγράφου 48.8 προστίθεται νέα παράγραφος 48.8.1 η οποία έχει ως ακολούθως: «48.8.1 Σε περίπτωση διορισμού Υποκατάστατου Προσώπου σύμφωνα με το Άρθρο 56.13, τότε, το χρονικό σημείο κατά το οποίο η λειτουργία της «Καθαρής Παρούσας Αξίας Μετοχικού Κεφαλαίου και Μερισμάτων (ΝΡVΕD)» του Άρθρου 49 θα θεωρηθεί, μετά την έκδοση της Δ.Π.Χ. του Άρθρου 32.3.1 (2) a, ομοίως ίση προς το μηδέν και θα αποτελέσει το χρονικό σημείο λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης με τις συνέπειες που ορίζονται στα Άρθρα 48.9 και 48.10. Εναλλακτικά ο Κ.τ.Ε. δικαιούται να παρατείνει τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης (αλλά η παράταση αυτή δεν θα δύναται να υπερβαίνει τη Μέγιστη Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης) και να ζητήσει από τον (Υποκατάστατο) Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει τα καθαρά του κέρδη μετά από φόρους προς προπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων. » Άρθρο 21. Το άρθρο 54 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στο τέλος της παραγράφου 54.3 προστίθεται νέα παράγραφος 54.3Α ως ακολούθως: «54.3 Α Αν συμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης ΕΤΕπ και οι Δανειστές Καταγγείλουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, αν οι περιστάσεις οι οποίες δημιούργησαν το Γεγονός Αθέτησης ΕΤΕπ: (1) ήταν δυνατόν να αποδοθούν σε Γεγονός Υπαιτιότητας Αναδόχου, ή (2) είναι αποτέλεσμα των περιστάσεων μιας Αποκατάστασης Καθυστέρησης.». β. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 54.4 διαγράφεται η λέξη «και» μετά την παραπομπή «54.2» και προστίθενται οι λέξεις «και 54.3Α» μετά την παραπομπή «54.3». γ. Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 54.8 (2) μετά τη λέξη «παρούσας σχέδιο επανόρθωσης» προστίθενται οι λέξεις «ή με γραπτή ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε.» δ. Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 54.9 μετά τις λέξεις «παρούσας σχέδιο επανόρθωσης» προστίθενται οι λέξεις «ή με γραπτή ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε. » Άρθρο 22. Το άρθρο 55 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 55.1.1 μετά τις λέξεις «υπέρ του Αναδόχου.» παρεμβάλλεται νέα παράγραφος ως ακολούθως, η δε πρόταση που αρχίζει από τις λέξεις «Η προσφυγή από τον Κ.τ.Ε.» και τελειώνει με τις λέξεις «επί της διαφοράς.» μετατρέπεται σε τρίτη παράγραφο: «Επίσης θα συνιστούν λόγο καταγγελίας υπέρ του Αναδόχου και τα ακόλουθα: a. αν είναι ή καθίσταται μη νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο (εκτός Δανειστή) να εκτελέσει ή συμμορφωθεί με μια ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα Προσαρτήματά της ή οποιαδήποτε τοιαύτη υποχρέωση είναι ή καθίσταται άκυρη ή μη εκτελεστή και αυτή η μη νομιμότητα, ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα έχει ουσιωδώς αρνητικό αποτέλεσμα, b. αν απαιτηθεί εξ οιουδήποτε νόμου ή κανονισμού να υπάρξει παραίτηση από την παρούσα Σύμβαση ή τροποποίηση ή εγκατάλειψη της παρούσας Σύμβασης ή οιουδήποτε των Προσαρτημάτων της ή οποιασδήποτε εξουσιοδότησης, έγκρισης, εξαίρεσης ή καταχώρησης (ή οποιουδήποτε όρου οποιουδήποτε από αυτά) και αυτή η παραίτηση, τροποποίηση ή εγκατάλειψη έχουν ουσιωδώς αρνητικό αποτέλεσμα, ή c. το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε υπουργείο, υπηρεσία, αξιωματούχος, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλη αρμόδια αρχή τούτου λάβει ή δηλώσει ότι προτείνει να λάβει, οποιοδήποτε μέτρο προς το σκοπό της δήμευσης, απαλλοτρίωσης, εθνικοποίησης, απόκτησης ή αναγκαστικής διαχείρισης (αναγκαστικά ή άλλως, εν μέρει ή συνολικά, μετά ή άνευ δίκαιας αποζημίωσης) του Αναδόχου ή τμήματος των περιουσιακών του στοιχείων, ή (αναλόγως της περιπτώσεως) οποιουδήποτε άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους (πλην του Ελληνικού Δημοσίου) ή οποιουδήποτε ουσιώδους τμήματος των περιουσιακών του στοιχείων του». β. Στην παράγραφο 55.1.3 αντικαθίσταται η τελευταία πρόταση ως ακολούθως: «Σε περίπτωση οιασδήποτε παράτασης σε σχέση με τα τμήματα Α/Κ Παλλήνης - Α/Δ Σπάτων ή Α/Κ Κατεχάκη - Α/Κ Ραφήνας ή σε περίπτωση που το σύνολο των παρατάσεων υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (Τ1) που προβλέπεται στην παράγραφο 30.1.2 της παρούσας και ανεξαρτήτως του δικαιώματος της παραπομπής του θέματος σε διαδικασία επίλυσης διαφορών, τότε, εφ’ όσον σε μια τέτοια περίπτωση οι Δανειστές Καταγγείλουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, χωρίς τούτο να παραβλάπτει το δικαίωμα του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου να συμφωνήσουν προ αυτής της καταγγελίας και κατά την απόλυτη κρίση τους επί μιας εναλλακτικής λύσεως η οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει όρους για αποζημίωση του Αναδόχου και παρατάσεις προθεσμιών).». γ. Στο τέλος της παραγράφου 55.1 προστίθεται νέα παράγραφος 55.1.4 ως ακολούθως: «55.1.4 Αν συμβεί ένα Γεγονός Αθέτησης ΕΤΕπ και οι Δανειστές Καταγγείλουν οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αν οι περιστάσεις που δημιούργησαν το Γεγονός Αθέτησης ΕΤΕπ είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ένα Γεγονός Υπαιτιότητας Κ.τ.Ε. ή σε οποιαδήποτε Τροποποίηση Σχεδιασμού, με την εξαίρεση ότι ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση συνδρομής περιστάσεων Αποκατάστασης Καθυστέρησης.». δ. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 55.2 διαγράφεται η λέξη «και» μετά τον αριθμό «55.1.2» και μετά τον αριθμό «55.1.3» προστίθενται οι λέξεις «και 55.1.4». ε. Στο τέλος της παραγράφου 55.2 προστίθεται νέα παράγραφος 55.2 (4) ως ακολούθως: «(4) Κατ’ εξαίρεση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Άρθρου 55.2, αλλά με την επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του Άρθρου 55.2 (1) a, το ποσό που τελικά θα εισπραχθεί από τον Ανάδοχο δυνάμει του παρόντος Άρθρου 55.2 (και εκχωρηθεί ή ενεχυριαστεί στους Δανειστές σύμφωνα με το Άρθρο 20.2), δε δύναται, αποκλειστικά για λόγους συμψηφισμού ή ανταπαίτησης, να είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό όλων των Υποχρεώσεων που οφείλονται από τον Ανάδοχο προς τους Δανειστές κατά το χρόνο που θα ληφθεί το ποσό τούτο από ή για λογαριασμό του Αναδόχου (ή την τελευταία δόση του ποσού τούτου). » Άρθρο 23. Το άρθρο 56 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στην αρχή του άρθρου 56 προστίθενται νέες παράγραφοι 56.1 έως και 56.6 ως ακολούθως: «56.1 Ο Κ.τ.Ε. αναγνωρίζει ότι οι Δανειστές δικαιούνται, κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα Προσαρτήματα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων και προσαρτημάτων τους, να λάβουν ή να ζητούν τη λήψη των μέτρων που περιγράφονται και συμφωνούνται σε αυτά σχετικά με την Κοινοπραξία Κατασκευής, την Εταιρία Λειτουργίας, τον Προμηθευτή Εξοπλισμού, τον Τεχνικό Βοηθό ή οποιονδήποτε άλλο υπεργολάβο του Αναδόχου και της Κοινοπραξίας Κατασκευής, περιλαμβανομένου του διορισμού ενός Νέου Προσώπου για να εκτελέσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τον Ανάδοχο και τον Κ.τ.Ε. της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή οποιουδήποτε Νέου Προσώπου που έχει διοριστεί σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 μέσω της υποκατάστασης της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή του Νέου αυτού Προσώπου. 56.2 Οι Δανειστές θα ενημερώνουν εγκαίρως και εγγράφως τον Κ.τ.Ε. όταν λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη οιωνδήποτε Μέτρων Παρεμβάσεως, προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα Μέτρα Παρεμβάσεως και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δημιουργείται το δικαίωμά τους προς λήψη τέτοιων Μέτρων Παρεμβάσεως. 563 Οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο ορίζεται σύμφωνα με οποιοδήποτε Μέτρο Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Άρθρου 7 (Υποβολή για την Παρούσα Φάση Προεπιλογής) της Πρόσκλησης για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση Διαγωνισμού) υπό ημερομηνία Ιανουάριος 1992 σχετικά με το παρόν Έργο: Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (υπ’ αριθ. Α/6/01/71/οικ/1529/6.2.92 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε.), με την εξαίρεση των Άρθρων 7.2 και 7.5. Σε περίπτωση που το Νέο αυτό Πρόσωπο δεν ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια, ο Κ.τ.Ε. θα έχει το δικαίωμα, με έγγραφό του προς τους Δανειστές, στο οποίο θα προσδιορίζει ποια κριτήρια δεν ικανοποιούνται, να ζητήσει από τους Δανειστές να προτείνουν (κατά την διακριτική τους ευχέρεια) ένα διαφορετικό Νέο Πρόσωπο που να ικανοποιεί άπαντα τα ανωτέρω κριτήρια ή να διατηρήσουν την Κοινοπραξία Κατασκευής. Ο Κ.τ.Ε. δεν θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμά του χωρίς εύλογη αιτία. 564 Σε περίπτωση οιουδήποτε Μέτρου Παρέμβασης σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής: a. οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο θα ευθύνεται έναντι του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου αποκλειστικά για υποχρεώσεις που εκπληρώθηκαν ή απαιτείται να εκπληρωθούν, μετά τον ορισμό του, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για οποιαδήποτε ελαττώματα για έργα που εκτελέστηκαν από αυτό και για τη συντήρηση των έργων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η Κοινοπραξία Κατασκευής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υποκαθίσταται από το Νέο Πρόσωπο, δεν θα ευθύνονται έναντι των ανωτέρω προσώπων για τις υποχρεώσεις αυτές, ούτε για οποιαδήποτε ελαττώματα των έργων αυτών ούτε για τη συντήρησή τους. b. η Κοινοπραξία Κατασκευής, τα Μέλη της και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υποκαθίσταται από το Νέο Πρόσωπο θα παραμείνουν υπεύθυνοι έναντι του Κ.τ.Ε., του Αναδόχου και, κατά περίπτωση, έναντι των υπεργολάβων της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή οποιουδήποτε μέλους της, μόνον για υποχρεώσεις (περιλαμβανομένων και οιωνδήποτε υποχρεώσεων για καταβολή ποινικών ρητρών) που εκπληρώθηκαν ή πρέπει να εκπληρωθούν, προ της υποκατάστασης της Κοινοπραξίας Κατασκευής από Νέο Πρόσωπο, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για οιαδήποτε ελαττώματα σε οποιαδήποτε έργα που εκτελέστηκαν από την Κοινοπραξία Κατασκευής και για τη συντήρηση των έργων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Το Νέο Πρόσωπο δε θα ευθύνεται έναντι των προσώπων αυτών για τέτοιες υποχρεώσεις ούτε για οποιαδήποτε ελαττώματα στα έργα αυτά ούτε για τη συντήρηση των έργων αυτών. 565 Σε περίπτωση λήψεως Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, το Νέο Πρόσωπο θα θεωρείται ότι αναλαμβάνει αυτοδικαίως έναντι του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου ότι: a. θα εκπληρώσει όλες τις κατασκευαστικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εισέτι εκπληρωθεί από την Κατασκευαστική Κοινοπραξία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της. b. το τίμημα που θα χρεωθεί από αυτό για την εκτέλεση αυτών των κατασκευαστικών υποχρεώσεων δεν θα έχει ως συνέπεια την οποιαδήποτε υποχρέωση του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση να καταβάλλει ή συνεισφέρει επί πλέον ποσά ή να εκδώσει πρόσθετες εγγυήσεις, πλέον και πέρα από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση (αλλά υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 17.7.(5)). c. θα ευθύνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο a. του Άρθρου 56.4. 566 (1) Σε περίπτωση Μέτρου Παρεμβάσεως σε επίπεδο του Συνόλου της Κοινοπραξίας Κατασκευής, ο Κ.τ.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου ή της υποκατασταθείσας Κοινοπραξίας Κατασκευής και των μελών της ένεκα της συναίνεσής του για την ενέργεια αυτή ή του τρόπου με τον οποίο οι Δανειστές ενήργησαν. (2) Ως προς την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 56, ο εκ μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού προσδιορισμός περί του ποίος εκτέλεσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για όλα τα Μέρη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν αμοιβαία ότι θα παρέχουν την αναγκαία συνδρομή και οδηγίες προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι σε θέση να προσδιορίζει άμεσα μετά την εκδήλωση διαφωνίας περί του ποίος εκτέλεσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν με την αμέσως προηγούμενη πρόταση είναι, μεταξύ άλλων, και υπέρ των Δανειστών. Οι παράγραφοι 56.1 και 56.2 αντικαθίστανται από νέες παραγράφους 56.7 έως και 56.16 ως ακολούθως: 567 Σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: a. ο Κ.τ.Ε. αποκτήσει το δικαίωμα, δυνάμει οιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή άλλως, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο (αλλά στην περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος δυνάμει των Άρθρων 52.4.1.d, 52.4.2.d, 52.5.1 ή 52.5.2, μόνο εάν η πρόσθετη προϋπόθεση που προσδιορίζεται σε σχέση με το παρόν Άρθρο στη Συμφωνία Κοινών Όρων (Cοmmοn Τerms Αgreement) των Δανειακών και Εγγυητικών Συμβάσεων περιλαμβανομένων των παραρτημάτων και προσαρτημάτων τους έχει εκπληρωθεί) (κάθε τέτοιο δικαίωμα καλείται «Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε»), ή b. οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής του Αναδόχου σύμφωνα με οποιαδήποτε Δανειακή ή Εγγυητική Σύμβαση που έχει εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 17.2 ή 17.7(5) και/ή προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση, καταστεί άμεσα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας καταβολής ή οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση που είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή δεν πληρωθεί κατόπιν προσκλήσεως προς τον Ανάδοχο (κάθε παρόμοιο δικαίωμα καλείται «Χρηματοδοτικό Γεγονός Καταγγελίας «), τότε τα οικεία Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Δανειστές θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Άρθρων 56.8 έως 56.21. 568 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 56.10, εάν συμβεί Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε, ο Κ.τ.Ε θα δικαιούται, με έγγραφη ειδοποίησή του («Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε.») προς τον Ανάδοχο και τους Δανειστές ( η οποία ειδοποίηση θα περιγράφει το Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε σε εύλογο βαθμό λεπτομέρειας), να ζητήσει είτε: a. την υποβολή σχεδίου επανόρθωσης εκ μέρους των Δανειστών, ή b. την θεραπεία ή επανόρθωση αυτού του Γεγονότος Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε 569 Κατ’ εξαίρεση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης, ο Κ.τ.Ε. θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο μόνο εάν διαζευκτικά: a. ο Κ.τ.Ε. επέδωσε μία Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. και είτε: Ι. έχει υποβληθεί σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 και έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε., αλλά Α. το σχέδιο επανόρθωσης δεν ολοκληρώθηκε εντός περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε ή όσης μακρύτερης περιόδου τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, και Β. το Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. που έδωσε το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση δε θεραπεύθηκε ή επανορθώθηκε μέχρι την εκπνοή της περιόδου αυτής, ή ΙΙ. δεν υποβλήθηκε σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56, ή υποβλήθηκε σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 αλλά το σχέδιο αυτό δεν έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε. και, σε εκάτερη περίπτωση, το Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε που έδωσε το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο δε θεραπεύθηκε ή επανορθώθηκε εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της Ειδοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., ή b. παρά το γεγονός ότι ο Κ.τ.Ε δεν επέδωσε Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., παρά ταύτα οι Δανειστές υπέβαλαν σχέδιο επανόρθωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 56 το οποίο έγινε δεκτό από τον Κ.τ.Ε., αλλά: Ι. το σχέδιο επανόρθωσης δεν ολοκληρώθηκε εντός περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. περί της υπ’ αυτού εγκρίσεως του σχεδίου τούτου σύμφωνα με το άρθρο 56.13 (2) ή εντός όσης μακρύτερης περιόδου τυχόν συμφωνηθεί μεταξύ του Κ.τ.Ε. και των Δανειστών, και ΙΙ. συνέβη ένα Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε αλλά δε θεραπεύθηκε ή επανορθώθηκε το αργότερο μεταξύ της εκπνοής των ανωτέρω εκατόν ογδόντα (180) ημερών ή της εκπνοής των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση, μετά την υποβολή από τους Δανειστές του σχεδίου επανόρθωσης, εκ μέρους του Κ.τ.Ε. μιας Ειδοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. 56.10 Εάν επισυμβεί Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε ή Χρηματοδοτικό Γεγονός Καταγγελίας, οι Δανειστές θα δικαιούνται να υποβάλουν ένα σχέδιο επανόρθωσης στον Κ.τ.Ε.: a. ασχέτως αν ο Κ.τ.Ε. ζήτησε ή όχι ένα σχέδιο επανόρθωσης b. ακόμα και στην περίπτωση που Κ.τ.Ε., αντί να ζητήσει σχέδιο επανόρθωσης ζήτησε την θεραπεία ή επανόρθωση αυτού του Γεγονότος Καταγγελίας, και /ή c. ακόμα και αν είχε ενωρίτερα υποβληθεί ένα προηγούμενο σχέδιο επανόρθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο αυτό επανόρθωσης δεν αναμένει την έγκρισή του από τον Κ.τ.Ε. ή δεν είναι κατά τη φάση της εφαρμογής του. 5611 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης που πρόκειται να υποβληθεί από τους Δανειστές κατόπιν μιας Ειδοποίησης Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. θα πρέπει να υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. και από πάσης πλευράς οι διαδικασίες για την υποβολή από τους Δανειστές οποιουδήποτε σχεδίου επανόρθωσης θα είναι όπως ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στις διατάξεις που αναφέρονται στις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις περιλαμβανομένων και των προσαρτημάτων και παραρτημάτων τους. 56.12 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβληθεί από τους Δανειστές θα είναι χαρακτηρισμένο ως «σχέδιο επανόρθωσης». Ο Ανάδοχος δε θα υποβάλει στον Κ.τ.Ε. οποιαδήποτε σχέδια ή προτάσεις για τη θεραπεία ή επανόρθωση ενός Γεγονότος Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. και οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβληθεί από τους Δανειστές στον Κ.τ.Ε. θα εξετάζεται από τον Κ.τ.Ε. κατ’ αποκλεισμό οποιωνδήποτε σχεδίων ή προτάσεων υποβληθέντων από τον Ανάδοχο. Μετά την υποβολή σχεδίου επανόρθωσης από τους Δανειστές προς τον Κ.τ.Ε., οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από τον Ανάδοχο για θεραπεία ή επανόρθωση ενός Γεγονότος Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. ή μιας παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο επανόρθωσης. 5613 (1) Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβληθεί από τους Δανειστές μπορεί να προτείνει την υποκατάσταση του Αναδόχου από ένα Υποκατάστατο Πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. (2) Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης (περιλαμβανομένης και οιασδήποτε πρότασης για διορισμό Υποκατάστατου Προσώπου) θα υπόκειται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Κ.τ.Ε., την οποία αυτός δεν θα αρνείται χωρίς εύλογη αιτία. Ο Κ.τ.Ε. θα επιδίδει έγγραφη ειδοποίηση περί της αποδοχής ή απόρριψης του σχεδίου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της υποβολής προς αυτόν του σχεδίου επανόρθωσης. 5614 (1) Οποιοδήποτε Νέο Πρόσωπο ή Υποκατάστατο Πρόσωπο διοριστεί σύμφωνα με τα Άρθρα 56.1 ή 56.13, (άλλο από ένα Νέο Πρόσωπο που διορίζεται για να εκτελέσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τον Ανάδοχο εκ μέρους μέλους της Κοινοπραξίας Κατασκευής (οπότε αυτό το Νέο Πρόσωπο δε θα υποκαθίσταται στη θέση αυτού του μέλους αλλά θα είναι υπεργολάβος της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή ενός ή περισσοτέρων μελών της)), θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και στο μέτρο που ορίζεται με το παρόν Άρθρο 56 στη θέση του ανάλογου προσώπου που ορίζεται με το Άρθρο αυτό και αυτοδικαίως, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 56, θα αποκτά δικαιώματα επί και θα δεσμεύεται από όλα τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Παρεμβάσεως του προσώπου αυτού ως αν να ήταν το αυτό πρόσωπο. Η ημερομηνία ισχύος της υποκατάστασης αυτής θα είναι η ημερομηνία που ορίζεται σε έγγραφη ειδοποίηση των Δανειστών προς τον Κ.τ.Ε., το υποκαθιστάμενο πρόσωπο, το Νέο Πρόσωπο ή το Υποκατάστατο Πρόσωπο, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία ισχύος δεν θα είναι ενωρίτερη της ημερομηνίας της έγγραφης αυτής ειδοποίησης. (2) Κανένα Υποκατάστατο Πρόσωπο δε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του Κ.τ.Ε. σε σχέση με την υποκατάστασή του εκτός από αυτές που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (1). (3) Ο Ανάδοχος δε θα υπέχει ευθύνη έναντι του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση στο μέτρο που η ευθύνη αυτή προέρχεται από περιστάσεις που προέκυψαν μετά την ημερομηνία υποκατάστασής του από ένα Υποκατάστατο Πρόσωπο. Ο Ανάδοχος θα παραμείνει υπεύθυνος έναντι του Κ.τ.Ε. σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση στο μέτρο που αυτή η ευθύνη οφείλεται σε περιστάσεις που έλαβαν χώρα προ της υποκατάστασης αυτής, εκτός αν ο Κ.τ.Ε. συμφωνήσει διαφορετικά. (4) Το Υποκατάστατο Πρόσωπο θα αναλάβει υποχρεώσεις σχετικά με την πληρωμή εργασιών που εκτελέστηκαν από ή για λογαριασμό της Κοινοπραξίας Κατασκευής ή της Εταιρία Λειτουργίας προ της ημερομηνίας υποκατάστασης, μόνο στο μέτρο που: a. εισπράξει τα αντίστοιχα κεφάλαια από τον Κ.τ.Ε. ή από τους μετόχους του Αναδόχου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή από τον Ανάδοχο, ή b. είναι σε θέση να εισπράξει τα αντίστοιχα αυτά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους έχουν κατατεθεί τα ποσά αυτά και οι οποίοι αποτελούν μέρος του πακέτου εξασφαλίσεως σύμφωνα με τις Δανειακές και Εγγυητικές Συμβάσεις. (5) Μετά την υποκατάσταση από ένα Υποκατάστατο Πρόσωπο, ο Κ.τ.Ε. δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη κάτω υπό οιεσδήποτε περιστάσεις να πραγματοποιήσει περαιτέρω πληρωμές προς τον υποκατασταθέντα Ανάδοχο ή το Υποκατάστατο Πρόσωπο για την εκτέλεση υποχρεώσεων για τις οποίες έχει ήδη καταβάλει το σύνολο των πληρωμών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 56.15 Εάν a. οι Δανειστές λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη οιουδήποτε Μέτρου Παρεμβάσεως, και b. επισυμβεί Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι Δανειστές λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη τέτοιου Μέτρου Παρεμβάσεως (το οποίο διάστημα δεν θα είναι μεγαλύτερο από όσο είναι εύλογο για την ολοκλήρωση αυτού του Μέτρου Παρεμβάσεως και σε κάθε περίπτωση το πέρας του δε θα είναι μικρότερο των εξήντα (60) και μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι Δανειστές επέδωσαν έγγραφη ειδοποίηση προς τον Κ.τ.Ε. περί του ότι λαμβάνουν ή ζητούν τη λήψη μιας τέτοιας Ενέργειας Παρεμβάσεως), και c. οι περιστάσεις που έδωσαν το δικαίωμα στους Δανειστές να λάβουν ή να ζητήσουν τη λήψη τέτοιου Μέτρου Παρεμβάσεως είναι ουσιωδώς παρόμοιες με τις περιστάσεις από τις οποίες προήλθε το Γεγονός Καταγγελίας της Παραχώρησης εκ μέρους του Κ.τ.Ε τότε ο Κ.τ.Ε. δεν θα επιδώσει Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. εκτός εάν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, οι περιστάσεις αυτές δεν έχουν επανορθωθεί ή θεραπευθεί. Αν το γεγονός δεν επανορθωθεί ή θεραπευθεί εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας επανόρθωσης του παρόντος και ο Κ.τ.Ε. επιδώσει Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε., η προθεσμία που αναφέρεται στο ανωτέρω Άρθρο 56.9.α.Ι.Α θα μειωθεί κατά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο b του Άρθρου 56.15 εφόσον οι περιστάσεις που έδωσαν το δικαίωμα στον Κ.τ.Ε. να επιδώσει μια Ειδοποίηση Επανόρθωσης Κ.τ.Ε. είναι ουσιωδώς παρόμοιες με τις περιστάσεις που έδωσαν το δικαίωμα στους Δανειστές να λάβουν ή να ζητήσουν τη λήψη αυτού του Μέτρου Παρεμβάσεως. 56.16 (1) Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Κ.τ.Ε, του Αναδόχου ή των Δανειστών δυνάμει ή σε σχέση με οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της Σύμβασης, το κατωτέρω Άρθρο 57.4 θα εφαρμόζεται στη διαφορά αυτή ως εάν οι αναφορές σε αυτό σε Ανάδοχο και σε Συμβαλλόμενο Μέρος περιελάμβαναν και τους Δανειστές. 4.7 32.3.2.2 11.3.1 32.3.4 13.1.1.1(1) 48.10 13.1.1.3 49.8.c. 16.1.1 52.4.1.1 16.2.1 52.4.2.1 16.4.1 52.5.1.1 16.4.2 52.5.2.1 16.4.3 53.3.7 16.4.4 54.6 17 54.8 19.2 55.2 20.2 56 20.4 57.1.1 31.7 57.4 32.3.1 60 61.7 (2) Κατά τη διάρκεια που οποιοσδήποτε διορισμός οιουδήποτε Νέου Προσώπου ή Υποκατάστατου Προσώπου είναι αντικείμενο οποιασδήποτε εκκρεμούς διαιτησίας ή άλλης διαδικασίας, δε θα υπάρξει αναστολή του διορισμού τέτοιου Νέου Προσώπου ή Υποκατάστατου Προσώπου ούτε αναστολή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτού του Νέου Προσώπου ή Υποκατάστατου Προσώπου που θα προήρχοντο από τέτοιο διορισμό εάν αυτός δεν είχε αμφισβητηθεί και ήταν πλήρως ισχυρός. Στη συνέχεια οποιασδήποτε οριστικής απόφασης από οποιαδήποτε τέτοια διαιτησία ή άλλη διαδικασία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών και των Δανειστών θα διέπονται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και αυτής της απόφασης. Η παράγραφος 56.6 καταργείται. Οι παράγραφοι 56.3 έως και 56.5, 56.7 και 56.8 επαναριθμούνται ως παράγραφοι 56.17 έως και 56.21. Στην εκ τροποποίησης παράγραφο 56.20 η παραπομπή στην παράγραφο 56.6 διαγράφεται και αντ’ αυτής τίθεται «56.13 » 4)Στο τέλος της παραγράφου 56.21 προστίθεται νέα παράγραφος 56.22 ως ακολούθως: «56.22 Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ουδεμία διάταξη του παρόντος Άρθρου 56 (περιλαμβανομένων των Άρθρων 56.4 και 56.14(2) και (3)) θα εμποδίζει τον Κ.τ.Ε. να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με τους όρους της για οποιαδήποτε παραβίασή της (είτε από τον Ανάδοχο, είτε από ένα Νέο Πρόσωπο είτε από ένα Υποκατάστατο Πρόσωπο) η οποία δεν έχει επανορθωθεί κατά τη λήξη της οικείας περιόδου επανόρθωσης. » Άρθρο 24. Το άρθρο 57 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : α. Στον έβδομο στίχο της πρώτης παραγράφου της παραγράφου 57.1.1 μετά τις λέξεις «οικονομικού μέρους» προστίθενται οι λέξεις «ή του μέρους που αφορά τον επιμερισμό της υπαιτιότητας». β. Στο τέλος της παραγράφου 57.1.1 προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «Προ της Εναρξης Παραχώρησης τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Δανειστές θα υπογράψουν ιδιαίτερη σύμβαση προκειμένου να ρυθμίσουν τις προσήκουσες λεπτομερείς διαδικασίες για την εφαρμογή της επίλυσης διαφορών και τις διαδικαστικές παρεκκλίσεις από τους κανόνες του ΔΕΕ που συμφωνούνται με την παρούσα.» γ. Η τρίτη παράγραφος της παραγράφου 57.2.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εάν η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ των μερών, τούτο είναι δεσμευτικό για τα μέρη» δ. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 57.3.1 μετά τις λέξεις «οικονομικές συνέπειες» προστίθενται οι λέξεις «ή επιμερισμό της υπαιτιότητας». ε. Στο τέλος της παραγράφου 57.3.1 προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «Σε περίπτωση διαφοράς επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ δύο Μερών οι Πραγματογνώμονες θα διορίζονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 57.3. Σε περίπτωση διαφοράς επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ περισσοτέρων των δύοΜερών, οι Πραγματογνώμονες θα διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ιδιαίτερης σύμβασης επίλυσης διαφορών που αναφέρεται στο Άρθρο 57.1.1 της παρούσας.». στ. Από το τέλος της παραγράφου 57.3.4 διαγράφονται οι λέξεις «το οποίο και ταυτόχρονα καθορίζει και την αμοιβή του.». ζ. Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 57.3.6 μετά τις λέξεις «οικονομικές συνέπειες» προστίθενται οι λέξεις «ή επιμερισμό της υπαιτιότητας», στον τέταρτο στίχο της ιδίας παραγράφου μετά τις λέξεις «οικονομικού μέρους» προστίθενται οι λέξεις «ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας» και στο τέλος της ιδίας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας.». η. Η παράγραφος 57.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 57.4 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 57.4.1 Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση θα παραπέμπεται σε διαιτησία σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 57.4.2 Υπό την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων περί Συνδιαλλαγής και Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης κάθε Συμβαλλόμενος θα δικαιούται να παραπέμψει μια διαφορά σε διαιτησία. 57.4.3 Η Αίτηση για την Διενέργεια Διαιτησίας θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του πορίσματος της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης της παραγράφου 57.3.6 της παρούσας, εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση. 57.4.4 Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρεις (3) διαιτητές, που άπαντες οι Συμβαλλόμενοι ορίζουν. Δια της παρούσας ορίζεται, ο κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ως ο πρώτος από τους εν λόγω διαιτητές, ο κ. Δημήτριος Γουργουράκης, Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ως ο δεύτερος από τους εν λόγω διαιτητές και ο κ. Δημήτριος Τζουγανάτος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ως ο τρίτος από τους εν λόγω διαιτητές. Άπαντες οι Συμβαλλόμενοι ορίζουν δια της παρούσας αντικαταστάτες διαιτητές, των οποίων ο ορισμός θα αποκτήσει ισχύ αν κάποιος από τους διαιτητές που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο χρειάζεται να αντικατασταθεί. Οι εν λόγω ορισμοί διενεργούνται δια της παρούσας υπό την αποκλειστική αίρεση της ανάγκης αντικατάστασης του οικείου διαιτητή που αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο πρώτος αντικαταστάτης διαιτητής είναι ο κ. Βασίλειος Σκουρής, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί ο κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος. Ο δεύτερος από τους εν λόγω αντικαταστάτες διαιτητές είναι ο κ. Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, Επ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί ο κ. Δημήτριος Γουργουράκης. Ο τρίτος από τους εν λόγω αντικαταστάτες διαιτητές είναι ο κ. Στυλιανός Κουσούλης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος ορίζεται δια της παρούσης εάν χρειάζεται να αντικατασταθεί ο κ. Δημήτριος Τζουγανάτος. Εάν παραστεί ανάγκη να διενεργηθούν περαιτέρω αντικαταστάσεις, οι αντικαταστάτες διαιτητές θα οριστούν από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Δ.Ε.Ε. 57.4.5 Ο κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος και οποιοσδήποτε αντικαταστάτης του από καιρού εις καιρόν θα είναι ο πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. 57.4.6 Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύονται οριστικά και τελεσίδικα σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του ΔΕΕ από τους τρεις (3) Διαιτητές που ορίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Η διαιτησία θα λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα εφαρμόζει τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο μιας εκκρεμούς διαφοράς, να εκδίδει αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. 57.4.7 Η διαιτητική απόφαση θα ορίζει τις δαπάνες της διαιτησίας. Η διαιτητική απόφαση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς υπό το Άρθρο 56.4 ως προς το αν το Νέο Πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο εκείνο, η διαιτητική απόφαση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία της Αίτησης για τη Διενέργεια της Διαιτησίας που αναφέρεται στο Άρθρο 57.4.2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, δικαιούται να παρατείνει αυτή την προθεσμία. 57.4.8 Η διαιτητική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και είναι δεσμευτική για τα Μέρη, τα οποία ρητά αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν πάραυτα με τους όρους της. Άρθρο 25. Το άρθρο 59 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως : Η παράγραφος 59.4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «59.4 Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την Ημερομηνία Δημοπράτησης του Εργου (28 Φεβρουαρίου 1995) επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη (με τη μορφή έκδοσης ή συμπληρώσεως) ή κατάργηση νόμων του Ελληνικού Κράτους (άλλη εκτός οποιασδήποτε τροποποίησης που συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών), διεθνών συμβάσεων ή νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σε κάθε περίπτωση στο μέτρο που έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο είτε με ρητή ενσωμάτωση είτε λόγω ουσιαστικής ενσωμάτωσής τους ως αποτέλεσμα της υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ από την Ελληνική Δημοκρατία), όπως επίσης και οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού, υπουργικής αποφάσεως, εγκυκλίου, ατομικής διοικητικής απάντησης ή πράξης ή άλλης πράξεως ή αποφάσεως, ή στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε ερμηνεία, ή μεταβολή ή νέα ερμηνεία, οιουδήποτε από τα ανωτέρω από οιαδήποτε δικαστική, δημόσια ή νομισματική αρχή ή οποιοδήποτε υπουργείο ή υπηρεσία, η οποία σε κάθε περίπτωση επηρεάζει δυσμενώς τον Ανάδοχο (περιλαμβανομένων και των επιπτώσεων λόγω ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου με παρεμφερείς όρους προς το παρόν Άρθρο 59.4 σε έγγραφα που έχουν εγκριθεί από τον Κ.τ.Ε.) ή επηρεάζει τις Προβλέψεις, σε κάθε περίπτωση οικονομικά ή με άλλο τρόπο, κατά την Περίοδο Κατασκευής ή κατά την Περίοδο Λειτουργίας, τότε οι εκ τούτου οικονομικές συνέπειες είτε θα καταβάλλονται από τον Κ.τ.Ε. είτε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη αρμόζουσα μεταβολή του συμβατικού ανταλλάγματος προς τα άνω ή προς τα κάτω, εκτός και στο βαθμό που: a. η μεταβολή προκύπτει από οποιοδήποτε των ανωτέρω που λαμβάνει χώρα προ της Εναρξης Παραχώρησης, αλλά μόνον στο μέτρο που οι οικονομικές αυτές συνέπειες συνδέονται με την περίοδο από την ημερομηνία Δημοπράτησης του Εργου μέχρι την ημερομηνία που συμπίπτει με την πάροδο έντεκα και μισό (11,5) ετών από την Εναρξη της Παραχώρησης. b. οι οικονομικές αυτές συνέπειες αφορούν μεταβολή της δαπάνης των Παραλλήλων Εργων και η μεταβολή αυτή αποζημιώνεται δυνάμει και σύμφωνα με το Άρθρο 33.7.3, ή c. οι οικονομικές αυτές συνέπειες αφορούν δαπάνες που τυγχάνουν αντικείμενο των Άρθρων 4.3 και 5 και οι οποίες αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των Άρθρων αυτών. Στο μέτρο που βαρύνει τον Κ.τ.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 4.3 αυτές θα καταβληθούν από τον Κ.τ.Ε. Στο μέτρο που η μεταβολή αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 4.3. αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι επηρεάζει δυσμενώς τον Ανάδοχο ή επηρεάζει τις Προβλέψεις όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου 59.4, θα αποζημιωθούν σύμφωνα με την παράγραφο εκείνη. Η εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 59.4 σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση θα ρυθμίζεται με συμφωνία μεταξύ του Κ.τ.Ε. και του Αναδόχου και σε περίπτωση διαφωνίας με διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 57. » Άρθρο 26. Με την εξαίρεση των κατωτέρω οριζομένων άρθρων, η ισχύς του παρόντος άρχεται από την Ημερομηνία Εναρξης της Παραχώρησης, όπως αυτή προβλέπεται και επιβεβαιώνεται γραπτώς από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ανάδοχο Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. Η ισχύς των άρθρων 8 και 10 άρχεται από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των άρθρων 1 (παράγραφοι 3.1.43 έως και 3.1.48 και 3.1.52 έως και 3.1.59), 9, 12, 13 παρ. θ, ι, κ και λ, 18, 22 παρ. β του παρόντος, άρχεται από της 1ης Σεπτεμβρίου 1997. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 17.6 του Άρθρου πρώτου του Ν. 2445/96 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού»
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, έλεγχο των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Το αίτημα της επικεφαλής του Ομίλου των Εμπορικών Δανειστριών τραπεζών Τράπεζας Βank οf Τοkyο Μitsubishi (Εurοpe) Ltd., όπως αυτό διατυπώνεται στο από 17 Μαρτίου 1999 έγγραφο της σε συνδυασμό με το από 29 Μαρτίου 1999 έγγραφο της Δανείστριας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
  • Την από 26 Μαρτίου 1999 έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ.», των κατ’ ιδίαν μελών της εν λόγω Κοινοπραξίας και των μετόχων της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας.
  • Την ανάγκη διευκόλυνσης της χρηματοδότησης του Εργου «Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού». Μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,