΄Ιδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ι δ ρ υ σ η - α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξής εργαστήρια: α) Εργαστήριο Μετάφρασης της Ελληνικής Γραμματείας (Ε.Μ.Ε.Γ), το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της μετάφρασης στα ελληνικά έργων ξένης γραμματείας και έργων της ελληνικής γραμματείας σε ξένες γλώσσες. β) Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης, (Ε.Ν.Ο.ΠΟ.ΤΕ.Μ), το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα αντικείμενα της Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης, και της Ειδικής Ορολογίας.
Άρθρο 2 "Α π ο σ τ ο λ ή"
1.  
  Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι: α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας καθώς και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα των εργαστηρίων. β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με συναφείς στόχους. γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Π ρ ο σ ω π ι κ ό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α΄159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας , που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν. 2083/92 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν.1268/1982 (Α 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιτότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων, επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/82).
Άρθρο 6 "Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "΄Ε σ ο δ α"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του π.δ. 159/1984(Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε΄) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: -Βιβλίο πρωτοκόλλου, -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων -Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος -Κατάλογος επιστημ. βιβλίων, περιοδικών και οργάνων -Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α΄ 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α΄ 48) δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). ε) του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 - Α΄ 137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 Α΄ 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 28-1-1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 2.500.000 δρχ., η οποία για τα πρώτα δύο χρόνια θα καλυφθεί από τους πόρους του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο: «Η Επιστήμη της Μετάφρασης» και στην συνέχεια από πόρους των ιδίων εργαστηρίων κατά τα ειδικώτερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Την αρ. 62/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία