Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διευθύνσεις Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων Το άρθρο 2 του Π.Δ. 428/95 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:"
1.  
  Τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων αποτελούν οι κατωτέρω Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων
 3. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων
 4. Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων
 5. Ανεξάρτητο Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Γραμματείας
2.  
  Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Οργανικών μονάδων των ανωτέρω Διευθύνσεων σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, γίνεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, που κατά τις κείμενες διατάξεις ανήκουν ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και εκείνων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην ποιότητα των Δημοσίων Έργων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που δεν έχουν αποκεντρωθεί σε περιφερειακές Υπηρεσίες ή με βάση σχετικές ρυθμίσεις θα υπαχθούν στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελούν τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Σύνταξης Προτύπων Κανόνων και Αρχών Έργων και Μελετών
 2. Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων
 3. Τμήμα Παρατηρητήριο Ποιότητας
 4. Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης Τεχνικών Παραγωγής Δημοσίων Έργων, Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Παραγωγής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 5. Τμήμα Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού και Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Σύνταξης Προτύπων Κανόνων και Αρχών Έργων και Μελετών, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 2. Η σύνταξη προτύπων προγραμμάτων ποιότητας.
 3. Ο καθορισμός απαιτήσεων για ελέγχους ποιότητας Μελετών και Έργων.
 4. Η σύνταξη υποδειγμάτων περιεχομένου μελετών.
 5. Η σύνταξη υποδειγμάτων συμβατικών Έργων.
 6. Η σύνταξη υποδειγμάτων τηρουμένων στοιχείων ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων οδικών τεχνικών έργων και ειδικότερα φραγμάτων δημιουργίας ταμιευτήρων.
 7. Η εναρμόνηση Συμβατικών τευχών με ισχύουσες Διατάξεις.
 8. Η σύνταξη σχεδίου φακέλου Ασφάλειας και φακέλου Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) και λοιπών κανόνων.
 9. Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 10. Ο συντονισμός διαδικασιών εφαρμογής Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα.
 11. Η συμπλήρωση και προσαρμογή τεχνικών προδιαγραφών.
 12. Η προώθηση Νομοθετικών ρυθμίσεων Εγκρίσεων Προδιαγραφών.
 13. Η τήρηση αρχείου προδιαγραφών και η παρακολούθηση των επιπτώσεων αυτών κατά την εφαρμογή τους.
 14. Τμήμα Παρατηρητήριο Ποιότητας, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 15. Η συγκέντρωση στοιχείων για την ποιότητα των Έργων στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.
 16. Η αξιολόγηση στοιχείων βελτίωσης ποιότητας Μελετών και Έργων.
 17. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων τεχνικών έργων και ειδικότερα φραγμάτων ταμιευτήρων.
 18. Η σύσταση, εμπλουτισμός και λειτουργία βιβλιοθήκης, για τα Δημόσια Έργα.
 19. Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης Τεχνικών Παραγωγής Δημοσίων Έργων, Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Παραγωγής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 20. Η επιμόρφωση στελεχών επίβλεψης παραγωγής Δημοσίων Έργων.
 21. Η επιμόρφωση Ελεγκτών - Αξιολογητών ποιότητας Δημοσίων Έργων.
 22. Η εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ποιότητας Δημοσίων Έργων.
 23. Η παρακολούθηση Κοινοτικών πρωτοβουλιών σε θέματα εκπαίδευσης για Δημόσια Έργα.
 24. Η διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την κάλυψη των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.
 25. Η συνεργασία με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 26. Η συνεργασία με επαγγελματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή Δημοσίων Έργων για διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 27. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς.
 28. Η διοργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.
 29. Τμήμα Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού και Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 30. Η εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού του Κτ.Ε. σε θέματα ελέγχου ποιότητας των Έργων.
 31. Η εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού Φορέων Υλοποίησης των Έργων (Εργοληπτών).
 32. Η εκπαίδευση χειριστών μηχανικού εξοπλισμού παραγωγής Δημοσίων Έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 3 "Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, αποτελούν τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 2. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εποπτείας Τεχνικών Επαγγελμάτων
 3. Τμήμα Μητρώου Μελετητών
 4. Τμήμα Μητρώου Ελεγκτών - Αξιολογητών Ποιότητας και Λοιπών Μητρώων (ΜΕΑΠ)
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 2. Η μέριμνα για την τήρηση του προβλεπομένου από το νόμο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και μέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή ή άλλη μεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαμβανομένων έργων.
 3. Η καταγραφή της στελέχωσης, της εμπειρίας, του εξοπλισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών.
 4. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής του ΜΕΕΠ.
 5. Η έκδοση πιστοποιητικών του ΜΕΕΠ.
 6. Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της τήρησης του ΜΕΕΠ.
 7. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοληπτικές επιχειρήσεις και στα στελέχη τους στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
 8. Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και του παραγομένου προϊόντος (Ι.S.Ο.).
 9. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εποπτείας Τεχνικών Επαγγελμάτων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 10. Η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών όπου καταγράφεται η εμπειρία των διπλωματούχων μηχανικών και των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ και των Σχολών Υπομηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε όλες τις φάσεις της, όπως μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη και όπου γίνεται κατάταξη των εγγραφομένων κατά κατηγορίες και τάξεις εμπειρίας γύρω από την κατασκευή των έργων.
 11. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής του ΜΕΚ.
 12. Η έκδοση πιστοποιητικών.
 13. Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της στήριξης του ΜΕΚ.
 14. Η εποπτεία στην άσκηση των επαγγελμάτων Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των τεχνικής κατεύθυνσης αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ, των Σχολών Υπομηχανικών και του λοιπού τεχνικού δυναμικού, που απασχολείται με την παραγωγή έργων στη χώρα, όπως τεχνικών βοηθών, εργοδηγών, σχεδιαστών, ειδικευμένων τεχνιτών, χειριστών μηχανημάτων και βοηθών των παραπάνω ειδικοτήτων.
 15. Τμήμα Μητρώου Μελετητών , στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 16. Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση των πτυχίων Μελετητών και των Γραφείων Μελετών.
 17. Η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Μητρώου Γραφείων Μελετών.
 18. Η μέριμνα για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ).
 19. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της ΓΕΜ, η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της τήρησης των μητρώων.
 20. Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των Μελετητικών Γραφείων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και των παραγομένων μελετών (Ι.S.Ο.).
 21. Τμήμα Μητρώου Ελεγκτών - Αξιολογητών Ποιότητας και Λοιπών Μητρώων (ΜΕΑΠ), στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 22. Η μέριμνα για την επιλογή φυσικών ή νομικών προσώπων ως αξιολογητών ποιότητας.
 23. Η τήρηση μητρώου Ελεγκτών και Αξιολογητών ποιότητας.
 24. Η τήρηση μητρώων Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Εργαστηρίων.
 25. Η τήρηση μητρώου Ελεγκτών Μελετών βλαβέντων από σεισμούς κτιρίων και άλλες θεομηνίες.
 26. Η τήρηση μητρώου Ανεξαρτήτων Φορέων Πιστοποίησης και Διαπίστωσης.
 27. Η τήρηση ειδικών μητρώων απασχόλησης, όπως μητρώο μελετητών, ελευθέρων επαγγελμάτων, υπαλλήλων δημοσίου, ΝΠΔΔ και ιδιωτικών.
 28. Η τήρηση μητρώου πηγών αδρανών υλικών στο οποίο θα καταχωρούνται στοιχεία για τις διαθέσιμες ποσότητες και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 29. Η τήρηση μητρώου των εταιριών παραγωγής σύνθετων υλικών όπως π.χ. το σκυρόδεμα και τα ασφαλτομίγματα.
 30. Η τήρηση μητρώου βιομηχανοποιημένων προϊόντων κατά κατηγορία και είδος.
 31. Η τήρηση μητρώου υλικών στα οποία έχει χορηγηθεί σήμα συμμόρφωσης (ποιότητας).
3.  
  Η Διεύθυνση «ε» «Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων» της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/90 καταργείται.
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων αποτελούν τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής
 2. Τμήμα Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων
 3. Τμήμα Τεχνικών Υλικών και Στοιχείων
 4. Τμήμα Μηχανικού Εξοπλισμού
 5. Τμήμα Εποπτείας Λοιπών Εργαστηρίων και Διακρίβωσης Συσκευών και Οργάνων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 2. Τα θέματα εδαφοτεχνικής, εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων, βραχομηχανικής, τεχνικής γεωλογίας και εδαφοδυναμικής.
 3. Η τεχνική υποστήριξη άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στα παραπάνω θέματα.
 4. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 5. Ο προγραμματισμός γεωλογικών και γεωτεχνικών εργασιών στα πλαίσια μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων.
 6. Η σύνταξη και ο έλεγχος γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.
 7. Η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.
 8. Η εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.
 9. Η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων σε γεωυφάσματα.
 10. Η ενόργανη παρακολούθηση της συμπεριφοράς ειδικών τεχνικών έργων και της εξέλιξης καταστροφικών φαινομένων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των τεχνικών έργων.
 11. Η εργαστηριακή στήριξη και υποβοήθηση του αρμόδιου τμήματος για τη σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών και μεθόδων δοκιμών για την εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών εργασιών και μελετών.
 12. Τμήμα Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 13. Τα θέματα υλικών οδών, οδοστρωμάτων και επιχωμάτων.
 14. Η τεχνική υποστήριξη άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στα παραπάνω θέματα.
 15. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 16. Η εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών.
 17. Ο έλεγχος ασφαλτικών συνδετικών και βελτιωτικών προσθέτων ασφάλτου.
 18. Η μελέτη συνθέσεως ασφαλτομιγμάτων και αντιολησθηρών ασφαλτικών κατασκευών.
 19. Η διενέργεια μετρήσεων ολισθηρότητας και επιφανειακών χαρακτηριστικών οδοστρωμάτων.
 20. Η διενέργεια μετρήσεων παραμορφώσεων σε υφιστάμενα οδοστρώματα οδών και αεροδρομίων καθώς και η μελέτη ενίσχυσής τους.
 21. Ο έλεγχος υλικών οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
 22. Η διεξαγωγή αναλύσεων με χημικές και φυσικές μεθόδους σε ανόργανα και οργανικά υλικά.
 23. Η εργαστηριακή στήριξη και υποβοήθηση του αρμόδιου τμήματος για τη σύνταξη προδιαγραφών, οδηγιών και μεθόδων δοκιμών για τα υλικά οδών και οδοστρωμάτων.
 24. Τμήμα Τεχνικών Υλικών και Στοιχείων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 25. Τα θέματα των υλικών και των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά έργα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις οδούς, οδοστρώματα και επιχώματα.
 26. Η τεχνική υποστήριξη άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, τεχνικών υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και Οργανισμών στα παραπάνω θέματα.
 27. Η εκτέλεση επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 28. Η εργαστηριακή στήριξη και υποβοήθηση του αρμόδιου τμήματος για τη σύνταξη κανονισμών τεχνολογίας υλικών, προδιαγραφών και οδηγιών που αναφέρονται στην ποιότητα, τη σύνθεση, την επεξεργασία, τις διαδικασίες παραγωγής, τον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των πιο πάνω κανονισμών και προδιαγραφών.
 29. Η σύνταξη μεθόδων δοκιμών.
 30. Η μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος και ειδικών τύπων σκυροδεμάτων.
 31. Ο έλεγχος βελτιωτικών προσθέτων σκυροδέματος.
 32. Ο έλεγχος χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, χυτοσιδηρών αντικειμένων και μεταλλικών εξαρτημάτων.
 33. Ο έλεγχος φυσικών και τεχνικών υλικών που ενσωματώνονται στα έργα όπως για παράδειγμα μάρμαρα, φυσικοί λίθοι, τούβλα, κεραμίδια, σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης, πλάκες πεζοδρομίου, στεγανωτικά υλικά, οικοδομικά χρώματα, υλικά πληρώσεως αρμών, θερμομονωτικά υλικά, εποξειδικές ρητίνες.
 34. Η διενέργεια ακουστικών μετρήσεων και επιτόπου δοκιμών ηχομόνωσης κτιριακών στοιχείων.
 35. Τμήμα Μηχανικού Εξοπλισμού, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 36. Τα θέματα συντήρησης και λειτουργίας εξοπλισμού του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και η υποστήριξη στα αντίστοιχα θέματα των Λοιπών Εργαστηρίων.
 37. Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και η λειτουργία του ξυλουργείου.
 38. Η έρευνα και ο σχεδιασμός νέων οργάνων και συσκευών που αφορούν στη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων.
 39. Τμήμα Εποπτείας Λοιπών Εργαστηρίων και Διακρίβωσης Συσκευών και Οργάνων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 40. Η κίνηση των διαδικασιών για την προετοιμασία των Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων για διαπίστευση.
 41. Η υποβοήθηση του αρμόδιου τμήματος για την τήρηση μητρώων διαπιστευμένων Εργαστηρίων.
 42. Η εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών Εργαστηρίων που θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και η επιτήρησή τους, η ανανέωση της άδειας λειτουργίας και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.
 43. Ο έλεγχος των εργοταξιακών Εργαστηρίων των αναδόχων και η χορήγηση άδειας λειτουργίας όπως παραπάνω.
 44. Η τήρηση «προτύπων εργασίας» με βάση τα οποία θα διακριβώνονται οι συσκευές και τα όργανα των Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων.
 45. Η τήρηση «δευτερευόντων προτύπων» με βάση τα οποία θα διακριβώνονται τα «πρότυπα εργασίας».
 46. Η διακρίβωση των «δευτερευόντων προτύπων» στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) ή σε άλλο φορέα διακρίβωσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 47. Η διακρίβωση συσκευών και οργάνων των Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων και η χορήγηση πιστοποιητικών ύστερα από εξουσιοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.
3.  
  Η Διεύθυνση (γ) Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/90 καταργείται.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων, αποτελούν τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας
 2. Τμήμα Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας
 3. Τμήμα Ελέγχων Συστημάτων Ποιότητας Έργων, Μέτρων Ασφάλειας Υγείας και Εξοπλισμού
 4. Τμήμα Διαχείρισης Εσωτερικών Προγραμμάτων Ποιότητας και Προβολής Ποιότητας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:
 1. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 2. Η διενέργεια (δειγματοληπτικών ελέγχων) εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας.
 3. Η διενέργεια ελέγχων σε συμβατικά τεύχη ανάθεσης Μελετών και Έργων.
 4. Ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας στην εκπόνηση μελετών.
 5. Τμήμα Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 6. Ο έλεγχος εφαρμογής συστημάτων ποιότητας.
 7. Ο έλεγχος απαιτήσεων συστημάτων ποιότητας.
 8. Ο έλεγχος εφαρμογής συστημάτων τήρησης στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης στα μεγάλα οδικά τεχνικά έργα και ειδικότερα φράγματα μεγάλων ταμιευτήρων.
 9. Η τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων με σύστημα Ποιότητας επιχειρήσεων με βάση δεδομένων, η οποία τροφοδοτείται με τις επίσημες αξιολογήσεις που γίνονται κατά τον έλεγχο για την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας και άλλα επίσημα στοιχεία Υπηρεσιών.
 10. Η τήρηση βάσης δεδομένων με αστοχίες στα Δημόσια Έργα και τις αιτίες που τις προκάλεσαν (π.χ. σχεδιασμός, υλικά, κατασκευή).
 11. Η ευθύνη για την εφαρμογή και συντήρηση του εσωτερικού συστήματος Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.
 12. Τμήμα Ελέγχων Συστημάτων Ποιότητας Έργων, Μέτρων Ασφάλειας Υγείας και Εξοπλισμού, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 13. Οι ανεξάρτητοι τεχνικοί έλεγχοι ποιότητας εκτελουμένων Μελετών και Έργων.
 14. Οι έλεγχοι τήρησης κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στα έργα.
 15. Οι έλεγχοι τήρησης κανόνων ασφάλειας και συντήρησης στα μεγάλα τεχνικά έργα και ειδικότερα σε φράγματα μεγάλων ταμιευτήρων.
 16. Οι έλεγχοι σχετικά με εξοπλισμούς στα έργα.
 17. Τμήμα Διαχείρισης Εσωτερικών Προγραμμάτων Ποιότητας και Προβολής Ποιότητας, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 18. Η ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων ποιότητας.
 19. Η προβολή και προώθηση θεμάτων ποιότητας των Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 6
1.  
  Ανεξάρτητο Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Γραμματείας Ανεξάρτητο Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Γραμματείας με αντικείμενο τη Γραμματειακή στήριξη και διαχείριση οικονομικών και λοιπών θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων αυτής
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Χημικών ή Γεωλόγων
2.  
  Των Διευθύνσεων: Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δημοσίων Έργων, Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων και των τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων, πλην όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων όπου προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
3.  
 1. Της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών
 2. Του Τμήματος Γεωτεχνικής Μηχανικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Γεωλόγων
 3. Του Τμήματος Υλικών Οδών και Οδοστρωμάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών
 4. Του Τμήματος Τεχνικών Υλικών και Στοιχείων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Χημικών
 5. Του Τμήματος Μηχανικού Εξοπλισμού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 6. Του Τμήματος Εποπτείας Λοιπών Εργαστηρίων και Διακρίβωσης Συσκευών και Οργάνων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Χημικών ή Γεωλόγων
4.  
  Του Ανεξάρτητου Τμήματος Διοίκησης, Διαχείρισης και Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
5.  
  Πρόεδροι και αναπληρωτές προέδρων στις επιτροπές των Μητρώων, ορίζονται ανώτεροι ή ανώτατοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με άλλο τρόπο τα θέματα που διέπονται από τον παρόντα οργανισμό για τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων και αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καταργείται
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθμ. 8211/99 (198 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού στους Υφυπουργούς Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη».
 • Το Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ./Α/245/24-11-95), με το οποίο συστήθηκε Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (500.000) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών (1.620.000) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδ.Φ.31-120 και ΚΑΕ 0237, 0824, 0831, 0832 και 1111) και για τα επόμενα οικον. έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ.
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β922).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 εδαφ. 2 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 43).
 • Την αριθμ. 52/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 15 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄/28).
 • Το άρθρο 29Α Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97.
 • Το άρθρο 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄/107).
 • Το Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄/28).
 • Το Π.Δ. 340/90 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και στη ΓΓΔΕ» (ΦΕΚ Α΄/135/90).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
9 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής ατο Υπουργείο Περιβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων ΄Έργων του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων. 1990/340 1990
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1995/428 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία